Skalární součin je v matematice zobrazení, které dvojici vektorů přiřadí číslo (skalár), které má vztah k velikosti těchto vektorů, k tzv. ortogonalitě a případně k úhlu, který svírají. Formálně se skalární součin definuje na reálném nebo komplexním vektorovém prostoru V jako bilineární zobrazení

    resp.   ,    kde je vektorový prostor nad číselným tělesem resp. ,

splňující jisté vlastnosti.

Nejběžnější příklad skalárního součinu je v trojrozměrném eukleidovském prostoru zobrazení dané vzorcem

,

kde je úhel sevřený vektory a a b.

Způsob zápisu editovat

Nejběžnější způsoby zápisu skalárního součinu vektorů u, v jsou:

 •   – značení používané hlavně v prostorech konečné dimenze. Jedná se o podobné značení jako u násobení matic, což je v určitých ohledech podobná operace.
 •   – značení běžné ve funkcionální analýze.
 •   – starší značení, dnes již méně používané.
 •  b jako bilineární forma
 •   – při použití Diracovy notace v kvantové mechanice

Definice editovat

Jsou dány číselné těleso T a vektorový prostor V nad tímto tělesem. Zobrazení V×VT  je skalárním součinem, jestliže splňuje pro všechna   a všechna   následující podmínky:

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

Pruhem je označeno komplexní sdružení. Pro reálná čísla platí   

Vlastnosti editovat

 • v reálném vektorovém prostoru je skalární součin komutativní, tzn.
 
 • ve vektorovém prostoru nad tělesem komplexních čísel platí
 
 • pro komplexní a platí
 
 
 • jestliže množina   vyhovuje vztahu
 ,  kde   je Kroneckerovo delta,
pak tyto vektory označujeme jako ortonormální.
 
Geometrická interpretace skalárního součinu.
norma generovaná skalárním součinem:
 
 • z geometrického hlediska představuje skalární součin vektorů uv součin velikosti vektoru u a velikosti průmětu v do směru vektoru u, tzn.
 ,
kde   je úhel, který svírají vektory u, v.

Příklady skalárních součinů editovat

 • pro dva vektory  
(zapsané v nějaké jedné pevně zvolené bázi  ) lze skalární součin definovat jako
 ,
kde   je metrický tenzor (v tomto případě matice).
 • pro dvě posloupnosti   můžeme definovat skalární součin jako řadu
 
pokud řada konverguje.
 • skalární součin funkcí   pokud integrál konverguje. (meze integrace jsou obvykle  )

Příklad výpočtu skalárního součinu editovat

Mějme dva trojrozměrné vektory a = (1,2,3), b = (4,5,6). Potom jejich skalární součin je

 .

Související články editovat

Externí odkazy editovat