Otevřít hlavní menu

Portál:Bible/NOVÝ ZÁKON

Nový Zákon byl psán řecky.

Knihy Nového zákona

Matouš | Marek | Lukáš | Jan | Skutky apoštolů | Římanům | 1. Korintským | 2. Korintským | Galatským | Efezským | Filipským | Koloským | 1. Tesalonickým | 2. Tesalonickým | 1. Timoteovi | 2. Timoteovi | Titovi | Filemonovi | Židům | List Jakubův | 1. list Petrův | 2. list Petrův | 1. list Janův | 2. list Janův | 3. list Janův | List Judův | Zjevení Janovo
Evangelium - Janovy spisy - Katolické listy

Novozákonní postavy:

Ježíš Kristus: Ježíš - Kristus - Mesiáš - Boží Syn
Ježíšova rodina: Panna Maria - Josef - Svatá rodina
Dvanáct apoštolů: Petr - Ondřej - Jakub Starší - Jan - Filip - Bartoloměj - Tomáš - Matouš - Jakub Alfeův - Juda Tadeáš - Šimon Horlivec - Jidáš - Matěj
Další Ježíšovi učedníci: Marie Magdalena
Evangelisté: Matouš - Marek - Lukáš - Jan
Autoři NZ listů: Pavel - Petr - Jakub - Juda Tadeáš
Další postavy: Akvila - Alžběta - Barnabáš - Chananiáš a Safira - Dionýsius Areopagita - Jan Křtitel - Josef z Arimatie - Lýdie - Filemón - Filip - Foibé - Priscilla - Pontius Pilatus - Štěpán - Zacheus - Zacharjáš

Novozákonní témata:

Ježíšovo učení: milosrdenství - horské kázání - blahoslavenství - Otčenáš - boží království - následování
Prvotní křesťanská praxe: modlitba - večeře Páně - lámání chleba - křest - pokání
Teologické pojmy: agapé - apokalypsa - vzkříšení - smlouva - dědičný hřích - dějiny spásy - hřích - INRI - kříž - ukřižování - Logos - Duch Svatý - přímluva - peklo - ďábel - odpuštění - milost - obrácení
Služby: apoštol - evangelista - jáhen - presbyter - biskup

Křesťanská témata spojená s Biblí:

Eucharistie - Večeře Páně - Svaté přijímání - Božská liturgie - Reálná přítomnost - Transubstanciace
Nejsvětější Trojice - ariánství - monofyzitismus
Důkazy Boží existence - přírodní teologie
stvoření
Sola scriptura
Agnus Dei - christologie - Boží Syn - Spasitel - Syn člověka - Mesiáš
Teologie: apokatastasis - Soudný den - vykoupení - nebe - peklo - predestinace - svoboda

(Upravit tuto část)