Zachariáš (kněz)

otec Jana Křtitele

Svatý Zachariáš (זְכַרְיָה) byl otec svatého Jana Křtitele. Byl knězem z třídy Abiášovy [Lukáš 1,5] kdesi v Judských horách, patrně v dnešním Ejn Keremu či v Hebronu. Jeho manželka Alžběta pocházela z rodu Áronovců a byla příbuznou Panny Marie.

Svatý Zachariáš
Cappella tornabuoni, 10, annuncio dell'angelo a zaccaria.jpg
Datum narození1. století př. n. l.
Datum úmrtí1. století n. l.
Svátek5. listopad - římskokatolická církev; 5. září - východní církve a lutheráni
Uctíván církvemiřímskokatolická církev, pravoslaví, východní pravoslavné společenství, anglikánské církve, lutheráni

Podle BibleEditovat

Příběh podle evangelia svatého Lukáše (L 1,5–25,57–80) je podle apokryfního Jakubova protoevangelia velmi obdobný osudu rodičů Panny Marie, Svatého Jáchyma a svaté Anny. Rovněž nemohli po dlouhou dobu mít děti.

Když třída Abiášova byla v Jeruzalémě k vykonávání svých kněžských povinností, padl los na Zachariáše, aby položil zápal a obětoval kadidlo. V chrámu se mu zjevil archanděl Gabriel a oznámil narození syna. Na žádost o znamení, aby mohl uvěřit, oněměl Zachariáš až do doby, než narozené dítě při obřízce pojmenovali.

Dítě dostalo jméno Jan, což znamená „Hospodin je milostivý“. Jan se pak stal jedním z proroků, kteří připravovali lid na příchod Ježíše Krista. Sám Kristus se na začátku své pouti od něj nechal pokřtít. O dalších osudech jeho rodičů není nic známo.

Panna Marie v domě Zachariáše a Alžběty pobývala tři měsíce. (L 1,39-56)[1]

Podle apokryfůEditovat

 
Archanděl Gabriel oznamuje Zachariášovi narození syna, ilustrace z francouzského pozdně gotického rukopisu Přebohaté hodinky vévody z Berry, Bratři z Limburka, 1410-1416

Apokryfní tradice ohledně kněze Zacharjáše vychází často z Ježíšových výroků, kde Kristus promlouvá k farizeům (v Bibli zapsáno dle Matouše[2] a Lukáše[3]). Podle obou textů byl tento "Ježíšův" Zacharjáš zabit farizeji v prostoru mezi oltářem a svatyní (chrámem).

Mnohé prameny ztotožňují tohoto Zachariáše se Zachariášem, který byl ukamenován na chrámovém nádvoří [2Pa 24,20],[4] synem velekněze Jojady.[5] Matoušovo evangelium by naopak ukazovalo na proroka Zacharjáše, syna Berekjáše, proroka z knihy Zachariáš. Badatelé většinou soudí, že Matoušova vložka ("syn Berekášův") je omyl a že zmíněným Zacharjášem je kněz z doby krále Joáše, zmíněný v 2. Knize Paralipomenon.[6]

ProtoevangeliumEditovat

Raná apokryfní tradice však převzala Ježíšovu zmínku a ztotožnila ji se Zachariášem, otcem Jana Křtitele. Nejznámějších zdrojem této apokryfní tradice je tzv. Protoevangelium Jakubovo. V něm je Zachariáš zpodobněn nikoliv jako běžný kněz (jak je popsán v Lukášově evangeliu), nýbrž jako Velekněz. Herodes jej po objevení zázračné hvězdy vyslýchá a snaží se zjistit, kde se nachází jeho mladý, nově narozený syn (Jan Křtitel). Ve chvíli, kdy mu to Zachariáš odmítl sdělit, nechal jej Herodes zabít.

Podle islámuEditovat

Rovněž islám věří v existenci Zachariáše jako otce Jana Křtitele a řadí jej mezi své proroky.[7] Pojednávají o něm 4 súry - 19 (Marie), 21 (Proroci), 6 (Dobytek) a 3 (Rod Imránův).

Připomenutí o milosrdenství Pána tvého nad Zachariášem, služebníkem jeho. Hle, Zachariáš zavolal k Pánu svému voláním tajným řka: „Pane můj, mé kosti již u mne zeslábly a hlava má se šedinami pokryla, a nikdy jsem nebyl při vzývání Tebe, Pane můj, neúspěšný; však obávám se příbuzných, kteří po mně přijdou. Má žena sice neplodná je, leč z moci své mi následníka daruj, jenž dědicem mým i dědicem rodu Jakubova bude, a učiň, by tobě se zalíbil, Pane můj!“

—Korán 19:2-6

Islámská verze úcty k proroku Zachariášovi přejímá některé prvky z apokryfního Jakubova evangelia. Zachariáš je například v sůře 3 vypodobněn jako opatrovník nezletilé Panny Marie, bydlící v jeruzalémském Chrámu. Rozdíl mezi koránským a biblickým příběhem se týká především detailů - například v Bibli je Zachariáš němý po dobu 9 měsíců (až do obřízky a pojmenování dítěte), ale v Koránu je to jen po dobu 3 dní a 3 nocí.

 
Zachariášův hrob na oltáři v kostele San Zaccaria, Benátky
„Zachariáši, zvěstujeme ti zprávu radostnou o narození chlapce, jehož Jahjá bude jméno a jemuž jsme dříve nedali jmenovce žádného!“ Pravil: „Pane můj, jak mohl bych chlapce míti, když žena má je neplodná a já sám jsem již dosáhl slabosti věku vysokého?“ I řekl: „Staniž se takto, neb Pán tvůj praví: Toto je pro Mne snadné, vždyť stvořil jsem tě již dříve, když ještě ničíms nebyl.“ Pravil Zachariáš: „Pane můj, učiň mi znamení!“ - „Znamením tvým budiž,“ pravil, „že po tři noci s lidmi hovořit nebudeš, byť zdraví plnému ses těšil.“ I vyšel Zachariáš ze svatyně k lidu svému a (Bůh) jim vnukl: „Slavte za jitra i za večera Pána svého!“

—Korán 19:7-11

Poutní a turistické cíleEditovat

  • Zachariášův dům ve Svaté zemi – trosky kamenné stavby s jeskyní, navštěvované od středověku při cestě do Jeruzaléma jak křesťanskými, tak islámskými poutníky.
  • Zachariášův oltář a hrob - obraz Nanebevzetí Zachariáše a prosklená rakevs jeho údajnými ostatky jsou na oltáři v kostele San Zaccaria v Benátkách od 15. století (spodní rakev patří sv. Athanasiovi)

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Bible (Lukáš 1,26-56) - http://www.biblenet.cz/bible/index.php?expression=Luk%E1%9A+1%2C26-56[nedostupný zdroj]
  2. Bible (Matouš 23,29-35) - http://www.biblenet.cz/bible/index.php?expression=Matou%9A+23%2C29-35[nedostupný zdroj]
  3. Bible (Lukáš 11,47-52) - http://www.biblenet.cz/bible/index.php?expression=Luk%E1%9A+11%2C47-52[nedostupný zdroj]
  4. http://www.biblenet.cz/bible/index.php?expression=2Pa+24%2C20-21[nedostupný zdroj]
  5. Adolf Novotný, Biblický slovník, 1956, edice Kalich Praha, str.1267 - dostupné online: http://www.cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny
  6. Lynne Hilton Wilson, "The Confusing Case of Zacharias," in Religious Educator 14, no. 2 (2013) 107–123.
  7. Svatý korán (Sůra 19-Marie,2-15) http://www.islamweb.cz/koran/koran.php?action=view&sura=19&od=2&do=15

LiteraturaEditovat

  • Encyklopedie bible, druhý díl, N-Ž. Nakladatelství Gemini Bratislava 1992, s. 696.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat