Ortogonální matice

Ortogonální matice (někdy také ortonormální) je reálná čtvercová matice, jejíž transponovaná matice je současně maticí inverzní. Řádky (respektive sloupce) této matice tvoří soustavu ortonormálních vektorů. Množina všech ortogonálních matic tvoří tzv. ortogonální grupu.

Vlastnosti ortogonální matice editovat

Uvažujme matici

 

která je ortogonální, tedy

 

Označme  , její sloupce,

 

Z rovnosti

 

ihned plyne

 
 

přičemž   značí standardní (eukleidovský) skalární součin.

Tedy vektory  , tj. sloupce ortogonální matice   jsou navzájem ortonormální.

Vzhledem k tomu, že inverzní matice   k dané matici   je určena jednoznačně a komutuje s ní, tj. platí

 

pak pro ortogonální matici platí

 

a stejnou úvahu, kterou jsme uplatnili na sloupce, můžeme zcela analogicky uplatnit i na její řádky.

Tedy řádky ortogonální matice   jsou také navzájem ortonormální.

Terminologie editovat

V současné literatuře z oblasti lineární algebry a maticových výpočtů se setkáváme převážně s názvem ortogonální matice, navzdory tomu, že její sloupce, resp. řádky, jsou ortonormální.

Ve starší literatuře, nebo literatuře z jiných oborů (kde se s těmito maticemi setkáváme v nejrůznějších aplikacích) se můžeme z výše uvedeného důvodu setkat i názvem ortonormální matice.

Odkazy editovat

Související články editovat