Elektrické pole

fyzikální pole

Elektrické pole je fyzikální pole, jehož zdrojem je těleso s nevykompenzovaným elektrickým nábojem (elektricky nabité těleso) nebo časově proměnné magnetické pole a které se v dané části prostoru projevuje působením elektrické síly na nabité částice.

Elektrické pole je dílčím projevem elektromagnetického pole. Nezávisle na magnetickém poli lze nahlížet pouze ve stacionárním případě.

RozděleníEditovat

Podle závislosti na čase lze elektrické pole rozdělit na

VlastnostiEditovat

 
Radiální pole bodového náboje.
  • Velikost elektrického pole je charakterizována veličinou intenzita elektrického pole. Ve statickém případě je přímo úměrná velikosti zdrojového náboje, nepřímo úměrná druhé mocnině vzdálenosti od náboje a na vlastnostech prostředí kolem tělesa. Protože platí princip superpozice, elektrostatické působení různých nábojů se vzájemně neovlivňuje a jejich pole se tak jednoduše sčítá. V nestacionárním případě se přidává indukované elektrické pole úměrné rychlosti změny velikosti magnetického pole.
  • Směrem elektrického pole je myšlen směr působení elektrické síly na kladný bodový náboj nacházející se v daném elektrickém poli. Vzhledem k nábojové konvenci směřuje od kladného náboje k zápornému.
  • Tvar elektrického pole (případně i jeho směr) bývá graficky prezentován pomocí (orientovaných) siločar nebo (je-li pole potenciálové) ekvipotenciálních ploch. Siločáry elektrického pole v každém bodě vyznačují směr vektoru intenzity elektrického pole v daném místě, přičemž hustota siločar je přímo úměrná velikosti této intenzity. Ekvipotenciální plochy jsou plochy s konstantní velikostí elektrického potenciálu. Tvar pole závisí na rozmístění náboje na tělesech, která jsou jeho zdrojem, na okolních proměnných magnetických polích a na lokálních elektrických vlastnostech prostředí. Existují dva základní jednoduché tvary:
    • homogenní pole – všechny siločáry jsou vzájemně rovnoběžnými přímkami – takovéto pole je generované například nekonečnou homogenně nabitou rovinou
    • radiální pole – všechny siločáry jsou přímkami procházejícími jedním bodem – generované bodovým nábojem nebo homogenně nabitou koulí

LiteraturaEditovat

  • SEDLÁK, Bedřich; ŠTOLL, Ivan. Elektřina a magnetismus. [s.l.]: [s.n.] 650 s. ISBN 80-200-1004-1. 

Externí odkazyEditovat

Související článkyEditovat