Pozemek je část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem, hranicí jiného práva zapisovaného do katastru nemovitostí záznamem, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhu využití pozemků, popřípadě rozhraním využití pozemků.[1] Novým občanským zákoníkem byla do českého práva začleněna zásada superficies solo cedit, na základě které „součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen „stavba“) s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech.“[2]

Soukromý pozemek na Vysočině

Pozemek může být zrušen a sloučen s jiným, rozdělen, nebo se mohou měnit jeho hranice, (výměra) a parcelní čísla.

Parcela je pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem.[3] Parcely jsou evidovány v katastru nemovitostí. Stavební parcelou je pozemek evidovaný jako zastavěná plocha nebo nádvoří.[4] Parcela může být v katastrální mapě prostřednictvím vnitřní kresby rozdělena na různě velké části (například trávník a chodník). Pozemkovou parcelou je pozemek, který není stavební parcelou.[5]

Druh pozemku

editovat

Druh pozemku je dle katastru nemovitostí závazně stanovená charakteristika, zapisovaná do knih a map. Pozemky se dělí podle druhu na[6]

Zemědělské pozemky

editovat

Orná půda

editovat

Orná půda je pozemek, na němž se pravidelně pěstují obilniny, okopaniny, pícniny, technické plodiny a jiné zemědělské plodiny nebo který je jen dočasně zatravňován.

Chmelnice

editovat

Chmelnice je pozemek, na němž se pěstuje chmel.

Vinice je pozemek, na němž se pěstuje vinná réva.

Zahrada

editovat

Zahrada je pozemek, na němž se trvale a převážně pěstuje zelenina, květiny a jiné zahradní plodiny, zpravidla pro vlastní potřebu, nebo který je souvisle osázený ovocnými stromy či keři a který zpravidla tvoří souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami.

Ovocný sad

editovat

Ovocný sad (ovoc. sad) je pozemek souvisle osázený ovocnými stromy nebo ovocnými keři.

Trvalý travní porost

editovat

Trvalý travní porost (travní p., dříve louky a pastviny) je pozemek porostlý travinami (k získání sena nebo ke spásání).

Lesní pozemek

editovat

Lesní pozemek (lesní poz.) je pozemek s lesním porostem, lesní průsek, nezpevněná lesní cesta.

Vodní plocha

editovat

Vodní plocha (vodní pl.) je pozemek, na němž je koryto vodního toku, vodní nádrž, močál, mokřad nebo bažina.

Zastavěná plocha a nádvoří

editovat

Zastavěná plocha a nádvoří (zast. pl.) je pozemek, na němž je budova vč. nádvoří, společný dvůr, zbořeniště nebo vodní dílo.

Ostatní plocha

editovat

Ostatní plochy (ostat. pl.) je pozemek, který nejde podřadit pod uvedené druhy pozemku.

Účely užívání pozemku

editovat

Účel užívání pozemku bývá dán druhem pozemku, avšak Český úřad zeměměřický a katastrální připouští[zdroj?] například pro zemědělskou půdu (orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovoc. sad, travní p.) následující další způsoby využití:

 • 1. skleník, pařeniště
 • 2. školka
 • 3. plantáž dřevin
 • 24. dobývací prostor

Způsoby využití pozemků určených k plnění funkcí lesa (lesní poz.):

 • 1. skleník, pařeniště
 • 2. školka
 • 3. plantáž dřevin
 • 4. les jiný než hospodářský
 • 5. lesní pozemek, na kterém je budova
 • 17. ostatní komunikace
 • 20. sportoviště a rekreační plocha
 • 24. dobývací prostor

Způsoby využití pozemků vodních ploch:

 • 6. rybník
 • 7. koryto vodního toku přirozené nebo upravené
 • 8. koryto vodního toku umělé
 • 9. vodní nádrž přírodní
 • 10. vodní nádrž umělá
 • 11. zamokřená plocha
 • 28. vodní plocha, na které je budova

Způsoby využití pozemků stavebních bez stavby (jinak se užívá číselník způsobu využití budov):

 • 12. společný dvůr
 • 13. zbořeniště

Způsoby využití pozemků ostatních ploch:

 • 3. plantáž dřevin
 • 14. dráha
 • 15. dálnice
 • 16. silnice
 • 17. ostatní komunikace
 • 18. ostatní dopravní plocha
 • 19. zeleň
 • 20. sportoviště a rekreační plocha
 • 21. hřbitov, urnový háj
 • 22. kulturní a osvětová plocha
 • 23. manipulační plocha
 • 24. dobývací prostor
 • 25. skládka
 • 26. jiná plocha
 • 27. neplodná půda

Reference

editovat
 1. Zákon č. 256/2013 Sb. ze dne 8. srpna 2013, katastrální zákon, § 2 písm. a). [cit. 2014-01-01]. Dostupné online.
 2. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 25. ledna 2012, občanský zákoník, § 506. [cit. 2014-01-01]. Dostupné online.
 3. § 2 písm. b zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon.
 4. § 2 písm. c) zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon.
 5. § 2 písm. d) zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon.
 6. Vyhláška č. 357/2013 Sb. ze dne 1. listopadu 2013, katastrální vyhláška, § příloha. [cit. 2014-01-01]. Dostupné online.

Literatura

editovat
 • BAUDYŠ, Petr: Katastr nemovitostí. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-304-2, str. 56 a násl.
 • BIČÍK, Ivan, et al.: Land use/Land cover changes in the period of globalization: proceedings of the IGU-LUCC international conference, Prague 2001. Prague : Charles University, 2002.
 • JELEČEK, Leoš: Zemědělství a půdní fond v Čechách ve 2. polovině 19. století. Praha : Academia, 1985.
 • KOREC, Evžen: Pozemky ukrývají poklady. Praha : Ekospol, 2015.

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat