Samson (biblická postava)

Třetí z posledních soudců ve starověkém Izraeli před nástupem monarchie

Samson (hebrejsky: שִׁמְשׁוֹן, Šimšon) je poslední ze starozákonních soudců, o němž se zmiňuje kniha Soudců. Jeho jméno je vykládáno jako „Sluníčko“.[1] Soudil syny Izraele po smrti soudce Abdóna 20 let. Podle Davida Ganse toto období spadá do let 811–831 od stvoření světa neboli do let 951–930 před naším letopočtem.[2] Po něm soudil syny Izraele v Šílu kněz Élí, o jehož soudcovském období pojednávají úvodní kapitoly 1. knihy Samuelovy.

Samson
Lucas Cranach d.Ä. - Simson bezwingt den Löwen.jpg
Narození1118 př. n. l.
Zorah
Úmrtí1078 př. n. l. (ve věku 39–40 let)
Gaza
Povoláníválečník a nazír
NásledovníkÉlí
Nábož. vyznáníMosaism
Partner(ka)Dalila
RodičeManoah a wife of Manoah
FunkceStarozákonní soudci Izraele
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Francesco Hayez - Samson a lev
Francesco Morone - Samson a Dalila

Je zajímavé, že zatímco mnoho ostatních starozákonních proroků se objevuje v dalších starozákonních i novozákonních spisech, Samson se objevuje pouze v jediné starozákonní knize Soudců, v Novém zákoně jej zmiňuje pouze jediné místo (Židům 11,32) a v Koránu se neobjevuje vůbec. Samson je něco jako postava Herkula, využívající obrovskou sílu v boji s nepřáteli a vítězící v hrdinských soubojích, které by byly pro obyčejného člověka nemožné (zápas se lvem, pobití celé armády oslí čelistí a stržení celé budovy). Je připomínán jako jeden ze svatých praotců v kalendáři svatých arménské apoštolské církve na den 30. července.

Biblický příběhEditovat

Samson žil v době, kdy Bůh potrestal Izraelity tím, že je „vydal na čtyřicet let do rukou Pelištejců.“ Hospodinův posel se zjevil Manoáchovi, Izraelitovi z danovské čeledi z města Sorej a jeho ženě, jež byla neplodná. Tento posel ji předpověděl, že se jí narodí syn, který osvobodí Izraelity z pelištejského područí. Podle nazaretských požadavků se ona (stejně jako její dítě) musí zdržet všech alkoholických nápojů a všeho nečistého masa, a musí přislíbit, že dítěti nebude oholena hlava. Poté se narodil Samson.

Když se stal mladým mužem, vydal se poznat města Pelištejců. Ve městě Timnata se zamiloval do pelištejské dívky. Otec s matkou mu ve svatbě bránili, jelikož netušili, že Hospodin hledá záminku proti Pelištejcům, kteří toho času vládli nad Izraelem. Když se Samson se svými rodiči vypravil do Timnaty požádat o ruku své nastávající manželky, byl u timnatských vinic napaden lvem a zabil ho. Rodičům však nic neřekl a pokračovali v cestě. Když se po čase vydal na stejnou cestu, aby si svou vyvolenou vzal, odbočil se podívat na zabitého lva. Zjistil, že se v jeho mršině usadilo včelstvo a tvoří med. Nabral si jej do hrsti a cestou jej jedl. Poté dal med i rodičům. Na svatební hostině dal Samson hádanku třiceti družbům (všichni byli Pelištejci) s tím, že pokud ji zodpoví, dá jim třicet košil a třicet svátečních šatů. Pokud ji však nevyřeší, musí dát tito Pelištejci třicet košil a třicet svátečních šatů Samsonovi. Hádanka byla následující:

Řekl jim tedy: „Ze žrouta vyšel pokrm, ze siláka vyšla sladkost.“
—  Bible Kniha Soudců 14:14

Po tři dny nebyli s to hádanku rozluštit. Sedmý den řekli jeho ženě, že pokud jim nezjistí odpověď, podpálí dům jejího otce. Samson nakonec povolil naléhavému a úpěnlivému žádání své manželky a prozradil jí odpověď. Ta ji následně prozradila třiceti družbům.

Sedmého dne, ještě před západem slunce mu řekli mužové města: „Co je sladší než med, co je silnější než lev?“ Odpověděl jim: „Kdybyste neorali mou jalovici, moji hádanku byste neuhodli.“ Tu se ho zmocnil duch Hospodinův, sestoupil do Aškalónu a pobil tam třicet mužů. Pobral jim jejich výstroj a dal sváteční šaty těm, kdo rozluštili hádanku. S planoucím hněvem se pak vrátil do otcovského domu. Samsonovu ženu dostal jeden z družbů, který mu byl druhem.
—  Bible Kniha Soudců 14:18-20

Když se po nějakém čase vrátil do Timnaty, zjistil, že jeho tchán dal jeho ženu za manželku jednomu z jeho družbů. Nedovolil mu ji ani vidět a vyslovil přání, aby si Samson vzal její mladší sestru.

Ale Samson jim odvětil: „Tentokrát budu vůči Pelištejcům bez viny, když jim provedu něco zlého.“ Odešel a pochytal tři sta lišek. Potom vzal pochodně, otočil vždy dvě lišky ocasy k sobě a mezi ně připevnil pochodeň. Pochodně zapálil a lišky pustil do nepožatého obilí Pelištejců. Zapálil jak kopky, tak nepožaté obilí, dokonce i vinice a olivy. Pelištejci se vyptávali: „Kdo tohle udělal?“ Rozkřiklo se: Samson, zeť Timnaťana, za to, že mu vzal ženu a dal ji jeho družbovi. I přitáhli Pelištejci a upálili ji i s jejím otcem. Tu jim Samson řekl: „Když takhle jednáte, neustanu, dokud nad vámi nevykonám pomstu.“ Bil je hlava nehlava a způsobil jim zdrcující porážku. Potom sestoupil a usadil se ve skalní strži Étamu.
—  Bible Kniha Soudců 15:3-8

Armáda tří tisíc Pelištejců se vypravila do Judska. Judští obyvatelé však nevěděli, proč se tak stalo. Pelištejci jim sdělili, že jsou zde kvůli Samsonovi. Tak se Judští vydali za Samsonem a s jeho svolením jej spoutali a vydali Pelištejcům. Tehdy do něj vstoupil duch Hospodinův a „provazy na jeho rukou byly jako nitě, které sežehl oheň.“ Poté našel oslí čelist a pobil jí tisíce Pelištejců.

I řekl Samson: „Oslí čelistí jsem pobil hromadu, dvě hromady, oslí čelistí jsem pobil tisíc mužů.“ Když domluvil, odhodil čelist. To místo nazval Rámat-lechí (to je Výšina čelisti). Dostal pak nesmírnou žízeň a volal k Hospodinu. Řekl: „Ty jsi způsobil skrze svého služebníka toto velké vysvobození. A teď mám umřít žízní a upadnout do rukou neobřezanců?“ I rozpoltil Bůh skalní kotlinu v Lechí a vytryskla z ní voda. Napil se, okřál na duchu a ožil. Proto nazval to místo Pramen volajícího; ten je v Lechí dodnes. Soudil Izraele za dnů Pelištejců po dvacet let.
—  Bible Kniha Soudců 15:16-20

Poté se Samson vydal do Gazy, kde vešel do domu nevěstky. Obyvatele Gazy se to dozvěděli a obcházeli kolem. Domluvili se, že až přijde ráno, že jej zabijí.

Ale Samson ležel jen do půlnoci. O půlnoci vstal, vysadil křídla vrat městské brány s oběma veřejemi, vytrhl je i se závorou, vložil si je na ramena a vynesl je na vrchol hory ležící směrem k Chebronu.
—  Bible Kniha Soudců 16:3

Poté se zamiloval do ženy v Hroznovém úvalu, jež se jmenovala Delila. Pelištejská knížata přišla za Delilou s nabídkou 1100 šekelů stříbra za to, že jim pomůže zjistit tajemství Samsonovy síly. Delila tedy naléhala na Samsona, aby jí prozradil ono tajemství. Samson jí však tajemství prozradit nechtěl a namluvil jí, že o sílu přijde, když bude spoután sedmi syrovými houžvemi, které ještě nevyschly. Delila jej svázala houžvemi a zakřičela, že pro něj jdou Pelištejci. V tu chvíli přetrhal houžve a nevyšlo najevo, v čem spočívá jeho síla. Delila však dále vyzvídala na Samsonovi a ten jí dále řekl, že sílu jde omezit novými provazy a následně, kdyby spletla sedm pramenů jeho vlasů do osnovy. Podvakrát jej Delila chtěla vydat Pelištejcům a podvakrát se Samson ze spoutání vymanil. Třikrát ji obelstil a Delila ho s otázkou na tajemství jeho síly obtěžovala tak dlouho, až jí je prozradil:

Nikdy se nedotkla mé hlavy břitva, protože jsem od života své matky Boží zasvěcenec. Kdybych byl oholen, má síla by ode mne odstoupila, zeslábl bych a byl bych jako každý člověk.
—  Bible Kniha Soudců 16:17

Delila využila toho, že jí Samson otevřel své srdce, a poté co ho uspala, dala oholit sedm pramenů vlasů na jeho hlavě. Jeho síla pak od něj odstoupila. Samson byl vydán Pelištejcům, kteří mu vypíchali oči a odvlekli jej do Gazy, kde byl spoután dvojitým bronzovým řetězem. Byl uvržen do vězení, kde musel mlít. Při oslavách Pelištejců nechali Samsona vyvézt z vězení, aby jim sloužil k pobavení. Cestou jej postavili mezi sloupy.

Samson požádal mládence, který jej vedl za ruku: „Pusť mě, ať mohu ohmatat sloupy, na nichž budova spočívá a opřít se o ně!“ Dům byl plný mužů i žen, byla tam všechna pelištejská knížata. I na střeše bylo na tři tisíce mužů a žen, hodlajících přihlížet nevázaným hrám se Samsonem. I volal Samson k Hospodinu a prosil: „Panovníku Hospodine, rozpomeň se na mne a dej mi prosím ještě tentokrát sílu, Bože, abych rázem mohl vykonat na Pelištejcích pomstu za svoje oči!“ Pak Samson pevně objal oba prostřední sloupy, na nichž budova spočívala, a vzepřel se proti nim, proti jednomu pravicí a proti druhému levicí. A řekl: „Ať zhynu zároveň s Pelištejci!“ Napnul sílu, a dům se zřítil na knížata i na všechen lid, který byl v něm, takže mrtvých, které usmrtil umíraje, bylo víc než těch, které usmrtil zaživa. I sestoupili jeho bratři a celý jeho dům, vynesli ho, vrátili se a pochovali ho mezi Soreou a Eštaólem v hrobě jeho otce Manócha. Soudil Izraele po dvacet let.
—  Bible Kniha Soudců 16:26-31

Místo Samsonova posledního odpočinkuEditovat

Předpokládá se, že byl Samson pohřben v Tel Cora v Izraeli na místě, z nějž je výhled na Hroznový úval. Nacházejí se zde dva velké náhrobní kameny Samsona a jeho otce Manoacha. Poblíž stojí Manoachův oltář, srov. Sd 13, 19–24 (Kral, ČEP).

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. HELLER, Jan. Výkladový slovník biblických jmen. Praha: Advent-Orion/Vyšehrad, 2003. ISBN 80-7172-865-9/80-7021-725-1. S. 461. 
  2. GANS, David. Ratolest Davidova. Praha: Academia, 2016. ISBN 978-80-200-2535-7. S. 54-55. 

LiteraturaEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat