Antisymetrická matice

čtvercová matice, jejíž transpozice se rovná záporně vzaté té samé matici

V matematice se antisymetrickou maticí rozumí čtvercová matice, jejíž transpozicí se pouze změní znaménko u všech jejích prvků.

Reálná antisymetrická matice je jednoznačně určena svými prvky pod diagonálou.

Antisymetrické matice se používají v lineární algebře mimo jiné k charakterizaci antisymetrických bilineárních forem.

S maticemi úzce souvisí tenzory druhého řádu, které jsou důležitým matematickým nástrojem v přírodních vědách a inženýrství, zejména v mechanice kontinua.

Definice

editovat

Čtvercová matice   nad tělesem   se nazývá antisymetrická, pokud pro ni platí:

 

Jinými slovy, její prvky na pozicích souměrných podle diagonály jsou navzájem opačné, čili splňují:

 

pro všechny dvojice indexů  .

Ukázka

editovat

Reálná matice   je antisymetrická, protože   .

Vlastnosti

editovat
  • Antisymetrické matice nad tělesy charakteristiky různé od 2 mají na diagonále nuly, a proto je nulová i jejich stopa.

Vektorový prostor antisymetrických matic

editovat

Součet dvou antisymetrických matic stejného řádu je antisymetrická matice:

 

Podobně skalární násobek antisymetrické matice je antisymetrická matice:

 

Nulová matice také antisymetrická, a proto množina antisymetrických matic řádu   tvoří vektorový podprostor

 

prostoru čtvercových matic  .

Pokud má těleso   charakteristiku různou od 2, potom dimenze prostoru   je rovna . Jeho bázi lze vytvořit z rozdílů matic   pro  . Uvedené matice   tvoří standardní bázi prostoru   , čili mají jediný nenulový prvek  .

Nad tělesy charakteristiky různé od 2 lze libovolnou čtvercovou matici   zapsat jednoznačně jako součet  , kde matice   je antisymetrická a matice   je symetrická:

   a   

Symetrické matice řádu   tvoří vektorový prostor   dimenze  . Prostor čtvercových matic   dimenze   lze vyjádřit jako direktní součet

 

prostorů antisymetrických a symetrických matic.

Reálné antisymetrické matice

editovat

Regularita

editovat

Antisymetrické matice mohou být regulární, např.  , i singulární, např. nulová matice.

Analýzou Gaussovy eliminace lze ukázat, že matice   je regulární pro každou reálnou antisymetrickou matici  , přičemž   zde značí jednotkovou matici odpovídajícího řádu.

Determinant

editovat

Pro determinant antisymetrické matice   platí:

 

Reálné antisymetrické matice lichého řádu mají proto determinant nulový, čili jsou singulární. Tento fakt se nazývá Jacobiho věta podle Carla Gustava Jacobiho.

Cayley dokázal, že determinant antisymetrických matic sudého řádu lze vyjádřit jako druhou mocninu polynomu v prvcích dané matice. Tento polynom se nazývá Pfaffian a značí  :

 

Z uvedeného vyplývá, že determinant reálné antisymetrické matice je nezáporný:  .

Mnoho členů v rozvoji determinantu antisymetrické matice se navzájem odečte, a tak počet zbývajících členů, značený  , je poměrně malý ve srovnání s   členy v rozvoji determinantu obecné matice řádu  . Posloupnost   zkoumali již Cayley, Sylvester a Pfaff, a je o ní známo, že začíná čísly:[1]

1, 0, 1, 0, 6, 0, 120, 0, 5250, 0, 395010, 0, …

a že je zakódována v exponenciální vytvořující funkci:

 

Pro sudá   lze   asymptoticky vyjádřit výrazem:

 

Počet kladných a záporných členů v rozvoji determinantu antisymetrické matice sudého řádu je přibližně poloviční z celkového počtu nenulových členů. S rostoucím řádem matice se zvyšuje i rozdíl mezi počtem kladných a záporných členů (někdy převládají kladné, jindy záporné).

Skalární součin

editovat

Každá reálná antisymetrická matice   a každá reálná symetrická   stejného řádu jsou navzájem ortogonální vzhledem k Frobeniovu skalárnímu součinu na  . Jinými slovy, vektorové prostory   a   jsou vzájemnými ortogonálními doplňky v  .

Matice   je antisymetrická, právě když pro libovolné vektory   platí:

 

přičemž   značí standardní skalární součin na  .

Uvedená podmínka je ekvivalentní podmínce:

  pro všechna  

Dopředná implikace vyplývá bezprostředně z dosazení  . Zpětnou lze odvodit následujícím způsobem z linearity a symetrie skalárního součinu:

 

Uvedená definice antisymetrie matice vede ke zobecnění pro lineární zobrazení na prostoru se skalárním součinem: Lineární zobrazení   se nazve antisymetrické, pokud pro všechna   platí:  .

Vektorový součin

editovat

Antisymetrické matice řádu 3 lze použít k reprezentaci vektorového součinu pomocí maticového součinu. Pro vektory   a   lze vzít následující matici:

 

Vektorový součin lze pak vyjádřit výrazem:

 

Spektrální vlastnosti

editovat

Každá čtvercová matice   má stejný charakteristický polynom jako matice   k ní transponovaná, a proto obě mají stejná vlastní čísla. Čtvercová komplexní   je ve skutečnosti podobná  . Je-li   vlastním číslem  , je   vlastním číslem matice  . Z uvedeného vyplývá, že nenulová vlastní čísla antisymetrické matice tvoří dvojice navzájem opačných čísel  .

Podle spektrální věty jsou nenulová vlastní čísla reálné antisymetrická matice jsou ryze imaginární a tvoří dvojice   kde   jsou reálná.

Reálné antisymetrické matice jsou normální (komutují se svou hermitovskou transpozicí), a proto jsou diagonalizovatelné pomocí unitárních matic. Protože vlastní čísla reálné antisymetrické matice jsou imaginární, nelze je diagonalizovat pomocí reálné unitární neboli ortogonální matice.

Každou antisymetrickou matici   je však možné převést pomocí ortogonální matice   do následujícího blokově diagonálního tvaru:

 

s nenulovými vlastními čísly  . Je-li řád matice lichý, potom výsledná matice obsahuje alespoň jeden nulový řádek i sloupec.

Obecně platí, že každou komplexní antisymetrickou matici lze převést do obdobného blokově diagonálního tvaru   pomocí unitární matice  .

Definitnost

editovat

Druhá mocnina   reálné antisymetrické matice   je negativně semidefinitní.

Antisymetrické a alternující formy

editovat

Antisymetrická forma   na vektorovém prostoru   nad tělesem   je definována jako bilineární forma

 

taková, že pro všechna   platí:

 

Ve vektorovém prostoru nad tělesem charakteristiky 2 se antisymetrické formy shodují se symetrickými formy, protože každý prvek je svou vlastní aditivní inverzí.

Alternující forma je bilineární forma   na vektorovém prostoru   splňující:

 

Nad tělesy charakteristiky různé od 2 se antisymetrické a alternující formy shodují, protože:

 

Bilineární formu   lze reprezentovat maticí   tak, že  , jakmile jsou oba vektory vyjádřeny vůči libovolně zvolené bázi. Naopak, matice   určuje formu na  , kde   se zobrazí na  . Antisymetrická forma je reprezentována antisymetrickou maticí (podobně pro symetrické formy a matice).

Reference

editovat

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Skew-symmetric matrix na anglické Wikipedii a Schiefsymmetrische Matrix na německé Wikipedii.

Literatura

editovat
  • BEČVÁŘ, Jindřich. Lineární algebra. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2019. 436 s. ISBN 978-80-7378-392-1. 
  • HLADÍK, Milan. Lineární algebra (nejen) pro informatiky. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2019. 328 s. ISBN 978-80-7378-378-5. 
  • OLŠÁK, Petr. Lineární algebra [online]. Praha: 2007 [cit. 2023-02-20]. Dostupné online. 

Související články

editovat