Joseph Smith

americký náboženský vůdce a zakladatel mormonismu
Další významy jsou uvedeny na stránce Joseph Smith (rozcestník).

Joseph Smith ml. (23. prosince 180527. června 1844) byl americký náboženský vůdce a zakladatel mormonismu. Smith stál u zrodu největšího exodu v USA, byl praktikovatelem polygamie, v 30. letech 19. století založil banku[1] a ke konci svého života kandidoval na prezidenta USA.[2] Roku 1844 byl zavražděn ve státě Illinois. Členové Církve Ježíše Krista posledních dnů ho považují za proroka jako v biblických dobách.

Joseph Smith
Americký prorok Joseph Smith
Americký prorok Joseph Smith
Narození23. prosince 1805
Sharon
Úmrtí27. června 1844 (ve věku 38 let)
Carthage
Příčina úmrtístřelná rána
Místo pohřbeníSmith Family Cemetery
Povoláníprorok, politik, teolog a nekromant
Alma materEmery Collegiate Institute
Tématanáboženský vůdce
Politická příslušnostnezávislý (1843–1844)
Council of Fifty (1844)
Manžel(ka)Sarah Ann Whitney (od 1842)
Emily Dow Partridge (od 1843)
Eliza Maria Partridge Lyman (od 1843)
Lucinda Morgan Harrisová
Zina D. H. Young
Eliza R. Snow
Helen Mar Kimball
Emma Smith
DětiJulia Murdock Smith
Joseph Smith III
Alexander Hale Smith
David Hyrum Smith
RodičeJoseph Smith, Sr. a Lucy Mack Smith
PříbuzníHyrum Smith, Samuel H. Smith, Alvin Smith, Don Carlos Smith, William Smith a Katharine Smith Salisbury (sourozenci)
Jesse N. Smith (bratranec)
VlivyNapoleon Bonaparte
Sidney Rigdon
Oliver Cowdery
PodpisPodpis
Web oficiální stránka
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Logo Wikimedia Commons galerie na Commons
Seznam dělSouborném katalogu ČR
Některá data mohou pocházet z datové položky.
 
První zjevení Josepha Smithe

Narodil se roku 1805 ve windsorském okrese státu Vermont jako syn Josepha Smitha st. a Lucy Mack Smithové. Měl deset sourozenců.[3] Jeho životopis začíná slovy: „Narodil jsem se léta Páně jeden tisíc osm set pět, dvacátého třetího dne v prosinci, ve městě Sharon v kraji Windsor ve státě Vermont...“.

O svém dětství vypráví Joseph Smith většinou ve spojení s náboženskou vlnou, která se tehdy hnala východními státy USA.

„Někdy ve druhém roce po našem přestěhování se do Manchesteru byl v místě, kde jsme žili, neobvyklý rozruch ve věci náboženství. Započalo to metodisty, ale brzy se to rozšířilo mezi všechny sekty v oné oblasti. Vskutku, celý okrsek se zdál býti tím zasažen a veliké zástupy se připojovaly k různým náboženským společnostem, což vyvolalo nemalý vzruch a rozdělení mezi lidmi, z nichž někteří volali: a„Hle, sem!“ a jiní „Hle, tam!“ Někteří hájili víru metodistů, někteří presbyteriánů a někteří baptistů“ Životopis Josepha Smithe 1:5

[4]

První zjevení

editovat

Roku 1820 měl vidění, v němž údajně spatřil Boha Otce a Ježíše Krista, kteří mu řekli, aby se nepřipojoval k žádné pozemské církvi.[5] Obraz Prvního zjevení se stal ikonickou součástí mormonismu.[6] Vyvolala kontroverze kvůli antropomorfizaci Boha Otce, který podle Josepha Smithe má věčné tělo z masa a kostí.[7]

"Spatřil jsem sloup světla přesně nad svou hlavou, převyšující jas slunce, který ponenáhlu sestupoval, dokud nespočinul na mně. Když světlo spočinulo na mně, spatřil jsem dvě Bytosti, jejichž jas a sláva se vymyká veškerému popisu, stojící nade mnou ve vzduchu. Jedna z nich ke mně promluvila, nazývajíc mne jménem, a řekla, ukazujíc na druhou – Toto je můj Milovaný Syn. Slyš Jej!" Životopis Josepha Smithe 1:16-17

Panuje také diskuze ohledně existence 4 verzí tohoto příběhu a toho, zda si navzájem odporují či ne.[8][9][10][11]

Anděl Moroni

editovat
 
Jedno ze starších vyobrazení anděla Moroniho, jak předává Zlaté desky a další posvátné předměty Josephu Smithovi

V dalším vidění roku 1823 se mu zjevil anděl jménem Moroni a pověděl mu o knize, psané na zlatých deskách, podávající zprávu o dřívějších obyvatelích Ameriky.[12] Joseph Smith měl tuto knihu přeložit pomocí nástrojů, které získá spolu s deskami. Joseph Smith tento zážitek popisuje ve vlastním životopisu:

„Měl volné roucho nanejvýš pronikavé bělosti. Byla to bělost přesahující cokoli pozemské, co jsem kdy viděl; aniž věřím, že by jakákoli pozemská věc mohla vypadati tak nesmírně bělostně a zářivě. Ruce měl holé, a paže také, trochu nad zápěstí; rovněž, také, měl holá chodidla, stejně jako nohy, trochu nad kotníky. Hlavu a krk měl také holé. Mohl jsem si povšimnouti, že na sobě nemá jiného oděvu než toto roucho, jelikož bylo rozhaleno, takže jsem mohl viděti jeho hruď.

Nejenže jeho roucho bylo nesmírně bílé, ale celá jeho osoba byla nepopsatelně nádherná a tvář jeho vpravdě jako blesk. Pokoj byl nesmírně jasný, ale ne tak velmi zářivý jako bezprostředně kolem jeho osoby. Když jsem na něj poprvé pohlédl, bál jsem se; ale strach mne brzy opustil.

Nazval mne jménem a řekl mi, že je poslem poslaným ke mně z přítomnosti Boží a že se jmenuje Moroni; že Bůh má pro mne dílo, které mám vykonati; a že mé jméno má býti pokládáno za dobré i zlé mezi všemi národy, pokoleními a jazyky, neboli že má býti mezi všemi lidmi vyslovováno jak v dobrém, tak ve zlém.“ Životopis Josepha Smithe 1:31-33

[13]

 
Znaky, které Joseph Smith opsal a které jsou derivacemi hebrejského, egyptského, chaldejského a fénického písma

Překlad zlatých desek

editovat
Související informace naleznete také v článku Urim a Thummim.

Roku 1827 získal podle svého vyprávění od anděla Zlaté desky a do roku 1828 je překládal z reformní egyptštiny démotického typu. O totožnosti tohoto jazyka se vedou veliké diskuze.[14][15][16]

Joseph Smith nazýval překladatelské nástroje, jež získal od anděla, Urim a Thummim.[17] Členy mormonské církve je Smith nahlížen jako „Vidoucí“, neboť byl podobně jako někteří proroci ze starověku oprávněn používat kameny Urim a Thummim. O těchto kamenech se píše v Bibli i Knize Mormonově.[18][19][20][21][22][23][24]

Ohledně překladu Knihy Mormonovy vzniklo mnoho kontroverze. Hlavním tématem těchto diskuzí o pravdivosti překládání bývá často téma „vidoucích kamenů“, které Joseph Smith k překladu prý používal.[25][26][27][28] Jedna z nejvlivnějších mormonských církví, CJKSPD, existenci „vidoucích kamenů“ nepopírá.[29] Často vzniká zmatek kvůli tomu, že lidé nerozlišují mezi Urim a Thummimem, daným Josephu Smithovi andělem, a Vidoucími kameny, které Joseph nalezl sám pomocí inspirace.

Kniha Mormonova

editovat
Související informace naleznete také v článku Kniha Mormonova.

V roce 1829 vyšel údajný překlad jako Kniha Mormonova.[30][31] Tato kniha popisuje příběh 3 velkých civilizací ve starověké Americe – Nefitů, Lamanitů a Jareditů.[32]

Stejně jako Bible je i Kniha Mormonova rozdělena na jednotlivé knihy (1.Nefi,[33] 2. Nefi,[34] Jákob,[35] Mosiáš, Alma,[36] Helaman,[37] Eter[38] apod.), které se odehrávají v různých časových obdobích na rozličných částech amerického kontinentu.

Související informace naleznete také v článku Teorie Mosiášova prvenství.

Většina příběhu se odehrává v 1. století před a po n. l. Vrcholnou událostí Knihy Mormonovy je příchod vzkříšeného Krista na americký kontinent v knize 3.Nefi.

Založení mormonské církve

editovat
 
Přibližný vzhled zlatých desek. Desky byly vyrobené ze slitiny zlata a mědi, tedy z materiálu zvaného archeology Tumbaga. Proto byly Zlatavé desky tak lehké a vážily jen okolo 20kg.

V roce 1829 byl Joseph Smith podle své výpovědi (spolu se svým písařem Oliverem Cowderym) navštíven vzkříšeným Janem Křtitelem a získal od něj tzv. Aaronovo kněžství. O tomto zážitku Joseph Smith ve svém životopisu napsal:

„Zatímco jsme byli takto zaměstnáni, modlíce se a vzývajíce Pána, v oblaku světla sestoupil z nebe posel a vloživ ruce své na nás vysvětil nás řka: Vám, spoluslužebníci moji, ve jménu Mesiáše, předávám kněžství Aronovo, které drží klíče služby andělů a evangelia pokání a křtu ponořením na odpuštění hříchů; a to již nebude nikdy vzato ze země, až i synové Lévíovi opět budou obětovati oběť Pánu ve spravedlivosti...

Posel, jenž nás při této příležitosti navštívil a předal nám toto kněžství, pravil, že jméno jeho je Jan, tentýž, jenž je v Novém zákoně nazýván Janem Křtitelem, a že jedná pod vedením Petra, Jakuba a Jana, kteří drží klíče kněžství Melchisedechova, kteréžto kněžství, řekl, nám bude v příhodném čase předáno.. Bylo to patnáctého dne měsíce května 1829, kdy jsme byli vysvěceni pod rukou tohoto posla a pokřtěni.“ Životopis Josepha Smithe 1:68-72

[39]

Počáteční odpor lidí

editovat

O několik měsíců později došlo k podobné události i s „vyšším“ kněžstvím, kdy mu údajně vzkříšení bibličtí apoštolové, Petr Jakub a Jan, udělili pravomoc Melchisedechova kněžství.[40] Joseph Smith byl nucen tento zážitek několik let tajit. Sám o tom napsal: „Prozatím jsme byli nuceni zachovávati v tajnosti okolnosti týkající se toho, že jsme obdrželi kněžství a byli pokřtěni, kvůli duchu pronásledování, který se již sám o sobě v sousedství projevoval.“

Narůstaly útoky Josephových nepřátel, zatímco docházelo k šíření prvních několika set výtisků Knihy Mormonovy.[41] Největším misionářem raného období, před založením oficiální církve, byl Josephův bratr Samuel Smith.[42]

 
Dům Whitmerových, kde byla 6. dubna 1830 založena Církev Kristova (The Church of Christ)

Dům Whitmerů

editovat

Dne 6. dubna 1830 Joseph Smith oficiálně založil Církev Kristovu (Church of Christ). Stalo se tak v domě rodiny Whitmerů. Whitmerovi byli jedni z mála lidí, kteří kromě Josepha Smithe údajně viděli Zlaté desky Knihy Mormonovy. Někteří členové rodiny Whitmerů za Josepha později položili život, zatímco jiní jej zavrhli.[43] Nejprominentnější z rodiny, David Whitmer, se později s Josephem Smithem rozešel kvůli jeho praktikování polygamie.[44]

Oficiální název mormonské církve se poté několikrát změnil a dnes se k založení církve roku 1830 vztahuje více různých církví (viz heslo mormonismus).

 
3 svědkové Knihy Mormonovy

Rané pronásledování

editovat

Již od prvních zjevení začalo pronásledování Josepha i jeho rodiny. Byl napadán, a to především ze strany jiných církví. Když Joseph Smith získal Zlaté desky pro překlad Knihy Mormonovy, započala nová éra útlaku. Útoky se stupňovaly, mnohdy bylo Josephovi usilováno o život. Podle výpovědí rodiny Smithových se někteří lidé dokonce snažili Zlaté desky ukradnout, aby na nich mohli zbohatnout. Neváhali při tom zničit Josephův dům nebo na něj střílet.[45]

Tyto příběhy mnohdy vycházejí z historie mormonské církve. Kritici však poukazují na to, že důvodů nepřátelství mezi Smithovými a jinými lidmi mohlo být víc, než tato církev oficiálně připouští.[46]

Smrt dětí

editovat

Joseph se musel se svou ženou Emmou přestěhovat ze státu New York do Pensylvánie, a pokračovat s překladem v novém státu. I tam však brzy začaly nepokoje, a Joseph musel opět uprchnout, skrytý ve voze. Když byla oficiálně založena Církev Ježíše Krista, došlo ze strany protivníků Josepha Smithe k narušování shromáždění, boření křestních hrází na potoce, urážení a pronásledování bylo na denním pořádku. Joseph byl v této době dokonce dvakrát uvězněn za „narušování veřejného pořádku“. Během tohoto raného období zemřelo Josephovi a Emmě jejich první narozené dítě, stejně jako dvojčata, která se jim narodila o chvíli později.[47] Při jednom z nočních lynčování, kdy byl Joseph unesen z domu tlupou mužů, mu bylo vyraženo několik zubů při pokusu mu do úst nalít jed, byl zbit a pomazán dehtem. Byl to právě tento incident, který stál život další, již čtvrté dítě rodiny Smithů.

Spory kvůli polygamii

editovat
Související informace naleznete také v článku Polygamie v mormonismu.

Kritici poukazují, že některé útoky mohly souviset s tím, že Joseph Smith začal praktikovat polygamii, což vyvolalo bouře nevole.[48] Joseph Smith učil, že už na samotném počátku „znovuzřízení“ mu andělé i Bůh řekli o posvátné praktice plurálního manželství. Proto již v roce 1832 navázal minimálně 2 polygamní známosti (Marinda Nancy Johnson a Fanny Alger)

Marinda Nancy Johnson

editovat

Jeden z mužů, kteří podnikli noční útok na Smithe, později tvrdil, že jej chtěl vykastrovat jako odplatu za „zneuctění jeho sestry“, Marindy Nancy Johnson.[49][50][51] Smith byl totiž v dané rodině na návštěvě a v průběhu ní nezletilé dívce (17 let) nabídl tajné plurální manželství, které pobouřilo určité části její rodiny.

Kvůli nočnímu útoku se Joseph s Marindou po určitou dobu neviděli a navázali styk až později, když se Marinda stala manželkou mormonského apoštola Orsona Hydea (Marinda byla zároveň sestrou dalšího mormonského apoštola, Luke S. Johnsona). Joseph Smith se s Marindou nakonec oženil, a to v nepřítomnosti jejího stále žijícího manžela, když právě sloužil misii v Palestině. Orson Hyde však po svém návratu polyandrické manželství Smithe s Marindou posvětil a sám si vzal 2 nové polygamní ženy.

Fanny Alger

editovat

Fanny Alger byla buďto milenkou nebo první plurální manželkou Josepha Smithe. Bylo jí 14 let, jemu 28[52] (CJKSPD se k polygamii Josepha Smithe vyjadřuje na své oficiální stránce[53])

Smithovy rané pokusy o polygynní vztahy vyústily v mnoho problémů. Josephova manželka Emma Smith se dozvěděla o tajném vztahu tak, že přistihla Josepha s Fanny při milostném aktu ve stodole, a Josephův nejsilnější pomocník při znovuzřizování mormonské církve, Oliver Cowdery, se k němu za tuto nevěru obrátil zády, bral jeho vztah s Fanny jako porušení zákona cudnosti a nazval vztah s Fanny Alger „špinavou aférou“. Z těchto důvodů se Joseph Smith na určitou dobu přestal aktivně snažit o získání nových plurálních manželek.

Kirtland

editovat
 
Nákres kirtlandského Chrámu

Církev Ježíše Krista se začala shromažďovat ve státě Ohio (v oblasti města Kirtland). Tam pronásledování na okamžik ustalo. Zde poprvé došlo k uskutečnění myšlenky postavit Chrám, tedy stavba, podobnou Šalamounovu Chrámu v Jeruzalémě.[54] Tato stavba byla pro členy církve velkou finanční zátěží. V Kirtlandu také církev založila banku.[55][56][57][58]

Chrám v Kirtlandu byl nakonec dostavěn, ale po Smithově smrti se zdejší věřící shromáždili do odlišné mormonské církve, než jaká pod vedením Brighama Younga odešla na západ. Ve vlastnictví této opoziční skupiny, Kristovy komunity, je kirtlandský Chrám dodnes.[59]

Zasvěcení kirtlandského Chrámu

editovat
 
Pohled na místo, kde Joseph Smith údajně mluvil se 4 nebeskými bytostmi

Ačkoliv byla stavba kirtlandského chrámu pro Svaté velkou těžkostí, dostavila se podle mnohých výpovědí velkolepá zjevení.[60] Sám Joseph Smith měl zjevení 4 nebeských bytostí. V mormonském svatém Písmu, knize Nauky a smluv, je toto zaznamenané jako Oddíl 110.[61] Joseph Smith svůj zážitek popsal slovy:

„ZÁVOJ byl sňat z mysli naší a oči porozumění našeho byly otevřeny. Viděli jsme před sebou Pána stojícího na hrazení kazatelnice; a pod nohama jeho bylo vydlážděné dílo z ryzího zlata v barvě podobající se jantaru... A hlas jeho byl jako zvuk valících se velikých vod, a to hlas Jehovův, řkoucí: Já jsem první i poslední; jsem ten, kdo žije, jsem ten, kdo byl zabit; jsem přímluvcem vaším u Otce... Když toto vidění skončilo, nebesa se nám opět otevřela; a před námi se ukázal Mojžíš a předal nám klíče shromažďování Izraele ze čtyř částí země a přivedení deseti kmenů ze země severní. Po tomto se ukázal Elias a předal dispensaci evangelia Abrahamova řka, že v nás a semeni našem budou všechna pokolení po nás požehnána.

Když toto vidění skončilo, náhle se nám otevřelo další veliké a slavné vidění; neboť Eliáš, prorok, jenž byl vzat do nebe, aniž okusil smrti, stál před námi a pravil: Vizte, již nadešel čas, o němž bylo promlouváno ústy Malachiáše – který svědčil, že on [Eliáš] bude poslán, dříve než přijde veliký a hrozný den Páně – Aby obrátil srdce otců k dětem a dětí k otcům, aby celá země nebyla stižena prokletím. Tudíž, klíče této dispensace jsou předány do rukou vašich; a tím můžete věděti, že veliký a hrozný den Páně je blízko, dokonce ve dveřích.“[62]

Odpadnutí třetiny Svatých v Kirtlandu

editovat

Po zasvěcení Chrámu trvalo jen několik týdnů, než došlo k tragickým událostem. Joseph Smith měl vidění o odpadnutí třetiny Svatých v Kirtlandu a objevila se žena, která v domě Whitmerových pomocí Vidoucího kamenu tvrdila, že Joseph Smith se stal falešným prorokem.[63][64]

Smith v té době zažíval několik různých zákonných stíhání a musel dohlížet na různé církevní komunity. V roce 1837 žili mormoni ve státech New York, Pensylvánie, Ohio a Missouri. Problémy v samotném středu mormonismu, Kirtlandu, znamenalo velké ohrožení Smithovy autority.[65]

 
Bankovka kirtlandské banky

Krach Kirtlandské banky

editovat

V Kirtlandu pokračovalo nepřátelství mnohých členů k Josephu Smithovi do té míry, že musel nakonec uprchnout. V roce 1837 totiž došlo ve Spojených státech k ekonomické recesi a Kirtlandská banka zkrachovala.[66] Ztráta veškerého majetku byla u mnohých Svatých důvodem k odchodu z mormoského hnutí.[67] V letech 1837–1838 se stal život Svatých v Kirtlandu natolik neúnosný, že musela většina Svatých odejít na nové místo. Mnozí odešli s prorokem Joseph Smithem do státu Missouri.[68]

Missouri

editovat

Missouri bylo 2. ze 3 hlavních středisek mormonské Církve během života Josepha Smithe. Mezi 3 centra církve patřil také Kirtland, Ohio a Navoo, Illinois.

Zahrada Eden

editovat

Podle Smithových proroctví měla být Missouri zemí, kde bude zbudováno město Nový Jeruzalém.[69] Určil dokonce i přesné místo sionského Chrámu[70] i geografické umístění Adamova údolí Adam-Ondi-Ahman, kde podle Smithových slov Adam před nanebevzetím žehnal potomkům.[71][72]

Mocenské souboje v mormonských komunitách

editovat

Svatí pobuřovali svoje sousedy neotřelou a novou vírou, svědectvím o Knize Mormonově a kromě jiného také odporem vůči otrokářství. Na druhou stranu také bouřili tím, že při hromadném stěhování ovládali radnice a pozice starostů menších missourských měst. Tyto spory vyvrcholily ve vzniku extrémistické mormonské sekty Danitů, která začala zbraněmi chránit mormonské komunity.[73]

Druhá plurální manželka

editovat
 
Obava ze zednářství panovala v době Josepha Smithe, ačkoliv jeho otec byl členem tohoto bratrstva

Rozrůstaly se také případy Josephových plurálních manželek. V roce 1838 pojal svou druhou plurální (tedy třetí celkovou) manželku, Lucindu Morgan Harrisovou. Ta se 4 roky předtím, tedy v roce 1834, přistěhovala spolu s manželem do Missouri jako členové mormonské církve.[74] Lucindin manžel, George W. Harris, o tomto paralelním manželství pravděpodobně věděl. Lucinda i po zpečetění se Smithem nadále žila se svým prvním manželem. Takovéto případy polyandrie (soužití jedné manželky a více manželů) byly pod vedením a dohledem proroka Josepha Smithe běžné.[75]

Proti-zednářské nálady

editovat

V tomto období Smithovo vystupování a učení převládá všeobecná nedůvěra vůči zednářství. Tento silný anti-zednářský prvek vznikl důsledkem některých pasáží Knihy Mormonovy, celkovou náladou v tehdejší Americe a bývalým manželem Lucindy Morgan Harrisové, Smithovy druhé plurální ženy, který byl významným kritikem zednářství[76] a byl za tyto aktivity zavražděn krátce před vznikem mormonské církve.

Joseph Smith sám před koncem svého života vstoupil do řádu Svobodného zednářství a se svými následovníky představoval jednu z největších zednářských komunit v USA (viz Smithův život v Navoo).

Přelom v životě Josepha Smithe

editovat

V roce 1838 nabraly události v Missouri rychlý spád.[77] Ačkoliv Svatí v Missouri žili paralelně se Svatými v Kirtlandu, zažili téměř ve stejnou dobu veliké pochyby ohledně osobnosti Josepha Smithe. Ten byl v době hlavních událostí v Missouri nepřítomen. V době jeho nepřítomnosti vedl missourskou církev jeho zástupce Sidney Rigdon. Ten se po Josephově smrti stal významným vůdcem Svatých a nepohodl se s oficiálním vedením, které pod vedením Brighama Younga odešlo na západ.

 
Násilné akce Danitů vyvrcholili krvavým střetem s vojáky státu Missouri, při němž zemřel apoštol David W. Patten. CJKSPD jej dodnes bere jako mučedníka.

Danité

editovat

Již dříve se zformovala skupina ozbrojených mormonů, nazvaná Danité.[78]

Danité vznikli proto, aby ochraňovali Svaté před ozbrojenými útoky zvenčí. Joseph Smith se o změně ve skupině Danitů dozvěděl skrze zjevení – v té době byl ve vzdáleném vězení, bez možnosti získat aktuální zprávy z Missouri. Neměl však možnost dění ovlivnit.[79]

Danité začali v roce 1838 na některých shromážděních prosazovat zabití některých mormonských odpadlíků. Jednalo se mnohdy o Smithovy přátele, kteří se s ním rozešli kvůli plurálním manželkám, krachu kirtlandské banky nebo jiným prvkům mormonského vývoje. Mezi těmito „odpadlíky“ byl například Oliver Cowdery, který zapsal většinu Josephova překladu Knihy Mormonovy. Byl jedinou osobou, která byla spolu s Josephem Smithem přítomna znovuzřízení kněžství v této dispensaci a byl Bohem nazýván jako „druhý starší Církve“ po Josephu Smithovi.[80] Dalšími z odpadlíků byli někteří členové rodiny Whitmerových, u nichž doma byla Josephova církev oficiálně založena.[81]

 
Originální dekret o vyhlazení mormonů

Thomas B. Marsch

editovat

Hlavním odpůrcem Danitů se v Missouri stal Thomas B. Marsch, předseda Smithova Kvora 12 apoštolů. Thomas B. Marsch byl jakýmsi novodobým „Petrem“. Ostře vystoupil proti napadání „odpadlíků“ a stal se trnem v oku mormonských extrémistů.[82]

V neděli, 17. června 1838 došlo k něčemu, co se nazývá „SALT SERMON“ – „Kázání o soli“. Tehdy missourský vedoucí Sidney Rigdon přednesl proslov, v němž v podstatě odpadlíky označil za „sůl, která má být rozšlapána“. Během týdne z mormonských komunit a měst utekli všichni, kteří byli označováni za „odpadlíky“. Dostali totiž dopis, podepsaný 84 členy Církve, kde jim bylo jasně vysvětleno, že pokud okamžitě neodejdou, přijdou strašlivé následky. [83]

Vypálení města Gallatin

editovat

Události vyvrcholily, když pod vedením apoštola Davida W. Pattena (který byl s Thomasem B. Marschem v rozporu), 80 mormonských teroristů ze skupiny Danité napadlo Gallatin, město ležící hned u posvátného údolí Adam-ondi-Ahman. Město Gallatin bylo středobodem odpůrců církve, kteří si nepřáli, aby mormoni ovládli mocenské pozice v některých amerických městech.

Danité město Gallatin za trest vypálili a srovnali se zemí.[84]

Vyhlazovací dekret

editovat

V důsledku toho i mnoha dalších věcí nahlásil Thomas B. Marsch spolu s dalším apoštolem, Orsonem Hydem, tyto věci zákonným autoritám v Missouri.[85] Důsledkem toho byl guvernérem státu Missouri v roce 1838 vyhlášen tzv. Vyhlazovací dekret,[86][87] který umožnil a přikazoval každému obyvateli tohoto státu vyhnat nebo zabít jakéhokoliv mormona, neboť všichni Svatí byli prohlášeni za „nepřátele státu“.[88] Lákadlem k tomu měl být i fakt, že si lidé mohou ponechat majetek a pozemek každého mormona, jehož vyženou či zabijí.[89][90]

 
Chrám v Navoo, ve státě Illinois. Joseph Smith se nikdy nedožil dostavění tohoto Chrámu.

Mnoho desítek tisíc Svatých se proto přestěhovalo do oblasti ve státě Illinois, kde Prorok svůj lid usadil – překvapivě – v bažinaté oblasti. Svatí tuto bažinu svým vytrvalým úsilím odvodnili a vybudovali zde město s názvem Navoo (v hebrejštině to znamená „Krásné“ nebo „Líbezné“), které se stalo nejlidnatějším městem ve státe Illinois (lidnatější než hlavní město Chicago). Smithovi následovníci zde ukázali, že jsou schopni a ochotni v naprosté pustině vybudovat lidnaté město.

Zednářství

editovat

Joseph Smith v roce 1841 vstoupil do řádu Svobodných zednářů[91] a v roce 1842 se stal Mistrem Zednářem (Master Mason). Do dvou let bylo v Navoo už téměř 1500 do zednářství zasvěcených mormonů (srovnej:v roce 1840 bylo v celých USA pouze 2000 zednářů celkem).[92]

Obdarování

editovat
Související informace naleznete také v článku Obdarování (mormonismus).

V období Navoo Prorok poprvé prezentoval obřad Obdarování, který byl inspirován zednářskými obřady[93] a měl za cíl dovést členy církve k božskému oslavení.

 

Obdarování je jedním z vrcholných obřadů v mormonismu (ačkoliv ne všechna mormonská odvětví tento obřad uznávají).[94] Byl zaveden roku 1842 mormonským zakladatelem Josephem Smithem jako součást tajných vnitřních obřadů v rámci mormonské církve. V současné době prochází Obdarováním v CJKSPD každý dospělý člen, pokud je toho hoden. Každý je také pobízen k tomu, aby vykonával obřad Obdarování za své zemřelé předky.[95] Obřad byl v průběhu historie několikrát modernizován.[96]

Illinois se neukázalo být vhodným místem k bydlení. Smith byl zatčen a v roce 1844 zavražděn ve městě Carthago ozbrojeným davem, spolupracujícím (údajně) s vládními silami. Kromě Josepha Smithe byl zabit i jeho bratr a nejbližší spolupracovník ve vedení církve Hyrum (1800–1844). Svědectví o jejich smrti podal církevní starší Willard Richards (1804–1854).[97]

Svatí se tedy pod vedením předsedy kvóra 12 apoštolů Brighama Younga vydali na dlouhý exodus mimo území Spojených států směrem na západ.

Vztahy s původními obyvateli

editovat

Svatí měli s indiány dobré vztahy, ať již skrze svou vlídnost či skrze Knihu Mormonovu, která vypráví o předcích moderních indiánů. Uprostřed pustiny se Brigham Young zastavil a rozkázal zde vybudovat město. Právě na tomto místě dnes stojí Salt Lake City, hlavní město státu Utah.

Joseph Smith za sebou zanechal velké množství písemných materiálů. Mezi přední patří:

Kniha Mormonova

editovat
Související informace naleznete také v článku Kniha Mormonova.

Nauka a Smlouvy

editovat
Související informace naleznete také v článku Nauka a Smlouvy.

Kniha Nauky a smluv je souborem kanonizovaných zjevení mormonských proroků.

Inspirovaný překlad Bible

editovat

Již krátce po založení Církve začal Joseph Smith se Sidney Rigdonem pracovat na Inspirovaném překladu Bible. V rámci tohoto projektu vydal Smith několik delších i kratších textů, kterými nahradil některé biblické pasáže.[98]

Kniha Mojžíš

editovat

První kapitoly Inspirovaného překladu Bible se dnes u CJKSPD nachází v Knize Mojžíš v Drahocenné perle.

Kniha Enoch

editovat
Související informace naleznete také v článku Enoch.

Inspirovaný překlad příběhu proroka Enocha (Kniha Enoch) se u CJKSPD dnes nachází v Knize Mojžíš v Drahocenné perle.

Kniha Abrahám

editovat
Související informace naleznete také v článku Kniha Abrahamova.

Kniha Abrahám, včetně 3 egyptských faksimilií, je součástí mormonského svatého Písma. Jde o údajný překlad z egyptského papyru, k němuž se Joseph Smith dostal.[99] Někteří ho zařazují jako další část Inspirovaného překladu Bible.

Články víry

editovat
Související informace naleznete také v článku Články víry (mormonismus).

Články víry jsou seznam základních bodů mormonské víry, který sepsal americký teolog Joseph Smith.

Nepublikovaná zjevení

editovat

Joseph Smith přijal a zapsal velké množství zjevení, které se z rozmanitých důvodů nedostaly do moderních verzí mormonského Písma.[100]

Literatura

editovat

Související články

editovat

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Joseph Smith na anglické Wikipedii.

 1. Kirtland Safety Society [1]
 2. Joseph Smith: Campaign for President of the United States; Arnold K. Garr; Department Chair, Church History and Doctrine; Brigham Young University [2]
 3. Životopis Josepha Smithe na stránkách mormonské Církve [3]
 4. Popis dětství Josepha Smithe [4]
 5. První zjevení, Životopis Josepha Smithe na stránkách mormonské Církve [5]
 6. Joseph Smith’s Testimony of the First Vision; Richard L. Anderson; April 1996 [6]
 7. Kanonizované zjevení Josepha Smithe ze svatých Písem mormonské církve o tělestnosti Boha Otce i Ježíše Krista [7]
 8. Richard Abanes, Becoming Gods: A Closer Look at 21st-Century Mormonism (Harvest House Publishers: 2005). 29–36
 9. Fawn M. Brodie, No Man Knows My History: The Life of Joseph Smith (New York: Alfred A. Knopf, 1945), 24–25
 10. 4 verze Josephova prvního zjevení, jejich soulad či nesoulad [8]
 11. FAIRMORMON [9]
 12. Zjevení anděla Moroniho, Životopis Josepha Smithe na stránkách mormonské Církve [10]
 13. Popis anděla Moroniho z životopisu Josepha Smithe [11]
 14. Stephen D. Ricks and John A. Tvedtnes, "Jewish and Other Semitic Texts Written in Egyptian Characters, Archivováno 26. 10. 2015 na Wayback Machine." Journal of Book of Mormon Studies 5/2 (1996): 156–163
 15. Fair Mormon  [12]
 16. William J. Hamblin, "Reformed Egyptian Archivováno 26. 10. 2015 na Wayback Machine.," FARMS Review 19/1 (2007): 31–35
 17. Kameny Urim a Thummim na stránkách mormonské církve [13]
 18. Urimm a Thummim v Bibli [14]
 19. Jewish virutal library, Ancient Jewish History: The Urim & Thummim [15]
 20. LDS, Scriptures; Study Helps; Bible Dictionary; Urim and Thummim [16]
 21. Příběh v knize exodus o tom, jak Mojžíš s Aaronem získali Urim a Thummim [17]
 22. Popis používání Urimu a Thummimu v biblické knize leviticus [18]
 23. Urimm a Thummim v biblické knize Numerí [19]
 24. Ztráta zjevení skrze Urim v biblické knize Samuelově [20]
 25. FAIR MORMON [21]
 26. Brant A. Gardner, Why Did He Translate With a Rock in His Hat?, 2009 FAIR Conference presentation
 27. Lucy Mack Smith, Biographical Sketches of Joseph Smith the Prophet, and His Progenitors for Many Generations (Liverpool, S.W. Richards, 1853),91–92
 28. Trevor Luke, "The Scandal in the Practice: Joseph Smith as a Religious Performer" 2009 Sunstone Conference
 29. Mormonský apoštol Russel M. Nelson mluví o vidoucím kamenu v klobouku jako technice překladu Knihy Mormonovy [22]
 30. Kniha Mormonova, Životopis Josepha Smithe na stránkách mormonské Církv [23]
 31. Kniha Mormonova v češtině online
 32. Příběh 3 civilizací ve starověké Americe
 33. Kniha 1.Nefi v češtině
 34. Kniha 2.Nefi v češtině online
 35. Kniha Jákob v češtině online
 36. Kniha Alma v češtině online
 37. Kniha Helaman v češtině online [24]
 38. Kniha Eter v češtině online
 39. Získání Aaronova kněžství [25]
 40. Znovuzřízení Kněžství, Životopis Josepha Smithe na stránkách mormonské Církve [26]
 41. NEW ERA; September 2004; The First Latter-day Missionary The First Latter-day Missionary [27]
 42. ENSIGN; August 2008, Samuel H. Smith: Faithful Brother of Joseph and Hyrum [28]
 43. ENSIGN, August 1979, The Whitmers: A Family That Nourished the Church; Richard Lloyd Anderson [29]
 44. MORMON HANDBOOK: David Whitmer o polygamii [30]
 45. Pronásledování, Životopis Josepha Smithe na stránkách mormonské Církve [31]
 46. FAIRMORMON: Diskuze o některých obviněních proti Joseph Smithovi v raném období [32]
 47. ENSIGN; February 2008; Joseph and Emma’s Family [33]
 48. MORMONTHINK; Sexual Allegations against Joseph Smith and the Beginnings of Polygamy in Nauvoo; Grant H. Palmer [34] Archivováno 18. 5. 2015 na Wayback Machine.
 49. JOSEPHSMITHPOLYGAMY: [35] Archivováno 14. 6. 2015 na Wayback Machine.
 50. Fawn M. Brodie, No Man Knows My History: The Life of Joseph Smith, the Mormon Prophet
 51. Sexual Allegations against Joseph Smith and the Beginnings of Polygamy in Nauvoo; Grant H. Palmer [36] Archivováno 18. 5. 2015 na Wayback Machine.
 52. WivesofJosephSmith.org [37]
 53. LDS.org; Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo [38]
 54. Official: Kirtland Temple, A National Historic Landmark [39] Archivováno 16. 2. 2015 na Wayback Machine. 
   
  
 55. FAIRMORMON [40]
 56. Dale W. Adams, "Chartering the Kirtland Bank," Brigham Young University Studies 23 no. 4 (Fall 1983)
 57. Scott H. Partridge, "The Failure of the Kirtland Safety Society," Brigham Young University Studies 12 no. 4 (Summer 1972)
 58. See Marvin S. Hill, Keith C. Rooker and Larry T. Wimmer, "The Kirtland Economy Revisited: A Market Critique of Sectarian Economics," Brigham Young University Studies 17 no. 4 (Summer 1977)
 59. Oficiální stránky Komunity Kristovy
 60. Zjevení a zázračné úkazy při zasvěcení Chrámu v Kirtlandu [41]
 61. Oddíl 110 Nauky a Smluv [42]
 62. Oddíl 110 [43]
 63. Historie Kirtlandu a odpadnutí členů [44]
 64. Krize v Kirtlandu [45]
 65. Ztrácel Joseph Smith moc nad mormonskou církví? [46]
 66. The Kirtland Safety Society: The Myths, the Facts, and the Prophet’s Good Name; R. McKay White, 2009 [47]
 67. Chapter Fourteen: The Apostasy in Kirtland, 1836–38; Church History In The Fulness Of Times Student Manual, (2003) [48]
 68. ENSIGN April 1989, A Warning from Kirtland; Milton V. Backman, Jr. [49]
 69. Smithovo zjevení o Novém Jeruzalému v Missouri v mormonských Písmech [50]
 70. Místo, kde má stát sionský Chrám mormonismu [51]
 71. Mormonská církev o údolí Adam-Ondi-Ahman [52]
 72. Údolí Adam-Ondi-Ahman [53]
 73. Příběh městečka Gallatin [54]
 74. Život Lucindy Morgan Harrisové, Smithovy třetí manželky [55]
 75. Polygamie a polyandrie v mormonismu [56]
 76. Morgan, William (1826), Illustrations of Masonry by One of the Fraternity Who has devoted Thirty Years to the Subject: "God said, Let there be Light, and there was light"
 77. Mormon war papers [57]
 78. Mormonská církev o násilí a Danitech v raném mormonismu [58]
 79. Mormonská církev aJoseph Smith v letech 1836–1838 [59]
 80. Životní příběh Olivera Cowdery a jeho životě s Josephem Smithem na oficiálních stránkách lds.org [60]
 81. Příběh domu rodiny Whitmerových [61]
 82. Vlastnoruční popis událostí Thomase B. Marsche [62]
 83. Mormonská oficiální stránka, věnující se tomuto období [63]
 84. Historie Svatých v Missouri [64]
 85. Příběh Thomase B. Marsche [65]
 86. Mormon wiki o vyhlazovacím dekretu [66]
 87. Jak se dnes staví guvernér Missouri k Vyhlazovacímu dekretu? [67]
 88. Ucelený příběh násilí mezi mormony v Missouri [68]
 89. Historická studie o vydání vyhlazovacího dekretu [69] Archivováno 14. 6. 2015 na Wayback Machine.
 90. Historická studie o okolnostech vypálení města Gallatin ajeho zapojení do politických bojů v Missouri [70] Archivováno 14. 6. 2015 na Wayback Machine.
 91. History of the Church, by Joseph Smith, Deseret Book, 1978, Vol.4, Ch.32, p.550-551
 92. Homer, Michael W. (2014), Joseph's Temples: The Dynamic Relationship Between Freemasonry and Mormonism, Salt Lake City: University of Utah Press, ISBN 978-1-60781-344-6
 93. Ivins, Anthony W. (1934), The Relationship of "Mormonism" and Freemasonry, Salt Lake City, UT: Deseret News Press, Online reprint at shields-research.org.
 94. Mormonismus a Obdarování [71] Archivováno 17. 6. 2015 na Wayback Machine.
 95. Jak zajistit Obdarování pro své mrtvé? [72]
 96. Změny v Obdarování [73]
 97. „Ó Pane, můj Bože!“ – před 180 lety zahynul zakladatel společenství mormonů Joseph Smith : Náboženský infoservis, 27. 6. 2024
 98. Inspirovaný překlad Bible online [74]
 99. Online Kniha Abraham v češtině [75]
 100. Google kniha s nepublikovanými zjeveními Josepha Smithe [76]

Externí odkazy

editovat