Svobodné zednářství

(přesměrováno z Zednáři)
Zednářský znak – úhelník a kružidlo. Písmeno „G“ znamená „geometrie“ nebo „gnosis“ (řecky „poznání“), přisuzovány jsou i mnohé další významy. Používá se i varianta bez písmene „G“.

Svobodné zednářství je označení pro různé historické, politické a sociální skutky neveřejných sdružení – bratrstev organizovaných v lóžích a přijímajících nové členy na základě kooptace během iniciačního obřadu. Tajné konání těchto spolků mělo mít jako hlavní cíle uskutečňování sociálně spravedlivé, rovnostářské společnosti a konání dobročinnosti. Zednářství je opředené řadou mýtů a je oblíbeným tématem příznivců různých konspiračních teorií.

PůvodEditovat

Původ zednářství bývá odvozován z cechů středověkých stavitelů chrámů a zedníků. O původu zednářství existují nejrůznější legendy. Podle tzv. Chrámové legendy se zednářství odvozuje od Hirama Abiffa, stavitele Šalamounova chrámu, podle jiné hypotézy se svobodní zednáři snažili navázat na odkaz řádu templářů, který byl zrušen v roce 1312.

Skutečné zednářství se objevuje až v novověku a při jeho formování působilo více různých vlivů.[1]. Za významný mezník v dějinách zednářství bývá považován rok 1717, kdy byly čtyři londýnské lóže spojeny do první velkolóže v čele s velmistrem.[2] Rozmanitost fenoménu zednářství nelze vtěstnat do jednoduché definice. Charakter lóží býval aristokraticko-měšťanskýelitářský a kosmopolitní, jeho zaměření sociálně etické, s cílem budování „duchovního chrámu humanity v lidských myslích a srdcích“, sloužící k podpoře a emancipaci neprivilegovaných vrstev. Tento účel od 19. století vzhledem k postupné občanské a sociální proměně společnosti začal pozbývat původní smysl, původní ideály pak podle některých názorů mohly někdy nahradit osobní zájmy členů privilegované skupiny.[3]

OrganizaceEditovat

 
Zednářský chrám (skotského ritu) v Indianapolis v USA

Strukturu této organizace tvoří systém tzv. lóží; existují lóže a velké lóže nebo velké orienty. Stoliční mistři jsou svobodně voleni členy lóže do čela lóží. Členové lóží rovněž volí velké mistry vyšších útvarů. Zajímavostí je, že Velmistři jsou voleni na konkrétní období, které trvá jeden rok a po jehož skončení získávají funkci strážce dveří. Získávají záměrně z nejvyšší, jednu z nejnižších pozic. Základním článkem je lóže, která musí být tvořena nejméně sedmi činnými členy ve stupni mistra. Činní členové jsou takoví, kteří se účastní všech zasedání. Schůze v lóži se koná nejméně jednou měsíčně. Její účely mohou být různé, od přijímání nových členů, po slavnostní, smuteční nebo poradní shromáždění. Schůze se tradičně označují jako práce. Kromě tradičních rituálů jsou hlavní součástí jejich prací tzv. kresby, jakési přednášky o zednářské symbolice a jejím filosofickém významu, případně o dalších tématech.

Svobodné zednářství a katolická církevEditovat

 
Zednářský chrám (skotského ritu) v Santa Fe v USA

Přestože kritici Svobodné zednáře často chápou jako náboženskou organizaci, oni sami toto spojení odmítají a označují se za bratrstvo. Protože se postoj k náboženství liší podle doby a regionů, mohli svobodní zednáři a stále mohou vyznávat rozdílná náboženství. Nejednoznačná je pozice zednářství ve společnosti. Na jednu stranu bylo roku 1738 bulou In Eminenti papeže Klementa XII. prohlášeno za kacířství, na druhou stranu byli mezi zednáři panovníci i biskupové (např. britský král Jiří IV.;[4] spekuluje se též o papeži Piovi IX., který se ale později k řádu nehlásil, byl lóží vyloučen).[5]

Někteří zednáři byli zastánci deismu, někteří byli židé.[6] Vliv náboženství na činnost lóží je v dnešní době ještě menší.[zdroj?]

Současný postoj katolické církve ke svobodnému zednářství je obsažen v deklaraci Kongregace pro nauku víry Declaratio de associationibus massonicis z roku 1983.[7] Tato deklarace byla vydána v reakci na skutečnost, že nový Kodex kanonického práva výslovně svobodné zednářství nezmiňoval. Deklarace uvádí, že katoličtí křesťané náležející ke svobodnému zednářství se nacházejí ve stavu těžkého hříchu a nemohou přistupovat ke svatému přijímání.[8] Současnou podmínkou pro aplikaci ustanovení o účasti v proticírkevním sdružení je skutečně prokázatelné nepřátelství takového sdružení vůči církvi.

Zednářství v ČeskuEditovat

PředchůdciEditovat

Za předchůdce českého zednářství bývá považováno Bratrstvo obruče a kladiva doby Václava IV., které bylo ovšem výhradně katolické, roku 1382 vybudovalo dnes zaniklou kapli Božího Těla na pražském Dobytčím trhu.[1][9] Opět jen hypotetickým shromaždištěm měl být také kostel Nejsv. Trojice v Podskalí, dříve farní a cechovní chrám novoměstských kameníků, údajně také zvaný Kaple stavitelů. Ten stavěli kameníci Emauzského kláštera. Obě hypotézy nemají oporu v historických pramenech.

Jedna z legend uvádí, že první zednářská lóže byla v českých zemích založena v Praze dne 24. června roku 1726 v pražském paláci hraběte Františka Antonína Šporka (1662–1738) za přítomnosti anglického zednářského velmistra Anthonyho Sayera. Autorem této legendy je Karel Sabina,[10] který ji zveřejnil prvně v časopise Zlatá Praha. Od něj ji převzali historik Josef Svátek a zednářský historik Lajos Abafi. Podle pozdějšího pátrání historika Josefa Volfa však Sayer Prahu nenavštívil a také sám Špork v uvedený den v Praze nebyl.[11]

První lóžeEditovat

První prokazatelně existující zednářská lóže byla založena v roce 1741 francouzskými důstojníky pruské[zdroj?] armády, která obsadila Prahu. Tato nejprve bezejmená lóže byla pojmenována U tří korun, poté U tří hvězd a ještě později U tří korunovaných hvězd. Po liberálních letech 1780–1795 přišel do Prahy císařský zákaz zednářských loží.

Mnozí čeští zednáři,zejména politici a umělci, byli zprvu organizování v zednářských lóžích v Řezně (jako Kašpar Šternberk) nebo ve Vídni, kde lóže vznikaly před rokem 1790. Podobně jako skladatel Wolfgang Amadeus Mozart byl členem vídeňské zednářské lóže (a jeho opera Kouzelná flétna byla vídeňským svobodným zednářům věnována), vstoupili do téže lóže čeští skladatelé Leopold Koželuh a Jan Křtitel Kuchař.

Zásadní rozvoj českého zednářství nastal po vzniku Československa. Roku 1923 byla založena Národní Veliká Lóže Československá, nazývaná také Velký Orient. Mezi jejími prvními velmistry byli spisovatel a politik Josef Svatopluk Machar (1923–1924) a vládní rada Emanuel Svoboda (1924–1925).

Historické osobnostiEditovat

Mezi známé české zednáře řadíme osobnosti např. Jan Evangelista Purkyně, František Palacký, Alfréd Justitz[12], Alfons Mucha[13], Milan Rastislav Štefánik[13], František Křižík[14], Edvard Beneš[13], Jan Masaryk[13], Karel Čapek,[15] Josef Čapek, Jan Neruda, Julius Zeyer, Viktor Dyk, František Ladislav Čelakovský, Pavel Josef Šafařík, Josef Kajetán Tyl, František Ladislav Rieger, Karel Sabina, Antonín Jaroslav Puchmajer, Ignác Antonín Born, Josef Václav Frič, Jaroslav Kvapil, František Gellner, Jiří Karásek ze Lvovic, Karel Weinfurter, Alois Rašín, Jaroslav Preiss, Václav Klofáč, Václav Maria Havel, Antonín Švehla, Vlastimil Tusar,Josef Volf, Kamil Krofta, Viktor Stretti, Zdeněk Štěpánek, Ladislav Syllaba, Jan Zázvorka[16], Jiří Syllaba a další[17].

SoučasnostEditovat

V Česku se obnovují po roce 1989 tyto lóže:

 • Comenius 17.11. 1989, Praha;
 • Dílna lidskosti, Praha;
 • Cestou světla, Brno;
 • Lux in tenebris, Ostrava;
 • Bratrství, Podivín.

V roce 1991 je založena první lóže, pracující ve Skotském Ritu Starém a Přijatém v Československu podle regulí a řádů GLdF (Velká lóže francouzská - Grande Loge de France), nazvaná Tolerance. V roce 2002 vzniká Velká Lóže Zemí Českých s lóžemi Tolerance (Praha), Templum Sapientiae (Brno) a 7M (Praha). Nyní pod ní pracují tyto lóže:

 • Lóže Tolerance (Praha)
 • Lóže 7M (Praha)
 • Lóže Nautilus (Praha)
 • Studijní Lóže IVS NEXVM (Praha)

Skotský Ritus Starý a Přijatý (anglicky Ancient and Accepted Scottish Rite), patří mezi nejrozšířenější Rity na světě. V oblibě jsou zejména jeho vyšší stupně. Bývá charakterizován jako iniciační a tradiční Ritus, který přijímá bratry od prvního do třicátého třetího a posledního stupně postupně podle jejich pokroků a tak, jak se zvyšuje jejich vzdělávání. Jak z definice vyplývá, klade důraz na adjektiva „iniciační", čímž zdůrazňuje udělení každého stupně zasvěcením, a „tradiční", čímž se odvolává na dávné tradice a poslání celého Řádu.

Ritus je dále charakteristický tím, že své adepty vede k rozsáhlé a hluboké práci na sobě samých, což je způsobeno poměrně vysokým počtem stupňů. Každý stupeň si žádá, aby se do něj zednář sám zasvětil a pronikl do jeho skrytého významu prostřednictvím toho, co je mu během iniciace zjeveno či sděleno. Mocnosti (symbolické i vyšších stupňů), které v tomto Ritu pracují, se ve své zednářské práci zaměřují především na individualitu a osobnost člověka–zednáře.

Veliký Orient Český vznikl v roce 1993 vyčleněním tří lóží velkolóže Velikého Orientu Francouzského, které pod jeho záštitou vytvořily novou samostatnou velkolóži, tvořenou právě pěti lóžemi. Lóže Velkého Orientu se roku 2004 sjednotily s Velkou lóží České republiky a Velký Orient český zanikl.

Veliká lóže České republiky se vzájemně uznává se 155 regulérními a uznanými Velikými lóžemi z celého světa. Od roku 2004 se počet lóží rozšířil na 23.

 • Lóže č.01 Národ (Praha)
 • Lóže č.02 Dílo (Praha)
 • Lóže č.03 Most (Praha)
 • Lóže č.04 U tří hvězd (Praha)
 • Lóže č.05 Josef Dobrovský (Plzeň)
 • Lóže č.06 Ján Kollár (Praha) - toho času uspaná
 • Lóže č.07 Alfons Mucha (Praha) - francouzsky hovořící
 • Lóže č.08 Goethe v údolí míru (Mariánské Lázně) - pracuje dvojjazyčně - česky a německy
 • Lóže č.09 Quatuor coronati (Praha) - badatelská lóže
 • Lóže č.10 U vycházejícího Slunce (Brno)
 • Lóže č.11 Kosmopolis // VLS (Bratislava)
 • Lóže č.12 Hiram (Praha) - anglicky hovořící
 • Lóže č.13 La Sincérité (Praha) - německy hovořící
 • Lóže č.14 Libertas // VLS (Bratislava)
 • Lóže č.15 Comenius 17.11.1989 (Praha)
 • Lóže č.16 Dílna lidskosti (Praha)
 • Lóže č.17 Cestou světla (Brno)
 • Lóže č.18 Humanizmus // VLS (Bratislava)
 • Lóže č.19 Lux in tenebris (Ostrava)
 • Lóže č.20 Petra Solaris (Praha)
 • Lóže č.21 Sibi et posteris (Praha)
 • Lóže č.22 Santini (Praha) - italsky hovořící
 • Lóže č.23 Templum Sapientiae (Brno)
 • Lóže č.24 Bratrství (Podivín) - toho času uspaná
 • Lóže č.25 Lasenic (Praha)
 • Lóže č.26 Josef Gočár (Hradec Králové)
 • Lóže č.27 Lafayettova na třech rovinách (Olomouc)
 • Lóže č.28 Pod kamennou růží (České Budějovice)
 • Lóže č.29 True and United Friends (Brno) - anglicky hovořící
 • Lóže č.30 Porta Bohemica (Ústí nad Labem)
 • Veliká lóže České republiky (Praha)


Nejvyšší Rada 33° a posledního stupně obřadu Skotského řádu svobodných zednářů starého a přijatého pro Českou republiku. Založeno 1922.

V České republice je v současnosti přes pět set svobodných zednářů.[18]. Známými českými osobnostmi polistopadové éry byli nebo jsou Martin Štěpánek, Ivan Odilo Štampach,

V České republice existuje také tzv. smíšené zednářství, v jehož rámci je do lóže umožněn i vstup žen. Tuto větev zednářství v ČR reprezentuje velkolóže Humanitas Bohemia. Její nejstarší lóží je lóže Dobrovský.

 • Lóže Dobrovský (Praha)
 • Lóže Červený lev (Písek)
 • Lóže Acacia (Brno)

Národní Veliká Lóže Česká (NVLČ) sdružuje neregulérní[19] svobodné zednáře, jelikož není uznána Velikou Loží Anglie.[20]

Praktiky svobodných zednářů jsou v jiném světle popisovány např. díky osobním zkušenostem zasvěcence Františka Bardona v knize s názvem Frabato pod zkratkou FOGC (Řád Svobodných Zednářů Zlaté Centurie - Freimaurerischer Orden der Goldenen Centurie).

Přenesený významEditovat

Pojem svobodní zednáři se stal označením, které si oblíbili příznivci nejrůznějších konspiračních teorií. Často se mluví například o židozednářích, což mají být příslušníci spiknutí vedeného Židy, jež je namířené proti křesťanům, popřípadě Árijcům. Na základě různých znaků a legend, např. v lóžích využívané Davidovy hvězdy, tzv. hexagramu, se objevují v zednářství hebrejské znaky a symboly. Legendy a jména postav převzaté ze Starého zákona mají s židovskou náboženskou literaturou málo společného, podobně jako zednářské nauky se čtyřmi základními oddíly Kabaly.

V přeneseném smyslu se slovem "zednáři" označuje každá, i jen hypotetická "tajná" organizace, která je napojena na vlivné osobnosti a využívá tohoto vlivu pro své nekalé a často nelegální záměry. Například Gustav Meyrink, ač sám člen zednářské lóže, ve svém nejslavnějším románu Golem označuje slovem "zednáři" pedofily, kteří díky vlivným stykům unikají zatčení a trestu. Ve stejném smyslu se dnes používá spíše označení "mafie" (tzv. soudcovská mafie apod.).

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. a b Co je svobodné zednářství? Archivováno 21. 2. 2015 na Wayback Machine na stránkách lóže č. 1 – Národ
 2. František Ginger: Svobodné zednářství v ČR na webu www.svet.czsk.net
 3. Beránek (1994), s. 17–18
 4. Archivovaná kopie. www.ugle.org.uk [online]. [cit. 10-05-2007]. Dostupné v archivu pořízeném dne 10-05-2007. 
 5. http://www.freemasonry.bcy.ca/biography/pius_ix/freemason.html
 6. (česky)Tajná společenství, zednáři ve Spojených státech, čas 2:30-3:50, televizní dokument, Export home video
 7. (latinsky)Declaratio de associationibus massonicis, Congregatio pro Doctrina Fidei, 26. listopadu 1983, vatican.va/roman_curia/congregations/
 8. Svoboda rozhodování v novém církevním právu, 2.3.11. Důsledky členství v zednářské lóži, Felix Bernard. Revue pro církevní právo číslo 7/97, Společnost pro církevní právo, Právnická fakulta UK.
 9. Historie Řádu točenice. www.kralovskyrad.cz [online]. [cit. 2015-05-06]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-04-17. 
 10. Mýty o hraběti Šporkovi, Václav Mrkvička, Listy města Lysé nad Labem 9/2008.
 11. Řád Svobodných zednářů, Tomáš Srb, Eminent 2001, str.182.
 12. Jana ČECHUROVÁ: Čeští svobodní zednáři ve XX. století. Praha 2002, s. 105. Citováno dle Motiv krajiny v díle Alfreda Justitze Univerzita Karlova v … PDF (4.7 MB)
 13. a b c d Tajné společenství v Čechách – zednáři – na stránkách České televize
 14. Archivovaná kopie. www.sibi.cz [online]. [cit. 2015-04-30]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-09-21. 
 15. ČECHUROVÁ, Jana. Participace Karla Čapka na svobodném zednářství [online]. Památník Karla Čapka, 2015-11-19 [cit. 2019-12-21]. Dostupné online. 
 16. Svobodné zednářství jako politické hnutí sui generis - Petr Ort
 17. http://www.freeglobe.cz/Articles/2980-seznam-svobodnych-zednaru-csr-961-clenu-prvorepublikovych-lozi.aspx
 18. Veliká Lóže České republiky [online]. Dostupné online. [nedostupný zdroj]
 19. http://www.ugle.org.uk/about/foreign-grand-lodges
 20. http://www.ugle.org.uk/about/foreign-grand-lodges

LiteraturaEditovat

 • Anderson, James: Staré povinnosti svobodných zednářů, reprint CAD Press, Bratislava 1993
 • ANTONÍN Luboš: Zlatý věk svobodného zednářství v Čechách, Půdorys/Argo, Praha 2012
 • Beránek, Jiří: Tajemství lóží, Mladá fronta, Praha 1994
 • Boucher, Jules: Zednářská symbolika, Trigon, Praha 1998
 • Domenico V. Ripa Montesano, Vademecum di Loggia, Edizione Gran Loggia Phoenix degli Antichi Liberi Accettati Muratori – Roma Italia 2009 ISBN 978-88-905059-0-4
 • Čechurová, Jana: Čeští svobodní zednáři ve XX. století, Libri, Praha 2002, ISBN 80-7277-122-1
  Čechurová, Jana: Nositelé kontinuity a inovátoři: Poválečné osudy londýnských zednářů v Československu, v Soudobé dějiny 03/04, S. 83-106, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2004
 • KLEISNER, Tomáš. Zednářské medaile ve sbírce Národního muzea. Svobodný zednář. 2014/2015. Dostupné online. 
 • Knight, Christoper a Lomas, Robert: Klíč k Chíramovi, Argo, Praha 1998
 • Kroupa, Jiří: Alchymie štěstí, Muzejní a vlastivědná společnost a Muzeum Kroměřížska, Brno - Kroměříž 1986
 • Lennhoff, Eugen: Svobodní zednáři, reprint Petrklíč, Praha 1993
 • Robinson, John J.: Zrozeni v krvi, Olomouc : Votobia, 1996
 • Tim Dedopulos: Svobodní zednáři, Praha : Metafora, 2006, ISBN 80-7359-055-7
 • Tomáš Srb: Řád svobodných zednářů 1., Praha : Eminent, 2002, ISBN 80-7281-085-5
 • Tomáš Srb: Řád svobodných zednářů 2., Praha : Eminent, 2003, ISBN 80-7281-111-8
 • Tomáš Srb: Řád svobodných zednářů 3., Praha : Eminent, 2009, ISBN 978-80-7281-329-2
 • Jan Podškubka: České svobodné zednářství v průběhu XVIII. století, Praha : Národní knihovna ČR, 2004, ISBN 80-7050-444-7

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat

(česky)

(anglicky)

(německy)

(francouzsky)