Normála daného n−1 dimenzionálního podprostoru v n-dimenzionálním prostoru je přímka kolmá na daný podprostor. Vektor určující směr normály se nazývá normálový vektor. V rovinném případě je to vektor kolmý na přímku, v prostorovém případě je to vektor kolmý na rovinu.

Obecněji lze v jednotlivých bodech určovat i normály jiných spojitých n−1 rozměrných útvarů – tzv. nadploch. Například v rovině ke křivkám nebo v prostoru k plochám. Normála je pak normálou tečného podprostoru v daném bodě a určuje orientaci nadplochy.

Lze také určovat normály k útvarům nižší dimenze, např. k prostorové křivce. V takovém případě však normála není určena jednoznačně. Všechny normály v daném bodě pak tvoří normálový prostor, např. v případě prostorové křivky tvoří všechny normály normálovou rovinu.

Normála plochyEditovat

 
Normála k ploše v bodě je shodná s normálou k rovině tečné k dané ploše ve stejném bodě.

Je-li rovina dána rovnicí  , potom je její normálový vektor n roven  .

Je-li příslušně hladká plocha dána rovnicemi

 
 
 

potom je vektor normály až na znaménko udán jako

 

což má přímé zobecnění v n-rozměrném prostoru:

 

kde   jsou parametry plochy.

Je-li plocha dána jako množina bodů   splňujících rovnici : , potom určíme vektor normály až na znaménko jako gradient F:

 .

Normála křivkyEditovat

Všechny přímky, které prochází daným bodem křivky  , kde   je oblouk křivky, a jsou kolmé na tečný vektor   v tomto bodě, se označují jako normály křivky v daném bodě.


Hlavní (první) normálou křivky se nazývá přímka, která je její normálou v daném bodě a jejíž směr je určen vektorem  .

Jednotkový vektor  , který má stejný směr jako vektor  , se nazývá jednotkový vektor hlavní (první) normály. Hlavní normála je definována pokud v daném bodě křivky platí  .

Jednotkový vektor hlavní normály lze pomocí Frenetových vzorců vyjádřit jako

 ,

kde   je tzv. první křivost.


Vektory   a   jsou vzájemně kolmé, tzn.  .


Pokud parametrem křivky není její oblouk  , ale obecný parametr  , tzn. křivka je dána rovnicí  , pak je jednotkový normálový vektor   dán vztahem

 ,

kde   pokud platí   a  .

Související článkyEditovat