Čtvercová matice

matice se stejným počtem řádků a sloupců

Čtvercová matice se v lineární algebře rozumí matice se stejným počtem řádků a sloupců. Čtvercové matice, které mají řádků i sloupců, se nazývají matice řádu [1] (též stupně ).

Čtvercová matice řádu 4. Prvky tvoří hlavní diagonálu čtvercové matice, zde např. , , a .

Příklad: matice 3. řádu

.

Speciální druhy čtvercových matic editovat

 • Matici, která má nenulové prvky pouze na hlavní diagonále, tzn.   pro  , nazýváme diagonální maticí. Prvky diagonální matice   lze vyjádřit pomocí Kroneckerova symbolu  , kde   jsou diagonální prvky matice.
 • Pokud pro všechny diagonální prvky   diagonální matice platí  , jedná se o jednotkovou matici  , pro jejíž prvky platí  
Název matice Příklad pro  
diagonální  
dolní trojúhelníková  
horní trojúhelníková  
 
 • Podobně označujeme jako dolní trojúhelníkovou matici takovou matici, která má všechny prvky nad diagonálou nulové.
 • Pokud je transponovaná matice shodná s původní maticí, tzn.  , pak matici   označujeme jako symetrickou. Pro prvky symetrické matice platí:
 
 • Matici   označujeme jako antisymetrickou, platí-li pro všechny prvky této matice vztah:
 
 • Matice   je inverzní maticí k čtvercové matici  , pokud platí
 , kde   je jednotková matice (stejného typu jako  ). Matice   je pak také stejného řádu jako  .
 
Lineární zobrazení na   dané maticí. Determinant této matice je −1, protože plocha zeleného rovnoběžníku vpravo je 1, ale zobrazení obrací orientaci, protože otočí levotočivé pořadí vektorů na pravotočivé.

Determinant editovat

Podrobnější informace naleznete v článku Determinant.

Determinant čtvercové matice  , označovaný   nebo  , je číslo kódující určité vlastnosti matice. Matice je regulární, právě když je její determinant nenulový. Absolutní hodnota determinantu je rovna ploše (v  ) případně objemu (v   ) obrazu jednotkového čtverce (resp. krychle), přičemž jeho znaménko odpovídá orientaci příslušného lineárního zobrazení. Determinant je kladný, právě když je orientace zachována.

Determinant matic řádu dva je dán vztahem

 

Determinant matic řádu tři má 6 členů (Sarrusovo pravidlo). Leibnitzův vzorec   zobecňuje tyto dva vzorce na všechny dimenze.

Determinant součinu čtvercových matic je roven součinu jejich determinantů:

 

Přičtení násobku libovolného řádku do jiného řádku nebo násobku libovolného sloupce do jiného sloupce nezmění determinant. Záměna dvou řádků nebo dvou sloupců změní znaménko determinantu na opačné. Pomocí těchto operací lze libovolnou matici převést na dolní (nebo na horní) trojúhelníkovou matici. Determinant těchto matice je pak součin prvků na hlavní diagonále. Uvedený postup lze použít pro výpočet determinantu jakékoli matice. Konečně, Laplaceův rozvoj vyjadřuje determinant pomocí minorů, což jsou determinanty podmatic. Toto rozšíření lze použít pro rekurentní definici determinantu (za výchozí případ vezmeme determinant matice  , který je jejím jediným prvkem, nebo dokonce determinant matice  , což je 1), což lze považovat za ekvivalentní Leibnizově vzorci. Determinanty mohou být použity k řešení soustav lineárních rovnic pomocí Cramerova pravidla, podle nějž jsou hodnoty neznámých rovny podílům determinantů.

Vlastní čísla a vlastní vektory editovat

Podrobnější informace naleznete v článku Vlastní vektory a vlastní čísla.

Číslo   a nenulový vektor   vyhovující rovnici

 

jsou nazývány vlastním číslem (hodnotou) a vlastním vektorem  . Číslo λ je vlastním číslem matice   řádu  , právě když   je singulární, což je ekvivalentní podmínce

 

Polynom  v neznámé   odpovídající determinantu   se nazývá charakteristický polynom matice  . Jde o monický polynom stupně  , a proto rovnice   má nejvýše   různých řešení, což jsou právě všechna vlastních čísla matice  . Ta mohou být komplexní, a to i pro některé reálné matice. Podle Cayley-Hamiltonovy věty platí  . Jinými slovy, dosadíme-li samotnou matici do svého vlastního charakteristického polynomu, dostaneme za výsledek nulovou matici.

Reálné a komplexní matice editovat

Přehled některých druhů matic
Nad   Nad   vlastnost
hermitovská symetrická  
unitární ortogonální  
regulární (invertibilní)  
 • Pokud každý prvek   komplexní matice   nahradíme prvkem k němu komplexně sdruženým  , pak získáme matici  , kterou označujeme jako komplexně sdruženou matici. Reálné matice se shodují se svými komplexně sdruženými maticemi  .
 • Provedeme-li na matici   transpozici a komplexní sdružení, získáme matici hermitovsky sdruženou (někdy též psáno „hermiteovsky“, podle Charlese Hermita). Hermitovsky sdruženou matici značí různí autoři různě, zpravidla některým z následujících způsobů
 
(poslední z možných zápisů se může snadno plést s tzv. Mooreovou–Penroseovou pseudoinverzní maticí)
 • Pokud je hermitovsky sdružená matice rovna původní matici, tzn.  , říkáme, že matice   je hermitovská (též samosdružená nebo samoadjungovaná). Každá hermitovská matice má všechna vlastní čísla reálná (důkaz indukcí s využitím základní věty algebry a Gram-Schmidtovy ortogonalizace).
 • Symetrická reálná matice   řádu   se nazývá:
  • pozitivně semidefinitní, pokud pro všechny vektory  platí  ;
  • pozitivně definitní, pokud pro všechny vektory   různé od   platí  ;
  • negativně (semi)definitní, pokud v předchozích definicích použijeme obrácené nerovnosti, tj.   a  
  • indefinitní v ostatních případech, neboli existují   taková, že   a zároveň  .
Uvedené vlastnosti jsou definovány i pro komplexní hermitovské matice; jen je třeba vzít v potaz všechny komplexní vektory a v součinu nahradit obyčejnou transpozici   za hermitovskou transpozici  .
 • Matici   označujeme jako unitární, jestliže inverzní matice   je rovna matici hermitovsky sdružené  , tzn.
 

Odkazy editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Square matrix na anglické Wikipedii.

 1. Slovník školské matematiky. Praha: SPN, 1981. 240 s. 

Literatura editovat

 • Slovník školské matematiky. Praha: SPN, 1981. 240 s. 
 • BÄRTSCH, Hans-Jochen. Matematické vzorce. Praha: Academia, 2006. 832 s. ISBN 80-200-1448-9. Kapitola Matice, s. 180–198. 
 • BEČVÁŘ, Jindřich. Lineární algebra. 1.. vyd. Praha: Matfyzpress, 2019. 436 s. ISBN 978-80-7378-392-1. 
 • HLADÍK, Milan. Lineární algebra (nejen) pro informatiky. 1.. vyd. Praha: Matfyzpress, 2019. 328 s. ISBN 978-80-7378-378-5. S. 39. 
 • OLŠÁK, Petr. Lineární algebra [online]. Praha: 2007 [cit. 2023-02-20]. Dostupné online. 
 • MOTL, Luboš; ZAHRADNÍK, Miloš. Pěstujeme lineární algebru [online]. [cit. 2023-02-20]. Dostupné online. 

Související články editovat

Externí odkazy editovat