Bible, překlad 21. století

Bible, překlad 21. století (zkráceně Bible21 nebo B21, první části vyšly pod názvem Nová Bible kralická, NBK) je překlad knih Bible do českého jazyka, započatý roku 1994 a dokončený a vydaný jako celek v roce 2009; některé části byly vydány již dříve. Překladatelé pocházejí převážně z protestantského prostředí. Pracovali pod vedením Alexandra Fleka, velkou část Starého zákona překládal Jiří Hedánek, Deuterokanonické knihy přeložil Jiří Pavlík. Autoři uvedli, že překlad usiluje o maximální věrnost původním hebrejským, aramejským a řeckým textům, zároveň však chce oslovit dnešní čtenáře. V reakcích z odborných a církevních kruhů zaznělo pozitivní hodnocení snahy přeložit bibli do živějšího, přístupnějšího a modernějšího jazyka. Žádná z církví však nehodlá kvůli tomuto překladu opouštět dosud užívané překlady. Největší česká náboženská společnost, katolická církev, se na jeho tvorbě nepodílela a ač obecně přínos různých překladů ocenila, vznesla proti překladu námitky a vyjádřila se, že nemůže dostat její církevní schválení.

Bible, překlad 21. století
Jazykčeština
Datum vydání2009 a 2015
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Důvody pro nový překlad editovat

V českém jazykovém prostředí byly na konci 20. století nejvíce rozšířené dva kompletní překlady bible – Bible kralická a Český ekumenický překlad. Kralický překlad byl oblíben pro svou přesnost a krásu jazyka, ale čeština sedmnáctého století již není úplně srozumitelná nepřipravenému čtenáři. Moderní překlad bible, zvaný ekumenický, byl dokončen roku 1979, přesto podle autorů B21 již jazykově zastaral. Překladatelé proto uvedli jako svůj cíl „zachovat ducha, sílu a krásu kralického překladu a přitom podat co nejširšímu okruhu čtenářů srozumitelný text věrný originálu“. Pro jeho vznik byla pořádána i finanční sbírka. Původní slib však překladatelé nedodrželi a výsledek své práce nazvali – Bible, překlad 21. století.[1] Byl proveden z původních biblických jazyků (hebrejština, aramejština, řečtina) s přihlédnutím k textu Bible kralické, na kterou překladatelé, dle vlastních slov, navazovali metodologicky.[2]

Průběh překladu editovat

Nový zákon editovat

Práce na projektu Bible21 byla zahájena v roce 1994 překladem Nového zákona pod názvem Nová Bible kralická. Překlad, na němž pracoval Alexandr Flek za pomoci Pavla Hoffmana, vyšel poprvé nákladem 10 000 výtisků v roce 1998. V roce 2004 pak vyšlo zásadně revidované vydání, které zohlednilo zkušenosti z probíhajícího překladu Starého zákona ve smyslu posunu v překladatelské metodě od formální k dynamické ekvivalenci a na kterém se podílel Zdeněk Sýkora.

Starý zákon editovat

V roce 1998 začal Alexandr Flek pracovat na překladu Starého zákona. Na podzim 2001 se k němu připojil Jiří Hedánek, nejprve jako redaktor, později jako spolupřekladatel téměř poloviny Starého zákona. Překlad byl dokončen v roce 2007 a v průběhu roku 2008 probíhaly závěrečné redakční práce a korektury. Na Velikonoce 2009 pak vyšlo dílo v jednosvazkovém vydání.

Deuterokanonické knihy editovat

Po vydání Bible v rozsahu užšího (tzv. palestinského) kánonu projekt pokračoval překladem Deuterokanonických knih Starého zákona. V letech 2010–2012 na něm pracoval klasický filolog Jiří Pavlík, hlavním redaktorem byl Alexandr Flek. Deuterokanonické knihy vyšly jako samostatný svazek v roce 2014. Souhrnné vydání Bible v širším (tzv. alexandrijském) kánonu následovalo v roce 2015 pod názvem Bible21+ (tedy včetně Deuterokanonických knih).

 • 19941997 – Nový zákon
 • 1998 – Genesis
 • 1999 – Exodus, Leviticus
 • 2000 – Numeri, Píseň písní
 • 2001 – Deuteronomium, Rút, Jozue
 • 2002 – Soudců, 1. a 2. Samuelova
 • 2003 – Přísloví, 1. a 2. Královská, 1. Letopisů
 • 2004 – 2. Letopisů, Nehemiáš, Ezdráš, Ester, Kazatel
 • 2005 – Žalmy 1–50, Job
 • 2006 – Žalmy 51–150, Pláč, Ezechiel, Daniel, Jonáš
 • 2007 – Izaiáš, Jeremiáš, Ozeáš, Joel, Amos, Abdiáš, Micheáš, Nahum, Abakuk, Sofoniáš, Ageus, Zachariáš, Malachiáš
 • 2008 – závěrečné korektury, sazba
 • 2009 – o Velikonocích vydání Bible21
 • 2010 – Tobiáš, Baruch, řecká Ester
 • 2011 – Sirachovec, Judit, Kniha Moudrosti, 1. Makabejská, Přídavky k Danielovi
 • 2012 – 2. Makabejská
 • 20122014 – redakční úpravy, korektury
 • 2015 – vydání Bible21+

Pro financování celého projektu byl založen Nadační fond Bible21 (původně Nadační fond Nové Bible kralické) [3] a spolu s ním také Klub Bible21,[4] jehož členové přispívali pravidelně na práci překladatelů. Na překladu Bible21 se podílelo svými příspěvky asi dva tisíce přispěvatelů v domnění, že přispívají na "vydání revize Bible kralické" jak bylo původně tvrzeno a je uvedeno v účelu vzniku Nadačního fondu Bible21.

Vydání editovat

Nový zákon B21 (původně NBK) vyšel od roku 1998 postupně v mnoha vydáních v dosavadním celkovém nákladu přes 120 000 výtisků. V rámci edice Nová Šestidílka vycházely také postupně překládané části Starého zákona – nejprve Knihy Mojžíšovy, potom Historické, Poetické, Prorocké a nakonec i Deuterokanonické knihy Starého zákona.

Kompletní překlad Bible21 (v užším kánonu) vyšel poprvé na Velikonoce 2009, za značného zájmu médií, laické i odborné veřejnosti. První náklad 50 000 výtisků byl během jednoho měsíce rozebrán, celkový náklad v 2009 činil více než 117 000 výtisků[5]. Bible21 se tak v ČR stala knižní bestsellerem[6][7].

Vydání včetně Deuterokanonických knih vyšlo v roce 2015 (tzv. Bible21+) nákladem 2 000 kusů.

Na www stránkách překladu Bible21 jsou všechny přeložené texty Bible k dispozici v elektronické formě.[8] Texty Bible21 jsou součástí studijních programů, např. BibleWorks a Theophilos[9] a lze je číst v rámci několika webových aplikací[10], např. BibleGateway[11]

V roce 2007 vznikla audio nahrávka překladu Nového zákona v podání předních českých herců a hereček (např. Eva Holubová, Jan Potměšil, Jiří Somr, David Vávra aj.). Nahrávka vyšla původně jako komplet 19 audio CD, později na jednom CD ve formátu MP3. Dílo je také volně dostupné ke stažená na webových stránkách Bible21.[12]

Charakteristika a hodnocení editovat

Reakce na Bibli21 jsou různé.[2] Předseda Ekumenické rady církví a Církve bratrské, Pavel Černý, považuje překlad za velmi dobrý a domnívá se, že se bude hojně používat.[13] Uvedl také, že Nadace Bible21 (dnes NF B21) počítá v budoucnu i s překladem chybějících deuterokanonických knih katolického kánonu.[14] Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické, uvedl, že pro věřící jeho církve bude směrodatná revize Českého ekumenického překladu.[13] Tomáš Butta, patriarcha Církve československé husitské, ocenil snahu přetlumočit bibli do moderní řeči i prezentaci projektu, nicméně konstatoval, že z hlediska odbornosti překladu z původních jazyků nemůže Bible21 konkurovat ekumenickému překladu, na němž se jeho církev podílela. Jiné překlady jsou však vhodné pro srovnávání.[13]

Katolická Česká biskupská konference vydala k překladu Bible21 oficiální stanovisko,[15] které vyznívá spíše kriticky.[16][17] Zdůraznila, že překlad neobsahuje všechny knihy uznávané katolíky za součást Bible. Třebaže ocenila snahu přibližovat překlady současnému jazyku, obecně připomněla i potřebu respektovat dějinnou kontinuitu liturgického jazyka. Bible21 podle ČBK nemůže získat oficiální katolické církevní schválení, četbu tohoto překladu a jeho porovnání s uznaným katolickým překladem považuje však za užitečnou.[15]

Evangelický teolog a biblista Petr Pokorný, předseda Evropského vědeckého fóra pro překlady Bible, specialista na překlad Nového zákona, popsal překlad jako nový, samostatný a srozumitelný, ovlivněný školou komunikativní ekvivalence; překladatele označil za dobře obeznámené s teorií překladu.[18] Lingvista Josef Bartoň z Katedry biblických věd KTF UK dokonce Bibli21 označil za „momentálně nejlepší český překlad celé bible, a to hlavně proto, že se v dosud nebývalé míře snaží zohledňovat a aplikovat poznatky z teorie překladu.“[18]

Oceňována je čtivost a dramatičnost zejména příběhových částí. Problematicky podle některých kritiků[15][19] vyznívá veršování a rýmování poetických částí, v nichž gramatické rýmy či nepřirozený slovosled působí místy rušivě či archaicky. Slavista Josef Vintr jej vnímá jako „místy snad až příliš dnešní“, ve srovnání s ekumenickým překladem značně odvážný, ve čtivé češtině, který je a bezesporu bude přínosem.[18]

Ministr kultury Václav Jehlička označil dílo za výjimečné a za důležitý přínos k rozvoji národní duchovní kultury.[18] Převzal rovněž záštitu nad akcí Celonárodní čtení Bible.[20]

Ukázky editovat

Genesis, 1,1 – 1,3:

 • Bible kralická (1613): Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami. I řekl Bůh: Buď světlo! I bylo světlo.
 • Ekumenický překlad: Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo.
 • Bible21: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch. Bůh řekl: „Ať je světlo!“ – a bylo světlo.

Evangelium podle Jana, 3,16:

 • Bible kralická (1613): Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.
 • Ekumenický překlad: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
 • Bible21: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.

Přísloví 19,1:[21]

 • Bible kralická (1613): Lepší jest chudý, jenž chodí v upřímnosti své, nežli převrácený ve rtech svých, kterýž jest blázen.
 • Ekumenický překlad (1979): Lepší je chudák žijící bezúhonně než falešník a k tomu hlupák.
 • Bible21 (2009): Lepší chudý poctivec než prolhaný pitomec.

Žalm 102,5–8:

 • Bible kralická (1613): Poraženo jest jako bylina, a usvadlo srdce mé, / tak že jsem chleba svého jísti zapomenul. / Od hlasu lkání mého / přilnuly kosti mé k kůži mé. / Podobný jsem učiněn pelikánu na poušti, / jsem jako výr na pustinách. / Bdím, a jsem jako vrabec / osamělý na střeše.
 • Ekumenický překlad: Jak zlomená bylina schne moje srdce / i svůj chléb jíst zapomíná; / od samého naříkání / jsem vyzáblý na kost. / Podobám se pelikánu v poušti, / jsem jako sova v rozvalinách, / probdím celé noci, jsem jak ptáče, / jež na střeše osamělo.
 • Bible21: Mé zbité srdce jak tráva uvadlo, / ani si nevzpomenu na jídlo! / Od námahy mého kvílení / jsem na kost vyhublý! / Pelikánu v poušti se podobám, / jsem jako sýček v pustinách. / Nemohu spát a jsem sám / jak vrabec na střechách.

První královská 3, 23–26:

 • Bible kralická (1613): I řekl král: Tato praví: Ten živý jest syn můj, a syn tvůj jest ten mrtvý. Tato zase praví: Neníť tak, ale syn tvůj jest ten mrtvý, a syn můj jest ten živý. Protož řekl král: Přineste mi meč. I přinesli meč před krále. Tedy řekl král: Rozetněte to dítě živé na dvé, a dejte jednu polovici jedné, a polovici druhou druhé. Ale žena, jejíž syn byl ten, kterýž živ zůstal, mluvila králi, (nebo pohnula se střeva její nad synem jejím), a řekla: Prosím, pane můj, dejte jí nemluvňátko to živé, a nikoli nezabijejte ho. Druhá pak řekla: Nechť není ani mně ani tobě, rozetněte.
 • Ekumenický překlad: Král řekl: „Tato tvrdí: »Ten živý je můj syn, a ten mrtvý je tvůj.« A tato tvrdí: »Ne, tvůj syn je ten mrtvý, a ten živý je můj.«“ Král proto poručil: „Podejte mi meč.“ Přinesli tedy před krále meč. A král nařídil: „Rozetněte to živé dítě ve dví. Jednu polovinu dejte jedné a druhou polovinu druhé.“ Tu řekla králi žena, jejíž syn byl ten živý a jíž se srdce svíralo soucitem nad jejím synem: „Prosím, můj pane, dejte to živé novorozeně jí, jen je neusmrcujte!“ Ale druhá řekla: „Ať není ani moje ani tvoje. Rozetněte je!“
 • Bible21: Král je přerušil: „Takže jedna tvrdí: ‚Ten živý syn je můj a ten mrtvý tvůj,‘ a druhá tvrdí: ‚Ne, ne, ten mrtvý je tvůj a ten živý můj.‘“ Tehdy král rozkázal: „Přineste mi meč.“ Přinesli mu tedy meč. „Rozsekněte to živé dítě vedví,“ řekl král. „Polovinu dejte jedné a polovinu druhé.“ Vtom ale žena, které patřil ten živý syn, zvolala ke králi: „Prosím, pane můj! Dejte jí to živé dítě! Jen ho nezabíjejte!“ Srdce se jí totiž sevřelo soucitem nad jejím synem. Ta druhá ale řekla: „Nebude moje ani tvoje. Sekejte!“

Reference editovat

 1. Bible, překlad 21. století, web Bible21
 2. a b Jana Šrámková: Bible, překlad pro 21. století Archivováno 13. 4. 2009 na Wayback Machine., Reflex, 9. 4. 2009
 3. Nadační fond Bible21, IČO 64355799, základní informace o subjektu Výpis rejstříku
 4. Klub Bible21, web Bible21
 5. On-line obchod Archivováno 10. 4. 2009 na Wayback Machine., Biblion.cz, jednotlivá vydání Bible21
 6. Bible šla loni na dračku. iDNES
 7. Bible - bestseller, který nečteme Archivováno 24. 9. 2010 na Wayback Machine. ČT 24
 8. Přeložené texty Bible21, ke stažení ve formátech pdf i html
 9. Theophilos Program na čtení bible
 10. Elektronická konkordance ve WWW Archivováno 2. 2. 2007 na Wayback Machine., B. Michal, vyhledávání slov v Bibli
 11. BibleGateway BibleGateway.com
 12. Audio Nový Zákon Kompletní audionahrávka Nového zákona B21
 13. a b c Bible21 vzbuzuje v církevních kruzích rozdílné reakce, České noviny, 14. 4. 2009, ČTK
  Bible21 vzbuzuje v církevních kruzích rozdílné reakce, Christnet.cz, ČTK
 14. Pavel Černý: Rozhovor o novém překladu - Bibli21 – Reakce předsedy Ekumenické rady církví v ČR Pavla Černého na Stanovisko ČBK k překladu Bible pro 21. století, Christnet.cz, 15. 4. 2009
 15. a b c Stanovisko České biskupské konference k překladu „Bible. Překlad 21. století“ Archivováno 31. 5. 2020 na Wayback Machine., Česká biskupská konference, 9. 4. 2009
 16. Biskupům se nelíbí nový překlad Bible Archivováno 15. 4. 2009 na Wayback Machine., Česká televize, ČT24, 13. 4. 2009
 17. Biskupové kritizují nový překlad Bible21, Lidovky.cz, 13. 4. 2009, autor neuveden
 18. a b c d Řekli o Bibli21, krátká pochvalná a podpůrná vyjádření odborníků i laiků na webu Bible21
 19. Jana Šrámková: Bible s pitomcem a burčákem Archivováno 14. 4. 2009 na Wayback Machine., Reflex, 9. 4. 2009
 20. Bible 21. století promlouvá současným jazykem. Video: Rozhovor s Alexandrem Flekem a Pavlem Hoškem Archivováno 14. 4. 2009 na Wayback Machine., Česká televize, Události, komentáře, 1. 4. 2009
 21. Petr Vizina: Na světě je Bible pro 21. století. Srovnejte překlad s jeho předchůdci, iHNed.cz, 9. 4. 2009

Externí odkazy editovat

 • Bible21, stránky projektu Bible21 a Nadačního fondu B21, obsahuje i kompletní texty překladu ve formátech pdf, html i audio
 • Studijní on-line bible v češtině – Bible21 s možností poslechu NZ, Bible21+, plnohodnotný biblický software – cca 230 překladů (22 českých), vyhledávání (9 typů), porovnávání, poslech, slovníky, konkordance

Média o překladu Bible21 editovat