Smluvní přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky jsou ve veřejné dopravě přepravní podmínky vyhlášené dopravcem, v neveřejné dopravě přepravní podmínky sjednané oběma stranami v přepravní smlouvě. Smluvní přepravní podmínky stanoví práva a povinnosti dopravce i cestujících. V kontextu se v právních předpisech i v praxi termín často používá ve zkrácené podobě, přepravní podmínky, smluvní podmínky, v případě veřejné dopravy předem vyhlášené podmínky a podobně.

Grafické vyjádření některých přepravních podmínek na liberecké tramvaji.

Termínem přepravní řád se v českém právním řádu označuje obecně závazný státní prováděcí předpis (vyhláška ministerstva dopravy, v případě nákladní drážní dopravy nařízení vlády). Dodržovat smluvní přepravní podmínky společně s tarifem (tarifními podmínkami) a přepravním řádem je povinen cestující, který uzavře přepravní smlouvu. Ve veřejné osobní dopravě se zpravidla přepravní smlouva uzavírá tím, že cestující splní tarifní podmínky a vstoupí do vozidla nebo do přepravního prostoru.

V minulosti právní úprava (například § 23 vyhlášky č. 127/1964 Sb., městský přepravní řád, a § 23 vyhlášky č. 133/1964 Sb., silniční přepravní řád) nazývala přepravní podmínky vyhlašované dopravcem termínem místní úpravy v pravidelné přepravě osob.

Právní rámec editovat

Dopravci ve veřejné silniční linkové dopravě je povinnost vydat a uveřejnit smluvní přepravní podmínky uložena § 18 písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Smluvní přepravní podmínky jsou ze zákona implicitní částí obsahu přepravní smlouvy, která obvykle nebývá ze strany cestujícího uzavírána ústně ani písemně, ale pouhým aktem využití služby. Cestujícímu povinnost dodržovat tyto podmínky stanoví § 18a odst. 3 písm. a) zmíněného zákona, dopravci § 18 písm. c).

Dopravci ve veřejné osobní nebo nákladní drážní dopravě ukládá § 36 písm. a) zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, povinnost smluvní přepravní podmínky předem vyhlásit v Přepravním a tarifním věstníku a provozovat dopravu podle nich. Drážní zákon v některých formulacích píše zkráceně jen o smluvních podmínkách nebo přepravních podmínkách, přičemž stejné výrazy používá i v případě podmínek sjednaných v neveřejné dopravě.

Skutečnost, že dodržování vyhlášených smluvních přepravních podmínek je implicitním obsahem přepravní smlouvy, stanoví i § 3 odst. 1 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu. Podle § 49 odst. 3 vyhl. 175/2000 Sb. uzavřením přepravní smlouvy přistupuje cestující na smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem.

Obsah podmínek editovat

Ve veřejné silniční linkové dopravě podle § 18a odst. 4 Zákona o silniční dopravě a ve veřejné osobní i nákladní drážní dopravě podle § 37 odst. 6 Zákona o drahách stanoví dopravce v přepravních podmínkách výši přirážky (za neprokázání se platným jízdním dokladem nebo za nedodržení přepravního řádu nebo pokynu a příkazu pověřené osoby nebo za znečištění vozidla nebo za rušení klidné přepravy cestujících nebo jiné obtěžování cestujících), která nesmí přesáhnout 1000 Kč, od roku 2013 nesmí přesáhnout 1500 Kč. Podle § 7 odst. 5 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, stanoví dopravce výši přirážky ve smluvních přepravních podmínkách a uvede ji v tarifu.

V § 37 odst. 7 Zákon o drahách v návaznosti na pojednání o přepravním řádu říká, že podrobnosti přepravních podmínek mohou být stanoveny ve smluvních přepravních podmínkách. Zákon přitom neumožňuje odchýlit se od přepravního řádu.

V silniční a integrované dopravě podle § 18b odst. 2 Zákona o silniční dopravě může dopravce v přepravních podmínkách odlišně od přepravního řádu stanovit

 • podmínky, za nichž si lze předem zakoupit místo k sezení,
 • rozsah a podmínky přepravy zavazadel, včetně podmínek, za nichž si lze jako zavazadlo vzít nebezpečné věci,
 • podmínky přepravy zvířat
 • podmínky přepravy autobusových zásilek a tarif.

Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, zmiňuje z možného nebo povinného obsahu smluvních přepravních podmínek například toto:

 • údaje na jízdence umožňující kontrolu platnosti a správnosti použití jízdenky, případně i jiného jízdního dokladu (§ 5)
 • linky nebo spoje, u kterých je možno po nástupu do vozidla zakoupit si jízdenku s přirážkou (§ 7 odst. 5)
 • podrobnosti týkající se (§ 7 odst. 7):
  • prodeje jízdenek, příplatků a místenek ve výdejnách jízdenek ve stanici nebo v jiných zařízeních, kde je možno zakoupit si jízdenku předem,
  • podmínek jejich vracení,
  • druhu, formy, případně vzorů jízdenek, příplatků a místenek,
  • způsobu označení jízdenky pro jednotlivou jízdu při samoobslužném způsobu odbavování cestujících
  • dobu před nástupem do vozidla, kdy je možno si zakoupit příplatek za lůžko nebo za lehátko, i další podrobnosti týkající se podmínek obsazování míst rezervovaných místenkami, obsazování míst v lůžkových a lehátkových vozech a podmínek přepravy v těchto vozech. (§ 9)
 • náležitosti zavazadlového lístku (§ 24)
 • smluvní poplatek za uvedení ceny zavazadla a horní hranici ceny cestovního zavazadla (§ 25 odst. 5)
 • další podmínky pro přepravu dětí (§ 10 odst. 4)
 • podmínky přepravy ručních zavazadel a spoluzavazadel, například rozměry, hmotnost, případně druhy přepravovaných věcí a jejich umístění ve vozidle, (§ 11, § 20)
 • podrobnosti podmínek přepravy osobních automobilů jako cestovního zavazadla (§ 29)
 • jednotkové hmotnosti některých druhů cestovních zavazadel (§ 25 odst. 4)
 • možnosti disponování s cestovním zavazadlem, zejména možnost vrátit cestovní zavazadlo zpět do stanice podací, a případně další podrobnosti pro přepravu cestovních zavazadel (§ 31)
 • podmínky nástupu a výstupu cestujícího s dětským kočárkem s dítětem, umístění kočárku s dítětem ve vozidle a podrobnosti podmínek přepravy (§ 11)
 • omezení nebo vyloučení přepravy zvířat na některých spojích nebo omezení počtu psů současně přepravovaných ve vozidle (§ 23)
 • podrobnosti o podmínkách nástupu a výstupu cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace (§ 12)
 • dobu, v jaké je ve veřejné drážní osobní dopravě na dráze celostátní a dráze regionální nutno předem požádat o zajištění přepravy cestujícího na vozíku pro invalidy, aby ji dopravce byl povinen zajistit, podrobnosti o podmínkách přepravy osoby na vozíku pro invalidy a o umístění vozíku pro invalidy ve vozidle (§ 13)
 • místo vydávání písemného potvrzení o omezení nebo zastavení dopravy, vynechání spoje nebo doby jeho zpoždění (kromě městské hromadné dopravy) (§ 14 odst. 1 písm. e)
 • způsob a místo potvrzování skutečností, které mohou zakládat uplatnění práva z přepravní smlouvy o přepravě osob, (§ 37) a místa uplatňování těchto práv (§ 38)
 • lhůtu před odjezdem, kdy je možno vrátit nepoužitou jízdenku pro jednotlivou jízdu nebo doklad o zaplacení ceny za lůžko nebo lehátko, a výši nákladů odečítaných při vracení (§ 41)
 • možnost vrácení jízdného nebo jeho části za nevyužitou nebo částečně nevyužitou časovou jízdenku (§ 42)

Podle § 49 odst. 2 vyhl. 175/2000 Sb. smluvní přepravní podmínky nesmějí být v rozporu s ustanoveními přepravního řádu ani s ustanoveními jiných právních předpisů. Úroveň poskytovaných přepravních služeb nesmí být smluvními přepravními podmínkami zhoršena osobám, jejichž potřeby jsou uspokojovány, oproti úpravě dané tímto přepravním řádem.

Zveřejňování editovat

Dopravce ve veřejné silniční osobní dopravě a v městské hromadné dopravě je povinen zveřejnit ve vozidle alespoň podstatné části vyhlášených přepravních podmínek a tarifu pro daný spoj. (§ 14 odst. 1 písm. b vyhl. 175/2000 Sb.)

Dopravce je povinen podávat informace o jízdních řádech, o tarifu a o vyhlášených přepravních podmínkách, a to na místech určených pro styk s cestujícími. (§ 14 odst. 1 písm. a)

Další specifikaci způsobu zveřejňování obsahuje § 49 vyhlášky 175/2000 Sb.:

Dopravce ve veřejné drážní osobní dopravě na dráze celostátní a regionální a na dráze lanové vyhlašuje smluvní přepravní podmínky uveřejněním jejich plného znění v Přepravním a tarifním věstníku a dále je zveřejňuje na místech určených pro styk s cestujícími a podstatnou část z nich zveřejňuje v knižním vydání jízdního řádu, případně i ve vozidle.

Dopravce v silniční veřejné linkové dopravě vyhlašuje smluvní přepravní podmínky uveřejněním jejich plného znění na místech určených pro styk s cestujícími a dále podstatnou část z nich zveřejňuje v jízdním řádu a ve vozidle.

Dopravce v městské hromadné dopravě vyhlašuje smluvní přepravní podmínky uveřejněním jejich plného znění na místech určených pro styk s cestujícími a podstatnou část z nich zveřejňuje ve vozidle, případně v jízdním řádu.

Související články editovat