Dvorský maršálek

Tento článek pojednává o nejvyšším dvorském maršálkovi. Možná hledáte: nejvyšší zemský maršálek.

Dvorský maršálek (německy Hofmarschall), případně dvorní maršálek nebo také nejvyšší maršálek, královský maršálek, případně maršálek královského dvora byl dvorským, nikoliv zemským úředníkem. Původně byl správcem knížecích (královských) stájí (marschalcus, podkoní – agazo) a velitelem panovníkova ozbrojeného průvodu při jeho cestách. Naproti tomu nejvyšší zemský maršálek, případně nejvyšší maršálek Království českého jmenovaný z panského stavu byl v Čechách třetím nejvyšším zemským úředníkem (po nejvyšším purkrabí a nejvyšším hofmistru), na Moravě dokonce druhým po zemském hejtmanovi. Rozhodoval spory o šlechtickou čest. Původně byl společný pro Čechy i Moravu, po roce 1625 pouze pro Čechy. Dvorský maršálek dohlížel nad životem dvora a jeho stykem navenek. V porovnání se zemským úřadem byla tato dvorská pozice kompetenčně bezvýznamná, král ji obsazoval podle své vůle. Mohl tak však vytvářet své politické centrum a pro tyto úředníky mohla být hodnost předstupněm jejich pozdější kariéry v nejvyšších zemských úřadech. Nicméně v Českém království dvorský maršálek zasedal vedle dvorského kancléře a dvorského hofmistra v tajné radě (Geheimer Rat), kterou zřídil Ferdinand I. Habsburský k 1. lednu 1527. Tajná rada byla nejdůležitějším poradním kolegiálním orgánem panovníka, řídila zahraniční politiku a ovlivňovala vnitřní.

Také královnin dvůr měl svého maršálka.

Ve Svaté říši římské se stal dvorský maršálek dědičným úřadem (Reichserbmarschall, vicemarescallus), hodnost obsazoval rod hrabat z Pappenheimu. Říšským arcimaršálkem (Reichs-Erzmarschall, archimarescallus) byl saský vévoda, který bdil nad pořádkem při říšských sněmech a při říšských slavnostech. Při slavnostních průvodech nosil před císařem meč, při císařské korunovaci vjížděl do hromady ovsa a trochu ho nabral do stříbrné nádoby jako připomínku prvotních funkcí maršálka.

Nejvyšší dvorský maršálek (Obersthofmarschall) císařského dvora patřil mezi čtyři nejvyšší dvorské úřady a příslušel mu soudní senát ve věcech soudnictví členů císařské rodiny.

České království editovat

Seznam dvorských maršálků Českého království editovat

Seznam dvorských podmaršálků Českého království editovat

 • 1401–1406 Valentin z Chotce
 • 1406 Mašík z Chvalovic

Seznam maršálků králové v Českém království editovat

 • 1361 Albrecht z Kolowrat
 • 1415–1419 Mikuláš Húžwic (Húgwic) z Tuhance

Svatá říše římská a Rakouské císařství editovat

Nejvyšší dvorský maršálek (kaiserlicher Obersthofmarschall) byl v 19. století nejvyšší instancí v právních záležitostech dvora, pokud ovšem o nich podle habsburského rodinného řádu z roku 1839 nerozhodoval sám panovník.[pozn. 1] Zastával funkci předsedy dvorského soudu, kde se projednávaly spory členů panovnického rodu, vyřizovaly se jejich právní záležitosti včetně závětí, řešily se kauzy zahraničních diplomatů a v Rakousku usazených příslušníků jiných panovnických rodů, kteří měli právo exteritoriality.[8]

Seznam nejvyšších maršálků císařského dvora editovat

Úřad nejvyššího maršálka císařského dvora zastávali:[9][10]

Rakouské země editovat

Přestože má úřad ve svém názvu zemský, dědičností a charakterem se spíše řadí k dvorským úřadům.

Horní a Dolní Rakousy editovat

Úřad nejvyššího zemského maršálka obojích Rakous byl v roce 1228 udělen Jindřichu z Kuenring-Weitry. Úřad se dědil v jeho rodině, ale protože Kuenringové podporovali krále Přemysla Otakara II., Rudolf I. Habsburský jim úřad v roce 1277 odňal.[16] Téhož roku ho udělil pánům z Maißau. Po jejich vymření připadl úřad maršálka kolem roku 1440 pánům z Wallsee.[16] Poslední příslušník rodu zemřel v roce 1483, načež v roce 1489 přešel tento dědičný úřad na jejich dědice, hrabata ze Schaunbergu.[16] Když Wolfgangem II. v roce 1559 vymřel rod hrabat ze Schaunbergu, nezískali dědičný úřad jeho hlavní dědicové Starhembergové, protože byli protestantského vyznání. Dědičný úřad přešel v roce 1560 na svobodné pány Hofmanny z Grünbüchelu, kteří si už v roce 1541 zajistili právo na úřad maršálka.[16] Protože se však Hofmanni zúčastnili povstání, které vypuklo v Horních Rakousích po smrti císaře Matyáše, vyhradil si císař Ferdinand II. dědičný úřad k dispozici a v roce 1625 jej jako léno propůjčil knížatům z Eggenbergu,[16][17] z nichž poslední zemřel v roce 1717. Od tohoto roku zastávali dědičný úřad Starhembergové.[16][18]

Dědičný maršálek měl kdysi různé vojenské výsady i povinnosti a bohaté požitky. Od roku 1449 byla k úřadu maršálka připojena panství Ober-Wallsee v Horních a Senftenberg v Dolních Rakousích.[16] Během slavností a obřadů jezdil maršálek s obnaženým mečem před panovníkem nebo stál vedle něho.

Štýrsko editovat

Úřad dědičného zemského maršálka (Erblandmarschall) zastávali Plankenwarter (1228, 1237), páni z Wildonu (1276 – po 1325), páni z Pettau (až do roku 1428), hrabata z Schaunbergu (1428–1559), svobodní páni Hoffmanové (1559 (1560) – 1625), hrabata ze Saurau (22. 3. 1625 (nejvyšší dědičný maršálek – Obersterbmarschall) – 1836).[23] V roce 1848 nebyl úřad obsazen.[23][24] K úřadu náleželo panství Frauheim (Dolní Štýrsko) a úřad Kleinsölk.[23]

Korutany editovat

Od roku 1639 přináležel čestný úřad nejvyššího dědičného zemského maršálka Korutan (Oberst-Erbland-Marschall in Kärnten) rodu Wagenspergů. Úřad zastávala hrabata i v roce 1848.[24]

Kraňsko a vindická marka editovat

V roce 1463 získali dědičně hodnost zemského maršálka (Oberst-Erbland-Marschall in Krain)[25] a zároveň (nebo už 1407)[25] nejvyššího komorníka Kraňska Auerspergové. Úřad zastávali i v roce 1848.[24]

 • 1463–1466 Engelhart I. (1404–1466)

Tyrolsko editovat

Od 7. září 1780 byli dědičnými zemskými maršálky v Tyrolsku (Oberst-Erblandmarschall in Tirol) Auerspergové. Úřad zastávali i v roce 1848.[24]

Gorice a Gradiška editovat

V roce 1848 zastával úřad (Oberst-Erbland-Marschall in der gefürsteten Grafschaft Görz) rod hrabat z Thurn-Valsassiny.[24]

Salcbursko editovat

V roce 1848 zastával úřad (Oberst-Erbland-Marschall im Herzogtum Salzburg) rod hrabat z Lodronu.[24]

Odkazy editovat

Poznámky editovat

 1. "Císaři jako hlavě rodiny nepřísluší jen suverenita a soudní pravomoc nad veškerými příslušníky rodiny, ale i právo zvláštního dozoru, které se vztahuje obzvlášť na poručnictví, kuratelu a vstupování do manželství, zejména však na veškeré činy a vztahy nejvyšších rodinných příslušníků, jež by mohly mít vliv na čest, vážnost, klid, pořádek a blahobyt nejjasnějšího arcidomu."[8]

Reference editovat

 1. a b c d MACEK, Josef. Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526). Díl 1: hospodářská základna a královská moc. Praha: Academia, 1992. 344 s. ISBN 80-200-0300-2. S. 325. 
 2. Podle MACEK, Jagellonský věk v českých zemích (1471–1526). Díl 1, S. 325 v letech 1476–1479
 3. Podle MACEK, Jagellonský věk v českých zemích (1471–1526). Díl 1, S. 325 v roce 1514
 4. KASÍK, Stanislav; MAŠEK, Petr; MŽYKOVÁ, Marie. Lobkowiczové, dějiny a genealogie rodu. České Budějovice: Bohumír Němec - Veduta, 2002. ISBN 80-903040-3-6. S. 109, 217. 
 5. a b ČECHURA, Jaroslav. České země v letech 1526–1583. První Habsburkové na českém trůně I. Praha: Libri, 2008. 324 s. ISBN 978-80-7277-385-5. S. 151. 
 6. České země v letech 1526–1583, s. 152
 7. Podle České země v letech 1526–1583, s. 152 už od roku 1607.
 8. a b ŽUPANIČ, Jan. Nová šlechta Rakouského císařství. Praha: Agentura Pankrác, 2006. 456 s. ISBN 80-86781-08-9. S. 26. Dále jen Nová šlechta Rakouského císařství. 
 9. HORMAYR, Josef: Wien, seine Geschichte und seine Denkwürdigkeiten; Vídeň, 1825, s. 12–13 dostupné online
 10. FELLNER, Thomas; KRETSCHMAYR, Heinrich. Die österreichische Zentralverwaltung. I. Abteilung. Von Maximilian I. bis zur Vereinigung der österreichischen und böhmischen Hofkanzlei (1749). Bd. 1: Geschichtliche Übersicht. Wien: [s.n.], 1907. Dostupné online. S. 278–279. 
 11. Podle Die österreichische Zentralverwaltung. I1., s. 278 jen do roku 1558
 12. a b c d e f Die österreichische Zentralverwaltung. I1., s. 278
 13. KUBEŠ, Jiří, a kol. V zastoupení císaře: česká a moravská aristokracie v habsburské diplomacii 1640–1740. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018. 640 s. ISBN 978-80-7422-574-1. S. 174. 
 14. a b c d Die österreichische Zentralverwaltung. I1., s. 279
 15. SMÍŠEK, Rostislav. Služba a paměť: dvorská kariéra barokních Ditrichštejnů jako nadgenerační životní ideál. In: BŮŽEK, Václav; KRÁL, Pavel. Paměť urozenosti. Praha: NLN, 2007. ISBN 978-80-7106-928-7. S. 167.
 16. a b c d e f g PLANCK-PLANCKBURG, Karl. Die Landeserbämter und die Erbhuldigungen in Österreich ob der Enns. Linz an der Donau: F. J. Ebenhöch´sche Buchhandlung / Heinrich Korb, 1929. 46 s. Dostupné online. S. 9–10. (německy) 
 17. a b ŽUPANIČ, Jan; STELLNER, František. Encyklopedie knížecích rodů zemí Koruny české. Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml., 2001. 344 s. ISBN 80-86493-00-8. S. 81 a 83. Dále jen Encyklopedie knížecích rodů zemí Koruny české. 
 18. a b Encyklopedie knížecích rodů zemí Koruny české, s. 252
 19. CASTELLI, Ignaz Franz. Ausführliche Beschreibung der Erbhuldigung, welche dem allerdurchlauchtig sten Großmächtigsten Herrn Ferdinand dem Ersten, Kaiser von Oesterreich, König von Ungarn, Böhmen, Galizien und Lodomerien, Erzherzog zu Oesterreich von den Ständen des Erzherzogthumes Oesterreich unter der Enns am 14. Juny 1835 geleistet ward. Wien: [s.n.], 1837. Dostupné online. S. 42. (německy) Dále jen Ausführliche Beschreibung der Erbhuldigung. 
 20. KNESCHKE, Ernst Heinrich. Deutsche Grafenhäuser der Gegenwart: in heraldischer, historischer und genealogischer Beziehung. Zweiter Band L-Z. Leipzig: T. O. Weigel, 1853. Dostupné online. S. 509. (německy) 
 21. Gothaisches genealogisches Taschenbuch nebst diplomatisch-statistischem Jahrbuch 1871 (108. Jahrgang). Gotha: Justus Perthes, 1871. Dostupné online. S. 206. (německy) 
 22. Schematismus des landtäflichen u. Grossgrund- Besitzes von Ober-Oesterreich. Wien: Verlag der Buchhandlung Leopold Weiss, 1896. Dostupné online. S. 113. (německy) 
 23. a b c Der landständische Adel des Herzogtums Steiermark. [s.l.]: Landesarchiv Steiermark, 2020. 1667 s. Dostupné online. S. 1628. (německy) 
 24. a b c d e f FRÖLICHSTHAL, Georg. Im Jahr 1848 belehnte Familien [online]. Adler – Heraldisch-Genealogische Gesellschaft Wien, 2017-09-16 [cit. 2020-10-17]. Dostupné online. (DE) [nedostupný zdroj]
 25. a b Encyklopedie knížecích rodů zemí Koruny české, s. 19
 26. Ehevertrag zwischen Johann Franz Trautson... [online]. Deutsche Digitale Bibliothek [cit. 2023-03-17]. Dostupné online. (německy) 
 27. Personalstand der Gesellschaft des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg Ende Juli 1857. Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum. Roč. 1857, čís. JB 27, s. 83–105, zde 88. Dostupné online [cit. 2023-03-17]. (německy) 
 28. Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. Svazek 15. Wien.: Die kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei, 1866. Dostupné online. S. 373. (německy) 

Literatura editovat

 • ČAPKA, František. Slovník českých a světových dějin. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s. r. o., 1998. 434 s. ISBN 80-7204-081-2. S. 197. 
 • HLEDÍKOVÁ, Zdeňka; JANÁK, Jan; DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích : Od počátku státu po současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 570 s. ISBN 80-7106-709-1. 
 • MALÝ, Karel, a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Linde Praha a.s., 1997. 576 s. ISBN 80-7201-045-X. S. 67–68. 
 • PALACKÝ, František. Dílo Františka Palackého I. Příprava vydání Jaroslav Charvát. Praha: [s.n.], 1941. Kapitola Přehled současný nejvyšších důstojníků a úředníků, s. 321–417. 
 • STROBL-ALBEG, Eduard. Das Obersthofmarschallamt. Innsbruck: [s.n.], 1908. (německy) 
 • VYKOUPIL, Libor. Slovník českých dějin. Brno: Beta, 2000. 772 s. ISBN 80-902782-0-5. S. 329. 

Související články editovat

Externí odkazy editovat