Elektrická susceptibilita

Elektrická susceptibilita vyjadřuje míru polarizace dielektrika jako odezvu na působení elektrického pole.

Značení a jednotky editovat

Elektrická susceptibilita se značí  .[1]

Elektrická susceptibilita je bezrozměrná veličina.[1]

Definiční vztah editovat

U většiny látek je elektrická polarizace dielektrika přibližně úměrná intenzitě elektrického pole.

Elektrická susceptibilita je proto definovaná jako koeficient této úměrnosti dělený permitivitou vakua (z rozměrových důvodů):[1]

 

kde:

Vlastnosti editovat

Obecně se jedná o tenzor, v izotropním prostředí (amorfní látky a krystaly soustavy krychlové) je elektrická polarizace skalárem.

Pro vakuum je nulová, pro látky je obecně kladná (výjimkou mohou být metamateriály).

Vztah k relativní permitivitě:[1]

 

Pro vakuum platí:

 , proto
 

Nelineární dielektrika, disperzní prostředí editovat

Definiční vztah platí i pro nelineární dielektrika, tedy dielektrika, u nichž není polarizace přímo úměrná intenzitě elektrického pole. Elektrickou susceptibilitu je pak potřeba chápat jako funkci intenzity elektrického pole:

 

Zpravidla se však tento vztah vyjadřuje mocninným rozvojem (pro izotropní dielektrika):

 ,

kde

  •   je tzv. lineární koeficient susceptibility (zkráceně též lineární susceptibilita)
  •   je tzv. kvadratický koeficient susceptibility apod.

U neizotropních dielektrik je nutno uvažovat tenzorový charakter koeficientů:

 

Znalost závislosti je důležitá pro správné vysvětlení jevů tzv. nelineární optiky a jejich využití.

U látek s permanentní elektrickou polarizací (elektrety,  ) by při nulové intenzitě elektrického pole musela být susceptibilita nekonečná (  pro  ); v těchto případech se proto jako charakteristika nepoužívá susceptibilita  , ale permanentní polarizace   a lineární (případně i vyšší) koeficient susceptibility.


U rychle proměnných elektrických polí je nutno uvažovat zpoždění polarizace oproti změně pole – paměťové vlastnosti materiálů lze vyjádřit konvolucí:

 .

V praxi (elektromagnetické vlnění, optika) je důležitý případ vysokofrekvenčních periodických polí, kde se vztah dá zapsat:

 , kde   je úhlová frekvence.

Tímto vztahem jsou dány disperzní vlastnosti materiálů, protože funkcí susceptibility   je index lomu a tedy i fázová a grupová rychlost elektromagnetického vlnění (světla).

Reference editovat

  1. a b c d ČSN EN 80000:2008 (Veličiny a jednotky - Část 6: Elektromagnetismus), Český normalizační institut, Praha 2008