Symetrická matice

druh matice v lineární algebře

Symetrická matice je v lineární algebře každá čtvercová matice, která je osově souměrná podle své hlavní diagonály. Jedná o čtvercovou matici, která se shoduje se svou transponovanou maticí, neboli .

Schematické naznačení symetrie v čtvercové matici stupně pět

Symetrické matice se v lineární algebře používají k popisu symetrických bilineárních forem. Matice samoadjungovaného lineárního zobrazení vzhledem k ortonormální bázi je vždy symetrická. Soustavy lineárních rovnic se symetrickými maticemi soustavy lze řešit efektivně a numericky stabilně. Dále se symetrické matice používají v ortogonálních projekcích a při polárním rozkladu matic.

Symetrické matice mají aplikace také v geometrii, analýze, teorii grafů a stochastice.

Definice

editovat

Čtvercová matice   řádu   nad tělesem  , se nazývá symetrická, pokud pro všechna   platí:

 .

Matice, která není symetrická se nazývá asymetrická, neplést s antisymetrickou maticí.

Příklady

editovat

Symetrickými maticemi jsou například:

 .

Obecně mají symetrické matice o rozměrech  ,   a   následující podobu:

 .

Speciální případy

editovat

Některé symetrické matice se zvláštními vlastnostmi mají vlastní název:

Vlastnosti

editovat
 
U symetrické matice stačí znát pouze prvky na diagonále a pod ní

U symetrické matice   stačí znát   prvků na diagonále a   prvků na jedné straně diagonály (nad nebo pod). Hodnoty prvků na opačné straně diagonály lze odvodit ze symetrie matice. Symetrická matice může mít nejvýše

 

různých prvků. Ve srovnání s nesymetrickými maticemi řádu  , které mohou mít až   různých prvků, jde zhruba o poloviční množství dat, a proto byly pro symetrické matice navrženy speciální formáty pro ukládání v počítači. [1]

Vektorový prostor symetrických matic

editovat

Součet   dvou symetrických matic   je vždy symetrická matice, protože

 

Stejně tak i skalární násobek   symetrické matice skalárem   je opět symetrická matice. Protože je nulová matice také symetrická, tvoří množina symetrických matic řádu   vektorový podprostor

 

prostoru čtvercových matic  . Tento podprostor má dimenzi  . Jeho bázi lze vytvořit z matic   pro  , a součtů   pro  . Uvedené matice   tvoří standardní bázi prostoru   , čili mají jediný nenulový prvek  .

Rozklad

editovat

Pokud je charakteristika tělesa   různá od 2, lze libovolnou čtvercovou matici   zapsat jednoznačně jako součet  , kde matice   je symetrická a matice   je antisymetrická:

   a   

Antisymetrické matice tvoří vektorový podprostor prostoru čtvercových matic. Značí se  a má dimenzi  . Prostor čtvercových matic   dimenze   lze vyjádřit jako direktní součet

 

prostorů symetrických a antisymetrických matic.

Součin

editovat

Součin   dvou symetrických matic   nemusí být opět symetrická matice. Součin symetrických matic je symetrický, právě když je součin   a   komutativní. Jinými slovy, pokud součin splňuje  , pak také platí:

  .

Pro symetrickou matici   proto platí, že symetrické jsou všechny její mocniny  , kde  , i její maticová exponenciála  .

Pro každou matici   jsou matice   typu  , i matice   typu   symetrické.

Kongruence a podobnost

editovat

Každá matice  , která je kongruentní symetrické matici  , je také symetrická, protože platí

 ,

přičemž   je odpovídající regulární matice.

Na druhou stranu existují i nesymetrické matice, které jsou podobné symetrické matici.

Inverze

editovat

Pokud je symetrická matice   regulární, potom matice k ní inverzní   je symetrická, protože pro ni platí:

  .

V tomto případě jsou symetrické všechny mocniny   pro  .

Reálné symetrické matice

editovat

Symetrické matice s reálnými prvky mají řadu dalších vlastností.

Normální matice

editovat

Reálná symetrická matice   je normální, protože platí

 .

Každá reálná symetrická matice komutuje se svou transpozicí. Existují však i normální matice, které nejsou symetrické, například antisymetrické matice.

Hermitovské matice

editovat

Protože se na   každé číslo shoduje se svým komplexně sdruženým protějškem, neboli  , splývají reálné symetrické matice s reálnými hermitovskými. Formálně:

 ,

přičemž   je hermitovská transpozice matice   a   je komplexně sdružená matice k  .

Reálná symetrická matice   je vždy hermitovská mimo jiné i proto, že vzhledem k standardnímu skalárnímu součinu   na   splňuje:

 

pro všechny vektory  . Reálné symetrické matice jsou hermitovské i s ohledem na standardní skalární součin nad  .

Vlastní čísla

editovat
 
Jednotková kružnice je transformována na elipsu pomocí reálné symetrické matice řádu 2. Poloosy elipsy odpovídají vlastním vektorům matice a jejich délky vlastním číslům.

Vlastní čísla reálné symetrické matice  , tedy řešení rovnice  , jsou vždy reálná. Kdyby   bylo komplexní vlastní číslo matice   příslušné netriviálnímu vlastnímu vektoru  ,  , pak z toho, že   je hermitovská plyne:

 .

Protože pro každé   platí  , musí vlastní číslo   splňovat  , a proto je reálné. V důsledku lze i příslušný vlastní vektor   zvolit reálný.

Násobnosti vlastních čísel

editovat

Pro každou reálnou symetrickou matici   se algebraické a geometrické násobnosti všech vlastních čísel shodují. Důvod je následující. Pro vlastní číslo   matice   s geometrickou násobností   existuje ortonormální báze   prostoru vlastních vektorů příslušných k  . Tuto bázi lze rozšířit pomocí vektorů  na ortonormální bázi celého prostoru  . S pomocí ortogonální matice   je matice   převedena na podobnou

 

což je bloková diagonální matice s bloky   a  . Vzhledem k tomu, že matice   je hermitovská a vektory  tvoří ortonormální bázi, platí pro prvky   matice   s indexy  , že:

 ,

kde   je Kroneckerovo delta. Vektory   nejsou podle předpokladu vlastní vektory matice   příslušné vlastnímu číslu  , proto   není žádným vlastním číslem matice  . Vlastní číslo   matice   má podle vzorce pro determinant blokových matic shodnou algebraickou i geometrickou násobnost  . Totéž platí i pro matici   díky vzájemné podobnosti s maticí  . [2]

Diagonalizovatelnost

editovat

Vzhledem k tomu, že se algebraické a geometrické násobnosti všech vlastních čísel shodují, a protože vlastní vektory příslušné různým vlastním číslům jsou lineárně nezávislé, tvoří vlastní vektory reálné symetrické matice   bázi prostoru  . Reálná symetrická matice je tedy vždy diagonalizovatelná, to znamená, že existuje regulární matice   a diagonální matice  splňující:

 

Matice   je sestavena z vlastních vektorů   po sloupcích a matice   má vlastní čísla   příslušná těmto vlastním vektorům na diagonále. Vzhledem k tomu, že sloupce matice  , neboli vlastní vektory lze libovolně přerovnat, může být odpovídající pořadí prvků na diagonále   libovolné. V důsledku si dvě reálné symetrické matice jsou podobné, právě když mají stejná vlastní čísla. Kromě toho jsou dvě reálné symetrické matice současně diagonalizovatelné, právě když spolu komutují.

Ortogonální diagonalizace

editovat
 
U symetrických matic platí, že vlastní vektory (modrý a fialový) příslušné různým vlastním číslům (zde 3 a 1) jsou na sebe kolmé. Při provedení transformace odpovídající matici se modré vektory třikrát prodlouží, zatímco fialové vektory si svou délku zachovají.

Vlastní vektory   příslušné dvěma různým vlastním číslům   reálné symetrické matici   jsou vzájemně kolmé. Uvedený vztah opět z následující vlastnosti hermitovských matic  :

  .

Z předpokladu, že   a   jsou různá, pak plyne  . Vlastní vektory   tvoří ortonormální bázi prostoru  . Každou reálnou symetrickou matici lze proto ortogonálně diagonalizovat, neboli existuje ortogonální matice   splňující:

 

Tato reprezentace tvoří základ pro transformaci hlavní osy a je nejjednodušší verzí spektrální věty.

Parametry

editovat

Každá reálná symetrická matice   diagonalizovatelná, a proto pro její stopu platí:

 

Její determinant tudíž splňuje:

 

Hodnost reálné symetrické matice je rovna počtu nenulových vlastních čísel. Za pomoci Kroneckerovy delty ji lze vyjádřit výrazem

  .

Reálná symetrická matice je regulární, právě když má všechna vlastní čísla nenulová. Spektrální norma reálné symetrické matice je

 

a tedy rovna spektrálnímu poloměru matice. Frobeniova norma vyplývá z normality

 .

Definitnost

editovat
Podrobnější informace naleznete v článku Pozitivně definitní matice.

Pro reálnou symetrickou matici   a vektor   se výraz

 

nazývá kvadratická forma určená maticí  . Podle toho, jestli je   pro všechna   kladná, resp. nezáporná, záporná či nekladná, nazývá se matrice   pozitivně definitní, resp. pozitivně semidefinitní, negativně definitní nebo negativně semidefinitní. Pokud   nabývá kladných i záporných hodnot, nazývá se matice   indefinitní. Definitnost reálné symetrické matice závisí na znaméncích jejích vlastních čísel. Pokud jsou všechna vlastní čísla kladná, je matice pozitivně definitní, pokud jsou všechna záporná, je matice negativně definitní atd. Trojice čísel daná počtem kladných, záporných a nulových vlastních čísel se nazývá signatura matice. Podle Sylvesterova zákona setrvačnosti je signatura zachována u kongruentních reálných symetrických matic.

Odhady vlastních čísel

editovat

Podle Courant-Fischerovy věty lze nejmenší a největší vlastní číslo symetrické   odhadnout pomocí Rayleighova kvocientu. Konkrétně, pro všechna netriviální   platí:

 

Rovnost platí, právě když je   je vlastní vektor příslušný k danému vlastnímu číslu. V důsledku lze nejmenší a největší vlastní číslo reálné symetrické matice určit minimalizací nebo maximalizací Rayleighova kvocientu.

Další možnost pro odhad vlastních čísel nabízejí Geršgorinovy kruhy, které u reálných symetrických matic mají tvar intervalů.

Pro dvě reálné symetrické matice   s vlastními čísly seřazenými sestupně   a   platí odhad

 .

Rovnost je splněna, právě když matice   a   jsou současně diagonalizovatelné vzhledem k uspořádání vlastních čísel, neboli když existuje ortogonální matice   taková, že platí   a  . Uvedená nerovnost zobecňuje Cauchy-Schwarzovu nerovnost pro Frobeniův skalární součin a permutační nerovnost pro vektory. [3]

Komplexní symetrické matice

editovat

Rozklad

editovat

Podobně jako u reálných matic lze prostor komplexních čtvercových matic   zapsat jako direktní součet prostorů symetrických a antisymetrických matic:

 

Jde zároveň o ortogonální součet vzhledem k Frobeniově skalárnímu součinu, protože pro všechny matice   a   platí:

 

z čehož vyplývá  . Ortogonalita rozkladu platí i pro reálný maticový prostor  .

Spektrum

editovat

Pro komplexní matice   nemá symetrie žádný zvláštní vliv na spektrum matice. Komplexní symetrická matice může mít nereálná vlastní čísla. Například komplexní symetrická matice  má dvě vlastní čísla   .

Existují komplexní symetrické matice, které nelze diagonalizovat. Například matice   má jediné vlastní číslo   s algebraické násobnosti dvě a geometrické násobnosti jedna. Obecně platí, že jakákoli komplexní čtvercová matice je podobná komplexní symetrické matici. Spektrum komplexní symetrické matice proto nevykazuje žádné zvláštnosti. [4]

Komplexním rozšířením reálných symetrických matic, pokud jde o matematické vlastnosti, jsou hermitovské matice.

Rozklad

editovat

Libovolnou komplexní symetrickou matici   lze pomocí Autonne-Takagiho faktorizace rozložit na součin

 ,

kde matice   je unitární,  je reálná diagonální. Prvky diagonální matice jsou singulární hodnoty  , neboli odmocniny vlastních čísel matice  . [5]

Použití

editovat

Symetrické bilineární formy

editovat

Každá bilineární forma   na vektorovém prostoru   dimenze   nad tělesem   může být vzhledem k bázi   prostoru   reprezentována čtvercovou maticí   danou vztahem:

 

Pokud je bilineární forma symetrická, pak platí   pro všechny  , a matice   je symetrická. Naopak každá symetrická matice   definuje symetrickou bilineární formu   vztahem:

 

Je-li matice   navíc pozitivně definitní, pak   představuje skalární součin na euklidovském prostoru  .

Samoadjungované zobrazení

editovat

Je-li   reálný prostor se skalárním součinem dimenze  , pak může být každé lineární zobrazení   vzhledem k ortonormální bázi   prostoru   reprezentováno maticí zobrazení

 ,

kde   pro  . Matice zobrazení   je symetrická, právě když je zobrazení   samoadjungované. To vyplývá ze vztahu

 ,

kde   a   jsou vektory souřadnic vektorů   a  .

Projekce a souměrnost

editovat
 
Ortogonální rozklady jsou popsány symetrickými maticemi

Je-li opět   reálný prostor se skalárním součinem dimenze   a   je jeho  -dimenzionální podprostor, přičemž   jsou vektory ortonormální báze prostoru  , potom matice kolmé projekce na podprostor   je

 .

Tato matice je symetrická, neboť je dána součtem symetrických matic. Také matice kolmé projekce do ortogonálního doplňku   je díky reprezentaci   vždy symetrická. S pomocí matic projekcí   a   může být libovolný vektor   rozložen na součet vzájemně kolmých vektorů   a  . Geometrická transformace souměrnosti podle podprostoru   má symetrickou matici  .

Soustavy lineárních rovnic

editovat

Řešení soustavy lineárních rovnic   se symetrickou maticí soustavy   může být zjednodušeno, pokud se využije symetrie matice  , konkrétně jejího rozkladu:

 

s dolní trojúhelníkovou matricí   s jedničkami na diagonále a diagonální maticí  . Tento rozklad se používá např. při Choleského rozkladu pozitivně-definitivních symetrických matic.

Metody CG a MINRES jsou příklady moderních přístupů pro numerické řešení rozsáhlých soustav lineárních rovnic s řídkou symetrickou maticí soustavy.

Polární rozklad

editovat

Každá čtvercová matice  polární rozklad

 

s ortogonální maticí   a pozitivní semidefinitní symetrickou maticí  . Matice   je druhá odmocnina z   . Pokud je   regulární, je   pozitivně definitní a polární rozklad je pak dán  .

Aplikace

editovat

Geometrie

editovat
 
Kvadriky lze popsat symetrickými maticemi

Kvadrika v   -rozměrném euklidovském prostoru je množina kořenů kvadratického polynomu v   neznámých. Každou kvadriku lze definovat pomocí nenulové symetrické matice  , vektoru   a absolutního členu   jako množinu bodů

 .

Analýza

editovat

Charakterizaci extrémů dvakrát spojitě derivovatelných funkcí   lze provést pomocí Hessovy matice

 

Hessova matice je podle Schwarzovy věty symetrická. Podle toho, jestli je   je pozitivně definitní, negativně definitní nebo indefinitní leží v bodě   lokální minimum, lokální maximum nebo sedlový bod.

Teorie grafů

editovat
 
Neorientovaný hranově­ vážený graf má symetrickou matici sousednosti.

Matice sousednosti   neorientovaného hranově váženého grafu   s množinou vrcholů   je z definice

 , kde  

vždy symetrická. Matice odvozené z matice sousednosti součty nebo mocninami, jako například Laplaceova matice, matice sousednosti nebo matice vzdálenosti jsou také symetrické. Analýza těchto matic je předmětem spektrální teorie grafů.

Stochastika

editovat

Je-li   náhodný vektor sestávající z   reálných náhodných veličin   s konečným rozptylem, pak přidružená kovarianční matice

 

je matice všech párových kovariancí těchto náhodných veličin. Protože pro všechna   platí:  , je kovarianční matice symetrická.

Symetrizovatelná matice

editovat

Čtvercová matice   se nazývá symetrizovatelná, pokud existuje regulární diagonální matice   a symetrická matice   takové, že  .

Transpozice symetrizovatelné matice je symetrická, protože   a   je symetrická.

Matice   je symetrizovatelná, právě když jsou splněny následující podmínky:

 1.   implikuje   pro všechna   a
 2.   pro jakoukoli konečnou posloupnost  

Reference

editovat

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Symmetrische Matrix na německé Wikipedii a Symmetric matrix na anglické Wikipedii.

 1. ÜBERHUBER, Christoph W. Computer-Numerik. 2. vyd. [s.l.]: Springer, 1995. S. 401 a násl.. 
 2. HOWARD, Anton; RORRES, Chris. Elementary Linear Algebra: Applications Version. [s.l.]: John Wiley & Sons, 2010. S. 404–405. 
 3. BORWEIN, Jonathan M.; LEWIS, Adrian S. Convex Analysis and Nonlinear Optimization: Theory and Examples. [s.l.]: Springer, 2010. ISBN 978-0-387-31256-9. S. 10. 
 4. HORN, Roger A.; JOHNSON, Charles R. Johnson. [s.l.]: Cambridge University Press, 2012. S. 271. 
 5. HORN, Roger A.; JOHNSON, Charles R. Johnson. [s.l.]: Cambridge University Press, 2012. S. 153. 

Literatura

editovat
 • Slovník školské matematiky. Praha: SPN, 1981. 240 s. 
 • BÄRTSCH, Hans-Jochen. Matematické vzorce. Praha: Academia, 2006. 832 s. ISBN 80-200-1448-9. Kapitola Matice, s. 180–198. 
 • BEČVÁŘ, Jindřich. Lineární algebra. 1.. vyd. Praha: Matfyzpress, 2019. 436 s. ISBN 978-80-7378-392-1. 
 • HLADÍK, Milan. Lineární algebra (nejen) pro informatiky. 1.. vyd. Praha: Matfyzpress, 2019. 328 s. ISBN 978-80-7378-378-5. 
 • OLŠÁK, Petr. Lineární algebra [online]. Praha: 2007 [cit. 2023-02-20]. Dostupné online. 
 • MOTL, Luboš; ZAHRADNÍK, Miloš. Pěstujeme lineární algebru [online]. [cit. 2023-02-20]. Dostupné online. 

Související články

editovat