Apoštol (z řec. ἀπόστολος apostolos poslaný) je v křesťanském chápání ten, koho Ježíš Kristus vyslal, aby hlásal evangelium. V užším slova smyslu se jím rozumí Dvanáct Ježíšových učedníků, které „ustanovil, aby byli s ním, aby je posílal kázat s mocí vyhánět zlé duchy“ (Mk 3,14-15).

Ježíš s dvanácti apoštoly při Poslední večeři, obraz Simona Ušakova (1685)

Podle učení katolické a pravoslavné církve je na dvanácti Ježíšových apoštolech (coby symbolu obnovy dvanácti izraelských kmenů) založena církev. Proto je pro tyto církve důležitá apoštolská posloupnost čili doslova fyzické pojítko mezi současnými biskupy a Dvanácti.

Seznamy apoštolů Editovat

Následující tabulka obsahuje seznamy apoštolů, tak jak je uvádějí jednotlivé knihy Nového zákona, evangelia a Skutky apoštolů.

Marek (III,14-19) Lukáš (VI,13-16) Matouš (X,2-4) Jan (neobsahuje seznam) Skutky (I,13)
 1. Šimon Petr
 2. Jakub, syn Zebedeův
 3. Jan, syn Zebedeův
 4. Ondřej
 5. Filip
 6. Bartoloměj
 7. Matouš
 8. Tomáš
 9. Jakub, syn Alfeův
 10. Tadeáš
 11. Šimon Kananejský
 12. Jidáš Iškariotský
 1. Šimon Petr
 2. Ondřej
 3. Jakub
 4. Jan
 5. Filip
 6. Bartoloměj
 7. Matouš
 8. Tomáš
 9. Jakub Alfeův
 10. Šimon zvaný Horlivec
 11. Juda Jakubův
 12. Jidáš Iškariotský
 1. Šimon Petr
 2. Ondřej
 3. Jakub, syn Zebedeův
 4. Jan, syn Zebedeův
 5. Filip
 6. Bartoloměj
 7. Tomáš
 8. celník Matouš
 9. Jakub Alfeův
 10. Tadeáš
 11. Šimon Kananejský
 12. Jidáš Iškariotský
 1. Ondřej
 2. Šimon Petr
 3. Filip
 4. Nathanael
 5. Jidáš Iškariotský
 6. Tomáš, zvaný Blíženec
 7. „učedník, jehož Ježíš miloval“
 8. jeden ze synů Zebedeových
 9. Juda (ne ten Iškariotský)
 1. Petr
 2. Jan
 3. Jakub
 4. Ondřej
 5. Filip
 6. Tomáš
 7. Bartoloměj
 8. Matouš
 9. Jakub Alfeův
 10. Šimon Zélóta
 11. Juda, syn Jakubův
+
 1. Matěj namísto Jidáše
dohromady „Dvanáct“ dohromady „Dvanáct“ dohromady „Dvanáct“ jmenuje 7 a zmiňuje další 2 po Jidášově smrti 11, doplněno na nových Dvanáct

Další apoštolové Editovat

Názvem apoštol jsou též pojmenováni někteří důležití křesťané prvních let křesťanství, zvláště sv. Pavel z Tarsu, „apoštol národů“ a sv. Barnabáš. List Efezanům (4,11) zmiňuje úřad apoštola mezi ostatními službami – proroků, evangelistů, pastýřů a učitelů. Konečně jako „apoštola a velekněze“ popisuje List Židům samotného Ježíše Krista.

Tři ženy, které velikonočního rána přišly k Ježíšovu hrobu pomazat jeho mrtvé tělo a zjistily, že byl Ježíš vzkříšen, zvěstovaly zprávu o tom apoštolům – a proto jsou někdy nazývány jako „apoštolky apoštolů“.

Apoštolové v dějinách církve Editovat

Za nástupce apoštolů, nikoli za apoštoly samé, jsou v katolické a pravoslavné církvi zváni biskupové. Apoštolští Otcové, skupina autorů křesťanských spisů z 1. poloviny 2. století, jsou považováni za žáky apoštolů – a jako jejich očití svědkové požívají ve zmíněných církvích jejich spisy velké autority.

V širším smyslu se za apoštoly považují také ti, kdo přinesli křesťanskou víru nějakému národu nebo na nějaké území, např.:

Mimokřesťanský kontext Editovat

Za apoštoly se někdy v sekulárním užití prohlašují osoby, které se zasloužily o prosazení určité nauky nebo názoru (v původním řeckém smyslu slova: vyslanec).

Odkazy Editovat

Související články Editovat

Externí odkazy Editovat