Ortonormální báze

Ortonormální báze unitárního prostoru je pojem z lineární algebry a funkcionální analýzy, označující takovou bázi prostoru, jež je ortogonální a jejíž prvky jsou navíc normované, tedy vzájemně různé prvky báze jsou na sebe kolmé a všechny prvky báze jsou jednotkové.

Tento pojem je důležitý pro konečně i nekonečně rozměrné prostory a obzvláště pak pro Hilbertovy prostory.

Prostor konečné dimenze

editovat

Nechť   je konečně rozměrný vektorový prostor se skalárním součinem   indukující normu  . Pod ortonormální bází prostoru   pak rozumíme bázi  :

  •   pro  ,
  •   pro  , kde  .

Například následující báze (tzv. kanonická) je ortonormální bází vektorového prostoru  :

 

neboť každý z těchto vektorů má jednotkovou délku a všechny vzájemně různé vektory jsou na sebe kolmé, protože jejich skalární součin je roven nule.

Základním algoritmem pro získání ortonormální báze z libovolné báze je Gramův-Schmidtův ortogonalizační proces.

Obecný případ

editovat

V obecném případě unitárního prostoru   nekonečné dimenze, nazýváme ortonormálním systémem   ve   takový systém, jehož lineární obal leží hustě ve  .

Úplný ortonormální systém   má proto tu vlastnost, že pro každý prvek   můžeme psát Fourierův rozvoj:

 .

Je důležité zdůraznit, že ve smyslu tohoto odstavce, v protikladu k případu s konečnou dimenzí, není ortonormální báze žádnou bází v běžném smyslu lineární algebry. To znamená, že prvek   nelze obecně zapsat jako lineární kombinaci konečného počtu bázových vektorů (prvků z  ), ale jen jako sumu počitatelného nekonečného počtu prvků z  , tedy jako nekonečnou řadu. Jinými slovy: Lineární obal není roven prostoru  , leží ale hustě v tomto prostoru.

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Ortonormálna báza na slovenské Wikipedii.