List Efezským (zkratka Ef) je součást Nového zákona, jeden z listů, připisovaných apoštolu Pavlovi. Byl napsán řecky, a to podle tradice asi roku 63 ve vězení v Římě, současně s listy Koloským (s nímž vykazuje mnoho podobností) a Filemonovi. Někteří autoři však jej pokládají za pozdější spis některého z Pavlových žáků. Kolem roku 150 jej cituje Markiónův kánon jako církví uznanou knihu, ovšem pod názvem „Laodikejským“.

D. Velázquez: Sv. Pavel, 1619

Po úvodním pozdravu list začíná dlouhou básní, chválou Krista a jeho evangelia (Ef 1,3-14) a následují i další veršované úseky (Ef 1, 20-23; Ef 2,4-7; Ef 2,14-18). Hlavní část listu je pak věnována výkladu Kristovy oběti, která zakládá mír mezi lidmi. Křesťan ale musí podle toho také žít v lásce, mírnosti, čistotě a pokoře. Musí odolávat pokušením, protože jen tak dosáhne spásy.

Pavel navštívil Efez několikrát, založil tam křesťanskou obec (Sk 18,19-21) a strávil tam několik let (1K 16,9; Sk 20,20). Nicméně s určením tohoto listu je několik problémů:

  • V nejstarších rukopisech chybí v prvním verši slova „v Efesu“.
  • List neoslovuje nikoho z efezských křesťanů a nepřipomíná nic, co Pavel v Efesu prožil.
  • Styl listu je spíše obecným shrnutím křesťanské nauky o církvi a o občanském životě.
  • List vybízí křesťany, aby se snažili působit svým příkladem vzorného života. To odpovídá spíše pozdější situaci, kdy už křesťané nečekali brzký příchod Kristův.

Citáty editovat

Kristus svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka a tak nastolil mír. Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle, na kříži usmrtil jejich nepřátelství. Přišel a zvěstoval mír, mír vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí.
— Ef 2,14-18
Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu. Kdo kradl, ať už nekrade, ale raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými.
— Ef 4,26-28
Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.
— Ef 5,15-16

Odkazy editovat

Literatura editovat

  • CARSON, D. A; MOO, Douglas J. Úvod do Nového zákona. Praha: Návrat domů, 2008. 700 s. ISBN 978-80-7255-165-1. 
  • DOUGLAS, J. D, a kol. Nový biblický slovník. 2. vyd. Praha: Návrat domů, 2009. 1243 s. ISBN 978-80-7255-193-4. 
  • POKORNÝ, Petr. Literární a teologický úvod do Nového zákona. Praha: Vyšehrad, 1993. 333 s. ISBN 80-7021-052-4. 
  • Petr Pokorný, List Efezským. Praha: ČBS 2005. ISBN 80-85810-38-7
  • Petr Pokorný, Gnostická mysteria a novozákonní epištola k Efezským: rané křesťanství v boji s náboženským individualismem pozdního helénismu. Praha 1962
  • François Vouga, Staveniště: křesťané ve světě podle dopisu Efezským. Jihlava: Mlýn, 2005. ISBN 80-86498-09-3

Související články editovat

Externí odkazy editovat

(anglicky)