Regulární matice

invertibilní čtvercová matice

Regulární[1], též invertibilní nebo nesingulární matice je v matematice čtvercová matice, která má inverzi. Regulární matice lze charakterizovat několika rovnocennými způsoby. Regulární matice jsou například charakterizovány tím, že lineární zobrazení, které popisují, jsou bijektivní. Proto má soustava lineárních rovnic s regulární maticí soustavy vždy jednoznačné řešení. Množina regulárních matic pevné velikosti nad okruhem nebo nad tělesem, spolu s maticovým součinem jako binární operace, tvoří obecnou lineární grupu.

Ne každá čtvercová matice má inverzi. Čtvercová matice, která nemá inverzní matici, se nazývá singulární matice.[1]

Definice editovat

Čtvercová matice   s prvky z okruhu   s jednotkovým prvkem (v praxi většinou obor reálných čísel ) se nazývá regulární, pokud existuje matice   taková, že

 ,

kde   označuje jednotkovou matici . Matice   je zde jednoznačně určena a nazývá se inverzní matice k matici  . Inverzní matice   se obvykle značí  . Pro singulární matici žádná taková matice   neexistuje.

Je   komutativní okruh nebo těleso, jsou obě podmínky   a   ekvivalentní, tj., matice inverzní zleva je inverzní i zprava a naopak. V tomto případě lze podmínku oslabit na   nebo  .

Ukázky editovat

Reálné matice editovat

Matice

 

je regulární, protože má inverzní matici

  ,

neboť

  .

Na druhou stranu, matice

 

je singulární, protože pro jakoukoli matici

 

platí

  .

Matice nad okruhy editovat

Matice

 

s prvky z polynomiálního okruhu  determinant:

 

Protože prvek   je invertovatelný v okruhu  , je i matice   regulární v  . S pomocí adjungované matice lze určit její inverzní matici:

  .

Matice

 

s prvky z okruhu zbytkových tříd   má determinant:

 

Protože prvek   je invertovatelný v   , je matice   regulární v  . Její inverzní matice je

  .

Naopak matice

 

s prvky z téhož okruhu zbytkových tříd   má determinant:

 

Čísla   a   jsou soudělná, a proto   v   nemá inverzní prvek, a proto je matice   singulární.

Alternativní definice editovat

Regulární matice nad tělesem editovat

Pro čtvercovou matici   řádu   nad tělesem  , například nad reálnými nebo komplexními čísly, jsou následující podmínky ekvivalentní

(tj. buď jsou všechna pravdivá, nebo všechna nepravdivá pro danou matici):

 • Matice   je regulární, čili existuje matice   taková, že  .
 • Existuje matice   taková, že  .
 • Determinant matice   je nenulový:  .
 • Nula není vlastní číslo matice  .
 • Soustava lineárních rovnic   má pouze triviální řešení  .
 • Pro každé   existuje alespoň jedno řešení   soustavy lineárních rovnic  .
 • Pro každé   existuje nejvýše jedno řešení   soustavy lineárních rovnic  .
 • Řádkové vektory jsou lineárně nezávislé.
 • Řádkové vektory generují  .
 • Sloupcové vektory jsou lineárně nezávislé.
 • Sloupcové vektory generují  .
 • Lineární zobrazení   dané předpisem   je prosté (injektivní).
 • Lineární zobrazení  dané předpisem   je surjektivní.
 • Transponovaná matice   je regulární.
 •   má plnou hodnost, neboli  .
 • Matici   lze převést ekvivalentními řádkovými úpravami na jednotkovou matici  .
 • Matici   lze převést ekvivalentními řádkovými úpravami do odstupňovaného tvaru s   pivoty.
 • Matici   lze vyjádřit jako konečný součin elementárních matic.

Regulární matice nad jednotkovým komutativním okruhem editovat

Obecněji řečeno, pro čtvercovou matici   řádu   s prvky z komutativního okruhu s jedničkou   jsou následující podmínky ekvivalentní:

 • Matice   je regulární, čili existuje matice   taková, že  .
 • Determinant matice   má v okruhu   inverzní prvek.
 • Pro všechny   existuje právě jedno řešení   soustavy lineárních rovnic  .
 • Pro všechny   existuje alespoň jedno řešení   soustavy lineárních rovnic  .
 • Řádkové vektory tvoří bázi  .
 • Řádkové vektory generují  .
 • Sloupcové vektory tvoří bázi  .
 • Sloupcové vektory generují  .
 • Lineární zobrazení   dané předpisem  , je surjektivní.
 • Transponovaná matice   je inverzní.

Podstatný rozdíl oproti tělesu spočívá v tom, že obecně surjektivita (a tedy i bijektivita) nevyplývá z injektivity lineárního zobrazení - například u zobrazení  , daného předpisem  .

Pro singulární matici   není splněna žádná z výše uvedených podmínek.

Vlastnosti editovat

Hustota editovat

Množina singulárních reálných matic řádu   je nulová množina, neboli má Lebesgueovu míru nula. To plyne z toho, že singulární matice jsou kořeny funkce determinantu a ta je spojitá, neboť se jedná o polynom v prvcích matice. V jazyce teorie míry jsou proto téměř všechny matice řádu   regulární.

Kromě toho tvoří regulární matice řádu   hustou otevřenou množinou v topologickém prostoru všech matic řádu  . Množina singulárních matic je naopak uzavřená a řídká.

V praxi se však můžeme setkat se singulárními maticemi. V numerických výpočtech se mohou vyskytnout problematické matice, které jsou sice regulární, ale blízké singulární matici. Takové matrice se nazývají špatně podmíněné.

Počet regulárních matic nad tělesem zbytkových tříd editovat

Matice s prvky z tělesa zbytkových tříd   s prvočíslem   je regulární právě tehdy, když jsou řádkové vektory lineárně nezávislé.

Pro těleso   lze počet regulárních matic řádu   vypočítat takto:

 • Každý z   prvků 1. řádku může nezávisle nabývat dvou hodnot. Nulový vektor je vyloučen. Pro 1. řádek proto existuje   možností.
 • Pro 2. řádek jsou vyloučeny všechny vektory, které jsou lineární kombinací 1. řádku, takže   vektory. Pro 2. řádek existuje   možností.
 • Pro 3. řádek jsou vyloučeny všechny vektory, které jsou lineární kombinací 1. a 2. řádku, takže   vektorů. Pro 3. řádek existuje   možností.
 • Obecně tedy pro řádek s indexem   existuje   možných hodnot. Pro všechny řádky matice tedy existuje celkem   možností.

Z uvedeného lze odvodit i podíl regulárních matic mezi všemi maticemi řádu  . Různých matic řádu   je celkem   , protože každý z   prvků může nezávisle nabývat dvou hodnot. Podíl regulárních matic je

 

Pro   jdoucí k nekonečnu tento součin konverguje podle věty o pětiúhelníkových číslech   ke konečné limitě, přibližné hodnoty 0,289.

Uvedený výpočet lze zobecnit pro těleso   s libovolným prvočíslem  . Různých matic řádu   je  , z nichž   je regulárních. Podíl regulárních matic je  .[2]

Odkazy editovat

Reference editovat

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Invertible matrix na anglické Wikipedii a Reguläre Matrix na německé Wikipedii.

 1. a b Slovník školské matematiky. Praha: SPN, 1981. 240 s. 
 2. StackExchange: Number of non singular matrices over a finite field of order 2

Literatura editovat

 • Slovník školské matematiky. Praha: SPN, 1981. 240 s. 
 • BÄRTSCH, Hans-Jochen. Matematické vzorce. Praha: Academia, 2006. 832 s. ISBN 80-200-1448-9. Kapitola Matice, s. 180–198. 
 • BEČVÁŘ, Jindřich. Lineární algebra. 1.. vyd. Praha: Matfyzpress, 2019. 436 s. ISBN 978-80-7378-392-1. 
 • HLADÍK, Milan. Lineární algebra (nejen) pro informatiky. 1.. vyd. Praha: Matfyzpress, 2019. 328 s. ISBN 978-80-7378-378-5. S. 39. 
 • OLŠÁK, Petr. Lineární algebra [online]. Praha: 2007 [cit. 2023-02-20]. Dostupné online. 
 • MOTL, Luboš; ZAHRADNÍK, Miloš. Pěstujeme lineární algebru [online]. [cit. 2023-02-20]. Dostupné online. 

Související články editovat