3 svědkové Zlatých desek, kteří stáli u zrození mormonismu

3 svědkové (nebo také 3 svědkové Zlatých desek či 3 svědkové Knihy Mormonovy) je souhrnné pojmenování pro 3 osoby, které podle mormonské víry spatřily anděla nesoucího Zlaté desky, z nichž byla přeložena Kniha Mormonova – svaté Písmo mormonů. Samotný vznik této knihy je však předmětem debat i kritiky.

JménaEditovat

Mezi tzv. 3 svědky patřili:

Proroctví o svědcíchEditovat

Související informace naleznete také v článku Kniha Mormonova.

Mormoni věří, že jejich svatá kniha (Kniha Mormonova) předpověděla příchod 3 svědků.

„A není nikoho jiného, kdo ji spatří, kromě několika podle vůle Boží, aby vydávali svědectví o jeho slově dětem lidským; neboť Pán Bůh řekl, že slova věrných budou mluviti, jako by to bylo od mrtvých. Pročež, Pán Bůh bude nadále vynášeti slova knihy; a v ústech tolika svědků, kolik se mu bude zdáti dobré, bude utvrzovati slovo své; a běda buď tomu, kdo odmítá slovo Boží!“ 2. Nefi 27:13–14
"A viz, můžeš míti výsadu k tomu, abys mohl ukázati desky těm, kteří budou pomáhati uskutečniti toto dílo; A třem budou mocí Boží ukázány; pročež budou věděti s jistotou, že tyto věci jsou pravdivé. A v ústech tří svědků budou tyto věci utvrzeny; a svědectví tří a toto dílo, ve kterém bude moc Boží ukázána, a také slovo jeho, o němž Otec i Syn i Duch Svatý vydávají svědectví – a toto vše bude státi jako svědectví proti světu posledního dne." Eter 5:2-4

LiteraturaEditovat

  • Anderson, Richard Lloyd (1981). Investigating the Book of Mormon Witnesses. Salt Lake City: Deseret Book Company. ISBN 978-0-87747-846-1
  • Brodie, Fawn McKay (1995). No Man Knows My History: the Life of Joseph Smith, the Mormon Prophet (2nd., rev. and enl. ed.). New York: Vintage Books. ISBN 0-679-73054-0
  • Roberts, Brigham Henry (1911). New Witnesses for God. (Vols. 1-3). Salt Lake City: Deseret News