Seznam představitelů českého státu

seznam na projektech Wikimedia
Pražský hrad, tradiční sídlo českých představitelů
Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě. Fresky uvnitř rotundy nepřímo dokládají dynastickou posloupnost nejstarších českých vládců.

Seznam představitelů českého státu přináší přehled hlav státních útvarů, které se v minulosti nacházely na území dnešního Česka. Uvedena jsou česká knížata, korunovaní i nekorunovaní králové (vládci Českého království, později České koruny), protikrálové, dále prezidenti Československé republiky (včetně Protektorátu) a České republiky.

Do tohoto seznamu jsou zahrnuti i tradičně uvádění vládci Velkomoravské říše, prvního slovanského státního útvaru na českém území, a Sámovy říše, kmenového svazu Slovanů zahrnujícího i dnešní území České republiky. Panovníci z dob stěhování národů a starších zde zahrnuti nejsou, jsou uvedeni na stránce Seznam germánských vládců na území Česka a Slovenska.

Sámova říše (623?–658/9)Editovat

# Jméno Portrét Narození Úmrtí Vláda Poznámky
1 Sámo   605? 659? 623/4–658/9 Franský kupec, vládce slovanského kmenového svazu, tzv. Sámovy říše.

Velkomoravští panovníci (833–906): MojmírovciEditovat

# Jméno Portrét Narození Úmrtí Vláda Poznámky
1 Mojmír I.   cca 795? 846? 830?–846 První historicky známý moravský vládce, zakladatel dynastie Mojmírovců.
2 Rostislav   ok. 813? po 870
(Bavorsko)
846–870 Synovec Mojmíra I. V roce 846, pravděpodobně po Mojmírově smrti, byl na velkomoravský stolec dosazen Ludvíkem Němcem, panovníkem východofranské říše.
3 Svatopluk I.   ok. 830 894 870–871 Synovec Rostislava. Třetí a nejvýznamnější panovník Velkomoravské říše (ve středověku označován za krále).
4 Wilhelm II. a Engelšalk ??? 872 871-872 Franští místodržící v době Svatopluka
5 Slavomír ??? ??? 872-873 Kněz, vůdce vzpoury proti franské nadvládě.
3 Svatopluk I. ok. 830 894 873-894 Znovu na trůně.
6 Mojmír II.   po 871 906? 894–906 Syn Svatopluka I. Po roce 906 o Mojmírovi II. historické prameny mlčí, předpokládá se tedy, že zemřel právě toho roku.
7 Svatopluk II. 884 906 ???-906 Údělník v Nitře. Na krátku dobu se stal spoluvládcem říše svého bratra.

Česká knížata (872–1061): Přemyslovci, krátce též Mojmírovci a PiastovciEditovat

# Jméno Portrét Narození Úmrtí Vláda Poznámky
1 Bořivoj I.   852/855 888/889? 872?–883? Zakladatel dynastie Přemyslovců, podle Kosmase syn bájného Hostivíta, jeho původ nelze spolehlivě prokázat. První historicky doložený Přemyslovec.
2 Strojmír ??? po 885 883?–885? Původ neznámý. Podle Kristiánovy legendy svrhl knížete Bořivoje, jenž uprchl na Moravu.
1 Bořivoj I.   852/855 888/889? 885?–889? Podruhé na trůně.
3 Svatopluk I.   ok. 830 894 890–894 Mojmírovec. Po smrti svého chráněnce Bořivoje I. na krátkou dobu opět převzal vládu (nárok na české území byl potvrzen Arnulfem Korutanským v roce 890).
4 Spytihněv I.   ok. 875
Levý Hradec
915 894–915 Syn Bořivoje. Vlády se ujal poté, co se Čechy po smrti Svatopluka I. vymanily z vlivu Velké Moravy a přiklonily se k Bavorsku.
5 Vratislav I.   ok. 888
Praha
13. únor 921
Praha
915–921 Syn Bořivoje I., bratr Spytihněva I.
6 svatý Václav   ok. 907 28. září 935
Stará Boleslav
921–935 Syn Vratislava I., patron přemyslovské dynastie a české země, v některých seznamech bývá uveden jako kníže Václav I. Ve starší literatuře se často udává jako rok jeho smrti 929, většina soudobých vědců se ale již kloní k roku 935.
7 Boleslav I.   ok. 915 15. července 972 935–972 Syn Vratislava I., bratr svatého Václava. Boleslav I. je někdy považován za zakladatele české státnosti: ražba mince, hradská soustava, územní expanze – severní část Moravy, Horní Slezsko, Krakovsko a Červené hrady (Halič) – a centralizace.
8 Boleslav II.   ok. 935 7. únor 999
Praha
972–999 Syn Boleslava I. Ještě rozšířil území zděděná po svém otci, ale ke sklonku vlády nedokázal zabránit jejich ztrátě ve prospěch Polska. Vyvražděni Slavníkovci, čímž dokončeno sjednocení Čech. Po jeho smrti přichází státní úpadek a boj o trůn mezi jeho třemi syny.
9 Boleslav III.   mezi lety 968-971
Praha
od 1037 do 1039

(Polsko)

999–1002 Syn Boleslava II. O trůn přišel povstáním předáků a družiníků.
10 Vladivoj ok. 940 leden 1003 1002–1003 Snad Piastovec, možná syn polského knížete Měška I. a Přemyslovny Doubravky. Na knížecí stolec dosazen polským knížetem Boleslavem Chrabrým.
11 Jaromír   ok. 975 4. listopad 1035 1003 Syn Boleslava II. Po smrti Vladivoje byl díky vojenské pomoci Jindřicha II. krátce dosazen na český knížecí stolec
9 Boleslav III.   mezi lety 968-971
Praha
od 1037-1039
(Polsko)
1003 Podruhé na trůně, roku 1003 Boleslavem Chrabrým znovu dosazen. Nařídil vraždění Vršovců; to vyvolalo povstání. Boleslav Chrabrý povolal svého chráněnce do Polska, oslepil jej a uvěznil.
12 Boleslav Chrabrý   966/967 17. června 1025 1003–1004 Piastovec, polský kníže. Syn polského knížete Měška I. a Přemyslovny Doubravky, dcery Boleslava I. Na jaře 1003 vpadl do Čech, které ovládal do podzimu 1004.
11 Jaromír   ok. 973 4. listopad 1035 1004–1012 Podruhé na trůně. Na podzim 1004 s podporou Jindřicha II. byli z Čech vypuzeni Poláci.
13 Oldřich   ok. 975 9. listopadu 1034
Praha
1012–1033 Nejmladší syn Boleslava II. Na jaře 1012 se zmocnil vlády v Čechách, Jaromír uprchl. V letech 1019/1029 (datace je nejistá) postupně dobyl na Polácích Moravu, která od té doby byla trvalou součástí českého státu.
11 Jaromír   ok. 973 4. listopad 1035 1033–1034 Potřetí na trůně. Když byl Oldřich roku 1033 obviněn císařem Konrádem II. z úkladů proti své osobě a sesazen, ustavilo říšské vojsko na podzim 1033 znovu Jaromíra českým knížetem.
13 Oldřich   ok. 975 9. listopadu 1034
Praha
1034 Podruhé na trůně. Na jaře 1034 Konrád II. Oldřicha propustil a vrátil mu vládu v knížectví. Jaromíra dal jeho bratr zajmout a oslepit.
14 Břetislav I.   1002/1005 10. leden 1055
Chrudim
1034–1055 Syn knížete Oldřicha. Roku 1054 vyřešil otázku nástupnictví prosazením seniorátu – knížetem měl být nejstarší mužský člen přemyslovské dynastie.
15 Spytihněv II.   1031

Olomouc

28. ledna 1061
Hradec nad Moravicí
1055–1061 Syn knížete Břetislava. Své bratry zbavil držav a podřídil tak Moravu své přímé vládě.

Český kníže a následně král (1061–1092): PřemyslovciEditovat

# Jméno Portrét Narození Úmrtí Vláda Poznámky
16 Vratislav II.   1031 14. leden 1092 1061–1092 Syn Břetislava I. Od roku 1085 byl prvním českým králem. Nedědičný titul ad personam mu propůjčil císař Jindřich IV. V letech 1085–1092 byl také titulárním polským králem.

Česká knížata (1092–1140): PřemyslovciEditovat

# Jméno Portrét Narození Úmrtí Vláda Poznámky
17 Konrád I. Brněnský   ok. 1035
Praha
6. září 1092
Praha
1092 Syn Břetislava I. Na knížecí stolec usedl 20. ledna 1092. Stihl se pouze pokusit opět spojit pražské a olomoucké biskupství.
18 Břetislav II.   ok. 1060

Praha

22. prosinec 1100
Zbečno
1092–1100 Syn Vratislava II. Roku 1099 Břetislav II. vojensky obsadil Moravu a svěřil ji do správy svého bratra Bořivoje II., kterého rovněž určil jako svého nástupce.
19 Bořivoj II.   ok. 1064
Praha
2. únor 1124
(Uhry)
1100–1107 Syn Vratislava II. Jeho nástup na trůn znamenal porušení zásad stařešinského řádu a počátek dlouhotrvajících rozbrojů mezi Přemyslovci.
20 Svatopluk Olomoucký   ok.1075
Olomouc
21. září 1109
Kladruby u Stříbra
1107–1109 Syn Oty Olomouckého. V roce 1107 poslal k Bořivoji II. vyslance, který pomluvil u knížete jeho spojence, Bořivoj ztratil oporu své moci a byl nucen uprchnout do Německa. Svatopluk se tak stal knížetem.
21 Vladislav I.   ok. 1070 12. duben 1125
Praha
1109–1117 Syn Vratislava II. Jeho moc byla ohrožena ze strany příbuzných, císař Jindřich V. ho ovšem coby knížete potvrdil a Vladislav se tvrdě vypořádal se svými odpůrci.
19 Bořivoj II.   ok. 1064
Praha
2. únor 1124
(Uhry)
1117–1120 Podruhé na trůně. Roku 1117 postoupil Vladislav I. svému bratru Bořivojovi II. vládu, ale již za tři roky se z nejasných příčin opět vystřídali.
21 Vladislav I.   ok. 1070 12. duben 1125
Praha
1120–1125 Podruhé na trůně.
22 Soběslav I.   ok. 1090
Praha
14. únor 1140
Debrné
1125–1140 Syn Vratislava II. Vládu si nárokoval i Ota II. Olomoucký a získal si podporu německého krále Lothara III. Říšská vojenská výprava skončila porážkou v bitvě u Chlumce v únoru 1126.

Český kníže a následně král (1140–1172): PřemyslovciEditovat

# Jméno Portrét Narození Úmrtí Vláda Poznámky
23 Vladislav II.   asi 1110

Praha

18. leden 1174

Meerane

1140–1172 Syn Vladislava I. a druhý český král. Zřejmě nedědičný královský titul mu propůjčil císař Fridrich I. Barbarossa v roce 1158.

Česká knížata (1172–1198): PřemyslovciEditovat

# Jméno Portrét Narození Úmrtí Vláda Poznámky
24 Bedřich   ok. 1142
Praha
25. březen 1189
Praha
1172–1173 Syn Vladislava II., který mu roku 1172 předal vládu podle principu primogenitury. Dosud ovšem platilo právo seniorátu. O knížecí hodnost se tak hlásili synové Soběslava I.
25 Soběslav II.   asi 1128
Praha
29. leden 1180 1173–1178 Syn Soběslava I. Získal podporu císaře Barbarossy, který za knížete určil Soběslavova bratra Oldřicha. Oldřich však neměl podporu české šlechty a brzy předal vládu Soběslavovi.
24 Bedřich   ok. 1142
Praha
25. březen 1189
Praha
1178–1189 Syn Vladislava II. V létě 1178 ztratil Soběslav II. podporu Fridricha Barbarossy, čehož využil Bedřich, uplatil císaře a obdržel od něj Čechy v léno.
26 Konrád II. Ota   asi 1135 9. září 1191
Neapol
1189–1191 Syn Konráda II. Znojemského. Po smrti Bedřicha nastoupil na knížecí stolec, Čechy a Morava se tak spojily do jednoho státního celku, protože kníže rezignoval na titul markraběte moravského.
27 Václav (II.)   1137

Praha

po 1192

Míšeň

1191–1192 Syn Soběslava I. Po smrti Konráda Oty se zmocnil Čech. Proti němu ale vystoupil biskup Jindřich Břetislav a vymohl u císaře Jindřicha VI., aby udělil Čechy v léno Přemyslu Otakarovi I. V některých seznamech je uváděn jako Václav II.
28 Přemysl Otakar I.   ok. 1155 15. prosinec 1230
Praha
1192–1193 Syn Vladislava II. Knížetem se s podporou biskupa Jindřicha Břetislava a císaře Jindřicha VI. stal roku 1192. O rok později ho šlechta na trůně vystřídala Jindřichem Břetislavem.
29 Jindřich Břetislav   asi 1137 15. červen 1197
Cheb
1193–1197 Roku 1193 mu císař propůjčil hodnost českého knížete. Přemysl I. proti němu táhl s vojskem, v rozhodující chvíli se však od něho odvrátila šlechta.
30 Vladislav Jindřich   ok. 1160
12. srpen 1222
Znojmo
1197 Syn Vladislava II. Titul si nárokoval i jeho starší bratr Přemysl I. Aby zabránil vzestupu politické nestability, vzdal se titulu a dědických nároků ve prospěch svého bratra.

Čeští králové (1198–1918)Editovat

Přemyslovci (1198–1306)Editovat

# Jméno Portrét Narození Úmrtí Vláda Poznámky
28 Přemysl Otakar I.   ok. 1155 15. prosinec 1230
Praha
1198–1230 Podruhé na trůně, korunován 1203. Přemysl si postupně nechal potvrdit královskou hodnost od obou římských králů i od papeže. Dědičný titul zaručila Zlatá bula sicilská (1212).
31 Václav I.   ok. 1205
23. září 1253
Počaply
1230–1253 Syn Přemysla I., čtvrtý český král. Korunován byl už v roce 1228. Přispěl k odražení mongolského vpádu do Evropy a společně se synem Přemyslem získal Rakousko.
32 Přemysl Otakar II.   ok. 1233
26. srpen 1278
Suché Kruty
1253–1278 Syn Václava I., pátý český král (korunován 1261). Také vévoda rakouský, štýrský, korutanský a kraňský. Podcenil ale vývoj v římskoněmecké říši a politiku papežské kurie.
33 Václav II.   27. září 1271
Praha
21. červen 1305
Praha
1278–1305 Syn Přemysla II., šestý český král (korunován 1297). Také polský král (korunován roku 1300). Pro syna získal i uherský trůn.
34 Václav III.   6. říjen 1289
Praha
4. srpen 1306
Olomouc
1305–1306 Syn Václava II, sedmý český král. V letech 13011304 byl uherským králem jako Ladislav V. Po smrti otce se snažil udržet unii s Polskem, byl však zavražděn. Skončilo tak více než 400 let vlády Přemyslovců v Čechách.

NedynastičtíEditovat

# Jméno Portrét Narození Úmrtí Vláda Poznámky
35 Jindřich Korutanský   ok. 1265 2. duben 1335

Tyrol

1306 Menhardovec. Manžel Anny Přemyslovny. Měsíc po jeho volbě za krále se objevila vojska Rudolfa, syna římského krále Albrechta I., a Jindřich s Annou uprchli.
36 Rudolf I. Habsburský   1281
3./4. červenec 1307
Horažďovice
1306–1307 Syn Albrechta I. Dokázal si získat podporu části panstva sliby (i úplatky), ale zemřel při obléhání hradu Bavora III. ze Strakonic.
35 Jindřich Korutanský   ok. 1265 2. duben 1335

Tyrol

1307–1310 Podruhé na trůně. Jindřich nebyl schopný panovník a část panstva požádala o pomoc římského krále Jindřicha VII., jehož syn Jan Lucemburský se měl oženit s princeznou Eliškou Přemyslovnou.

Lucemburkové (1310–1437)Editovat

# Jméno Portrét Narození Úmrtí Vláda Poznámky
37 Jan Lucemburský   10. srpen 1296

Lucemburk

26. srpen 1346
Kresčak
1310–1346 Syn Jindřicha VII. V Janovi se protnuly tři nástupnické principy: Uznala ho česká šlechta. Císař mu udělil Čechy v léno. Oženil se s Eliškou Přemyslovnou.
38 Karel IV.
(Karel I.)
  14. květen 1316
Praha
29. listopad 1378
Praha
1346–1378 Syn Jana Lucemburského. Také římský císař. S jeho jménem je spojen největší politický i kulturní rozkvět českých zemí.
39 Václav IV.   26. únor 1361
Norimberk
16. srpen 1419
Nový hrad u Kunratic
1378–1419 Syn Karla IV. Také římský král. Českým králem byl korunován už ve dvou letech. Syna neměl, a tak byl jeho dědicem jeho bratr Zikmund.
40 Zikmund   14. únor 1368

Norimberk

9. prosinec 1437
Znojmo
1419–1437 Syn Karla IV. Také římský císař a uherský král. Roku 1421 ho český zemský sněm jako krále odmítl; plně respektovaným králem byl až poslední dva roky života.

Habsburkové a období interregnaEditovat

# Jméno Portrét Narození Úmrtí Vláda Poznámky
41 Albrecht II.
Habsburský

(Albrecht I.)

10. srpen 1397

Vídeň

27. říjen 1439

Nesmily

1437–1439 Zikmundův zeť a dědic. Také římský a uherský král. Svých dědických práv se domáhal obtížně, české koruny dosáhl i přes odpor husitů.
Interregnum 1439/1440–1453 Po Albrechtově smrti byla koruna nabídnuta Albrechtu III. Bavorskému, který ji odmítl. Vznikly šlechtické spolky – sněmíky, landfrídy. Spolupráci landfrídů zajišťovaly zemské sněmy.
42 Ladislav
Pohrobek
22. únor 1440

Komárno

23. listopad 1457
Praha
1453–1457 Syn Albrechta II., narozen až po jeho smrti (= pohrobek). Také uherský král. V Čechách sídlil v letech 14531454 a potom už jen dva měsíce před svou smrtí.

NedynastičtíEditovat

# Jméno Portrét Narození Úmrtí Vláda Poznámky
43 Jiří z Poděbrad   23. duben 1420
Poděbrady
22. březen 1471
Praha
1458–1471 Zemským správce z doby Ladislava Pohrobka, po jehož smrti se stal králem. Ačkoliv měl potomky, korunu odkázal Jagelloncům.
44 Matyáš Korvín   23. únor 1443

Kluž

6. duben 1490

Vídeň

1469–1490 Protikrál. Vládce Uher vojensky usiloval i o český trůn; v průběhu konfrontace se nechal opoziční českou šlechtou zvolit za krále, ačkoliv Jiřímu, který byl jeho tchánem, jen krátce předtím slíbil přátelství.

Jagellonci (1471–1526)Editovat

# Jméno Portrét Narození Úmrtí Vláda Poznámky
45 Vladislav Jagellonský
(Vladislav II.)
  1. březen 1456
Krakov
13. březen 1516
Budín
1471–1516 Syn Kazimíra IV. Zvolen českým králem byl podle přání Jiřího z Poděbrad, musel ale až do r. 1478 bojovat s Matyášem Korvínem – vládu v zemích Koruny si nakonec rozdělili. Od roku 1490 také král uherský. V roce 1500 vydal Vladislavské zřízení zemské.
46 Ludvík Jagellonský   1. červenec 1506

Budín

29. srpen 1526
Moháč
1516–1526 Syn Vladislava Jagellonského. Otec ho nechal korunovat již roku 1508 za uherského krále a o rok později za krále českého. Zemřel v bitvě u Moháče, čímž vymřela česko-uherská větev rodu.

Habsburkové (1526–1780)Editovat

# Jméno Portrét Narození Úmrtí Vláda Poznámky
47 Ferdinand I.   10. březen 1503

Alcalá de Henares

25. červenec 1564

Vídeň

1526–1564 Vnuk císaře Maxmiliána I., manžel Anny Jagellonské. Také římskoněmecký císař a uherský král.
48 Maxmilián II.
(Maxmilián I.)
  31. července 1527

Vídeň

12. října 1576

Řezno

1564–1576 Syn Ferdinanda I. Také římskoněmecký císař a uherský král.
49 Rudolf II.   18. července 1552

Vídeň

20. ledna 1612
Praha
1576–1611 Syn Maxmiliána II. Také římskoněmecký císař a uherský král. Jako jediný Habsburk si zvolil za sídelní město Prahu.
50 Matyáš II.   24. únor 1557

Vídeň

20. březen 1619

Vídeň

1611–1619 Syn Maxmiliána II. Také římskoněmecký císař a uherský král. Ještě za života bratra Rudolfa začal přebírat jeho moc.
51 Ferdinand II.   9. července 1578

Štýrský Hradec

15. února 1637

Vídeň

1619 Matyášův bratranec. Jeho bratranec neměl potomky, a tak byl Ferdinand ještě za jeho života v roce 1617 korunován českým králem.
52 Fridrich Falcký   26. srpna 1596

Mohuč

29. listopadu 1632

Mohuč

1619–1620 Wittelsbach. Falcký kurfiřt, který projevoval sympatie k českým protestanstským stavům. Zvolen králem byl ale až v době, kdy bylo stavovské povstání v defenzivě.
51 Ferdinand II.   9. července 1578

Štýrský Hradec

15. února 1637

Vídeň

1620–1637 Potlačil české stavovské povstání.
53 Ferdinand III.   13. července 1608

Štýrský Hradec

2. dubna 1657

Vídeň

1637–1657 Syn Ferdinanda II. Také císař římský a král uherský. Pokračoval v českých zemích v rekatolizaci a posilování absolutistické moci, ovšem už mírnějšími prostředky.
54 Leopold I.   9. června 1640

Vídeň

5. květen 1705

Vídeň

1657–1705 Syn Ferdinanda III. Také římskoněmecký císař a uherský král.
55 Josef I.   26. červenec 1678

Vídeň

17. duben 1711

Vídeň

1705–1711 Syn Leopolda I. Již v dětských letech byl korunován uherským (v roce 1687) a římskoněmeckým králem (r. 1690). Českým králem Josef ovšem korunován nebyl.
56 Karel VI.
(Karel II.)
  1. října 1685

Vídeň

20. října 1740

Vídeň

1711–1740 Syn Leopolda I. Také římský císař a uherský král. Snažil se pragmatickou sankcí zajistit dědictví nejstarší dceři Marii Terezii.
57 Marie Terezie   13. května 1717

Vídeň

29. listopadu 1780

Vídeň

1740–1780 Dcera Karla VI. Jediná vládnoucí česká královna. Také královna uherská. O dědictví musela bojovat s Karlem VII. (kurfiřtem bavorským), roku 1743 se nechala korunovat českou královnou.
58 Karel Albrecht Bavorský   6. srpen 1697

Brusel

20. leden 1745

Mnichov

1741–1743 Protikrál, římský císař. Po smrti Karla VI. neuznal Pragmatickou sankci, 9. prosince 1741 se nechal provolat českými stavy králem jako Karel III.

Habsbursko-lotrinská dynastie (1780–1918)Editovat

# Jméno Portrét Narození Úmrtí Vláda Poznámky
59 Josef II.   13. březen 1741

Vídeň

20. únor 1790

Vídeň

1780–1790 Syn Marie Terezie. Také římský císař a uherský král, reformátor.
60 Leopold II.   5. květen 1747

Vídeň

1. březen 1792

Vídeň

1790–1792 Syn Marie Terezie. Také římský císař a uherský král. Na rozdíl od bratra se nechal českým králem korunovat.
61 František I. Rakouský   12. únor 1768

Florencie

2. březen 1835

Vídeň

1792–1835 Syn Leopolda II. Také uherský král, římský císař (do 1806), poté rakouský císař (od 1804).
62 Ferdinand I. Dobrotivý (Ferdinand V.)   19. duben 1793

Vídeň

29. červen 1875
Praha
1835–1848 Syn Františka I. Také rakouský císař a uherský král. V roce 1848 byl odstaven od českého trůnu a abdikoval ve prospěch synovce Františka Josefa I.

Poslední korunovaný český král.

63 František Josef I.   18. srpen 1830

Vídeň

21. listopad 1916

Vídeň

1848–1916 Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnitropolitických důvodů se však nedal korunovat českým králem. (Ztroskotaly i myšlenky na trialistickou monarchii).
64 Karel I.
(Karel III.)
  17. srpen 1887

Persenbeug

1. duben 1922

Funchal

1916–1918 Rakouský císař Karel I., král uherský jako Karel IV. a král český Karel III. (Z časových a politických důvodů nebyl korunován českým králem). Rakousko-Uhersko se mu už zachránit nepodařilo, ačkoliv nabídl federaci.

Časová posloupnost českých knížat a králůEditovat

 
 
 


Prezidenti Československa (1918–1948)Editovat

# Jméno Portrét Narození Úmrtí V úřadu Poznámky
65 Tomáš Garrigue Masaryk   7. březen 1850
Hodonín
14. září 1937
Lány
1918–1935 První prezident Československa, o jehož vznik se zasloužil, do funkce byl zvolen celkem čtyřikrát.
66 Edvard Beneš   28. květen 1884
Kožlany
3. září 1948
Sezimovo Ústí
1935–1948, resp. 1935–8 a 1945–8 (1939–45
v exilu)
Po Mnichovské dohodě abdikoval, v době války vedl exilovou vládu.

Prezident Česko-Slovenska; poté státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1938–1945)Editovat

# Jméno Portrét Narození Úmrtí V úřadu Poznámky
67 Emil Hácha   12. červenec 1872
Trhové Sviny
27. červen 1945
Praha
1938–1945 Prezidentem druhé republiky (19381939) a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945).

Prezidenti Československa (1948–1992)Editovat

# Jméno Portrét Narození Úmrtí V úřadu Poznámky
68 Klement Gottwald   23. listopad 1896
Dědice u Vyškova
14. březen 1953
Praha
1948–1953 Poválečný premiér, po komunistickém převratu v únoru 1948 se stal prezidentem.
69 Antonín Zápotocký   19. prosinec 1884
Zákolany
13. listopad 1957
Praha
1953–1957 Druhý komunistický prezident. Rezignoval na počáteční reformní snahy.
70 Antonín Novotný   10. prosinec 1904
Praha–Letňany
28. leden 1975
Praha
1957–1968 V době jeho vlády došlo k jakémusi uvolnění a k částečné rehabilitaci některých nespravedlivě odsouzených v 50. letech.
71 Ludvík Svoboda   25. listopad 1895
Hroznatín
20. září 1979
Praha
1968–1975 Zvolen v březnu 1968. Po srpnové invazi odmítl kolaborantskou vládu, poté byl ale jedním z hlavních normalizátorů.
72 Gustáv Husák   10. leden 1913
Dúbravka
18. listopad 1991
Bratislava
1975–1989 Na moskevských jednáních v srpnu roku 1968 Husák „změnil kurs“. V roce 1969 se dostal do čela KSČ.
73 Václav Havel   5. říjen 1936
Praha
18. prosinec 2011
Hrádeček
1989–1992 Disident, mluvčí Charty 77 a jedna z vůdčích osobností Sametové revoluce.

Prezidenti České republiky (od roku 1993)Editovat

# Jméno Portrét Narození Úmrtí V úřadu Poznámky
73 Václav Havel   5. říjen 1936
Praha
18. prosinec 2011
Hrádeček
1993–2003 Poslední československý prezident a první český prezident.
74 Václav Klaus   19. červen 1941
Praha
2003–2013 Federální ministr financí, premiér a předseda Poslanecké sněmovny z 90. let.
75 Miloš Zeman   28. září 1944
Kolín
2013–současnost Premiér a předseda Poslanecké sněmovny z 90. let, historicky první přímo zvolený prezident České republiky.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat