Odvozená jednotka SI

Mezinárodní soustava jednotek (SI) vymezuje sedm základních jednotek, ze kterých se odvozují všechny ostatní fyzikální jednotky. Pomineme-li dekadické násobky a díly základních jednotek, patří tyto ostatní jednotky do odvozených jednotek SI.

Odvozené jednotky s vlastními názvy

editovat

Kromě bezrozměrných odvozených jednotek (radián a steradián) má dalších dvacet odvozených jednotek svůj vlastní název.[1]

Pojmenované jednotky odvozené ze soustavy SI
Název Symbol Veličina Vyjádření v jiných jednotkách Vyjádření v základních jednotkách SI
radián rad úhel m·m−1 bezrozměrný
steradián sr prostorový úhel m2·m−2 bezrozměrný
hertz Hz frekvence 1/s s−1
newton N síla, váha kg·m/s2 kg·m·s−2
pascal Pa tlak, napětí N/m2 m−1·kg·s−2
joule J energie, práce, teplo N·m = C·V = W·s m2·kg·s−2
watt W výkon, zářivý tok J/s = V·A m2·kg·s−3
coulomb C elektrický náboj s·A s·A
volt V elektrické napětí, elektrický potenciál W/A = J/C m2·kg·s−3·A−1
farad F elektrická kapacita C/V m−2·kg−1·s4·A2
ohm Ω elektrický odpor, impedance, reaktance V/A m2·kg·s−3·A−2
siemens S elektrická vodivost 1/Ω m−2·kg−1·s3·A2
weber Wb magnetický tok J/A m2·kg·s−2·A−1
tesla T magnetická indukce V·s/m2 = Wb/m2 = N/(A·m) kg·s−2·A−1
henry H indukčnost V·s/A = Wb/A m2·kg·s−2·A−2
stupeň Celsia °C Celsiova teplota K (t/°C = T/K − 273,15) K
lumen lm světelný tok lx·m2 cd·sr
lux lx intenzita osvětlení lm/m2 m−2·cd·sr
becquerel Bq radioaktivita (počet rozpadů částic za sekundu) 1/s s−1
gray Gy absorbovaná dávka (ionizujícího záření) J/kg m2·s−2
sievert Sv dávkový ekvivalent (ionizujícího záření) J/kg m2·s−2
katal kat katalytická aktivita mol/s s−1·mol

Další jednotky, například litr, nejsou součástí SI, ale jedná se o tzv. vedlejší jednotky SI.

Vybrané odvozené jednotky se složeným názvem

editovat
Odvozené jednotky SI se složeným názvem
Název Symbol Veličina Vyjádření v základních jednotkách SI
metr čtvereční m2 obsah m2
metr krychlový m3 objem m3
metr za sekundu m/s rychlost m·s−1
metr krychlový za sekundu m3/s objemový průtok m3·s−1
metr za sekundu na druhou m/s2 zrychlení m·s−2
metr za sekundu na třetí m/s3 ryv m·s−3
radián za sekundu rad/s úhlová rychlost s−1
newton sekunda N·s hybnost, impuls síly m·kg·s−1
newton metr sekunda N·m·s moment hybnosti m2·kg·s−1
newton metr N·m moment síly m2·kg·s−2
reciproční metr m−1 vlnové číslo m−1
kilogram na metr čtvereční kg/m2 plošná hustota (též plošná hmotnost) m−2·kg
kilogram na metr krychlový kg/m3 hustota m−3·kg
metr krychlový na kilogram m3/kg měrný objem m3·kg−1
mol na metr krychlový mol/m3 molární koncentrace m−3·mol
metr krychlový na mol m3/mol molární objem m3·mol−1
joule sekunda J·s akce m2·kg·s−1
joule na kelvin J/K tepelná kapacita, entropie m2·kg·s−2·K−1
joule na kelvin mol J/(K·mol) molární tepelná kapacita, molární entropie m2·kg·s−2·K−1·mol−1
joule na kilogram kelvin J/(K·kg) měrná tepelná kapacita, specifická entropie m2·s−2·K−1
joule na mol J/mol molární energie m2·kg·s−2·mol−1
joule na kilogram J/kg specifická energie m2·s−2
joule na metr krychlový J/m3 hustota energie m−1·kg·s−2
newton na metr N/m = J/m2 povrchové napětí kg·s−2
watt na metr čtvereční W/m2 hustota proudění tepla, intenzita ozáření kg·s−3
watt na metr kelvin W/(m·K) tepelná vodivost m·kg·s−3·K−1
metr čtvereční za sekundu m2/s kinematická viskozita, difúzní koeficient m2·s−1
pascal sekunda Pa·s = N·s/m2 dynamická viskozita m−1·kg·s−1
coulomb na metr čtvereční C/m2 elektrická indukce m−2·s·A
coulomb na metr krychlový C/m3 hustota elektrického náboje m−3·s·A
ampér na metr čtvereční A/m2 hustota elektrického proudu A·m−2
siemens na metr S/m konduktivita m−3·kg−1·s3·A2
siemens metr čtvereční na mol S·m2/mol molární konduktivita kg−1·s3·mol−1·A2
farad na metr F/m permitivita m−3·kg−1·s4·A2
henry na metr H/m permeabilita m·kg·s−2·A−2
volt na metr V/m intenzita elektrického pole m·kg·s−3·A−1
ampér na metr A/m intenzita magnetického pole A·m−1
kandela na metr čtvereční cd/m2 jas cd·m−2
coulomb na kilogram C/kg ozáření, expozice (ionizujícím zářením) kg−1·s·A
gray na sekundu Gy/s dávkový příkon m2·s−3
ohm metr Ω·m rezistivita m3·kg·s−3·A−2

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku SI derived unit na anglické Wikipedii.

  1. Bureau International des Poids et Mesures. Le Système international d’unités (SI) – The International System of Units (SI) [online]. 8. vyd. Paris: STEDI MEDIA, květen 2006. Kapitola 2.2.2, s. 28, 118. Dostupné online. ISBN 92-822-2213-6. (francouzsky, anglicky)