Otevřít hlavní menu

Česká šlechta

seznam na projektech Wikimedia

Počátky české šlechtyEditovat

Počátky české šlechty v 10.–12. století úzce souvisí s rodem Přemyslovců a jejich vojenskými družinami. Ty byly tvořeny schopnými jedinci, kteří za své služby dostávali výsluhy v podobě pozemků, správcovství hradu atd. Ačkoli tyto výsluhy byly zpočátku pouze osobní povahy – do smrti nabyvatele – a bylo je možno odejmout, dochází k jejich postupné přeměně v dědičné vlastnictví.

Otázka možného podílu předpřemyslovské rodové aristokracie na zformování nejstarší české šlechty zůstává nevyjasněna.

Mezi nejstarší zakladatelské rody (v počtu okolo dvaceti) české a moravské šlechty patří:

Šlechtický systém před rokem 1620Editovat

Šlechtický stav ani v Česku nebyl homogenní, ale dělil se do stupňů, úrovní. Od 12. století se česká šlechta dělila na dva stavy, nižší stav – vladycký, zemanský a rytířský (původně páni první hotovosti) a vyšší stav – panský (původně páni druhé hotovosti, někdy korouhevní páni). V průběhu dějin se ustálil systém, který platil až do doby stavovského povstání.

Předstupeň šlechtictví tvořily tzv. erbovní rodiny, což byl prakticky mezistupeň mezi městským a šlechtickým stavem. Patřilo k němu právo používat erbu a predikátu, ale ne stavovská práva, tj. nešlo o šlechtice.

Vladyctví bylo uznáváno za nejnižší šlechtický stav. Do tohoto byly často povyšovány nové rody. Ale staré a úspěšné vladycké rody byly povyšovány (nobilitovány) do rytířského či panského stavu. Také zchudlé panské rody mohly ponížit do stavu vladyků a zchudlé rody, jejichž členové přijali nešlechtická povolání, automaticky svůj status ztrácely. Mezi vladyckými rody často nalézáme vedlejší větve známých šlechtických rodů, jako byli například vladykové z Chlumu, Křemže, Nečtin u rodu Bavorů ze Strakonic[zdroj?]. Členům rodu náležel titul vladyka či pokud vlastnil zemi (tj. půdu), pak se nazýval zeman.

Rytířství je další ze stupňů nižší šlechty. Rytířské předky ve třech generacích musel prokázat uchazeč o přijetí do panského stavu. Jedná se vlastně o pozůstatek třídy šlechticů, kteří získali titul na válečném poli. Často (na zemském sněmu nikdy) nebyl od vladyctví rozlišován a tvořily spolu jednu kategorii, někdy nazývanou vladyctvo, jindy rytířstvo.

Některé rytířské rody nashromáždily velký majetek, kterému se nevyrovnal ani majetek leckterých panských rodů, a patřily k nejbohatším v zemi. Tyto rody byly pak velmi často po nabytí takového majetku přijati, povýšili do panského stavu, např. Trčkové z Lípy. Obecně povyšování, adopce a podobně byly často spojené s nemalými poplatky a byly tak také významným zdrojem příjmů vládců.

Panský stav byl do poloviny 17. století v Českých zemích jediným stavem vyšší šlechty. Vyvinul se jako systém vyšší šlechty (tzv. páni druhé hotovosti), tj. nejvýznamnějších rodů. V průběhu času se panské rody snažily omezit příliv dalších rodů, což se jim roku 1501 povedlo, když si vymohly, že: „... nechce žádného za pána přijíti leč by stav svůj vladyčí do čtvrtého kolena provedl“ (tj. prokázal). V roce 1502 pak král Vladislav Jagellonský potvrdil panským rodům právo přijímat do panského stavu. Bylo rozlišováno mezi pány „novoštítnými“ a pány „starožitnými“ (po třech generacích v panském stavu).

Uzavírání panského a rytířského stavuEditovat

V souvislosti s určením práva, kdo se smí stát přísedícím většího zemského soudu, došlo v druhé polovině 15. století k uzavření panského stavu. Byla stanovena pravidla pro přijímání dalších rodů. Členové těchto rodů měli právo zastávat zemské úřady. Páni do panského stavu nově přijímali, už nepostačovalo panovnické povýšení.[2] Dříve se uzavření panského stavu událo na Moravě, a sice v letech 1479–1480. Podle Tovačovské knihy panský stav tehdy tvořilo

V Čechách se panský stav uzavřel až v roce 1500, kdy byl seznam 47 rodů intabulován do zemských desek.

Mezi lety 1500 a 1618 vymřelo z těchto 47 rodů alespoň 20 a dále devět rodů, které byly přijaty do panského rodu až po roce 1500.[7] Rytířský stav se uzavřel na Moravě v roce 1556 a v Čechách v roce 1564.[8]

Nejbohatší česká šlechta v předbělohorském obdobíEditovat

Následující tabulka představuje nejbohatší šlechtice v letech 1557, 1603 a 1615 podle majetku nebo počtu osedlých:[9]

Pořadí Jméno (P = pán, R = rytíř) Majetek
(včetně poddanského)
v kopách grošů
Jméno (P = pán, R = rytíř) Počet osedlých Jméno (P = pán, R = rytíř) Počet osedlých
Rok 1557 Rok 1603 Rok 1615
1. Vilém z Rožmberka (P) 403113 Jan Rudolf Trčka z Lípy (P) 4996 Albrecht Smiřický ze Smiřic (P) 6245
2. Jaroslav z Pernštejna (P) 215804 Zikmund Smiřický ze Smiřic (P) 4883 Jan Rudolf Trčka z Lípy (P) 4215
3. Vilém Trčka z Lípy (R) 169083 Petr Vok z Rožmberka (P) 3948 Petr ze Švamberka (P) 3529
4. Jáchym z Hradce s manželkou Annou z Rožmberka (P) 101740 Jáchym Oldřich z Hradce (P) 2547 Polyxena z Pernštejna, provdaná z Lobkovic (P) 3000
5. Arnošt, falckrabě rýnský (P) 96947 Marie z Pernštejna (P) 2124 Lucie Otýlie z Hradce, provdaná Slavatová (P) 2789
6. Jindřich mladší z Plavna (P) 84902 Kateřina z Redernu (P) 1811 Adam Hrzán z Harasova (R) 2182
7. Adam Ungnod ze Suneku (P) 84368 Adam Hrzán z Harasova (R) 1755 Radslav starší Kinský z Vchynic (P) 2155
8. Jiří Šlejnic ze Šlejnic (P) 72284 Oldřich Felix Popel z Lobkowicz (P) 1320 Adam II. ze Šternberka (P) 2032
9. Jan mladší Popel z Lobkovic (P) 67518 Jan Ostrovec z Kralovic[10] (R) 1295 Lev Burian Berka z Dubé (P) 1517
10. Václav Haugvic z Biskupic (P) 65396 Markéta Berková z Dubé (P) 1231 Rudolf Zejdlic ze Šenfeldu (P) 1367
11. Adam I. ze Šternberka (P) 58359 Jan Zejdlic ze Šenfeldu (P) 1169 Kryštof z Redernu (P) 1330
12. Zachariáš z Hradce (P) 55282 Zikmund z Vartmberka (P) 1133 Vilém mladší Popel z Lobkowicz (P) 1208
13. Zbyněk Berka z Dubé (P) 53869 Adam mladší z Valdštejna (P) 945 Bernard ml. Hodějovský z Hodějova (P) 1087
14. Burian Trčka z Lípy (R) 53868 Radslav Kinský z Vchynic (P) 937 Anna Marie ze Švamberka (P) 1043
15. Bohuslav Felix Hasištejnský z Lobkovic (P) 48835 Přech Hodějovský z Hodějova (P) 929 Zikmund Matyáš Venclík z Vrchovišť (R) 949
16. Bohuslav Malovec z Malovic (R) 916 Jáchym Novohradský z Kolovrat (P) 924
17. Jindřich Matyáš Thurn (P) 907

Šlechta po Bílé hořeEditovat

Po porážce stavovského povstání byl stav vyšší šlechty dále rozčleněn zavedením některých původem říšských titulů, což bylo potvrzeno Obnoveným zřízením zemským. Mezi tyto tituly patřil i kníže. Všechny tituly byly tyto:

Do šlechtického stavu centralizovaně povyšoval pouze panovník.

Po Bílé Hoře přišlo mnoho menších šlechtických rodů o majetek a začali žít ,,obyčejným" životem. Pokud však nebyli vysloveně zbaveni šlechtického predikátu, jejich tituly jim zůstaly.

Události třicetileté války a pobělohorský exil přivedly do českých zemí velký počet cizích, především italských, španělských, německých a skotských rodů (např. Eggenbergové, Buquoyové, Gallasové, Piccolominiové a další). Ještě po Vestfálském míru v 50. letech 17. století v Čechách výrazně převyšoval počet starých panských rodin ty nově příchozí. České vrchnosti ovládaly tři pětiny všech poddaných.[11] Na Moravě již převažovaly rody cizí. V roce 1683 připadlo v Čechách na 58 domácích rodů již 95 cizích, na Moravě stálo vedle sebe 48 domácích a 70 cizích rodů.[11] V druhé polovině 17. století byli nejbohatším rodem Moravského markrabství Lichtenštejnové, pod které spadala celá jedna pětina poddaných. V Čechách, na Moravě a ve Slezsku hospodařilo na lichtenštejnských panstvích celkem 1500 poddanských rodin. Ve smyslu počtu poddaných se hned za Lichtenštejny řadili Eggenbergové, tehdy nejbohatší magnáti v Čechách.[12] V druhé polovině 17. století panský stav vlastnil v Čechách a na Moravě 62,8% veškerého pozemkového majetku, přestože tvořili naprosto nepatrný podíl obyvatelstva. Na Moravě tehdy žilo asi 500 až 600 šlechticů, kteří tvořili jen pouhých 0,2% všeho obyvatelstva.[13] V 70. letech 17. století žilo na Moravě na panských državách 62% veškerých poddaných, na rytířských 10%, na církevních 20% a na městských 8%.[14] Také se změnil poměr pozemkové držby mezi panským a rytířským stavem. V polovině 16. století (v roce 1557) vlastnili v Čechách a na Moravě páni 55% a rytíři 45% veškerých šlechtických držav, po třicetileté válce (v roce 1654) páni vlastnili už 85%, zatímco rytíři pouhých 15% držav. Ve Slezsku si rytířský stav svou pozici udržel.[15] Přibližně o sto let později, v polovině 18. století patřilo na Moravě vyšší šlechtě 59,6% a nižší šlechtě 9,6% berních lánů.[16]

Podle sčítání byl v Čechách v roce 1840 poměr šlechty a ostatních obyvatel 1:828, v rakouských zemích 1:350 a v Uhrách a Sedmihradsku 1:17.[17]

Šlechta ve 20. stoletíEditovat

První republikaEditovat

Pro život šlechty v 1. polovině 20. století jsou zásadní následující 3 body:

 • 1. zrušení šlechtických titulů v roce 1918 a zrušení fideikomisu v roce 1924
 • 2. pozemková reforma z roku 1919
 • 3. ztotožení se s novou Československou republikou nebo její odmítnutí.

Zrušení titulů a fideikomisuEditovat

Po vzniku Československa byly šlechtictví, řády a tituly, které byly udělovány jako pouhá vyznamenání, zákonem č. 61/1918 Sb. ze dne 10. prosince 1918 zrušeny.[18] Podobný zákon přijala i Rakouská republika. Podle § 6 zákona č. 243/1920 Sb. bylo s účinností od roku 1921 používání šlechtických titulů trestné.[19][20] Případy postihů však nejsou známy.[21] Změna zákona č. 61/1918 Sb. z roku 1936 legalizovala možnost přijímat zahraniční aristokratické tituly,[22] pokud mají oporu v zákonodárství příslušné země. Zákon však zakázal užívání i erbů. Zrušení šlechtických výsad a vykoupení velkostatků pro domácí kolonizaci předpokládala již Washingtonská deklarace z 18. října 1918.

Svěřenectví (rodinné fideikomisy) byly zrušeny zákonem č. 179/1924 Sb.

Pozemková reformaEditovat

Vedle zásahu do titulů byla šlechta částečně postižena také na majetku, o jehož část přišla během pozemkové reformy. Záborový zákon č. 25/1919 Sb. stanovil maximální rozlohu velkého pozemkového majetku jednoho vlastníka na 150 hektarů zemědělské půdy (pole, luka, zahrady, vinice a chmelnice) nebo 250 hektarů půdy vůbec. Byl zřízen Státní pozemkový úřad a realizace reformy probíhala nejintenzivněji v letech 1923–1926. Reforma zůstala nedokončená.

Následující tabulka představuje největší šlechtické pozemkové vlastníky před pozemkovou reformou.[23]

Největší vlastníci pozemků před pozemkovou reformou (1919–1920)
Pořadí Rod Výměra v hektarech
1. Schwarzenbergové 192 000
2. Liechtensteinové 161 000
3. vévodové sasko-koburští 159 000
4. Kinští 71 000
5. Colloredo-Mansfeldové 58 000
6. Clam-Gallasové 49 000
7. Lobkowiczové 47 000
8. Thurn-Taxisové 45 000
9. Habsburkové 42 000
10. Fürstenbergové 40 000
11. Zichy 37 000
12. Windisch-Graetzové 31 000
13. Auerspergové 25 000
14. Trauttmansdorffové 20 000
15. Rohanové 12 000

Přihlášení se k Československé republiceEditovat

Po vzniku republiky se někteří šlechtici hrdě přihlásili k češství, zatímco jiní silně inklinovali k (rakouskému) němectví.[24] Na sklonku monarchie náleželo ke staré šlechtě přibližně dvě stě rodin, 73% příslušníků těchto rodin se přihlásilo k německé národnosti a jen 27% k národnosti české, mezi nimi orličtí Schwarzenbergové, chlumečtí a kostelečtí Kinští a Lobkowiczové všech větví.[25] Ve službách nebo ve prospěch republiky působili např. diplomat Maximilian Erwin Lobkowicz, úředník František Schwarzenberg, diplomat František Bořek-Dohalský a jeho bratr novinář Zdeněk.

Naproti tomu např. Karl Anton Rohan byl exponentem sudetoněmeckého hnutí a následně vstoupil do NSDAP.[26]

Důkazem ztotožnění se šlechty s ideou Československého státu byly tři deklarace z let 1938–1939. Pod první Prohlášení členů starých českých rodů k nedotknutelnosti území Českého státu, které bylo předneseno prezidentu Edvardu Benešovi 17. září 1938, se podepsali Karel VI. Schwarzenberg, Jan Adolf Lobkowicz, Zdenko Radslav Kinský, František Josef Kinský, Zdeněk Kolowrat, Rudolf Theobald Czernin, Leopold Sternberg, Weikhard Colloredo-Mannsfeld, Karel Parish, František Jindřich Dobrzenský, Hugo Strachwitz a Karel Belcredi. Audience na Pražském hradě se zúčastnilo 12 zástupců z jedenácti šlechtických rodů. Autorem deklarace byl Karel VI. Schwarzenberg a přečetl ji František Kinský z Kostelce nad Orlicí. Bylo to v době Runcimanovy mise a hrozby ztráty Sudet. Za druhou deklaraci se považuje text, který opět přednesl František Kinský. Při audienci na Pražském hradě 24. ledna 1939 dvanáct šlechticů zastupujících deset rodů vyjádřilo prezidentu Emilu Háchovi přímou podporu. Audience u prezidenta se zúčastnili František Josef Kinský, Karel VI. Schwarzenberg, Jan Adolf Lobkowicz, Zdenko Radslav Kinský, Rudolf Theobald Czernin, Leopold Sternberg, Karel Parish, František Jindřich Dobrzenský, Hugo Strachwitz, Karel Belcredi, Jiří Sternberg a Jan Pálffy. Prohlášení nebylo vydáno písemně. Třetí deklarací bylo Prohlášení české a moravské šlechty 7. září 1939, které sepsali František Kinský, František ze Schwarzenbergu a Hugo Strachwitz po vypuknutí druhé světové války jako reakci na germanizační tlak ze strany nacistických úřadů. Poprvé bylo veřejně prezentováno na schůzi výboru Národního souručenství. Signatáři následně deklaraci podepisovali postupně a samostatně. Doručeno bylo ve formě dopisu státnímu prezidentu Emilu Háchovi Františkem ze Schwarzenbergu 7. října 1939. Šlechtici v něm explicitně vyjádřili svou příslušnost k českému národu. Podepsalo se pod něj 82[27][28] nebo 85 šlechticů z následujících 33 rodů: Battaglia, Belcredi, Bubna z Litic, Colloredo-Mansfeld, Czernin, Dlouhoveský, Dobrzenský, Daczický z Heslova, Dohalský, Hildprandt, Hrubý z Jelení, Kálnoky, Kerssenbrock, Kinský, Kolowrat-Krakowský, Lobkowicz, Mensdorf-Pouilly, Sternberg, Thun-Hohenstein, Podstatský, Strachwitz, Serényi, Pálffy, Rieger, Schwarzenberg, Schlik, Wratislaw, Mladota, Baillet Latour, Paar, Parish, Nádherný a Schoenborn.[29][30]

Abecední přehled signatářů a účastníků audiencí[30][31]
Pořadí Jméno 1. deklarace – audience u Edvarda Beneše 17. září 1938 2. deklarace – audience u Emila Háchy 24. ledna 1939 3. deklarace ze 7. září 1939 Poznámky
1. René Baillet de Latour (1878–1970) x
2. Quido Battaglia (1873–1962) x
3. Jindřich Belcredi (1902–1973) x
4. Karel Belcredi (1893–1972) x x x
5. Richard Belcredi (1891–1956) x
6. František Bořek-Dohalský (1887–1951) x
7. Jiří Bořek-Dohalský (1914–1990) x podepsán otcem Františkem
8. Michael Bubna-Litic (1864–1949) x podepsán synem Mikulášem
9. Mikuláš Bubna-Litic (1897–1954) x
10. Jeroným Colloredo-Mansfeld ml. (1912–1998) x
11. Jeroným Colloredo-Mansfeld st. (1870–1942) x
12. Josef Colloredo-Mansfeld (1910–1990) x
13. Weikhard Colloredo-Mansfeld (1914–1946) x x
14. Edmund Czernin (1907–1994) x
15. František Josef Czernin (1878–1963) x podepsán Janem Pálffym
16. Humprecht Czernin (1909–1944) x
17. Jan Děpold Czernin (1915–1967) x
18. Rudolf Czernin (1904–1984) x x x
19. Bedřich Daczický z Heslowa (1913–1995) x podepsán bratrem Mikulášem
20. Hugo Daczický z Heslowa (1911–1989) x
21. Mikuláš Daczický z Heslowa (1909–1971) x
22. Jan Dlauhoweský (1909–1996) x podepsán otcem Karlem
23. Karel Dlauhoweský (1910–1976) x podepsán otcem Karlem
24. Karel Dlauhoweský (1876–1956) x
25. František Dobrzenský (1915–1978) x
26. Jan ml. Dobrzenský (1911–1996) x
27. Jan st. Dobrzenský (1870–1947) x
28. Jindřich Dobrzenský (1892–1945) x x x
29. Otakar Dobrzenský (1871–1952) x podepsán Františkem Schwarzenbergem
30. Bedřich Hildprandt (1902–1981) x
31. Jindřich Hildprandt (1895–1968) x nefiguruje v seznamu
32. Karel Hildprandt (1894–1975) x nefiguruje v seznamu
33. Robert Hildprandt (1893–1974) x nefiguruje v seznamu
34. Josef Karel Hrubý z Gelenj (1866–1943) x
35. Gustav Kálnoky (1892–1979) x
36. Arthur Korff-Kerssenbrock (Korff-Schmising-Kerssenbrock) (1914–1979) x
37. Klement Korff-Kerssenbrock ml. (1912–1989) x podepsán bratrem Arthurem
38. Klement Korff-Kerssenbrock st. (1883–1960) x podepsán Jaroslavem z Lobkowicz
39. Alfons Kinský (1912–1998) x
40. Bedřich Karel Kinský (1911–1999) x
41. František Kinský (1879–1975) x x x přednesl 1. i 2. deklaraci, spoluautor textu 3. deklarace
42. František Antonín Kinský (1915–1993) x
43. Josef Kinský (1913–2011) x
44. Zdenko Radslav Kinský (1896–1975) x x x
45. Egon Kolowrat-Krakowský (1889–1971) x
46. Hanuš Kolowrat-Krakowský (1879–1955) x
47. Otomar Kolowrat-Krakowský (1891–1966) x podepsán bratrem Hanušem
48. Zdeněk Kolowrat-Krakowský-Liebsteinský (1881–1941) x x
49. Bedřich František Lobkowicz (1907–1954) x
50. Jan Adolf Lobkowicz (1885–1952) x x x
51. Jaroslav Lobkowicz (1877–1953) x
52. Jaroslav Lobkowicz ml. (1910–1985) x
53. Josef Lobkowicz (1918–1946) x
54. Mořic Lobkowicz (1890–1944) x
55. Alfons Karel Mensdorff-Pouilly (1891–1973) x
56. Emanuel Mensdorff-Pouilly (1866–1948) x
57. František Mensdorff-Pouilly (1897–1991) x
58. Jan Mladota (1917–2001) x
59. Ervín Nádherný (1876–1944) x
60. Ervín Nádherný (1909–1985) x podepsán otcem Ervínem
61. Oskar Nádherný (1871–1952) x podepsán bratrem Ervínem
62. Alfons Paar (1903–1979) x
63. Jan Pálffy (1872–1953) x x roku 1941 přijal německé říšské občanství
64. Karel Pálffy (1900–1979) x roku 1941 přijal německé říšské občanství
65. Karel Parish (1899–1976) x x x
66. Theodor Podstatský-Thonsern (1909–1984) x
67. Bohuš Rieger (1895–1976) x
68. Alois Serényi (1893–1957) x
69. František Schlik (1914–2005) x
70. Jindřich M. Schlik (1875–1957) x
71. Jindřich Schlik (1916–2004) x
72. Ondřej Schlik (1917–1942) x
73. Zikmund Schlik (1916–1988) x
74. Ervín Schoenborn (1899–1984) x podepsán bratrem Františkem
75. František Schoenborn (1899–1964) x
76. Arnošt Schwarzenberg (1892–1979) x
77. František Schwarzenberg (1913–1992) x spoluautor textu 3. deklarace, doručil ji Emilu Háchovi
78. Karel VI. Schwarzenberg (1911–1986) x x x autor textu 1. deklarace
79. Jiří Douglas Sternberg (1888–1965) x x
80. Leopold Sternberg (1896–1957) x x x
81. Hugo Strachwitz (1900–1978) x x x spoluautor textu 3. deklarace
82. Arnošt Thun-Hohenstein (1905–1985) x
83. Josef Osvald Wratislav (1883–1966) x
84. Max Wratislav (1917–2002) x
85. Maxmilián Wratislav (1857–1940) x
celkem 12 12 85 (82)

Naposledy příslušníci české šlechty ještě veřejně vystoupili 25. července 1945, kdy upozornili dopisem československou vládu na majetkovou perzekuci rodin věrných národu za okupace.[25] Dopis je signován Janem Lobkowiczem, majitelem velkostatku Drahenice.[26]

ProtektorátEditovat

Za protektorátu byly šlechtické tituly opět uznávány, vládním nařízením č. 220/1939 byl totiž zrušen zákon č. 61/1918 Sb.

Významným šlechtickým rodům bylo nabídnuto, aby se přihlásili k německé příslušnosti. Této nabídky využili někteří Czerninové, Kinští, Lažanští, Harrachové a Kotzové a také rody s francouzskými kořeny Rohanové, Beaufortové a Buquoyové.[32] Naopak odmítli Czerninové, Sternbergové, Lobkowiczové, Wratislavové, Kinští, Dlauhowesští, Dobrzenští, Bubnové, Dohalští, Mladotové, Hrubí a Strachwitzové. Vedle těchto českých rodů se k české národnosti přihlásili i původně německé rody Schwarzenbergové, Colloredo-Mansfeldové, Aichelburgové, italské rody Batagliové, Belcrediové a Paarové, francouzské rody Mensdorffové-Pouilly a Bailletové a v neposlední řadě původem anglický rod Parischů.[32]

Do NSDAP si podali žádost např. Karl Buquoy, Eugen Ledebur, Karl Waldstein nebo Alfons Clary-Aldringen.[33]

Rody hlásící se k českému národu byly perzekuovány. Některým byl majetek zkonfiskován, např. Adolfovi Schwarzenbergovi za jeho postoj k Benešovi a peníze, které poskytl na vybudování československého opevnění. Hlubocký majetek byl pak přímo řízen gestapem. Dalším stupněm bylo vyvlastnění, například Colloredům a Černínům. U jiných rodů byla zavedena vnucená správa velkostatků (zemědělských a lesnických podniků), týkala se především signatářů prohlášení věrnosti z roku 1938. V letech 1941–1942 byly takto postiženy rodiny Kinského (větev chlumecká i kostelecká), Belcrediho (Líšeň), Sternberga (Častolovice, Zásmuky; Český Šternberk), Schwarzenberga (sekundogenitura), Lobkowizce (drahenická a mělnická větev), Czernina (dymokurská větev), Kolowrata (Rychnov nad Kněžnou), Strachwitze (Zdounky), Parishe (Žamberk) a Dobrzenského (Potštejn).[26][33] Pod vnucenou správu spadaly i objekty, které na pozemcích stály. Německá okupační správa je pak využívala k různým účelům, byly tam zřízeny dětské ozdravovny, vojenské lazarety, letní sídla nacistických pohlavárů nebo sklady armádní výzbroje.[34] Toto příkoří zrušil dekret prezidenta republiky č. 5/1945 Sb. z 19. května 1945, který zrušil konfiskační opatření nacistického režimu.

Mikuláš z Bubna-Litic byl jediným reprezentantem šlechty, který se dostal přímo do funkce v protektorátní vládě. Od února 1940 do ledna 1942 byl ministrem zemědělství.[26] Zastával názor, aby po zatčení Aloise Eliáše demonstrativně prezident Emil Hácha abdikoval a vláda hromadně podala demisi.[35]

Zdeněk Bořek Dohalský byl za svou odbojovou činnost během prvního stanného práva zatčen gestapem 21. října 1941 a v únoru 1945 popraven v Malé pevnosti v Terezíně. Za druhého stanného práva 5. června 1942 byli gestapem zatčeni i jeho bratři. František Bořek-Dohalský byl poté vězněn na Pankráci, v Terezíně a v Dachau, válku přežil. Antonín Bořek-Dohalský byl po věznění v Terezíně umučen v září 1942 v Osvětimi.

Humprecht Czernin, majitel velkostatku Hlušice, byl zatčen 9. června 1942, v Petschkově paláci byl stanný soudem 30. června 1942 odsouzen za neoprávněné vlastnění zbraně k trestu smrti a jeho majetek byl zkonfiskován ve prospěch Říše. Požádal o milost a trest mu byl změněn na doživotí. Odpykával si ho ve věznici v Brandenburgu an der Havel. Propukla u něj tuberkulóza, 15. září 1944 byl ve vážném stavu převezen do plicního sanatoria na Pleši a o 4 dny později tam zemřel. Jeho bratr Rudolf Děpold Czernin se bránil, když na jeho velkostatek Dymokury byla uvalena vnucená správa a ten byl posléze prodán náhradovému fondu nacisty ovládaného Bodenamtu. Dne 11. srpna 1943 byl Rudolf Děpold zatčen gestapem za údajný poslech zahraničního rozhlasu. Následně si prošel věznicemi v Kolíně, na Pankráci, v Terezíně a v táboře Golnów u Štětína, konce války se dožil. Spolu s Czerninem byli vyšetřováni a následně odsouzeni také hrabě František Kinský, majitel zámku a velkostatku Kostelec nad Orlicí, a Karel (Charles) princ Rohan, majitel velkostatku Choustník.[36]

Poválečné obdobíEditovat

Poválečné období charakterizují tyto body:

 • konfiskace majetku německé a maďarské šlechty na základě prezidentských dekretů
 • revize pozemkové reformy a nová pozemková reforma
 • perzekuce jednotlivých šlechticů

Konfiskace majetku německé a maďarské šlechty na základě prezidentských dekretůEditovat

Rámcová pravidla postupu vůči německému a maďarskému obyvatelstvu po osvobození stanovila 8. kapitola Košického vládního programu z 5. dubna 1945. Zásadní je dekret prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. z 21. června 1945 o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa. Rozhodující byla národnost, nikoliv státní příslušnost. Dekret se ovšem nevztahoval na osoby, které se aktivně účastnily odboje. Celkem se podle odhadu jednalo o přibližně 500–700 tisíc hektarů půdy a lesů.[37] Konfiskace se vztahovaly také na jejich hrady, zámky, paláce a hospodářské objekty. Do vlastnictví států tak přešlo 496 hradů a zámků.[38] Z nich bylo vybráno 48 objektů tzv. I. kategorie, které měly být zpřístupněny a využívány pro kulturní využití.[39]

Dekret prezidenta republiky č. 33/1945 Sb. z 2. srpna 1945 o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské zbavil československé Němce a Maďary s výjimkou antifašistů státního občanství. Někteří němečtí příslušníci šlechtických rodin se nevrátili z fronty, jiní utekli krátce před příchodem Rudé armády nebo byli vyhnáni záhy po osvobození. Zbytek skončil v internačních táborech, odkud byli od prosince 1945 deportováni do Německa.

Následoval ještě dekret prezidenta republiky č. 108/1945 Sb. ze dne 25. října 1945 o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy zabral Němcům a Maďarům. Podle něho byl zkonfiskován i ostatní majetek, např. vybavení městských paláců nebo vil včetně uměleckých děl.

Karl Waldstein a Karl Buquoy byl obviněni z kolaborace a stanuli před soudem.[37]

Revize pozemkové reformy a nová pozemková reformaEditovat

Znárodňování pozemkového majetku pokračovalo i v letech 1947 a 1948. Zákon č. 142/1947 Sb. ze dne 11. července 1947 o revizi první pozemkové reformy a zákon č. 46/1948 Sb. ze dne 21. března 1948 o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě) se dotkl českých majitelů.

Zákon č. 143/1947 Sb. ze dne 10. července 1947 o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů (tzv. Lex Schwarzenberg) na zemi Českou byl ušit na jednotlivce Adolfa Schwarzenberga. Protože podporoval protinacistický odboj ani nemohl být označen jako Němec, nemohly se v jeho případě uplatnil dekrety prezidenta republiky. Podle tohoto legislativního předpisu mu byl vyvlastněn majetek bez náhrady. Pro zákon hlasovala i Milada Horáková. Adolf Schwarzenberg zemřel o tři roky později.

Po vydání těchto zákonů vzrostl počet konfiskovaných šlechtických sídel na více než devět set.[40] Počet zpřístupněných objektů se ze 48 navýšil na 100, v 50. letech se ještě nepatrně rozšířil.[40] Ostatní hrady a zámky byly přiděleny ministerstvům, především Ministerstvu vnitra a Ministerstvu obrany), školským a sociálním ústavům a Československým státním statkům. Nejhoršími správci, kteří údržbu výrazně zanedbávaly, bylo Ministerstvo obrany a státní statky.[41]

Po roce 1989Editovat

Nové poměry po Sametové revoluci charakterizují tyto body:

 • návrat šlechty ze zahraničí
 • restituce majetku a jeho restaurování
 • osobní realizace jednotlivých šlechticů (zaměstnání podle svého výběru, správa majetku)

RestituceEditovat

V rámci restitucí majetků byl většině šlechtickým dědicům vrácen jejich dědičný majetek, který přešel mezi 25. únorem 1948 a 1. lednem 1990 do vlastnictví státu, a navazují na tradice v hospodářství na svých pozemcích a v podnikání.

Restitucí se týkají následující právní úpravy: zákon č. 403/1990 Sb. ze dne 2. října 1990 o zmírnění následků některých majetkových křivd, zákon č. 87/1991 Sb. ze dne 21. února 1991 o mimosoudních rehabilitacích a zákon č. 229/1991 Sb. ze dne 21. května 1991 o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

V oblasti majetku spravovaného státem bylo podáno 173 restitučních žádostí vztahujících se k hradům a zámkům.[42] Dohodou byla nejen šlechticům a jejich potomkům vydána např. následující někdejší šlechtická sídla: hrady Český Šternberk, Kost, Vysoký Chlumec, Střekov, tvrze Křepenice a Tuchoraz, zámky Blatná, Boskovice, Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Chlumec nad Cidlinou, Kaceřov, Mělník, Nelahozeves, Nové Hrady u Vysokého Mýta, Nové Hrady nad Metují, Orlík, Rychnov nad Kněžnou, Skalka, Zalužany a Žďár nad Sázavou. Některé další objekty byly převedeny do majetku obcí: Loket, Košumberk, Svojanov, Pecka, Humprecht, Náměšť na Hané a Plumlov. Vydán byl také Lobkovický palác na Pražském hradě, Maltézský palác nebo zámek Liběchov.[42] Restituce se pochopitelně týkaly rovněž rozsáhlých mobiliárních fondů, které byly často svezeny na jiné objekty.

Následující tabulka je výběr úspěšných restitucí příslušníků šlechty nebo jejich potomků (abecedně).[43]

Šlechtické restituce hradů, zámků a paláců
Šlechtický rod Restituent Památkové objekty Rok restituce Poznámky
Bartoňové Josef Marian Bartoň-Dobenín (* 1942) zámek v Novém Městě nad Metují, Zbraslavský klášter 1992
Belcrediové zámky Jimramov, Brodek u Prostějova a Líšeň v Brně
Colloredo-Mansfeldové Dobříš soudní spor jiné rodinné větve o zámek Opočno
Bubna-Liticové zámek Doudleby nad Orlicí
Czerninové (vinořská linie) Theobald Czernin (1936–2015), Diviš Czernin (* 1942) zámky Dymokury a Hlušice
Dobrzenští zámek Chotěboř
Hildprandtové zámek Blatná
Kinští Josef Kinský (1913–2011) zámek Kostelec nad Orlicí
Kinští Radslav Kinský (1928–2008) zámek Žďár nad Sázavou
Kinští-dal-Borgo Václav Norbert Kinský (1924–2008) zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, hrad Kost
Kolowratové-Krakowští Jindřich Kolowrat-Krakowský (1897–1996) Lovecký zámeček Diana, Kolowratský palác a Nový Kolowratský palác v Praze
Kolowratové-Krakowští-Liebsteinští Kryštof Jaroslav Kolowrat Krakowský (1927–1999) zámek Rychnov nad Kněžnou, Černíkovice a lovecký zámeček v Černé Vodě v Orlických horách také 5 tisíc hektarů lesů a zemědělské půdy
Lobkowiczové (dolnobeřkovická větev) zámek Dolní Beřkovice
Lobkowiczové (křimická větev) Jaroslav Lobkowicz (* 1942) zámek Křimice 1994, zámek zcela předán 2007
Lobkowiczové (mělnická větev) Otakar Lobkowicz (1922–1995) zámek Mělník a Hořín také vinné sklepy a vinařství
Lobkowiczové (roudnická větev) Martin Lobkowicz (1928–2014) zámky Nelahozeves, Roudnice nad Labem, hrad Střekov a Lobkovický palác v Praze
Mensdorff-Pouilly sourozenci Albert Mensdorff-Pouilly (* 1926), Bedřich Mensdorff-Pouilly (1925–2018), Hugo Mensdorff-Pouilly (* 1929), Jan Mensdorff-Pouilly (* 1933) a Terezie Božková (1934–2000) zámek Boskovice žádost 1992, zámek předán 1993 restituovali potomci Alfonse Karla Mensdorff-Pouilly (1891–1973)
Parishové John Marmaduke Parish (* 1923) zámek Žamberk (v roce 2004 prodán Pardubickému kraji) hrad Litice nad Orlicí ponechali státu
Podstatzští-Lichtensteinové zámek Velké Meziříčí
Schlickové František Jindřich Schlick (1914–2005) zámek Jičíněves
Sternbergové Zdeněk Sternberg (* 1923) hrad Český Šternberk, zámek Březina
Sternbergové Jan Bosco Sternberg (1936–2012) zámek Jemniště žádost 1992, vyhověno 1995
Sternbergové Františka Diana Sternbergová-Phipps (* 1936) zámek Častolovice, Zásmuky
Schwarzenbergové (orlická větev) Karel VII. Schwarzenberg (* 1937) zámky Orlík, Čimelice a Sedlec také přibližně 11 tisíc hektarů lesů a zemědělské půdy, 300 hektarů rybníků a řada budov, například v Praze, Varvařově či Karlově
Walderode Karel Des Fours Walderode (1904–2000), Johanna Kammerlanderová (* 1947) zámek Hrubý Rohozec žádost 1992 také 300 hektarů lesa

Někteří šlechtici však majetek zpátky nedostali, ačkoli by na něj nebýt tzv. Benešových dekretů měli mít nárok (za druhé světové války například byli aktivně zapojeni v odboji). Tito lidé se proto o svůj majetek se státem (někdy i úspěšně) soudí. Například v roce 1992 byl vznesen restituční nárok Karlem des Fours Walderode (1904–2000), který jako Němec přišel o majetek na základě Benešových dekretů. Teprve v roce 2019 byl majetek soudně potvrzen Johanně Kammerlanderové, vdově po Karlovi. Restituce se kromě lesů a jiných pozemků týkala zámku Hrubý Rohozec.[43] Několik desetiletí se soudí o majetek Marie Alžběta Salmová-Reifferscheidt-Raitz, která se ho domáhá jako dcera posledního vlastníka Huga Mikuláše. Jde především o zámek Rájec nad Svitavou.[44] Desítky let trvá také restituční spor Kristiny Colloredo-Mansfeldové a jejích příbuzných o zámek Opočno a jeho mobiliář.[45]

Šlechtictví v současnostiEditovat

Zákon o zrušení šlechtických titulů dnes sice stále platí, šlechtické tituly se však naprosto běžně používají, a to i ve veřejnoprávních médiích (např. Česká televize). Nemají ovšem úřední platnost, ale pouze stavovský charakter. Někteří právníci ovšem tvrdí, že zrušení šlechtických titulů v roce 1918 nebylo správně právně ošetřeno a tudíž je neplatné. Jisté je, že za použití šlechtického titulu dnes již nehrozí žádný postih.

Nyní jsou právně šlechtici (z většinového právního hlediska již bývalí) stejnými občany, jako všichni ostatní. Sdružují se jako občanské spolky, zpravidla s cílem podporovat zachování historie, památek a vzdělanosti.

Někteří šlechtici se uplatnili v politice, např. Karel Schwarzenberg (ministr zahraničí, poslanec, senátor), Michal Lobkowicz (ministr obrany, poslanec), Jaroslav Lobkowicz (poslanec) a Tomáš Czernin (senátor). Jiní se dali na církevní dráhu, např. František Lobkowicz (biskup ostravsko-opavský) a Christoph Schönborn (arcibiskup vídeňský).

Mezi nejznámější současné šlechtické rody v Česku patří:

Tyto rody pocházejí ze staré české šlechty předbělohorské anebo ze šlechty cizí, zejména rakouské, německé a italské, přišlé k nám v době pobělohorské.

V neposlední řadě je mnoho prakticky neznámých rodů většinou s dědičným titulem rytíře nebo barona. Tyto šlechtické rody většinou pochází z české středověké šlechty, ale v průběhu let přišly o majetek.

Klíčová dataEditovat

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. http://www.historickaslechta.cz/drslavic-id2009090063-6 Archivováno 12. 9. 2014 na Wayback Machine - Drslavici
 2. MEZNÍK, Jaroslav. Česká a moravská šlechta ve 14. a 15. století. In: Sborník historický, sv. 37. Praha: Historický ústav ČSAV, 1990. S. 13.
 3. Uherská šlechta, hrabata, kteří vlastnili statky na Moravě, ale do politického života téměř nezasahovali.
 4. TOVAČOVSKÝ Z CIMBURKA, Ctibor. Kniha Tovačovská, aneb Pana Ctibora z Cimburka a z Tovačova zemského hejtmana markrabství Moravského sepsání obyčejů, řádů, zvyklostí starodávných a práv markrabství Moravského. Brno: [s.n.], 1858. Dostupné online. S. 41–42. 
 5. MACEK, Josef. Jagellonský věk v českých zemích (1471–1526): 2. šlechta. Praha: Academia, 1994. ISBN 80-200-0356-8. S. 33. 
 6. STARÝ, Marek. Rytíři přijatí do do českého panského stavu v době předbělohorské. In: Sborník archivních prací 1/LX. [s.l.]: [s.n.], 2010. S. 24-243.
 7. Starý, s. 245
 8. HLEDÍKOVÁ, Zdeňka; JANÁK, Jan; DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích : Od počátku státu po současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 570 s. ISBN 80-7106-709-1. S. 88–89. 
 9. MÍKA, Alois. Majetkové rozvrstvení české šlechty v předbělohorském období. In: Sborník historický, sv. 15. Praha: Historický ústav ČSAV, 1967. S. 57, 63, 68.
 10. Na tak vysokou pozici se dostal jen proto, že v roce 1603 přiznával spolu se svým nevelkým panstvím také sirotčí statek po Janu Malovcovi.
 11. a b VOKÁČOVÁ, Petra. Příběhy o hrdé pokoře: aristokracie českých zemí v době baroka. Praha: Academia, 2014. 964 s. ISBN 978-80-200-2364-3. S. 469. 
 12. VOKÁČOVÁ, s. 360
 13. VOKÁČOVÁ, s. 470, 767
 14. VOKÁČOVÁ, s. 767
 15. VOKÁČOVÁ, s. 470
 16. VOKÁČOVÁ, s. 767
 17. ŽUPANIČ, Jan. Nová šlechta rakouského císařství. 1. vyd. Praha: agentura Pankrác, 2006. ISBN 80-86781-08-9. S. 57. 
 18. Portál veřejné správy ČR. Zákon č. 61/1918 Sb [online]. [cit. 2008-12-06]. Dostupné online. 
 19. http://www.nobilitas.sk/HTML%20Nobilitas/Legislativa%20sk/02%20Slachtictvo/243_1920znp%20sk.pdf
 20. http://www.portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/_mc/709-19005-707-694/_s.155/701?b=243/1920
 21. Modrá krev, s. 12
 22. Web aristokracie.cz
 23. JUŘÍK, Pavel. Jihočeské dominium. Praha: Libri, 2008. 448 s. ISBN 978-80-7277-359-6. S. 227. 
 24. UHLÍKOVÁ, Kristina (ed.); JELÍNKOVÁ HOMOLOVÁ, Dita; CÍSAŘOVÁ, Jitka; UHLÍK, Jan. Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů. Praha: Artefactum, 2017. 232 s. ISBN 978-80-86890-96-8. S. 13. 
 25. a b BEZECNÝ, Zdeněk. Pár slov o české šlechtě v éře První republiky [online]. idnes.cz, 2010-01-18 [cit. 2019-06-21]. Dostupné online. 
 26. a b c d Osudy české šlechty v minulém století [online]. Česká televize, 2007-09-26 [cit. 2019-06-22]. Dostupné online. 
 27. Šlechta v proměnách, s. 254
 28. Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů, s. 25
 29. CERMAN, Ivo. Vlastenecké deklarace české šlechty z let 1938-39. Plné znění. iDnes.cz [online]. 2013-01-20 [cit. 2016-12-28]. Dostupné online. 
 30. a b Šlechtické deklarace [online]. Spolek Rodro [cit. 2018-12-28]. Dostupné online. 
 31. JELÍNKOVÁ HOMOLOVÁ, Dita. Šlechta v proměnách: osudy aristokracie v Československu v letech 1918–1948. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018. 506 s. ISBN 978-80-7422-520-8. S. 361–365. 
 32. a b MAŠEK, Petr. Modrá krev. Minulost a přítomnost 445 šlechtických rodů v českých zemích. 3. vyd. Praha: Mladá fronta, 2003. 332 s. ISBN 80-204-1049-X. S. 7. 
 33. a b Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů, s. 26
 34. Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů, s. 40
 35. JELÍNKOVÁ, Dita. Mikuláš Bubna z Litic a jeho role v protektorátní politice. In: Válečný rok 1941 v československém domácím a zahraničním odboji : sborník k mezinárodní konferenci. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012. Dostupné online. S. 71–89, zde 78.
 36. HOŘEJŠ, Miloš. Rudolf a Humprecht Czerninové z Chudenic: oběti heydrichiády z řad české šlechty. Pamět a dějiny. 2014, čís. 4, s. 31–42. Dostupné online. 
 37. a b Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů, s. 31
 38. Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů, s. 45
 39. Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů, s. 46
 40. a b Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů, s. 54
 41. Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů, s. 55
 42. a b DUŠKOVÁ, Markéta. Mobiliární fondy státních hradů a zámků, mobiliární fond Hostim (Magisterská diplomová práce). Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie, 2017. 71 s. Dostupné online. S. 22. 
 43. a b Rod Walderode má nárok na své severočeské panství, rozhodl odvolací soud. Česká televize [online]. 18. června 2019. Dostupné online. 
 44. KRÁLOVÁ, Táňa. Dobrá věc trvá dlouho, ví starohraběnka Marie Salmová. Čtvrtstoletí bojuje o očištění jména svého otce a rodový majetek [online]. Ihned.cz, 2017-08-03 [cit. 2019-06-27]. Dostupné online. 
 45. Ústavní soud opět bude muset řešit restituci Colloredo-Mansfeldů na Opočně [online]. Idnes.cz, 2018-01-11 [cit. 2019-06-27]. Dostupné online. 

LiteraturaEditovat

Související článkyEditovat