Wikipedie:Název článku

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Tento článek je o názvech stránek. O jménech uživatelů pojednává článek Wikipedie:Uživatelské jméno.
Zkratka:
 • WP:AT
  WP:NÁZEV
  WP:Název
Vzhled a styl Wikipedie

Název článku obsahuje soubor doporučení, jak vhodně nazývat jednotlivé články.

Upozornění: Tato stránka vám neposkytne žádné informace, jak články psát. Jejím úkolem je popsat způsob, jak „správně“ pojmenovat nový článek. Dodržování tohoto doporučení pomůže ostatním editorům k tomu, aby bezpečně dokázali napsat odkaz na článek nebo aby rychle dokázali zjistit, zda článek na požadované téma ve Wikipedii již existuje či nikoliv.

Technická omezení

Přesnější informace o technických omezeních pro názvy článků najdete v samostatném hesle Wikipedie:Název článku/Omezení

Velké počáteční písmeno

Vzhledem k technickým požadavkům programu, který zabezpečuje poskytování obsahu Wikipedie (MediaWiki), je nutné, aby první písmeno v názvu článku bylo vždy velké. Proto každý název článku (tj. heslo) ve Wikipedii automaticky začíná velkým písmenem, ostatní jsou pak malá (např. Volný pád), pokud se nejedná např. o vlastní jméno (např. Nový Zéland), zkratku nebo značku (např. VOR (radiomaják)). U všech dalších znaků hesla od druhého se rozlišuje velký znak a malý znak jako různé. Pokud napíšete jako velké jakékoli jiné písmeno než první znak hesla, již velké zůstane a bude se jednat o jiné heslo než heslo jinak totožné, ale s malým písmenem v dané pozici. Např. Socha svatého Václava oproti Socha Svatého Václava nebo Socha svatého VÁCLAVA.

Toto pravidlo obvykle nezpůsobuje žádný problém, čas od času se ale objeví výjimka. Například článek o počítačovém editoru sed by se správně měl jmenovat sed, z uvedeného technického důvodu ale dostane název Sed. Zobrazení názvu však lze změnit pomocí funkce {{DISPLAYTITLE:správný název}}, v tomto případě tedy {{DISPLAYTITLE:sed}}.

Pokud se název článku objeví ve vnitřním odkazu (wikilinku), bude při přiřazování jeho první písmeno vždy automaticky změněno na velké písmeno a odkaz povede na toto heslo. Proto je lhostejné, jaký typ znaku v odkazu použijete, zda napíšete např. počítač nebo Počítač. Odkazy Černá Hora a Černá hora jsou ale odkazy na dva různé články.

Opatrně se zvláštními znaky

Některé zvláštní znaky působí problémy. Nepoužívejte znaky svislítko (|), křížek (#), složené a hranaté závorky ({}, []) ani tvrdou mezeru ( ). Nevhodné je i použití více znaků ' za sebou. Další informace o technických omezeních najdete na Wikipedie:Název článku/Omezení. Název článku nesmí začínat ani interwiki kódem následovaným dvojtečkou, např. en:Wikipedie či meta:Wikipedie.

Pokud v názvu použijete zvláštní znaky nenacházející se na klávesnici, například pomlčku (–) či výpustku (…), založte pokud možno přesměrování z názvu obsahujícího běžné varianty znaků, kde pomlčku „–“ nahradíte spojovníkem „-“, výpustku „…“ třemi tečkami „...“ atp. (Například pro článek nazvaný Bob a Bobek – králíci z klobouku založte přesměrování Bob a Bobek - králíci z klobouku.) MediaWiki je schopné názvy s pomlčkou a výpustkou přesměrovat automaticky, proto se dnes v názvech již běžně používají.

Pro užití znaků ©, ®, ™ a dalších znaků označující ochrannou známku nebývá na Wikipedii důvod.

Označení článků s nepřesným názvem

Pokud z některého z výše zmíněných technických důvodů je pro název článku použita pravopisně nebo typograficky nesprávná varianta, umísťuje se na úvod článku šablona {{Název|správný název}}.

Příklad:

Název tohoto článku není z technických důvodů zcela správný. Správný název by měl být správný název.

Je-li správný název článku se speciálním znakem technicky přípustný, je možné ještě zřídit z typograficky správné verze názvu přesměrování.

Očekávaný název

Zkratka:
 • WP:OČEK
  WP:Očekávatelnost

Jméno článku by mělo být takové, jaké by český čtenář nejspíše čekal. Používejte co nejobecnější označení pro osoby a věci tak, aby nebyly v konfliktu s označením jiných osob a věcí.

Dávejte přednost jednotnému číslu

Název článku vytvářejte v prvním pádu jednotného čísla, například tank. Pomnožná jména ponechte samozřejmě ve tvaru množného čísla – tedy nůžky, nikoliv „nůžka“. Toto pravidlo se netýká názvů kategorií, v nichž se naopak častěji používá množné číslo.

Existují však výjimky u některých skupin článků:

a výjimky, které je nutné posoudit v jednotlivých případech:

 • jednotné a množné číslo rozlišujte tam, kde to má smysl. Například Běžec (sportovec) i Běžci (řád v biologii)
 • pokud se v běžném použití jednotné číslo používá velmi zřídka nebo vůbec ne (např. Smluvní přepravní podmínky)
 • ve zvláštních případech se vytvářejí i skloňované varianty. V případě označení data (např. 1. leden i 1. ledna) obsahují pouze přesměrování na základní tvar
 • v případech, kdy použití množného čísla vyžaduje úzus v daném oboru

Je nanejvýš vhodné dělat přesměrování z umístění článku na jednotném čísle, je-li slovo v jednotném čísle běžně nebo alespoň zřídka užívaným výrazem nebo lze-li očekávat, že by jej někdo pod tímto názvem mohl hledat nebo odkazovat (PtákPtáci).

Seznamy

Seznam českých spisovatelů vytvořte pod názvem Seznam českých spisovatelů, nikoliv jako [[Čeští spisovatelé]], [[Slavní čeští spisovatelé]], [[Jména slavných českých spisovatelů]] atd. Namísto ručního sestavování seznamů je někdy výhodnější vytvořit kategorii.

Toto pravidlo platí především pro holé seznamy, jejichž obsah a podoba se blíží tabulce a které obsahují především odkazy na existující či neexistující články. Pro článek o skupině souvisejících objektů, který obsahuje i obecný úvod, popřípadě encyklopedický popis jednotlivých součástí souboru, může být vhodnější prostý nadpis v množném čísle (Okresy v Česku, Kašny na náměstí Republiky v Plzni, Přívozy Pražské integrované dopravy).

Přesměrujte slovesa a přídavná jména na podstatná jména

Namísto sloves používejte podstatná jména slovesná. Např. použijte programování namísto [[programovat]].

Přídavná jména (např. demokratický) by měla být přesměrována na příslušné podstatné jméno (např. demokracie).

Dávejte přednost plnému výrazu před zkratkou

Vyhněte se zkratkám. Výjimkou jsou případy, kdy tato zkratka je obecně známá a je vnímána jako samostatné slovo, např. laser nebo radar.

Číslovky v názvu

Číslovky v názvu vypisujte. Tedy Druhá světová válka, nikoliv 2. světová válka. Můžete vytvořit přesměrování i z varianty názvu s nevypsanou číslovkou. Např. 1. termodynamický zákon.

Výjimku tvoří názvy, u kterých je číslice (číslo) jejich nedílnou a neměnnou částí. Příkladem jsou názvy sloučenin (např. 1,4-cyklohexadien), označení planetek (např. 2006 HZ51 (planetka)), názvy programů (např. 602PC Suite), označení některých společností (např. 3M), letopočty (např. 1945), kalendářní data (např. 1. leden), jména panovníků (Karel IV.), obce nebo části obcí s číslem v oficiálním názvu (Radovesnice II, Příbram VII, Praha 15). U sezón se dvěma kalendářními roky použijte rozepsaný tvar rok/rok (např. SK Slavia Praha 1995/1996).

Nepoužívejte názvy článků, které vyvolávají dojem hierarchie článků

Článek Důkaz matematickou indukcí může být docela dobře součástí skupiny článků o důkazech nebo o matematice. Nepoužívejte názvy ve tvaru Důkaz/Matematická indukce a Důkaz/Sporem s použitím lomítka. Tento způsob pojmenování stránek se používá pouze mimo hlavní jmenný prostor Wikipedie.

Rozlišovače a rozcestníky

Podrobnější informace naleznete na stránkách Wikipedie:Rozlišovač a Wikipedie:Rozcestníky.

Pokud je například více obcí stejného názvu nebo jsou ve více městech stejně nazvané objekty nebo má slovo více významů, uveďte u méně obvyklého do závorky takzvaný rozlišovač, např. Národní divadlo, tj. v Praze, a Národní divadlo (Brno). Pomocí kolmé čárky pak v textu může být odkaz zobrazován bez závorky: [[Národní divadlo (Brno)|]] se zobrazí jako Národní divadlo – po uložení změn se ale tento zápis substituuje jako [[Národní divadlo (Brno)|Národní divadlo]]. POZOR: Tato vlastnost nefunguje mezi značkami jako <ref>...</ref> nebo <gallery>. Jde o známý problém MediaWiki (viz phab:T4700).

U některých témat či typů článků jsou ustálené zvyklosti, jaký typ či forma rozlišovače jsou preferovány, a u některých se wikipedisté dohodli, že se používá jednotný rozlišovač ve všech případech, tedy i u těch článků, které aktuálně není třeba od jiného článku odlišovat. Seznam nejčastějších standardních či povinných rozlišovačů je uveden na stránce Wikipedie:Rozlišovač#Standardní rozlišovače.

Tam, kde je významů jediného slova více, používejte rozcestníky.

Přesměrování

Podrobnější informace naleznete na stránce Wikipedie:Přesměrování.

Pokud je očekávatelných názvů více nebo jde o téma, které nemá pevně ustálené označení, založte přesměrování z názvů, pod kterými by někdo téma mohl rozumně hledat, například z jiného přepisu nebo pravopisu, ze synonymních nebo pseudonymních názvů či jmen, známých přezdívek nebo používaných deskriptivních označení tématu, z úplnějších nebo zkrácenějších označení a užívaných zkratek, z bývalých či novějších jmen, z bezprostředně příbuzných výrazů a a pojmů, pokud nemají vlastní článek, a podobně. Funkci přesměrování plní též rozcestník (viz výše) či šablona {{Různé významy}}, pokud některý z očekávaných názvů může mít více významů.

Z užšího tématu, které nemá vlastní článek, lze odkázat na konkrétní oddíl v článku o širším tématu pomocí kotvy (#), například heslo Sudá funkce může odkazovat na Parita funkce#Sudé funkce. Většinou je však nevhodné přesměrovávat opačně, z obecnějšího na konkrétnější.

Speciální pravidla podle témat

Obvyklé či povinné rozlišovače pro články o některých tématech uvádí stránka Wikipedie:Rozlišovač.

Geografie

Města a obce

Pokud cizí město má zažitý český ekvivalent (české exonymum), použijte ten, např. Londýn, Vídeň, Řezno.

Pokud existuje více měst se stejným názvem, vhodně je rozlište: např. Praha a Praha (okres Lučenec) nebo Mnichov a Mnichov (okres Cheb).

Hory, kopce, vrcholy

Má-li několik hor a kopců shodný název či existují stejně pojmenované články z jiných obratů, rozlište články o horách názvem geomorfologického celku (pohoří), jehož jsou součástí. Např. kopec Chlum u Raspenavy bude mít název Chlum (Frýdlantská pahorkatina). Je-li v geomorfologickém celku více kopců stejného názvu, použijte pro rozlišení název geomorfologického podcelku, případně okrsku. Kopce stejného jména v jednom okrsku rozlište navíc nadmořskou výškou zaokrouhlenou na celé metry a oddělenou čárkou – příklad Špitál (Hornobřízská pahorkatina, 404 m).

Vodní toky

Pokud má několik stejně významných vodních toků shodný název, rozlište je názvem toku, do kterého ústí. Např. potok Bělá ústící do Třemošné bude mít název Bělá (přítok Třemošné). V případě, kdy je třeba odlišit vodní tok od stejnojmenného sídelního útvaru apod., použijte pro rozlišení (řeka) nebo (potok).

Stavby a budovy

Pokud má stavba/budova své oficiální či běžně užívané vlastní jméno, např. podle instituce, která v ní sídlí, a není-li jméno města přímo součástí názvu, sídlo se neuvádí. Obec či město, kde se nachází, se dává do závorky jako rozlišovač pouze v případě, že existuje další článek se stejným jménem. Pak je vhodné, aby byl rovněž vytvořen rozcestník. Platí např. pro kostely a kaple, které mají jméno podle zasvěcení. Příklady: Staroměstská radnice, Vinohradský hřbitov, Černá věž (Klatovy), Kaple svatého Kříže (Pelhřimov).

U hradu, zámku, tvrze či železniční stanice, kde je jméno shodné se jménem města či obce, se používá rozlišovač opačným způsobem. Opět je žádoucí rozcestník. Je-li ovšem hrad či zámek výrazně významnější než obec, pak dostane rozlišovač obec a jméno hradu či zámku je bez rozlišovače. Příklady: Frýdštejn (hrad), Poděbrady (nádraží), Karlštejn.

Jestliže stavba pouze slouží určitému účelu a nemá vlastní jméno, např. radnice, fara, synagoga, hřbitov, vytvoří se název podle druhu stavby doplněný názvem obce či města ve tvaru „Radnice v Xxx“. Radnice někdy mívají obecně používané jméno pro rozlišení (Stará radnice, Nová radnice): v tom případě se použije jméno města jako rozlišovač. Příklady: Radnice v Berouně, Hřbitov v Prachaticích, Nová radnice (Ostrava), Synagoga v Dobrušce.

Dráhy a silnice

Článkům o tramvajových a železničních tratích, lanových drahách, nepojmenovaných cestách a stezkách, přívozech apod. se přednostně dávají názvy typu Tramvajová trať Hlubočepy–Barrandov, Železniční trať Praha-Smíchov – Hostivice. Kolem pomlček se obvykle píší mezery, v případě, že všechny názvy stanic/sídel na trati jsou jednoslovné, je možné použít verzi bez mezer (Železniční trať Praha – Česká Třebová × Železniční trať Brno–Jihlava). V případě více koncových stanic se použije lomítko (Železniční trať Praha – Lužná u Rakovníka – Chomutov/Rakovník). U zahraničních tratí se obvykle používá exonymum, pokud je pod tímto názvem uvedeno sídlo i v hlavním článku na Wikipedii. (Konsenzus dle diskusí 1, 2, 3 a 4.) Z jiných očekávatelných označení (například Trať 160, spojovník místo pomlčky, zápis bez mezer či s mezerami, opačné pořadí konců trati atd., označení typu Posázavský pacifik atd.) je možno vytvořit přesměrování.

Pro silnice se typicky volí názvy typu Silnice I/27 (třída/číslo silnice). V označení typu Dálnice D11 se v názvu článku nevkládá mezera mezi písmennou a číselnou část označení. Pro stejnojmenné silnice se v Česku volí název bez rozlišovače, pro slovenské komunikace s rozlišovačem (např. silnice I/61 × silnice I/61 (Slovensko).

Mosty a tunely

Pokud mají mosty oficiální název, použije se primárně ten (Karlův most, Brooklyn Bridge; v případě více stejných názvů pochopitelně s rozlišovačem (Most Dr. Edvarda Beneše (Ústí nad Labem), Most Dr. Edvarda Beneše (Štěchovice)). Je možné použít i názvy neoficiální, pokud jsou zaužívané a očekávatelné (např. Lanový most (Jižní spojka)). Pokud most oficiální název nemá, měl by být charakterizován podle typu (dálniční most Hvězdonice, železniční most u Bavorovic), materiálu (kamenný most v Nerestcích, ocelový most přes Labe (Kuks)), místa (nejbližšího sídla), překážky (zejm. vodního toku), příp. i jiné charakteristiky (Lávka u stadionu na Ostrov v Semilech). Inspirací pro název může být v Česku např. databáze silničních mostů BMS či název podle projektové dokumentace, pokud je dostupná. Spíše nevhodné je rozlišovat v názvu mosty podle evidenčního čísla (např. most ev. č. 4-031 či podle staničení železniční most v ev. km 178,798).

Tunely obvykle oficiální název mají vždy, pokud ne, platí obdobně doporučení pro mosty.

Ulice a veřejná prostranství

Jako název článku o pojmenované ulici, náměstí či jiném veřejném prostranství se obvykle používá jejich jméno tak, jak je kodifikováno, tedy zpravidla bez přidaného slova „ulice“ (U Nikolajky, Kandertova, Celetná) – slova „náměstí“, „třída“, „ulička“ či „nábřeží“ však bývají přímo součástí názvu. Je-li vhodné ulici odlišit od stejnojmenné ulice, vsi či lokality v jiné obci, používá se jako rozlišovač název obce, například Americká (Plzeň), Karlova (Praha). Je-li třeba ulici odlišit od lokality v téže obci, použije se vhodný rozlišovač, např. slovo „ulice“ nebo název čtvrti či části obce – Veveří (ulice v Brně) vs. Veveří (část Brna), Újezd (Malá Strana) vs. Újezd u Průhonic.

Je-li název oficiálně zapsaný se zkratkou či zkratkami, obecná slova (nám., nábř., tř.) se v názvu článku rozepisují, zatímco zkratky jmen (T. G. Masaryka), titulů (Dr.) apod. se ponechávají. V otázce, zda korigovat specifický pravopis užívaný danou obcí pro oficiální zápis názvu (malé písmeno za počáteční předložkou – např. Na příkopě (Praha)) či pravopisné a typografické zvláštnosti nebo starší pravopis, se wikipedisté neshodují.

Názvy ulic se často ponechávají v místním jazyce (Boulevard Anspach, Avenue du Stalingrad (Brusel), 42nd Street (Manhattan), Via del Corso (Řím), Sedlárska (Bratislava), Sadovoje kolco, Budai belső körút, Wang-fu-ťing, Omotesandó), někdy se ale překládají (Ben Jehudova ulice, Ulice Krále Jiřího (Jeruzalém), Rázusovo nábřeží, Lomonosovský prospekt, Andrássyho třída).

Osoby

Jména osob je třeba vypisovat celá, a to v souladu s většinou českých i zahraničních encyklopedií první písmeno jména velké, ostatní malá, například Karel Čapek. S výjimkou východoasijských jmen (korejské Pan Ki-mun, čínské Čou En-laj) se uvádí vždy první jméno (jména), případně patronymum / matronymum, následované příjmením(i) a přídomky. V názvu článku však není žádoucí uvádět všechna jména, tedy i ta, která jsou málo známá, správný název je např. Nelson Mandela, nikoli Nelson Rolihlahla Mandela (opět však lze vytvořit přesměrování). Jména se uvádějí obvykle rozepsaná, pokud jsou ale osoby známé pod (částečně) iniciálovým jménem, lze použít to – George H. W. Bush. Otčestvo a druhé příjmení (v hispánské kultuře) se používá, pokud je nutné k jasné identifikaci (Alexandr Nikolajevič Jakovlev × Alexandr Sergejevič Jakovlev; Pedro Rodríguez de la Vega × Pedro Rodríguez Ledesma). U osob ze stejného rodu se používají přídomky starší / mladší; senior / junior dle zvyklostí v sekundárních zdrojích (Lucas Cranach starší, Lucas Cranach mladší).

U osob známých pod (uměleckým) pseudonymem se použije ten (Falco, Toyen) s uvedením příslušného občanského jména v textu. V případě shodě jmen se primárně užije rozlišovač s hlavním povoláním / charakteristikou (Petr Fiala – zde primární význam, Petr Fiala (hudebník), Petr Fiala (senátor), Petr Fiala (lední hokejista)). Případně se může použít rozlišovač s životopisnými roky (Eleonora Gonzaga (1493–1550)). Rozlišení podle země původu není příliš vhodné.

Tam, kde je to možné, vytvořte také přesměrování s co nejjednodušším tvarem jména, např. Mozart (pokud by to přesměrování nebylo zavádějící. U osob nepoužívejte akademické, šlechtické ani církevní tituly.

Panovníci a náboženští představitelé

Čeští panovníci by měli být uváděni bez označení země, např. Karel IV., ostatní jen tam, kde je to nutné, např. František II. Francouzský.

Měl by být užit přídomek, pokud byl používán: Karel IV. Sličný (1322–1328). Titul naopak ne, pokud to není nezbytné (William Petty, 2. hrabě ze Shelburne). Pak jej uvést v závorce: Nero, nikoliv [[císař Nero]], Jan Pavel II., ale Mikuláš II. (papež).

Jména, pro která existuje zažitá česká podoba, mají být v češtině, ostatní v původní podobě. Tedy Alžběta II., nikoliv stejně jako v angličtině Elizabeth II; Alfons XIII., nikoliv stejně jako ve španělštině Alfonso XIII; ale naopak Juan Carlos, nikoliv [[Jan Karel]].

U světců se obvykle neuvádí jejich přívlastek svatý či blahoslavený (tj. Jan Nepomucký, nikoliv svatý Jan Nepomucký; Petr (apoštol), nikoliv Svatý Petr), v případě, že je nelze rozlišit jinak, přívlastek se uvádí (Svatý Václav, Svatá Cecilie).

Firmy a jiné právnické osoby

Název článku o známé nebo důležité firmě je uveden bez označení právní formy. Např. Microsoft a ne [[Microsoft Corporation]], ČEZ a ne [[ČEZ, a.s.]], Plzeňský Prazdroj a ne [[Plzeňský Prazdroj, a. s.]] Právní forma je uvedena v článku. Rovněž je možné vytvořit přesměrování tak, aby i ten, kdo hledá název firmy společně s právní formou, nakonec článek našel. Pokud název není zkratkou, uvádí se pouze první velké písmeno, i když je např. zápis názvu společnosti v rejstříku verzálkami (velkými písmeny).

Výjimkou může být situace, kdy je právní forma svázána s názvem velmi pevně a kdy by vypuštění právní formy z názvu článku o firmě znamenalo rozbourání názvu článku do té míry, že by se vytratila později i část jeho zkratky. To se týká především některých německých (ale i jiných nečeských) firem (například CVAGChemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft), ale i mnoha spolků, církví atd. Pokud se dva jinak stejnojmenné subjekty liší právní formou, bývá vhodnější použít rozlišovač, například České dráhy (státní organizace).

Plavidla a vzducholodě

Lodě, jejichž majitelé před jména svých lodí dávají prefix identifikující majitele (tedy lodě americké, britské, indické, australské, kanadské, novozélandské, německé (za německého císařství) a rakousko-uherské, …), se píší s tímto prefixem (USS, HMS, HMIS, HMAS, HMCS, HMNZS, SMS, …), neboť tento prefix je součástí jejich jména. U lodí japonského císařského námořnictva a Kriegsmarine se sice občas uvádějí prefixy IJN a DKM, ale tyto nejsou součástí jména a ani jedno z obou jmenovaných námořnictev je nepoužívalo. Proto nechť jsou články o jejich lodích bez tohoto prefixu. Například SMS Panther, HMS Victory, Hóšó (nikoliv „IJN Hóšó“).

Za jménem v závorce se uvádí identifikační kód jednotky, neboť ten bývá jednoznačný a lze s jeho pomocí rozlišit dvě jednotky stejného jména (viz např. USS Enterprise (CV-6) a USS Enterprise (CVN-65). V případě kódů lodí US Navy navíc určuje i typ plavidla. (Pozn: Jestliže loď během kariéry svůj kód měnila, uvádí se zpravidla původní kód, případně „ten známější“ – dobrým vodítkem může být jméno na anglické Wikipedii) Pouze v případech, kdy nebyl kód přidělen, či není znám, jako poslední možnost jednoznačné identifikace (jestliže pod stejným názvem může být více lodí, či například osob) se používá rok položení kýlu, spuštění na vodu (preferováno) či převzetí do služby (např. Rjúdžó (1869) a Rjúdžó (1931)). Nevíte-li si rady, obraťte se na někoho z portálu Loďstvo, určitě Vám poradí.

Umělecká díla

Názvy filmů často kolidují s názvy knih nebo jinými výrazy. Proto používejte pro rozlišení výraz (film), např. Krtek (film). Pokud existují různé filmy se stejným názvem, použijte pro rozlišení rok premiéry, např. Titanic (film, 1997).

Obdobná obezřetnost je vhodná při pojmenovávání článků o dramatických a výtvarných dílech, jejichž název by mohl být zaměnitelný s předlohou (knihou, událostí, osobou) či obecným významem slova či sousloví.

Má-li film, seriál či jeho díl ustálený český název (byl pod ním uveden v kinodistribuci nebo vysílán v některé české televizi), použijte jej. V opačném případě použijte název původní. V případě uvedení pod českým názvem pouze v rámci festivalu nebo jiné jednorázové akce zvažte, jestli takový český název lze považovat za ustálený (obvykle spíše ne). V případě uvedení pod různými českými názvy je třeba posoudit očekávatelnost jednotlivých variant. Více informací o názvech článků této tematiky se nachází na WikiProjektu Televize.

Webové servery

Názvem článku by mělo být pokud možno původní jméno webu (např. Orkut). Některé servery/firmy přitom mají přímo v názvu doménu: Amazon.com. Z důvodu snazšího rozlišení se doménové jméno přidává i v těch případech, kdy se název serveru kryje s jiným heslem. Například server Kompost má článek Kompost.cz, aby byl odlišen od kompostu. Tato varianta se upřednostňuje před opisy typu Kompost (internet).

Související stránky