Polygamie v mormonismu

Související informace naleznete také v článku Polygamie v Bibli.

Polygamii (praxi, kdy muž může mít více žen a žena více mužů) zavedl v 19. století jako součást chrámového Obdarování mormonský zakladatel Joseph Smith[1]. Jeden z jeho nástupců, Brigham Young, ji poté určil jako Boží přikázání všem členům mormonských církví.[2] Některé mormonské církve na Youngovu výzvu nereagovaly a polygamii odmítly (např. Kristova komunita).

Karikatury z 19. století, kritizující mormonskou polygamii

Dnes většina mormonů polygamii nepraktikuje (s výjimkou Fundamentalistické církve Ježíše Krista svatých posledních dnů - viz článek Mormonismus). Mnozí však věří, že ji při svém druhém příchodu opět zavede Ježíš Kristus.[3]

PočátkyEditovat

Související informace naleznete také v článku Polygamie v Bibli.

Americký teolog Joseph Smith učil, že už na samotném počátku mormonského "znovuzřízení" mu andělé i Bůh řekli o posvátné praktice plurálního manželství. Ve svém učení a knize Nauka a Smlouvy Smith učil, že polygamie je biblická praxe, do níž Bůh zasvětil všechny významné proroky, včetně Abraháma, Mojžíše a dalších (viz polygamie v Bibli).

První pokusyEditovat

Již v letech 1832-1834 prý získával zjevení ohledně důležitosti tohoto principu a začal paralelní vztah ke svému oficiálnímu manželství (viz Fanny Alger). Tyto rané pokusy o polygynní vztahy však vyústily v mnoho problémů. Josephova manželka se dozvěděla o jeho tajném vztahu a jeho nejsilnější pomocník při znovuzřizování mormonské církve a přítel Oliver Cowdery se k němu obrátil zády a nazval vztah s Fanny Alger "špinavou aférou"[4].

RozšířeníEditovat

K dalším pokusům o reálná plurální manželství došlo teprve v letech 1836-1838 v tzv. "kirtlandské éře". Tehdy pojal mormonský prorok svou první oficiální polygamní manželku (Lucindu Morgan Harrisovou). Teprve v letech 1842-1844 však došlo ke skutečnému rozšíření polygamie mezi mormony.[5] Joseph Smith ji začal v úzkém okruhu lidí učit jako Boží zjevení a sám dohlížel na pečetění většiny nových párů (pocházejících v drtivé většině případů z Navoo). V této době bylo oddáno několik desítek až stovek lidí.[6]

Teprve v době Brighama Younga (který se stal druhým prezidentem CJKSPD a vůdcem hlavní větve mormonismu po smrti Proroka) se polygamii dostalo masivního rozšíření[7]. Podle statistik byla třetina až polovina mormonů v 19. století polygamisty. V některých utažských městech bylo procento polygamistů skoro 70%.[8] Brigham Young navíc polygamii oficiálně zveřejnil jako náboženskou praxi mormonů.[9]

Opuštění plurálního manželstvíEditovat

Mnohoženství bylo po dlouhém nátlaku federálních orgánů USA zrušeno čtvrtým prezidentem CJKSPD Wilfordem Woodruffem v roce 1890. To bylo mj. podmínkou pro přijetí mormonského státu Utah do Unie. V opačném případě by však CJKSPD hrozila konfiskace majetku a uvěznění dalších autorit (Woodruffův předchůdce John Taylor se do své smrti musel skrývat před federálními úřady).[10]

Mormonská polygamie byla praktikována tajně i po oficiálním zrušení[11]. Dnes ji praktikuje například Fundamentalistická mormonská církev (FLDS) a jiné odnože mormonismu. Existují i mormonské církve, které zjevení o polygamii neuznaly a nikdy tuto praxi nezavedly (například Kristova komunita).

TerminologieEditovat

"Polygamie" podle definice znamená praxi, v níž může mít muž více žen a žena více mužů. [12] "Plurální manželství" je termín, který je pro polygamii používán v mormonských Písmech a zjeveních jako popis určité duchovní praxe, kterou podle mormonského svatého Písma (Nauka a Smlouvy, oddíl 132) přikázal Bůh.

Když Joseph Smith několik málo let před svou smrtí tajně zaváděl plurální praktiky v Navoo, nesla tato nová duchovní tradice všechny skutečné polygamie. Muži pojímali více žen (což je nazýváno "polygynie") a byly i ženy, které měly více manželů ("polyandrie") [13]. Pozdější mormonská polygamie (trvající oficiálně od roku 1854 do roku 1890, v praxi však od smrti proroka Josepha Smithe 1844 do jejího legálního zákazu v Utahu v roce 1935) byla v drtivé většině případů pouze mnohoženstvím, tedy polygynií (1 muž měl více žen).

Mnohoženství - PolygynieEditovat

Polygynie (neboli mnohoženství)[13] se vyskytuje v biblických knihách od Starého do Nového zákona a byla užívaná i mnohými dalšími národy světa. Největší abrahámovské monoteistické náboženství, vzešlé ze semitské tradice (islám), dnes praktikuje polygynii v omezené míře.

PraxeEditovat

Mnohoženství se v historii užívalo většinou ze společenských, ekonomických nebo praktických důvodů (jako například po světová válce, kdy zemřelo mnoho ruských mužů a byla převaha žen [14]). Velkou roli také někdy hrála neplodnost první ženy.

V případě mormonismu jsou tyto důvody spíše menšinové. Důraz byl vždy kladen na fakt, že je polygamie (a tedy i polygynie) zjevená Bohem jako povinnost "Svatých".

Mnohomužství - PolyandrieEditovat

Polyandrie (neboli mnohomužství)[13] je v náboženstvích světa oproti polygynii spíše výjimečná. Byla praktikována spíše ve starověkých nebo domorodých kultech a dodnes přežívá v totemistických společnostech.

PraxeEditovat

Mormonská polyandrie (1 žena a více mužů) fungovala ve většině případech bez sexuálního spojení ženy s druhým či třetím manželem. O skutečné míře sexuálních styků v mormonské polyandrii však nelze uvést nic jistého a průkazného. Sám prorok Joseph Smith měl 11 manželek, které v době svého pečetění měly žijícího manžela. Někteří z nich o pečetění svých žen zcela jistě nevěděli (jako třeba mormonský apoštol Orson Hyde, který byl v té době na roční misii v Palestině).

7 manželek Josepha Smithe si po jeho smrti vzalo za dalšího polygamního manžela jeho nástupce v CJKSPD, Brighama Younga, který měl kromě toho dalších 11 manželek, jež žily v polyandrickém vztahu (měly 2 nebo více manželů ve stejné době). Některé manželky Josepha Smithe měly za svůj život například i 4 nebo více manželů.

Po smrti Josepha Smithe v roce 1844 praxe polyandrie pozvolna upadala a v dnešní době se o ní většina mormonských zdrojů nezmiňuje. Byla "znovuobjevena" teprve v 60. a 70. letech 20. století, když se otevřely některé části mormonských historických archivů a došlo k hlubšímu zkoumání mormonské historie.

Polygamie mormonských prorokůEditovat

Přesná čísla o počtu plurálních manželek mormonských proroků jsou stále předmětem vědeckých a historických studií. CJKPDS se však s většinou ne-ormonských historiků shodla na přibližném počtu polygamních manželek mormonských vůdců.

 • Joseph Smith, který praxi tajně zavedl, měl podle všeho 38-48 manželek. Drtivá většina z nich byla neznámá veřejnosti i jeho ženě, Emmě Smithové.
 • Brigham Young, který polygynii (tedy pouze mnohoženství) oficiálně zveřejnil a přikázal jako náboženskou povinnost, měl 54 manželek. Mnohé z nich žily ve společných domech.
 • John Taylor , který se kvůli mnohoženství musel skrývat před vládou Spojených států až do své smrti, měl minimálně 7 manželek.
 • Wilford Woodruff, který kvůli nátlaku vlády USA zrušil mnohoženství jako náboženskou povinnost, měl sám 9 manželek.
 • Lorenzo Snow, který byl prvním vedoucím po zrušení polygynie, měl 9 manželek.
 • Joseph F. Smith, který byl prvním mormonských vůdcem v 20. století, měl alespoň 6 manželek. Byl předvolán senátem USA, aby vysvětlil, proč mormonská církev i dlouho po oficiálním vládním zákazu stále tajně praktikuje polygynii.
 • Heber J. Grant, který prosadil kriminalizaci polygynie v mormonském Utahu a spolupracoval s vládou USA na odsouzení stále praktikujících lidí, měl sám 3 manželky (2. a 3. manželku si vzal hned den po sobě v roce 1844).
 • George Albert Smith, který se stal mormonským prezidentem po 2.světové válce na podzim roku 1945, byl prvním mormonským vůdcem, který měl pouze 1 monogamní manželku.

Plurální manželky Josepha SmitheEditovat

Související informace naleznete také v článku Joseph Smith.

Legální manželkou Josepha Smithe byla Emma Hale. Jako první plurální manželku si Smith nejspíš vybral mladičkou dívku, Fanny Alger, která sloužila v jejich domě. V přibližně stejné době navázal kontakt s Marindou Nancy Johnson, která se jeho manželkou stala až o několik let později (tehdy již v polyandrickém svazku). Historicky druhou plurální ženou se tak nejspíš stala Lucinda Morgan Harrisová (taktéž v polyandrickém svazku).

Mezi další plurální manželky Josepha Smithe patřily například:

 • Louisa Beamanová[15]
 • Zita Huntington Jacobsonová[16]
 • Martha McBride Knightová[17]
 • Ruth Vose Sayersová[18]

Polygamie jako náboženská praxeEditovat

Mormonský zakladatel Joseph Smith tvrdil, že Bůh ve všech dobách zjevoval svým prorokům praxi plurálního manželství (polygamie). Podle něj však muži začali pokaždé tuto praktiku zneužívat k ovládání žen, a tak docházelo v historii opakovaně k odebrání pravomoci mnohočetných svazků. Jako součástí mormonského "znovuzřízení všech věcí" docházelo v Navoo tajně a postupně k zavádění polygynie a polyandrie.

Zavádění tajného duchovního pečetění lidí "na věčnost" od počátku způsobovalo rozpory v nově založené mormonské církvi a zapříčinilo podle všeho i smrt zakladatele a Proroka mormonismu, Josepha Smithe.

Pečetění na věčnostEditovat

Zakladatel mormonismu učil, že rodiny spolu mohou žít na věčnost v nebesích. V dnešní době většina mormonů i největší mormonská církev CJKSPD tuto nauku stále uznává a bere jako stěžejní ve své nauce a víře. Mormonská Písma (Nauka a Smlouvy) učí, že lidé by kromě civilních (dočasných / pozemských) svazků měli uzavírat také věčné (nebeské / duchovní) svatby. Těmto duchovním svatbám se říká "pečetění". Jejich účel je spojit k sobě celé generace, rody i jednotlivce pomocí Boží pečetě, která umožní, aby se tito lidé po smrti v duchovním světě mohli najít a po vzkříšení jako oslavení lidé mohli žít navěky věků spolu.

Polygamní bohovéEditovat

Joseph Smith a mormonští proroci i apoštolové učili, že kromě našeho Boha Otce a Ježíše Krista a Ducha Svatého existuje ve věčnostech mnoho dalších bohů. Ti podle mormonské nauky žili v polygamních svazcích, aby mohli zabydlet planety, galaxie a vesmíry svými dětmi. Dnes CJKSPD i Kristova komunita tuto nauku popírají nebo ignorují. Stála však u zrodu mormonské teologie 19. století a ovlivnila mormonský pohled na Bibli[19].

Mormonští proroci o polygamiiEditovat

 
Podle Brighama Younga je k nejvyššíu stupni celestální slávy zapotřebí trojice manželek.

Polygamie je součást božstvíEditovat

Druhý prezident CJKSPD, Brigham Young, učil, že polygamie je nutná k získání exaltace (oslavení).

"Jenom ti muži, kteří vstoupí do řádu polygamie, se stanou Bohy." prorok Brigham Young [20]

"Pokud zatracujete nauku plurálního manželství, budete sami zatraceni." prorok Brigham Young [21]

Zatracení monogamieEditovat

"Zakladatelé Říma vytvořili zákony, upřednostňující monogamii, a tento systém převažuje i v nynější křesťanské civilizaci. Právě tato vnucená monogamie byla a je zdrojem prostituce a manželské nevěry a zasáhla svým rozkladem všechna města Starého i Nového světa." prorok Brigham Young [22]

"Jen se zeptejte historiků, kdy byla praxe monogamie ustanovena na této zemi. Bylo to, když první bukanýři dorazili na pobřeží Říma a prosadili zákon, že každý už smí mít jen jednu ženu. Tehdy začal úpadek plurálního manželství..." prorok Brigham Young [23]

Ježíš Kristus a jeho manželkyEditovat

 
Svatba v Káně galilejské byla podle některých mormonských proroků a prezidentů CJKSPD Ježíšovo svatbou s Marií a Martou, sestrami Lazara.

Nauka o tom, že Ježíš Kristus měl nejen manželku, ale dokonce více manželek, bylo učena a široce zmiňována hlavními mormonskými vůdci v 19. století. Brigham Young, který tuto nauku učil také [24], podporoval její šíření a hlásání na generálních konferencích. Množství a konkrétní identita Ježíšových manželek byla předmětem diskuzí.[25][26][27][28] Většina mormonských proroků se však shodla na počtu 3 manželek a jména, která se často opakovala, byla především Marie Magdalena a Lazarovy sestry Marie a Marta.

Posledním z mormonských proroků, o němž existují záznamy, že tyto teorie učil, byl Joseph F Smith, který byl prezidentem CJKSPD (a tedy pro členy této církve Prorokem) mezi lety 1901-1918. [29] V 20. století mormonští proroci učili pouze to, že Ježíš byl ženat (jako například Joseph Fielding Smith v roce 1963), ale již nemluví o jeho polygamních vztazích. [30] Jako odůvodnění napsal v dopisu, že mormoni věří v Ježíšova manželství, ale nechtějí o tom již mluvit veřejně před světem, neboť se "perly nemají házet sviním, jinak se svině rozzlobí a ušlapou nás"... [31]

CitátyEditovat

"Ježíš byl skutečným ženichem na svatbě v Káni galilejské. Pokud jím nebyl on, řekněte mi prosím, kdo jím byl. Tvrdíme, že to byl Kristus, kdo byl oddán, aby mohlo být splněno proroctví, že Mesiáš uvidí své sémě (potomky) dříve, než bude ukřižován." apoštol Orson Hyde [32]

"Ve svém proslovu na poslední konferenci jsem učil, že Marie, Marta a další byly manželkami Ježíše Krista a porodily mu děti." apoštol Orson Hyde [33]

"Jeden z hlavních důvodů, proč byl Ježíš pronásledován pohany, bylo to, že měl více manželek - Alžbětu, Marii a další. Po Spasitelově odchodu vstoupily i apoštolové do stejného řádu, jako jejich Učitel. Je evidentní, že otevřená polygamie Ježíše a jeho apoštolů byla důvodem pobouření v tehdejší společnosti, ovládané Římem." [34] apoštol Jedediah M. Grant

"Víme, že nastávají veliké rozepře, když se mluví o počtu žen a dětí, které Kristus měl..." [35] mormonský oficiální časopis Millenial star

"Jednou všichni uvidí, že Veliký Mesiáš, zakladatel křesťanství, byl polygamista..." [36] apoštol Orson Pratt

"Jak to bylo s Marií a Martou, a jinými ženami, které následovaly Ježíše? Ve starých časech ženy, dokonce i Abrahámova Sára, nazývaly své manžele slovem "Pán" (Lord). Když Marie přišla k hrobu v první den po sabatu, uviděla dva anděly v bílém a oni jí řekli: "Ženo, proč pláčeš?" Řekla jim, "Protože vzali mého manžela a já nevím, kde ho položili." [37] apoštol Orson Hyde

Odpor lidíEditovat

Jen málo mormonských mužů se vysloveně bránilo tomu, aby si vzali další ženu. Problém však nastal, pokud Prorok nějakému muži, který již praktikoval polygynii (mnohoženství), aby dal svou ženu ke spečetění jinému muži. Právě tyto polyandrické výzvy stály za rozporem mezi některými ranými mormonskými vůdci. Možností však bylo více (například Smithův blízký poradce a vedoucí mormonů Sidney Rigdon polygamní zjevení nikdy neuznal a cítil se silně dotčen, když ho Joseph požádal o ruku jeho mladičké dcery, jíž bylo v té době 19 let). Do dnešních dob se zachoval například dopis, který prorok mladičké Nancy Rigdonové napsal. [38]

Polygamie (a především polyandrie) čelila v době Josepha Smithe i po něm obavám lidí a morálnímu odsuzování. Proto Prorok vysvětloval nauku plurálního manželství jen některým lidem ze svého blízkého okolí. Až do jeho smrti v roce 1844 většina mormonů nevědělo, že se polygamie v církvi skutečně praktikuje. Její oficiální přiznání o 10 let později způsobilo šok u mnohých členů CJKSPD. Proto se vždy nejsilnější jádro polygynní praxe vyskytovala v oblasti Utahu a jeho okolí, kde sídlila mormonská církev, vedená po smrti Josepha Smithe otevřeným polygamistou Brighamem Youngem. Dnes se mormonské fundamentalistické komunity nacházejí i v jiných státech USA.

První a jediná legální manželka mormonského zakladatele, Emma Smithová, polygamní zjevení nikdy neuznala a po smrti svého muže zůstala v Navoo, místo aby s většinou členů odešla s Brighamem Youngem dál na západ. Její syn později sjednotil všechny mormony, kteří uznávali pouze monogamní svazky, a založil (reorganizoval) Kristovu komunitu.

Zapírání polygamieEditovat

Od počátku mormonské polygamie (1831/1832) do jejího oficiálního zveřejnění (1854) byla polygamie, neboli praxe plurálního manželství, zapírána. Zakladatel mormonismu a původce praktiky Joseph Smith několikrát veřejně i písemně lhal o svém zapojení do polygamie.[39][40][41][42][43][44][45][46][47]

Politikou mormonské církve bylo polygamii praktikovat tajně a zároveň ji veřejně popírat.[48][49][50][51] Tento přístup byl mormonskými vedoucími užíván nejprve mezi lety 1832-1854, kdy byla polygamie praktikována bez vědomí většiny členů, pouze v úzkém okruhu církevních vedoucích[11]. Druhé období, kdy bylo opět nutno sáhnout k veřejnému zapírání, byla doba mezi lety 1890-1904, kdy hrozilo soudní stíhání ze strany USA.

Zjevení o monogamii z roku 1835Editovat

V roce 1835 byla vydána raná verze mormonského svatého Písma, Nauky a Smluv. V ní se nacházela "Deklarace o manželství", zvaná také "zjevení o monogamii". [52] Ve vydání z roku 1835 je tento dokument nazván "Oddíl 101, zatímco ve vydání z roku 1844 (roku, kdy zemřel prorok Joseph Smith) je text očíslován jako "Oddíl 109". [53]

Deklarace monogamního manželství byla součástí mormonského svatého Písma až do roku 1854, kdy byla v CJKSPD nahrazena "zjevením o polygamii". Kristova komunita (liberální mormonská odnož) Deklaraci o monogamii stále považuje za součást Písma a polygamní zjevení ("oddíl 132") nikdy neuznala.

Zjevení o monogamii bylo slavnostním prohlášením, že mormoni věří v monogamii. [54] V dokumentu se doslova píše: "Tato církev Krista byla obviňována z hříchu cizoložství a polygamie. My však deklarujeme, že věříme, že muž má mít jen jednu ženu a žena pouze jednoho muže..." [55] Na konci dokumentu je podepsáno mnoho vlivných členů mormonismu, kteří tento dokument prezentovali členům mormonské církve jako Boží Písmo a pravdu, ačkoliv v té době polygamii potají praktikovali. Z lidí, kteří dokument podepsali, ačkoliv sami byli zapojeni v polygamní rodině, můžeme kromě Josepha Smithe jmenovat například jeho ženu Emmu Smithovou (věděla o tajné praxi polygamie minimálně kvůli svému několikanásobnému odhalení Josephových skrytých manželek), dále Elizu R. Snow (byla tajnou manželkou Josepha Smithe a Brighama Younga) nebo Elizabeth Ann Whitney (která dala Josephu Smithovi svou sedmnáctiletou dceru za tajnou plurální manželku). [56]

Pod dokumentem je také podepsáno několik apoštolů a proroků mormonské CJKSPD, jmenovitě John Tylor (třetí prezident církve, měl 7 nebo více žen) nebo Wilford Woodruff (čtvrtý prezident církve, měl 9 manželek). [57]

ReferenceEditovat

 1. JAKUB SOBEK. Mormonismus 16 - Co mormoni a polygamie? (Polygamie 1). [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. 
 2. BYU Library, Danel Bachman; Ronald K. Esplin: Plural Marriage [1] Archivováno 13. 4. 2015 na Wayback Machine
 3. Apoštol CJKSPD píše: "Je to očividné, že se praxe plurálního manželství vrátí při druhém příchodu Syna muže a započetí Millénia." MCCONKIE, Bruce R.. Mormonská nauka. 3.vydání. vyd. Utah : Priestcraft Books, 2000
 4. JAKUB SOBEK. Mormonismus 17 - Jak prorok podváděl svou manželku (Polygamie 2). [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. 
 5. Kathryn M. Daynes, More Wives Than One: Transformation of the Mormon Marriage System, 1840–1910 (Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 2001)
 6. B. Carmon Hardy, Doing the Works of Abraham: Mormon Polygamy: Its Origin, Practice, and Demise (Norman, OK: Arthur H. Clark Co., 2007), 143–44 [2]
 7. Mormonismus 20 - Polygamie jako Boží přikázání (Polygamie 4). YouTube [online]. [cit. 2016-12-25]. Dostupné online. 
 8. Larry Logue, “A Time of Marriage: Monogamy and Polygamy in a Utah Town,” Journal of Mormon History 11 (1984): 25 [3]
 9. Deseret News Extra, September 14, 1852
 10. Lowell “Ben” Bennion, “The Incidence of Mormon Polygamy in 1880: ‘Dixie’ Versus Davis Stake,” Journal of Mormon History 11 (1984)
 11. a b JAKUB SOBEK. Mormonismus 21 - Jak vedoucí praktikovali polygamii tajně i po Manifestu (Polygamie 5). [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. 
 12. Slovník cizích slov - polygamie [4]
 13. a b c Slovník cizích slov [5]
 14. Český rozhlas, Libor Dvořák: Mnohoženství v Rusku [6]
 15. JAKUB SOBEK. Mormonismus 38 - Louisa Beamanová (Polygamní manželky proroka Josepha Smithe 1). [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. 
 16. JAKUB SOBEK. Mormonismus 39 - Zita Huntington Jacobsonová (Polygamní manželky proroka Josepha Smithe 2). [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. 
 17. JAKUB SOBEK. Mormonismus 40 - Martha McBride Knightová (Polygamní manželky proroka Josepha Smithe 3). [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. 
 18. JAKUB SOBEK. Mormonismus 41 - Ruth Vose Sayersová (Polygamní manželky proroka Josepha Smithe 4). [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. 
 19. Mormonismus 18 - Jaký je duchovní smysl polygamie? (Polygamie 3). YouTube [online]. [cit. 2016-12-25]. Dostupné online. 
 20. The only men who become Gods, even the sons of God, are those who enter into polygamy" (Brigham Young, Journal of Discourses 11:269.)
 21. (Journal of Discourses, vol. 3, p. 266)
 22. Journal of Discourses 11:128
 23. Journal of Discourses 12:262
 24. 'Cooper Abrams; Do Mormons Believe that Jesus Christ Was Married and Practiced Polygamy ?' [7]
 25. Journal of Discourses, Vol 1. ppl 345-346
 26. Journal of Discourses, Vol. 4, pages 259-260
 27. The Millennial Star, Vol 15, page 825
 28. Journal of Discourses, Vol. 13. page 309
 29. Mormon Research ministry, Bill McKeever, Was Jesus Married? [8]
 30. In a letter dated March 17, 1963, Joseph Fielding Smith was asked if the phrase "he shall see his seed" mentioned in Isaiah 53:10 meant that Christ had children. In the letter it also mentioned that "only through temple marriage can we receive the highest degree of exaltation and dwell in the presence of our Heavenly Father" and since Christ came to set an example, is it correct to assume that Jesus was married? When Smith responded to this letter, he held the position of an LDS apostle. He would later become Mormonism's 10th president after the death of David O. McKay in January of 1970. [9]
 31. Dopis Josepha Fieldinga Smithe o Ježíšově potomcích [10]
 32. (Journal of Discourses, Vol. 2, p. 82 p. 92; see 1853, 1963a)
 33. (J & D vol.1 345-346, vol.2 79-82, vol.4:259-260)
 34. (Journal of Discourses, Vol 1. ppl 345-346)
 35. (The Millennial Star, Vol 15, page 825)
 36. (The Seer, page 172)
 37. (Journal of Discourses 2:81)
 38. Joseph Smith a Nancy Rigdonová [11] Archivováno 2. 6. 2015 na Wayback Machine
 39. Joseph Smith - Mormonism founder; Elder's Journal, p.43
 40. Joseph Smith - Mormonism founder; Teachings of the Prophet Joseph Smith, p.127; See also History of the Church 3:230
 41. Millennial Star, Vol. 3, No. 4, p.73
 42. Times and Seasons 4:909
 43. Times and Seasons 3:939-940
 44. Millennial Star, Vol. 4, No. 9, p.144
 45. Joseph Smith - Mormonism founder; Times and Seasons 5:423
 46. Joseph Smith - Mormonism founder; Times and Seasons, Vol.5, No.7, p.491
 47. Joseph Smith - Mormonism founder; History of the Church 6:410-411
 48. Hyrum Smith - Assistant President; Times and Seasons 5:474
 49. Times and Seasons, Vol. 5, No. 21, p.715
 50. Times and Seasons 6:894
 51. John Taylor - Mormon prophet; Three Nights' Public Discussion, p.8
 52. Joseph Smith a monogamie [12]
 53. Mormoni a monogamie [13]
 54. Zjevení o monogamii [14]
 55. Mormonské zjevení o monogamii z roku 1835, v protikladu s moderním zjevením o polygamii. "1835 D&C 101; ON MARRIAGE: [15]
 56. Emma Smith, President, Elizabeth Ann Whitney, Counsellor [Counselor], Sarah M. Cleveland, Counsellor [Counselor], Eliza R. Snow, Secretary, Mary C. Miller, Catharine Pettey, Lois Cutler, Sarah Higbee, Thirza Cahoon, Phebe Woodruff Ann Hunter, Leonora Taylor, Jane Law, Sarah Hillman, Sophia R. Marks, Rosannah Marks
 57. S. Bennett, N. K. Whitney, George Miller, Albert Pettey, Alpheus Cutler, Elias Higbee, Reynolds Cahoon, John Taylor, Wilson Law, E. Robinson, W. Woodruff, Aaron Johnson.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Mormonism and polygamy na anglické Wikipedii.