Patent o zrušení nevolnictví

Patent o zrušení nevolnictví byl výnos římského císaře a českého krále Josefa II. z 1. listopadu 1781, který pro české země zrušil nevolnictví, či jak je psáno v patentu „tělesné poddanství neboli člověčenství", a nahradil je „mírným poddanstvím podle příkladu zemí rakouských".[1] Byla zrušena bezprostřední osobní závislost poddaných na vrchnosti, poddaný se stával osobně svobodným. Poddaní tak nově získali právo uzavírat manželství bez souhlasu vrchnosti, svobodně se stěhovat, odcházet pracovat a studovat i mimo hranice panství.[2]

Josef II. drží patent o zrušení nevolnictví, častý námět Josefových pomníků (Stráž pod Ralskem)

Poddaní však zůstali zavázáni vůči vrchnosti poslušností, vrchnostenské úřady byly i nadále nejbližší autoritou, jejímž prostřednictvím stát vykonával svou moc.[1] Beze změny zůstala zachována povinnost roboty i naturální a peněžní závazky rolníků vůči vrchnosti, a to až do roku 1848.[3]

Vydání patentu mělo značný význam pro hospodářský rozvoj Českých zemí v 19. století. Byl to také jeden z faktorů, který ovlivnil české národní obrození, když zvýšil mobilitu obyvatelstva a umožnil přesun venkovského obyvatelstva (zhusta česky mluvícího) do velkých měst (na konci 18. století silně germanizovaných). Na Slovensku byl podobný patent vydán roku 1785.[4]

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. a b BUTVIN, Jozef a HAVRÁNEK, Jan. Dějiny Československa: učebnice pro pedagogické fakulty. 3. díl. 1. vyd. Praha: SPN, 1970. 759 s. cnb000452302. S. 24–25.
  2. Malá československá encyklopedie. Svazek 4. Praha : Academia, 1986. 989 s. cnb000125650. S. 814.
  3. Malá československá encyklopedie. Svazek 4. Praha : Academia, 1986. 989 s. cnb000125650. S. 814.
  4. http://www.cojeco.cz/index.php?id_desc=71022&s_lang=2&detail=1

Literatura editovat

  • CÁSKOVÁ, Barbora. Zrušení nevolnictví Josefem II. v r. 1781. Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická. Plzeň, 2014. 43 s. [V příloze na s. 43 je otištěno znění patentu.] Dostupné online
  • FRAIS, Josef. Reformy Marie Terezie a Josefa II.: (nejen v českých a moravských zemích). Vyd. 1. Třebíč: Akcent, 2005. 156 s. ISBN 80-7268-337-3.
  • HAUBELT, Josef. Zrušení nevolnictví, významná událost v dějinách našeho lidu: [k dvoustému výročí zrušení nevolnictví]. 1. vyd. Praha: Horizont, 1981. 150 s. cnb000128123.

Související články editovat