Čarodějnice z Endoru

Čarodějnice z Endoru je starozákonní biblická postava, objevující se v 1. knize Samuelově.

Dmitrij Martynov, Čarodějnice z Endoru, detail, 1857
Saul a čarodějnice z Endoru, Jacob Cornelisz van Oostsanen (1526)
William Blakeː Samuel, zjevení Saula a čarodějnice, kolem roku 1800

Příběh Editovat

Na žádost prvního izraelského krále Saula oživí ducha zemřelého proroka Samuela. Saul tak koná proto, že se bojí nastávající bitvy s Filištínskými, ovšem rozzlobený Samuel neřekne králi nic o bitvě samotné, pouze mu sdělí, že spolu se svými syny zemře. Tak se skutečně stane a Saul zemře bez Boží přízně. O tu přišel svým konáním. Boží zákony porušil také tím, že endorskou čarodějnici vyhledal a požádal ji o „vyvolání“ Samuela. Věštění bylo totiž bezbožným jednáním a Bible ho na řadě míst zakazuje.[p 1] Ne však prorokování, kdy prorok (např. Samuel) byl považován za člověka inspirovaného Bohem.[p 2] Saulovo jednání bylo paradoxní také z toho důvodu, že dříve nechal vyhnat všechny hadače a kouzelníky ze země.[p 3]

Ikonografie Editovat

V renesančním umění se námět stal inspirací k barvitému zpodobení strašného sabatu čarodějnic, jak jej namaloval například Jacob Cornelisz van Oostsanen v roce 1526. V pozdějších ilustracích, například u Williama Blakea je nositelem hrůzy zmrtvýchvstalý prorok Samuel, zatímco v romantickém pojetí Dmitrije Nikiforoviče Martynova vyvolá čarodějnice pouhý Samuelův stín.[1]


Odkazy Editovat

Poznámky Editovat

  1. "Neobracejte se k hadačům a věšťcům, ani od nich rady beřte, poškvrňujíce se s nimi: Já jsem Hospodin Bůh váš." Leviticus 19, 31. Dále:"Nebude nalezen v tobě, kdož by vedl syna svého aneb dceru svou skrz oheň, ani věštěc, ani planétník, ani čarodějník, ani kouzedlník. Ani losník, ani zaklinač, ani hadač, ani černokněžník. Nebo ohavnost jest Hospodinu, kdožkoli činí to, a pro takové ohavnosti Hospodin Bůh tvůj vymítá je od tváři tvé." Deuteronomium 18, 10 - 18, 12. Dále: "Duše, kteráž by se obrátila k hadačům a věšťcům, aby smilnila, [postupujíc] po nich: postavím tvář svou proti duši té, a vyhladím ji z prostředku lidu jejího." Leviticus 20, 6. Dále: "Muž pak neb žena, kteříž by měli ducha čarodějného a věštího, smrtí umrou. Kamením uházejí je, krev jejich [bude] na ně." Leviticus 20, 27. Dále: "Jestliže by vám pak řekli: Dotazujte se na hadačích a věšťcích, kteříž šepcí a šveholí, [rcete:] Nemá-liž se lid na Bohu svém dotazovati? K mrtvým-liž místo živých [má] se utíkati?" Izajáš 8, 19.
  2. Vizte Prorok#Rozdíl mezi prorokem a věštcem.
  3. "(Samuel pak již byl umřel; pročež plakal ho všecken Izrael, a pochovali jej v Ráma, totiž v městě jeho. A Saul byl vyplénil věšťce a hadače z země.)" 1. kniha Samuelova 28, 3. (Všechny citace podle Bible kralické.)

Související články Editovat

Externí odkazy Editovat