Kniha tovačovská

rukopis sepsaný česky Ctiborem Tovačovským z Cimburka, významný pramen moravského zemského práva v 15. a 16. století

Kniha tovačovská je běžně užívané označení jednoho z významných pramenů moravského zemského práva v 15. a 16. století. Původní rukopis sepsaný česky Ctiborem Tovačovským z Cimburka měl název Paměť obyčejů, řádů, zvyklostí starodávných a řízení práva zemského v markrabství moravském. Tvořily jej dvě části, které vznikly v roce 1482 (první díl) a v letech 14861490 (druhý díl).

Autor rukopisu Ctibor Tovačovský na litografii Josefa Přecechtěla (asi 1861)

Původní dílo nikdy nebylo vytištěno, šířilo se pouze v mnoha vzájemně často textově odlišných opisech. Až ve druhé polovině 19. století vyšla tiskem dvě vydání, obě v Brně: první v roce 1858 vydal Karel Josef Demuth, druhé v roce 1868 Vincenc Brandl.

Mezi lety 1523–1527 byla Kniha tovačovská přepracována Ctiborem Drnovským z Drnovic a vznikla tak tzv. Kniha Drnovská.

Popis obsahu editovat

Dílo je kodifikací tradičních právních zvyklostí moravského zvykového práva a bylo určeno k posílení postavení moravské šlechty. Fakticky kniha nabyla váhy zákona; i po vydání Zemského zřízení Markrabství moravského v roce 1516 a Knihy Drnovské tvořila až do porážky českého stavovského povstání v roce 1620 jeden ze základů platného zemského práva.[1]

První část knihy je věnována předpisům ústavní povahy (zvláště vztahu Moravy k českému státu), druhá část obsahuje předpisy o právu procesním, majetkovém, trestním a pozemkově vrchnostenském.

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. Janiš (2016), s. 133

Literatura editovat

  • JIREČEK, Hermenegild. Příspěvek k literárnímu rozboru památníku práva slovanského v Čechách a na Moravě. Časopisu Muzea Království českého. 1863, roč. 37. 
  • TOVAČOVSKÝ Z CIMBURKA, Ctibor. Kniha Tovačovská, aneb, Pana Ctibora z Cimburka a z Tovačova Paměť obyčejů, řádů, zvyklostí starodávných a řízení práva zemského v Markrabství Moravském. 1. vyd. Brno: Vincenc Brandl, 1868. 136 s. Dostupné online. 
  • ČÁDA, František. Kniha tovačovská. Studie o rukopisech. 1967, roč. 6. 
  • ČÁDA, František. Kniha tovačovská - její rukopisy. Studie o rukopisech. 1968, roč. 7. 
  • MALÝ, Karel, et al. Dějiny českého a československého práva do r. 1945. Praha: Leges, 2010. 640 s. ISBN 978-80-87212-39-4. 
  • JANIŠ, Dalibor. Rukopis Tovačovské knihy z roku 1511 ze sbírky Starých tisků Moravského zemského archivu v Brně. Studie o rukopisech XLVI. 2016, s. 133–149. Dostupné online. 
  • CHOVANČÁK, Jakub. Srovnání procesního práva ve Vladislavském zřízení zemském a jeho rozšiřujících článcích s Moravským zřízením zemským a jeho rozšiřujícími články. Olomouc, 2018. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Filozofická fakulta. Vedoucí práce Jaroslav Miller. Dostupné online.

Externí odkazy editovat