Wikipedie:Pojmenování kategorií

Wiki rules.svg

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Doporučení o kategoriích popisuje zásady, jaká pojmenování kategorií jsou na české Wikipedii upřednostňována. Přídavkem k doporučení jsou i obecné zásady, jaké odkazy má obsahovat text kategorie (hlavní článek, interwiki, commons).

Ucelené a podrobné vysvětlení je v nápovědě Kategorizace.

Při zakládání kategorií a jejich pojmenování se řídíme převážně logikou a citem, ale pro některé sporné případy jsou v zájmu sjednocení stylu uvedena následující doporučení, která mají pomoci wikipedistu přivést na preferovaný systém, aby jeho práce nemusela být opravována. Správným a jednotným pojmenováním kategorií ve spojení se správným a vhodným umístěním článků a podkategorií do konkrétních kategorií se vytvářejí stromy a sítě kategorií, ve kterých je snadné se orientovat a které je možné kategorie instinktivně využívat při vyhledávání, prohlížení i zařazování.

Základní zásadyEditovat

 • Aplikujte standardní způsob pojmenovávání (viz Wikipedie:Název článku), zvláště
  • nepoužívejte velká písmena u běžných podstatných jmen;
  • nepoužívejte zbytečně zkratky. Příklad: „Druhá světová válka“, ne „WW2“;
  • v případě stejných názvů se doporučuje používat rozlišovač (upřesnění v závorce) podobně jako u článků.
 • Je-li téma vymezeno názvem oboru nebo tématu, použijte přednostně jednotné číslo (Kategorie:Film, Kategorie:Právo, Kategorie:Sport, Kategorie:Opera). Je-li vymezeno věcně, použijte množné číslo (Kategorie:Lokomotivy, Kategorie:Spisovatelé, Kategorie:Řeky). Všimněte si, že v některých případech existují dvě kategorie s názvem jak v jednotném čísle (kam se řadí témata vztahující se k danému obecnému pojmu označujícím obor), tak v množném čísle (seznam různých konkrétních zástupců). Například: Kategorie:Opera a Kategorie:Opery nebo Kategorie:Sport a Kategorie:Sporty. Při kategorizaci článků dejte pozor, abyste nepoužili nesprávnou variantu.
 • Nezabudovávejte strukturu kategorií do jmen. Příklad: „Monarchové“, ne „Lidé - Monarchové“. Název kategorie by však měl být volen tak, aby nebyl zaměnitelný s odlišnou kategorií v jiném tématu.
 • Jména jako Kategorie:Seznamy foobarů by se měla používat pouze pro stránky se seznamy, jako např. „Seznam foobarů, které jsou baz“, „Seznam foobarů začínajících na Fň“ apod.

Vymezení tématuEditovat

Je třeba myslet na to, že kategorie není jen seznamem, ale název kategorie vymezuje téma. V kategorii Řeky tak nebudou zařazeny jen články o jednotlivých řekách, ale i třeba teoretické hydrologické články o řekách nebo článek o říčních přívozech. V kategorii Ústecký kraj nebudou jen okresy Ústeckého kraje, ale i třeba kategorie Hejtmani Ústeckého kraje, článek o dopravě v Ústeckém kraji a článek o národním parku České Švýcarsko. V kategorii Komunikační bariéry nebudou jen články o jednotlivých handicapech, ale také články o pomůckách nebo metodách jejich překonávání, například o Braillově písmu. Kategorie Veřejná správa může obsahovat nejen názvy úřadů, ale i zajímavé příznačné kauzy z různých oblastí rozhodování veřejné správy. Kategorie:Bible plní i funkci kategorie Biblistika, protože obsahuje články o Bibli, a proto patří jak do kategorie Literární díla, tak do kategorie Teologie. Jindy zase kategorie nazvaná podle oboru plní i funkci označení předmětu tohoto oboru.

Je-li název kategorie míněn v užším významu, mělo by to být v úvodu stránky zřetelně uvedeno.

Netradiční vymezení témat je sice v anglické Wikipedii vítané a obvyklé, ale v české Wikipedii častěji naráží na nesouhlas. V zájmu předcházení konfliktům se proto doporučuje umírněnost a ochota k diskusi při tvorbě kategorií.

Název geograficky nebo národně vymezené kategorieEditovat

U geografických názvů článků i kategorií se upřednostňuje používat tvary typu Doprava v Německu, Mosty v Berlíně, Letiště ve Středočeském kraji, Průmysl na Slovensku před názvy typu Německá doprava, Berlínské mosty, Středočeská letiště, Slovenský průmysl i před názvy typu Letiště středních Čech, Průmysl Slovenska.

Výjimkou jsou články, které se vážou k jazyku či národnosti (Čeští zpěváci), nikoliv k území, a jiné odůvodněné případy, například pro označení země původu, pro subjekty působící mimo území, podle něhož se jmenují nebo k němuž jinak přísluší (České námořní lodě, nikoliv Námořní lodě v Česku, Válečné spory Německa a nikoliv Válečné spory v Německu. Název Kulturní památky Německa zahrnuje i mobilní památky) nebo je-li předložkové označení z jazykových či věcných důvodů nevhodné. Viz diskusi.

Obsahuje-li název kategorie dvě přídavná jména, uvádí se na prvním místě geografické (národní) vymezení (Kategorie:České rockové skupiny, Kategorie:Američtí hudební skladatelé atd.).

V geograficky vymezených názvech článků a kategorií se upřednostňuje použití geografického názvu státního území před názvem konkrétní státní instituce (konkrétního státu). Tedy v Německu a nikoliv ve Spolkové republice Německo, v Belgii a nikoliv v Belgickém království, v Česku a nikoliv v České republice, v Libyi a nikoliv ve Velké libyjské arabské lidové socialistické džamáhíríji. Výjimkou jsou články a kategorie, jejichž předmětem je přímo jen politický státní útvar nebo se k němu úzce a výhradně vztahují (například článek Česká a Slovenská Federativní Republika).

Viz též diskuse Spor o užití slova Česko a Česko nebo Česká republika?.

Na základě proběhlých diskusí se doporučuje uplatňovat ve speciálních případech jednotně tyto výjimky:

 • označení v USA, nikoliv ve Spojených státech amerických. Viz diskusi a hlasování.
 • Američtí vědci pro označení vědců z USA. Pro označení kontinentu užívat Severoameričtí a Jihoameričtí.
 • označení kategorií vymezených územím Spojeného království Velké Británie a Severního Irska je zatím předmětem diskuse. Viz diskusi a hlasování. Podobný postup je vhodné použít i u jiných separovaných území nesouvisejících s hlavním územím státu (např. Aljaška, různé ostrovy atd.) nebo se jinak zásadně vymykajících z jeho běžného označení. Konkrétní případy je vhodné prodiskutovat a závěr diskuze zapsat sem mezi výjimky.
 • označení v Čínské lidové republice, nikoliv v Číně (k odlišení od Tchaj-wanu, jehož oficiální název je Čínská republika)

Obecné zásadyEditovat

 • Kategorie týkající se státního území nemají být pojmenovány podle názvu konkrétního státu, ale nadčasovějším geografickým názvem (Německo, Česko, Polsko, Libye). Výjimky jsou vhodné v případech, kdy státní území jiný název než název státu nemá (Spojené státy americké), a v případech, kdy tím lze předejít nejednoznačnosti názvu.
 • Kategorie týkající se konkrétních státních útvarů by měly být pojmenovány podle oficiálního názvu popisovaného státního celku (Kategorie:Čínská lidová republika, Kategorie:Česká socialistická republika, Kategorie:Česká republika, Kategorie:Spojené státy americké, Kategorie:Velká libyjská arabská lidová socialistická džamáhíríje). Tato kategorie by měla být zařazena do kategorie státního území, pokud s ní není totožná (například kategorie Česká socialistická republika i kategorie Česká republika by měly být zařazeny v kategorii Česko).
 • U geograficky vymezených názvů kategorií se upřednostňuje používat předložková spojení typu Doprava v Německu, Mosty v Berlíně, Letiště ve Středočeském kraji, Průmysl na Slovensku před názvy typu Německá doprava, Berlínské mosty, Středočeská letiště, Slovenský průmysl i před názvy typu Letiště středních Čech, Průmysl Slovenska. V případě stejných názvů se doporučuje používat rozlišovač podobně jako u článků, například Kategorie:Hrady ve Lhotě (okres Písek).
  • Pokud však kategorie označuje objekt nebo systém, který zasahuje i mimo území zmíněné v názvu, nebo pokud předložková vazba z jiných důvodů není vhodná, použije se přednostně přídavné jméno (například Liberecké tramvaje, Německé firmy, České kulturní památky) nebo druhý pád (Dějiny Německa, nikoliv Dějiny v Německu). Kategorie:Kulturní památky Německa – viz diskuse
  • Přídavné jméno nebo druhý pád se používá také tehdy, pokud jde o označení původu nebo národnostní vymezení (České pivo, Francouzské zvyky, Němečtí spisovatelé, Italské firmy)
 • V názvu kategorie, který obsahuje dvě přídavná jména, by mělo být jako první uvedeno geografické nebo národní vymezení a jako druhé tematické vymezení (například Kategorie:České rockové skupiny, Kategorie:Američtí hudební skladatelé)

Dohodnuté výjimky a sporné případyEditovat

V dosavadních diskusích byly komunitou dohodnuty a přijaty některé výjimky a zvláštnosti v pojmenovávání a zařazování kategorií. Podrobnější informace o těchto dohodách, ze kterých doporučení čerpá, jsou uvedeny v diskusi nebo Vás k nim nasměruje odkaz u výjimky nebo příkladu.

 • Kategorie:XXX v Čínské lidové republice, nikoliv Kategorie:XXX v Číně (k odlišení kontinentální Číny od Tchaj-wanu, jehož oficiální název je Čínská republika)
 • Kategorie:XXX ve Spojeném království, nikoliv Kategorie:XXX ve Velké Británii ani Kategorie:XXX v Británii nebo Kategorie:XXX ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska
 • Kategorie:XXX v Severním Irsku má být zařazena také pod kategorii Kategorie:XXX ve Spojeném království (dokud nebude rozhodnuto jinak).
 • Kategorie:XXX v USA, použití zkratky namísto slovního označení – viz diskuse a hlasování
 • Kategorie:Američtí XXX – používané pro subjekty či objekty pocházející z USA, pro kontinenty rozlišovat Severoameričtí XXX a Jihoameričtí XXX
 • Kategorie:XXX v Česku – viz Spor o užití slova Česko, Česko vs Česká republika

Názvy kategorií mimo hlavní jmenný prostorEditovat

Názvy kategorií mimo hlavní jmenný prostor využívají hierarchické pojmenování (např. Kategorie:Šablony:Údržbové či Kategorie:Wikipedie:Monitoring).

Stránka kategorieEditovat

Podrobnější informace naleznete na stránce Nápověda:Stránka kategorie.

Doporučuje se, aby kategorie byly při vzniku

 • doplněny o hlavní článek pomocí šablony {{Hlavní článek|Název předmětu, o které kategorie pojednává}}. Hlavní článek je článek, který definuje téma kategorie nebo obsahuje jeho shrnutí.
 • provázány s položkou na Wikidatech.
 • doplněny o odkaz na Commons, pokud tam shodná kategorie existuje, pomocí šablony {{commonscat|Název odpovídající kategorie na Commons}}.

Související stránkyEditovat