Kinetická energie

druh mechanické energie

Kinetická energie (též pohybová energie) je jeden z druhů mechanické energie, kterou má pohybující se těleso. Je to tedy práce, kterou musíme vykonat, abychom urychlili těleso na určitou rychlost. Velikost kinetické energie tělesa, vykonávajícího posuvný pohyb závisí na jeho hmotnosti a rychlosti. Vykonává-li těleso rotační pohyb, závisí jeho energie na úhlové rychlosti a momentu setrvačnosti. Je-li těleso v klidu, má nulovou kinetickou energii. Protože pohyb těles je relativní, záleží hodnota energie na tom, z jaké vztažné soustavy těleso pozorujeme.

Vozíky horské dráhy dosáhnou svou maximální kinetickou energii, když sjedou z vrcholu dolů. Tato kinetická energie se začne opětovným stoupáním do dalšího vrcholku měnit na energii potenciální. Ta se mění dalším sjezdem dolů opět na energii kinetickou.

Značení editovat

Newtonovská (klasická) kinetická energie editovat

Kinetická energie v klasické mechanice je definována ve tvaru

 

Odvození vztahu editovat

Uvažujme hmotný bod o hmotnosti  , na který působí síla  , pak pohybová rovnice jde zapsat v následujícím tvaru

 ,

kde   je rychlost uvažovaného hmotného bodu v čase   (okamžitá rychlost). Tuto pohybovou rovnici skalárně vynásobíme rychlostí   hmotného bodu (na sílu   neklademe žádná omezení), čímž dostaneme

 .

Jelikož platí, že

 ,

lze předchozí rovnici upravit

 ,

kde   je kinetická energie hmotného bodu.

Protože pro element práce platí  , pak z předchozí rovnosti vyplývá

 ,

a odtud integrací dostáváme

 .

Alternativně lze kinetickou energii také vyjádřit pomocí hybnosti  

 .

Speciální teorie relativity editovat

V rámci speciální teorie relativity lze získat přesnější vztah

 ,

kde m je hmotnost tělesa v pohybu, m0 je klidová hmotnost, v je rychlost tělesa a c je rychlost světla. První člen v závorce je tzv. Lorentzův faktor.

Tento vzorec lze pomocí Taylorova rozvoje přepsat do tvaru nekonečné řady

 

z níž je vidět, že při rychlostech mnohem menších než c je významný jen první člen a platí newtonovský vzorec.

Vlastnosti editovat

  • Kinetická energie nemůže být nikdy záporná.
  • Kinetická energie nezávisí na směru pohybu, ale pouze na velikosti rychlosti.
  • Kinetická energie je závislá na volbě vztažné soustavy, protože na této volbě závisí také rychlost tělesa.
  • Celková kinetická energie soustavy hmotných bodů je dána součtem kinetických energií jednotlivých hmotných bodů.

Příklad editovat

Uvažujme izolovanou soustavu, pak platí zákon zákon zachování mechanické energie, který lze formulovat ve tvaru

 ,

který nám říká, že se kinetická energie v izolované soustavě mění na energii potenciální a naopak. Zaměříme-li se na homogenní tíhové pole Země (lze ho považovat za homogenní pro malé vzdálenosti od povrchu), pak tuto přeměnu lze jednoduše ilustrovat například na volném pádu z výšky  .

 ,

kde   je počáteční čas, ve kterém má těleso ve výšce   nulovou rychlost, a   je čas dopadu. Výsledek lze jednoduše ověřit přímým výpočtem úlohy volného pádu. Nejdříve určíme čas dopadu

 ,

čímž dosazením za rychlost dostáváme výsledek, který je v souladu se zákonem zachování energie

 .

Související články editovat

Externí odkazy editovat