Portál:Ptáci


Orel bělohlavýPORTÁL PTÁCI

Páv korunkatý

Ptáci (Aves) jsou dvojnozí teplokrevní obratlovci. Celkem je známo asi 9300 až 9800 druhů ptáků.

Ptáci se podle nejnovějších výzkumů vyvinuli z drobných teropodních dinosaurů v průběhu jury. Dnešní ptáci jsou charakterizováni peřím, zobákem bez zubů, kladením vajec s tvrdou skořápkou, vysokým stupněm metabolismu, srdcem se čtyřmi komorami a lehkou, ale pevnou kostrou. Většina ptáků má přední končetiny přeměněné na křídla umožňující let, přestože běžci a někteří další, zejména endemické ostrovní druhy tuto schopnost k letu ztratily. >>více

Vybraný článek

Laločníkovití (Callaeidae, někdy Callaeatidae) je malá čeleď zpěvných ptáků endemitních k Novému Zélandu. Dělí se na tři rody: Callaeas, který je tvořen druhy Callaeas cinereus a Callaeas wilsoni; Philesturnus, který zahrnuje druhy Philesturnus rufusater a Philesturnus carunculatus (laločník sedlatý); Heteralocha s jediným druhem Heteralocha acutirostris, česky laločník ostrozobý, jenž je dnes považován za vyhubený druh. Laločníkovití pravděpodobně představují reliktní čeleď z dob rané kolonizace Nového Zélandu zpěvnými ptáky. Více…

Vybraný druh

Ve svatebním šatu

Břehouš rudý (Limosa lapponica) je velký druh bahňáka z čeledi slukovití (Scolopacidae). Tento tažný pták má výrazně odlišný svatební a prostý šat: zatímco svatební šat je sytě ryšavý s tmavým a světlým kropením, šat prostý je bledě bílý s tmavým kropením. Zobák je dlouhý, u kořene růžový a u špičky černý a mírně prohnutý směrem nahoru. Nohy jsou tmavé a dlouhé, což břehoušům dobře slouží při pohybu bahnem. Břehouš rudý se podobá příbuznému břehouši černoocasému, od nějž se liší především jemně proužkovaným ocasem, tmavými letkami bez kontrastních bílých polí, zahnutým zobákem a ve svatebním šatu rezavou celou spodinou těla. Samice břehoušů rudých jsou o trochu větší než samci.

Hnízdí v tundře a na otevřených rašeliništích v tajze od severní Skandinávie přes Sibiř až po Aljašku. Snůšku tvoří čtyři pískově zbarvená vejce, inkubují samec i samice pod dobu 20–24 dní. Na zimu migruje do mírného, subtropického i tropického podnebného pásu obou polokoulí. V Česku protahuje na jaře a na podzim. Během migrace břehouš může během jediného letu překonat tisíce kilometrů a u poddruhu baueri byl dokonce zaznamenán nejdelší známý migrační let bez přestávky, a sice 12 200 km během letu trvajícího 11 dní.

Rozlišuje se 5 poddruhů, které se liší areálem rozšíření a menší rozdíly jsou i ve velikosti ptáků a odstínu opeření. Živí se červy, měkkýši, korýši, pulci a hmyzem. Stravu občas doplňuje rostlinami a ovocem. Celková populace se k roku 2017 odhadovala na 1,1–1,15 milionu jedinců. Jelikož vykazuje klesající trend, IUCN druh hodnotí jako téměř ohrožený. K největším hrozbám druhu patří především úbytek přirozeného prostředí (vysoušení močálů, znečištění vody, stavba přehrad), situace je vážná především v oblasti Žlutého moře, kde se některé poddruhy zastavují na svých migračních cestách. Více…

Systematika

Ptáci je jedna z 9 tříd kmenu obratlovců.

Celá taxonomie ptáků prochází neustálými změnami. Je to způsobeno hlavně tím, že k určování vzájemné příbuznosti ptačích druhů, čeledí a řádů se začala používat analýza DNA. To pochopitelně odhalilo případy, kdy byla podobnost druhů nebo skupin zapříčiněna konvergencí, ne skutečnou příbuzností. Ve fylogenezi ptáků je stále mnoho nejasností, a tak se nadále používá klasický vžitý systém. Jednou z mála potvrzených věcí je tak příbuznost vrubozobých a hrabavých a jejich postavení na bázi letců Neognathae. Dnes jen málokdo pochybuje, že ptáci se vyvinuli koncem jurského období z malých masožravých dinosaurů.

>>více

Ptáci v Česku

Sýkora modřinka

Seznam druhů ptáků České republiky je sestavován a udržován Faunistickou komisí České společnosti ornitologické. Pozorování druhu nového pro území České republiky musí být před zařazením do oficiálního seznamu touto komisí posouzeno a schváleno. K 8. březnu 2009 byl ve volné přírodě v Česku potvrzen výskyt 406 druhů ptáků (kategorie A, B, C).

Ptáci jsou podle charakteru výskytu rozděleni na základě dohody Evropské asociace faunistických komisí do 5 kategorií:

 • Kategorie A (druhy pozorované alespoň jednou po roce 1950 včetně)
 • Kategorie B (druhy pozorované pouze před rokem 1950)
 • Kategorie C (nepůvodní druhy, které vytvořily samostatně se rozmnožující populaci, včetně záletů jedinců z takových populací v zahraničí)
 • Kategorie D (druhy u nichž existuje důvodná pochybnost o jejich přirozeném výskytu, ale přirozený výskyt není vyloučen)
 • Kategorie E (druhy prakticky s jistotou pocházející ze zajetí)
>>více

Osobnost

A O Hume.jpg

Allan Octavian Hume (4. června 1829 – 31. července 1912) byl britský koloniální politik, reformátor, ornitolog a botanik, který působil v Britské Indii. Byl jedním ze zakladatelů Indického národního kongresu. Jako výrazný ornitolog byl Hume byl nazýván „otcem indické ornitologie“ a těmi, kteří ho považovali za dogmatického, „papežem indické ornitologie“. Založil časopis Stray Feathers, kde vycházely poznatky o ptácích z celé Indie. Ve svém domě v Šimle vybudoval rozsáhlou ornitologickou sbírku tím, že sám uskutečňoval přírodovědné expedice a navíc získával vzorky prostřednictvím své sítě korespondentů. Více...

» Archiv «

Obrázek měsíce

Sup bělohlavý (Gyps fulvus) dosahuje rozpětí křídel až 270 cm

Zajímavosti

Víte, že…
 • kolibřík mečozobec je jediný pták, který má zobák delší než tělo?
 • … největším ptákem praktikujícím hnízdní parazitismus je australská kukačka obrovská?
 • … odborné druhové jméno vyhynulého ptáka šatovníka černého (Drepanis funerea) má poukazovat na jeho pochmurné zbarvení a smutný osud?
 • … nejhlasitějším ptákem je zvonovec bílý?
«Archiv«

Kategorie

Informace o portálu

e

Nové články


e

Wikimedia

Kvalitní články

e

Příbuzné portály

e

Pomozte


 • Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Ptáci}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, vizte návod.
 • Pokud založíte nový článek týkající se ptáků, zapište ho prosím mezi nové články.