e Bible (z řec. τὰ βιβλíα ta biblia knihy, svitky) je soubor knih, které křesťanství považuje za posvátné a inspirované Bohem. Bible je označována též jako Písmo svaté, některé církve jej označují také jako slovo Boží. Lze se také setkat s označením kniha knih. První část bible tvoří Starý zákon, který obsahuje židovský soubor posvátných knih (tanach), který křesťané z židovství převzali. Tato část spisů je oběma náboženstvím společná, židé ji ovšem jako bibli neoznačují; v akademickém prostředí se spisy společné židům i křesťanům označují jako hebrejská bible. Druhá část bible, Nový zákon, je specificky křesťanská a na Starý zákon navazuje; podle víry církve je vlastní obsah Nového zákona, totiž zpráva o Ježíši Kristu a jeho osoba naplněním očekávání starozákonních spisů.

e

STARÝ ZÁKON

Starý zákon byl napsán převážně hebrejsky a některé části aramejsky.
Podle konzervativních škol byl prvním pisatelem byl Mojžíš – psal od roku 1513 př. n. l.

Knihy Starého zákona (Tanach)

Genesis | Exodus | Leviticus | Numeri | Deuteronomium | Jozue | Soudců | Rút | 1. Samuelova | 2. Samuelova | 1. Královská | 2. Královská | 1. Paralipomenon | 2. Paralipomenon | Ezdráš | Nehemjáš | 1. Makabejská* | 2. Makabejská* | Tóbijáš* | Júdit* | Ester | Jób | Žalmy | Přísloví | Kazatel | Píseň písní | Moudrost* | Sírachovec* | Izajáš | Jeremjáš | Pláč Jeremjášův | Báruch* | Ezechiel | Daniel | Ozeáš | Jóel | Ámos | Abdijáš | Jonáš | Micheáš | Nahum | Abakuk | Sofonjáš | Ageus | Zacharjáš (prorok) | Malachiáš
Knihy označené * jsou deuterokanonické, které židovství a protestantismus za součást kánonu neuznávají; syrské círve je v biblických vydáních řadí coby knihy nižší vážnosti mezi Starý a Nový zákon.
Literární žánry Starého zákona: ApokalypsaŽalmBiblická poezie

Starozákonní postavy:

Pradějiny: ÁbelAdam a EvaChámHenochJáfetKainLámechNoeMetuzalémNimrodŠémŠét
Praotcové a jejich cyklus: AbrahámDínaEzauHagarIzákIzmaelJákobJosefLeaLotMilkaRáchelRebekaSára
Dvanáct izraelských kmenů: RúbenŠimeónLéviJehudaDanNeftalíGádAšerIsacharZabulónJosefBenjamín – Josefovi synové: EfrajimManases.
Exodus: MojžíšÁrónKálebJozueMirjamPinchasTámar
Doba soudců: DeboraGedeónJiftáchSamuelSamson
Doba královská: DavidChizkijášJarobeám I.Jarobeám II.ManasesRechabeámŠalomounSaulSidkijáš
Proroci: AbdijášÁmosBileámDanielEliášElíšaHabakukAgeusEzechielJeremjášIzajášJoelJonášMicheášMalachiášNahumNátanSamuelSofonjášZacharjáš
Další významné osobnosti AdonijášBenajášEsterEzdrášJóbNehemjášRáchel

Starozákonní témata:

Bůh: JHVHElohimSabaoth
Pradějiny: StvořeníZahrada EdenRájStrom poznáníPrvotní hříchPotopaNoemova archaDuhaBabylónBabylonská věž
Starověké dějiny ŽidůVyjití z EgyptaEgyptské rányIzraelské královstvíIzraelské kmenyJudské královstvíBabylonské zajetíDiaspora
Tóra: Mojžíšův zákonDesateroŠabatOběťDesátekÚtočištné město
Modlitba: ŽalmyKadišKiduš
Kult: Archa úmluvyEfódUrím a TumímPůstModlaVeleknězKnězSabatický rokStánek smlouvyJeruzalémský chrám
SmlouvaObřízka
Skupiny: farizeovépelištejciprorocisanhedrinsaduceovézákonícilevitérabíniMakabejští
Biblická mytologie: andělarchandělanděl strážnýanděl smrticherubserafSatanGehennaMesiášPoslední soudParusieZázrak
Židovské svátky: ChanukaJom kipurPesachPurimRoš ha-šanaŠabatŠavu'otSimchat TóraSukot (Svátek stánků)

Židovská témata spojená s Biblí:

BrachaBar micvaHagadaHaftaraJešivaJudaismusKabalaMaftirMezuzaMinchaMicvaNisanŠacharitTalmud

Další: KanaánSamařsko - Sela (žalmy)

e

NOVÝ ZÁKON

Nový Zákon byl psán řecky.

Knihy Nového zákona

Matouš | Marek | Lukáš | Jan | Skutky apoštolů | Římanům | 1. Korintským | 2. Korintským | Galatským | Efezským | Filipským | Koloským | 1. Tesalonickým | 2. Tesalonickým | 1. Timoteovi | 2. Timoteovi | Titovi | Filemonovi | Židům | List Jakubův | 1. list Petrův | 2. list Petrův | 1. list Janův | 2. list Janův | 3. list Janův | List Judův | Zjevení Janovo
EvangeliumJanovy spisyKatolické listy

Novozákonní postavy:

Ježíš Kristus: JežíšKristusMesiášBoží Syn
Ježíšova rodina: Panna MariaJosefSvatá rodina
Dvanáct apoštolů: PetrOndřejJakub StaršíJanFilipBartolomějTomášMatoušJakub AlfeůvJuda Tadeᚊimon HorlivecJidášMatěj
Další Ježíšovi učedníci: Marie Magdalena
Evangelisté: MatoušMarekLukášJan
Autoři NZ listů: PavelPetrJakubJuda Tadeáš
Další postavy: AkvilaAlžbětaBarnabášChananiáš a SafiraDionýsius AreopagitaJan KřtitelJosef z ArimatieLýdieFilemónFilipFoibéPriscillaPontius PilatusŠtěpánZacheusZacharjáš

Novozákonní témata:

Ježíšovo učení: milosrdenstvíhorské kázáníblahoslavenstvíOtčenášboží královstvínásledování
Prvotní křesťanská praxe: modlitbavečeře Pánělámání chlebakřestpokání
Teologické pojmy: agapéapokalypsavzkříšenísmlouvadědičný hříchdějiny spásyhříchINRIkřížukřižováníLogosDuch Svatýpřímluvapekloďábelodpuštěnímilostobrácení
Služby: apoštolevangelistajáhenpresbyterbiskup

Křesťanská témata spojená s Biblí:

EucharistieVečeře PáněSvaté přijímáníBožská liturgieReálná přítomnostTransubstanciace
Nejsvětější Trojiceariánstvímonofyzitismus
Důkazy Boží existencepřírodní teologie
stvoření
Sola scriptura
Agnus DeichristologieBoží SynSpasitelSyn člověkaMesiáš
Teologie: apokatastasisSoudný denvykoupenínebepeklopredestinacesvoboda

(Upravit tuto část)

e

BIBLE NA INTERNETU

Biblický text

Pomůcky:

e

BIBLICKÁ EXEGEZE A PŘEKLADY

Biblické pojmy: ApokryfApokalypsaBiblická teologieBiblický kánonDeuterokanonický spisDeuteronomistická školaHebrejská bibleKniha smlouvyKonkordanceKumránMasoretský textMuratoriho fragmentPalestinský kánonTeorie vzniku PentateuchuZákon svatosti

Biblická kritika: Textová kritikaHistorická kritika

Biblické překlady

SeptuagintaVulgataPešitaKamaldulská bible

České překlady bible

Rukopisné bible
1. redakce: Bible leskovecko-drážďanskáMatoušovo evangelium s homiliemiBible olomouckáBible litoměřicko-třeboňská
2. redakce: Bible boskovickáBible hlaholskáBible moskevskáMlynářčina bible
3. redakce: Bible Padeřova
Tištěné bible (4. redakce): Dlabačův Nový zákonBible pražskáBible kutnohorskáBible benátskáBible SeverýnovaBible norimberská
Samostatné překlady: Bible kralickáBible svatováclavská
Překlady do nové češtiny: Český ekumenický překladBible, překlad 21. století (a nakladatelství Biblion) – Jeruzalémská bible - Parabible

e

PŘÍBUZNÉ PORTÁLY A PROJEKTY WIKIMEDIA

Příbuzné portály
Projekty Wikimedia

e

POMOZTE

Následující články potřebují dotvořit nebo vytvořit; nebojte se pomoci nám s nimi:

e