Tečný vektor

editovat

Tečný vektor v bodě   křivky, jejíž body jsou určeny rádiusvektorem   a která prochází bodem   dané křivky, je vektor

 .

Jednotkovým tečným vektorem   se nazývá vektor jednotkový vektor ve směru tečného vektoru, tedy

 

Pokud je parametrem křivky oblouk  , pak platí

 

Rovnice tečny

editovat

Jednotlivé složky jednotkového tečného vektoru   představují směrové kosiny tečny v daném bodě křivky.

Rovnici tečny ke křivce   v bodě   lze zapsat jako

 

nebo ve vektorovém tvaru

 ,

kde   je bod dotyku tečny,   jsou body tečné přímky,   je parametr křivky a   je parametr tečny.