Diagonalizovatelná matice

V lineární algebře se čtvercové matici říká diagonizovatelná, pokud je podobná diagonální matici , tzn. pokud existuje taková regulární matice , pro kterou by platilo . Úzce souvisejícím pojmem je diagonalizovatelné lineární zobrazení: tak se označuje endomorfismus nad vektorovým prostorem , pokud existuje báze (zvaná diagonální báze), vzhledem ke které je reprezentováno diagonální maticí. Diagonalizace je proces hledání odpovídající diagonální matice a diagonální báze pro čtvercovou matici, resp. endomorfismus.

Čtvercová matice, resp. endomorfismus, které nejsou diagonalizovatelné, se označují jako defektní.

Diagonizovatelné matice a zobrazení jsou předmětem zájmu, protože s diagonálními maticemi se velmi snadno pracuje: jejich vlastní čísla a vlastní vektory jsou zřejmé a umocňování diagonální matice je také snadné, protože stačí umocnit jednotlivé prvky na diagonále matice. V případě, že matice není diagonalizovatelná, tyto vlastnosti do jisté míry supluje tzv. Jordanův tvar, který mají všechny matice.

Pojmy diagonalizovatelnost a diagonalizace se užívají i v kontextu bilineárních a seskvilineárních forem, jejich matice ovšem nejsou v různých bázích podobné (), ale kongruentní (). Bázi, ve které je bilineární forma diagonální, se říká polární báze a kvůli zmíněným rozdílům v transformaci forem a zobrazení je obecně jiná než diagonální báze zobrazení. Důležitou výjimku ovšem tvoří případy, kdy je ortogonální a platí . Tímto případem se podrobně zabývá ortogonální diagonalizace.[1]

Podmínka diagonalizovatelnostiEditovat

Otázka, zda je matice diagonalizovatelná, úzce souvisí s pojmy algebraická a geometrická násobnost vlastního čísla.

Vlastní číslo matice je takové  , které pro nějaký vektor   splňuje  . Tato podmínka se dá snadno přepsat jako  .

Máme-li matici   a její vlastní číslo  , hodnota   se nazývá geometrickou násobností vlastního čísla  .

Polynom   se nazývá charakteristický polynom matice   a jeho kořeny jsou vlastními čísly  . Termínem algebraická násobnost se označuje násobnost   jako kořene tohoto polynomu.

Věta: Nechť   je čtvercová matice a   její vlastní čísla.   je diagonalizovatelná právě tehdy, je-li algebraická násobnost každého   rovna jeho geometrické násobnosti.[1]

Algoritmus pro nalezení diagonálního tvaruEditovat

Hledání diagonálního tvaru   a matice přechodu   lze shrnout do několika kroků:

  1. Vyjáříme si charakteristický polynom  , najdeme jeho kořeny   a poznamenáme si jejich násobnost.
  2. Matice   bude mít tvar  , každé   bude na diagonále tolikrát, jaká je jeho násobnost.
  3. Pro každé   najdeme jádro matice  . Následně nalezneme bázi tohoto jádra  ,   je násobnost  .
  4. Sloupce matice   budou tvořeny vektory  .
  5. Nalezneme inverzní matici  .
  6. Platí  ,  .

PříkladEditovat

Uvažujme matici:

 

Charakteristický polynom matice je:

 

Matice má tedy 3 vlastní čísla s násobností 1:

 

Diagonální tvar matice je tedy, na pořadí vlastních čísel nezáleží:

 

Nyní nalezneme ke každému   vlastní vektory. Jsou to:

 
 
 

Jednoduchou kontrolou je:  

Matici   získáme tak, že vlastní vektory zapíšeme do sloupců. Zde již na pořadí záleží, musí být stejné jako pořadí odpovídajících vlastních čísel v  .

 

Nakonec k   najdeme inverzi:

 

Přímým výpočtem lze ověřit, že  :

 

Současná diagonalizovatelnostEditovat

Matice   se označují jako současně diagonalizovatelné, pokud existuje takové  , že jak  , tak   jsou diagonální. Obdobně endomorfismy   jsou současně diagonalizovatelné, pokud existuje taková báze, ve které jsou oba diagonální.

Věta: Nechť   je vektorový prostor a   množina diagonalizovatelných endomorfismů na  . Pak je   současně diagonalizovatelná, právě když každé dva endomorfismy v ní komutují.[1]

ReferenceEditovat

  1. a b c ŠMÍD, Dalibor. Lineární algebra pro fyziky. Verze z 15. května 2019. Dostupné také z: http://msekce.karlin.mff.cuni.cz/~smid/pmwiki/pmwiki.php?n=Main.LAproFLS1819