Ekvipotenciální plocha

Množina všech bodů potenciálového pole, které se vyznačují stejným potenciálem, tzn. , tvoří tzv. ekvipotenciální plochu (potenciálovou hladinu).

Křivka, jejíž tečna v daném bodě představuje normálu ekvipotenciální plochy v tomto bodě, se nazývá siločára.

VlastnostiEditovat

Ekvipotenciální plochy jsou vždy kolmé na siločáry.

potenciálovém poli je působící síla v daném bodě úměrná gradientu potenciálu pole v daném bodě, tzn.

 .

Vzhledem k tomu, že na ekvipotenciální ploše se nemění potenciál, nevzniká při pohybu po ekvipotenciální ploše žádná síla. Při pohybu na ekvipotenciální ploše je tedy  .

Podobné tvrzení platí i pro intenzity pole (např. intenzita elektrického pole).

PoužitíEditovat

Ekvipotenciální plochy se využívají ke grafickému znázornění daného pole.

Související článkyEditovat