Saul

první izraelský král

Saul (hebrejsky שָׁאוּל‎, Ša'ul, doslova „Vyžádaný“) byl první izraelský král, byl synem Kíše.[1] Králem byl 40 let (asi 1050–1010 př. n. l.).[2]

Saul
1. izraelský král
Narození1080 př. n. l.
Giv'at Ša'ul
Úmrtí1010 př. n. l. (ve věku 69–70 let)
Gilboa
NástupceIš-bošet
PotomciJonatán, Merav, Míkol, Iš-bošet, Abinadab ben Saul, Armoni a Mephibosheth
OtecKíš
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Saul byl vybrán Hospodinem, aby vládl nad jeho vyvoleným národem. Saula vyhledal na pokyn Hospodina tehdejší soudce Izraele prorok Samuel,[3] protože jeho vlastní synové neměli důvěru lidu a lid chtěl svého krále[4] i přesto, že byl Hospodinem varován o utrpení, které mu král přinese.[5] Saul byl spravedlivý panovník a skvělý vojevůdce s požehnáním od Boha. Vždy měl při sobě jako rádce a kněze i Samuela.

Konec vlády a smrt

editovat

Když Saul se svým synem Jonatánem táhli proti Pelištejcům, měl Saul čekat 7 dní na příjezd Samuela, který měl vykonat oběti. Saul po 7 dnech už nechtěl dále čekat a oběti vykonal sám.[6] V tu chvíli dorazil Samuel a vytkl mu, že se nezachoval dle Hospodinova přikázání, a tak přišel o jeho přízeň. Samuel prorokoval Saulovi konec jeho vlády.[7] V té době nechal vyhledat Davida a po zabití Goliáše z něj učiní vojevůdce.[8] David dosahoval skvělých výsledků při svých taženích a byl oblíbencem lidu. Saul na něj žárlil a posílal ho do stále riskantnějších bojů. Pak už šel Saul Davidovi otevřeně po krku[9] a David se musel skrývat i mezi Pelištejci. S nimi pak také táhl do konečné bitvy proti Saulovi v pohoří Gilboa, kde Saul a jeho 3 synové, včetně Davidova přítele Jonatána,[10] zahynuli. Jeho tělo pak Pelištejci vystavili v Bejt Še'anu.[11] Po Saulově smrti[12] se králem stal jeho syn Iš-bošet.[13]

Saul a čarodějnice z Endoru

editovat

Saul se těsně před svou poslední bitvou dotazoval Boha, protože měl strach. Bůh mu však neodpovídal, proto vyhledal čarodějnici v Endoru, přestože sám dříve nechal vyhnat věštce a hadače ze země. Ta vyvolala proroka Samuela z mrtvých. Samuel se na Saula rozhněval a předpověděl mu smrt v bitvě. Saul zemřel bez Boží přízně, protože porušil zákon.[14]

Odkaz v umění

editovat

Použité citace z Bible

editovat
 1. Byl jeden muž z Benjamína, jmenoval se Kíš, syn Abiele, syna Cerova, syna Bechoratova, syna Afiachova. Byl to mezi Benjamínci vynikající muž. Ten měl syna jménem Saul. – 1.Samuel 9:1-2
 2. Když pak žádali o krále, Bůh jim dal Saula, syna Kíšova, muže z pokolení Benjamínova. Po čtyřiceti letech jej však zavrhl a pozdvihl jim za krále Davida, o němž vydal toto svědectví: ‚Našel jsem Davida, syna Jišajova, muže podle mého srdce; on mi vyplní všechna přání.‘ . - Skutky 13:21-22
 3. Jakmile Samuel spatřil Saula, Hospodin promluvil: "Hle, to je ten muž, o němž jsem ti řekl, že bude spravovat můj lid." – 1.Samuel 9:17
 4. "Pohleď," řekli mu, "ty už jsi starý a tví synové nechodí po tvých cestách. Raději nám tedy ustanov krále, ať nás vede – tak je to přece u všech národů." - 1.Samuel 8:5
 5. "Proto je teď poslechni. Důrazně je ale varuj a vylož jim, jakým způsobem nad nimi bude král vládnout." - 1.Samuel 8:9
 6. Čekal sedm dní, než se dostaví Samuel, jenže ten do Gilgalu stále nepřicházel a Saulovo vojsko se začalo rozprchávat. Proto řekl: "Přineste ke mně oběť zápalnou i pokojnou." A obětoval zápalnou oběť. - 1.Samuel 13:8-9
 7. "Teď ale tvé království neobstojí." - 1.Samuel 13:14
 8. David se vydával, kamkoli ho Saul posílal, a na všech taženích si vedl úspěšně. - 1.Samuel 18:5
 9. ...ale Saul vzal kopí a mrštil ho po něm. Napadlo ho totiž: "Přibodnu Davida ke zdi!" David mu ale dvakrát uhnul. - 1.Samuel 18:11
 10. Když se Filištínům podařilo zabít Saulovy syny Jonatána, Abinadaba a Malki-šuu... - 1.Samuel 31:2
 11. Uťali mu hlavu, vzali zbroj a poslali kolovat po pelištejské zemi jako radostné znamení pro dům svých modlářských stvůr i pro lid. Jeho zbroj uložili v Aštartině domě a jeho mrtvolu přibili na hradby Bet Šeánu. - 1.Samuel 31:9-10.
 12. Saul tedy vzal meč a nalehl na něj. - 1.Samuel 31:4
 13. ...a prohlásil ho králem Gileádu, Ašerovců, Jizreele, Efraima, Benjamína a celého Izraele. Iš-bošet, syn Saulův, začal kralovat ve věku čtyřiceti let a kraloval dva roky. - 2.Samuel 2:9-10
 14. A tak umřel Saul pro přestoupení své, jímž byl přestoupil proti Hospodinu, to jest proti slovu Hospodinovu, jehož neostříhal, a že se také radil s duchem věštím, doptávaje se ho. - Bible kralická, 1. Paralipomenon 10,13

Externí odkazy

editovat