Češi

evropský národ a etnická skupina pocházející z České republiky
Tento článek je o slovanském národě. Další významy jsou uvedeny na stránce Čech.

Češi (archaicky Čechové) jsou západoslovanský národ, žijící převážně na území Česka. Významnější české menšiny žijí v Německu, na Slovensku a v Rakousku, častěji se vyskytují i ve Francii, Itálii, Spojeném království, USA, Švýcarsku, Chorvatsku a na Ukrajině (Volyň). Češi jsou potomky slovanských kmenů, jež v 6. století pronikly do střední Evropy a smísily se zde s dosavadním převážně kelto-germánským obyvatelstvem. Mluví češtinou, která je blízce příbuzná se slovenštinou a lužickou srbštinou.

Češi
1. řada: J. A. Komenský • Jan Hus • František Palacký • J. E. Purkyně 2. řada: Karel IV. • Alfons Mucha • Vratislav II. • Bedřich Smetana
Populace
10-13 milionů
(včetně Moravanů a českých Slezanů)
Země s významnou populací
ČeskoČesko Česko: 6 372 104[1][nb 1]9 246 784[2]
USA USA 1 700 000[3][4]
KanadaKanada Kanada 94 805[5]
IzraelIzrael Izrael asi 50 000[6]
NěmeckoNěmecko Německo max. 60 000[7]
SlovenskoSlovensko Slovensko 36 153 (2017)[8]
AustrálieAustrálie Austrálie 21 196 (2006)[9]
Chorvatsko Chorvatsko 9 641 (2011)[10]
Rumunsko Rumunsko asi 5 800 (2005)[11]
Spojené královstvíSpojené království Spojené království 24 000-40 000 (2010-2011)[12]
IrskoIrsko Irsko 5 451 (2011)[13]
PolskoPolsko Polsko 4 727 (2017)[14]
SrbskoSrbsko Srbsko 1 824 (2011)[15]
Jazyk(y)
čeština

NázevEditovat

Teorie spojuje jméno Čech s kořenem čel-, kde je e původní. Tento kořen je v českých slovech čeleď, člověk (rus. čelovek). Je tu předpokládaný kořen kel/kol-: srov. pokolení, koleno. Původní význam tohoto kořene je ‚rod‘. Ve slovanských jazycích je dost dokladů (člověk, čeleď, člen, pokolení) pro předpoklad, že jméno utvořené z kořene čel- hypokoristickou příponou -chь mělo význam ‚člen rodu, našinec‘; tím by se dal také vysvětlit hypokoristický, „mazlivý“ tvar na -ch.[16][17][18] Možné jsou ale výklady od slovesa *čechati, *česati, které mohlo znamenat „česat“, „drhnout“ i „bít“, takže čech mohl být „bojovník“.[18] Nejasné je spojení se slovinským čěh ve významu „pastevec, chlapec“.[18]

Mužský příslušník českého národa se nazývá Čech, mužští příslušníci českého národa jsou Češi, zastarale Čechové. Ženská příslušnice českého národa je Češka, ženské příslušnice českého národa jsou Češky, zastarale Čechyně.

Cizojazyčné názvy jako Bohemia, Boemia či Böhmen jsou odvozeny od latinského Boiohaemum (Tacitus) – název vznikl složením slov Boia (Bójové) a protogermánského slova *haimaz ve smyslu „vlast, domov“ (srv. dnešní německé Heimat a anglické home).[19] Název tedy doslovně znamená „vlast Bójů“.[19] Od tohoto názvu je odvozen i pojem „bohémství“ označující neuspořádaný život. Slovo „bohém“ se začalo používat ve Francii v 19. století, kdy se mladí umělci začali masově stěhovat do sousedství migrujících Cikánů, o nichž se v tehdejší Francii tvrdilo, že přišli z Bohemie, tedy z Čech.[19][20]

V některých zemích (Srbsko, Rumunsko) byli Češi zváni jako Pémové či Pémci. Toto označení bylo odvozeno od německého Böhmen [bémen].[21]

Dějiny národaEditovat

Mytologický původEditovat

Podle mytologického líčení přivedl Čechy z dávné pravlasti Praotec Čech. V čele svého kmene, aby vyhledal zemi zaslíbenou, putuje přes řeky, hory a louky, až dorazí do krajiny nástrojem nedotčené, dojde k hoře Říp uprostřed roviny, vyleze na vrchol a zaplesá: „To je ona, země zaslíbená, mlékem a strdím oplývající!“ Což je charakteristika Země zaslíbené převzatá ze Starého zákona, kterou Bůh slíbil Mojžíšovi na hoře Sinaj.[22] Praotec oznámí svému kmeni, že došel svého cíle a dál už se trmácet nemusí, načež vznese případnou otázku o tom, jakže by se ona nově objevená země měla jmenovat. Dlouhou cestou znavený lid se zaraduje a v nadšení, že je konec útrapám, zvolá: „Tvým jménem, tvým jménem ať se země jmenuje.“ A od té doby se Čechám říká Čechy. To je ovšem krajně nepravděpodobné. Čechovi potomci, rod, čeleď by se nazývali jménem utvořeným patronymickou příponou -ici, tedy Češici, resp. Čechovici.[17]

Historický původEditovat

Slovanské obyvatelstvo přišlo na území Čech a pak Moravy v průběhu 6. století z východu, během stěhování národů. Z prvních staletích není doloženo jejich formování v národy nebo trvalé státní útvary, lze však předpokládat vzájemné působení mezi slovanskými kmeny i vymezování se vůči jiným etnikům, jak je to doloženo v případě Sámovy říše. Jazyková příbuznost později doložená u sousedícího obyvatelstva zařadila obyvatelstvo Čech a Moravy do skupiny Západních Slovanů, nazývaných tak podle oblasti, na které se usadili.

Středověký národEditovat

O charakteru slovanského osídlení a formování českého národa před vznikem českého státu (6.–9. století) nevíme vzhledem k nedostatku historických pramenů téměř nic jistého a historici jsou nuceni pracovat s hypotézami na základě nepřímých dokladů a analogií. Jednou z hlavních sporných otázek jsou české kmeny, zda v tomto období tvořilo obyvatelstvo jednu velkou skupinu (teorie jediného kmene) nebo několik skupin (kmenová teorie).

V 19. století přišli historikové (V. V. Tomek) s teorií, že skupiny obyvatel jmenované Kosmovou kronikou jako byli Děčané, Doudlebi, Charváti, Chebané, Litoměřici, Lučané, Zličané, byly jednotlivé kmeny, které teprve v 10. století sjednotili Přemyslovci v jeden celek. Naproti tomu novější teorie reprezentovaná nejvýrazněji Dušanem Třeštíkem předpokládají již od příchodu Slovanů jeden český kmen, v rámci kterého vznikla malá knížectví, jež dala název domnělým kmenům. Tomu odpovídá, že Češi v zahraničí vystupovali jako jeden celek, například při křtu blíže neznámých 14 českých knížat v Řezně v roce 845. Na pevnější sjednocení českého etnika však mělo budování přemyslovského státu od 10. století rozhodující vliv. Jak uvádí D. Třeštík „ Jméno Čechů se objevuje poprvé v I. staroslověnské legendě, tedy v 10. století.“ Do té doby bylo obyvatelstvo české kotliny známo pouze pod názvy „Bohmemani“ či „Beuwinitha“ – tedy Winidové (Slované) usídlení na území, které dříve obýval keltský kmen Bójů.

Po připojení Moravy k přemyslovskému státu v první polovině 11. století se začal formovat středověký český „národ“[23] zahrnující i moravské obyvatelstvo (sjednocené už v první polovině 9. století ve Velkomoravské říši)[24] a slezské Holasice. Od 13. století započala německá kolonizace českých zemí, jejímž důsledkem bylo takřka celé pohraničí německojazyčné a několik jazykových ostrovů (Jihlavsko, Svitavsko, Praha, Brno, Vyškovsko a mnohá větší města) vzniklo i uprostřed českojazyčné oblasti.

Národní obrozeníEditovat

 
Národní muzeum v roce 1900

Habsburkové se snažili svou moc v zemích Koruny české upevnit prostřednictvím podpory římskokatolické církve na úkor šlechty. V roce 1618 došlo k povstání českých stavů proti Habsburské vládě, které bylo poraženo v bitvě na Bílé hoře roku 1620. Následující pobělohorské období bylo pozdějšími vlasteneckými autory nazváno „dobou temna“. V důsledku třicetileté války a vyhnání protestantů ze země ztratily české země jednu třetinu obyvatel. Také katolické církvi neloajální česká šlechta byla nahrazena cizinci. Habsburkové následně prosazovali politiku důsledné rekatolizace, jež vedla k obnovení pozic katolicismu a upevnění jejich vlády. V 18. století začal císař Josef II. prosazovat politiku germanizace, jež vedla k ustanovení němčiny jako oficiálního jazyka Rakouské říše a vytlačování češtiny jako mluveného jazyka. O návrat mluvené češtiny mezi široké masy obyvatel se v průběhu národního obrození snažila skupina „národních buditelů“. Proces národního obrození dospěl až k politickým požadavkům vůči Habsburské monarchii, které se týkaly jazykových a občanských práv. Tyto požadavky byly splněny pouze částečně, což vedlo k sílící nespokojenosti obyvatel. Tato nespokojenost byla navíc zesílena důsledky první světové války.

Československý národEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Čechoslovakismus.

V roce 1918 bylo vyhlášeno nezávislé Československo, v němž Češi spolu se Slováky (kterých ovšem bylo o mnoho méně než Němců) tvořili majoritu. Za první republiky došlo k největší emigrační vlně ve dvacátém století, důvodem byla dlouhotrvající ekonomická krize, bída a beznaděj velké části obyvatelstva. Po podepsání Mnichovské dohody v roce 1938 byly Sudety osídlené převážně německy mluvícím obyvatelstvem připojeny k nacistickému Německu po obsazení zbytku území Čech a Moravy byl vyhlášen protektorát. Slováci z obavy z možného rozdělení jejich území mezi Polsko a Maďarsko a pod hrozbou Tisovi ze strany Hitlera vyhlásili svůj vlastní Slovenský stát. Po skončení druhé světové války bylo Československo obnoveno. Následoval poválečný odsun Němců z Československa, jenž ukončil staleté soužití Čechů a Němců v Českých zemích. Desetitisíce Čechů bylo v poválečných letech repatriováno z Polska (Zelów aj.), ukrajinské Volyně a rumunského Banátu. Po Invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 došlo k vlně emigrace z Československa, během níž mnoho vysoce kvalifikovaných lidí odešlo především z ekonomických důvodů za Železnou oponu.

CharakteristikaEditovat

JazykEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Čeština.

Češi hovoří češtinou, západoslovanským jazykem, který má celosvětově 12 milionů mluvčích. Jde o flektivní jazyk, vyznačující se komplikovaným systémem skloňování a časování. K písemným záznamům používá latinku, obohacenou o znaky s diakritikou. Pro výslovnost je charakteristický pevný přízvuk, opozice délky samohlásek a specifická souhláska /ř. Čeština je oficiálním jazykem České republiky a Evropské unie, také je vzájemně srozumitelná se Slovenštinou a Lužickou srbštinou.

GenetikaEditovat

 
Rozšíření populace ve vybraných národech podle podobnosti frekvencí jejich haploskupin, American Journal of Physical Anthropology, 2007
     Češi
     Němci
     Poláci
     Italové
     Balkán

Podle moderních genetických výzkumů jsou Češi potomci Slovanů, Germánů a Keltů, kteří v průběhu tisíciletí obývali území dnešního Česka. Geneticky je obyvatelstvo Česka v porovnání s některými jinými zeměmi velmi pestré a zahrnuje kromě 35 procent slovanské populace také třetinu populace s germánsko-keltským původem, 10 procent populace s nordickým (skandinávským) původem a další mají původ například židovský, jihoevropský nebo i sibiřský.[25] Podle jiného výzkumu je etnogeneze Čechů dotčena slovanským původem z 51 procent a zbytek je tvořen románským, germánským, židovským, ugrofinským nebo jihokavkazským původem.[26]

Češi mají vysokou frekvenci výskytu haploskupiny R1a – 34,2 %.[27] Vysoký výskyt této haploskupiny existuje mezi slovansky mluvícími národy ve střední a také ve východní Evropě.[28] Podle studií má pak 22 %[29] až 35,6 %[30] českých mužů západoevropskou Y-DNA haploskupinu R1b, která je mezi Slovany vzácná.[29][30] Dle studií má 11 %[29] až 13 %[30] Čechů nordickou haploskupinu I1.[29]

U Čechů byla také zjištěna vysoká frekvence mutace G551D genu CFTR, způsobující cystickou fibrózu. Podobně vysoké frekvence byly zjištěny v Rakousku a v keltských oblastech ve Walesu, Skotsku, Cornwallu, Irsku a Bretani.[31]

DěleníEditovat

Etnografické skupinyEditovat

 
Hanačka v kroji
 
Valach od Vsetína a Brumova okolo roku 1787

K Čechům jako národu se hlásí mnoho příslušníků etnografických skupin v Čechách (Chodové, Plzeňáci, Blaťáci, Doudlebové) na Moravě (Horáci, Hanáci, Moravští Slováci, Podlužáci, Valaši, Laši a další) i Slezsku (Goralé).[32] Tyto skupiny se v minulosti lišily některými kulturními rysy a dialektem. Po druhé světové válce se rozdíly mezi nimi začaly stírat, některé krajové zvláštnosti se však dosud udržují.

Moravská a slezská národnostEditovat

Podrobnější informace naleznete v článcích Moravané, Moravská národnost a Slezané.

V roce 1991 se dříve jednotná česká národnost rozložila na českou, moravskou a slezskou. (Národnosti přestaly být úředně předepisovány a vázány striktně na jazyk.)[33] V té době to vyvolalo velké překvapení.[zdroj?] Zatímco při sčítání lidu v roce 1991 se přihlásilo k moravské národnosti 1 362 313 občanů České republiky, tj. 13,2 % obyvatelstva, ve sčítání lidu v roce 2001 došlo k výraznému poklesu a k moravské národnosti se hlásilo 380 474 občanů ČR tj. 3,7 % obyvatelstva. Ve srovnání s rokem 1991 se při sčítání lidu v roce 2001 přihlásilo téměř milion osob opět k národnosti české.[34] Naopak v roce 2011 se podle předběžných výsledků počet občanů, hlásící se k moravské národnosti zvýšil na 630 897 občanů.[35]

K národnosti slezské se v roce 1991 hlásilo 44 446 osob, v roce 2001 10 878 osob a v roce 2011 to bylo 12 231. K národnosti polské se v ČR při stejném sčítání hlásí 39 269 osob.[34][36]

Obývané územíEditovat

StatistikaEditovat

Většina Čechů žije v Česku. Při sčítání lidu v roce 2011 se k české národnosti přihlásilo 6 732 104 osob, tedy 63,4 % obyvatel ČR.[37] Oproti sčítání lidu z roku 2001 to znamená značný pokles, způsobený především nevyplněním nepovinné kolonky národnost.

DiasporaEditovat

Podrobnější informace naleznete v článcích Čechoameričané a Volyňští Češi.

Podle odhadů dnes žije mimo Českou republiku 2,5 milionu Čechů.[38] Ve Spojených státech se k české národnosti hlásí až 1,7 milionu lidí,[39] jenže jde spíše o uvedení původu, protože k češtině jako mateřskému jazyku se příhlasilo méně než 350 tisíc lidí.[40] Stejná situace je v Kanadě, kde žije až 100 tisíc Čechů, ale češtinu ovládá méně než 24 tisíc lidí. Další největší české diaspory jsou v sousedních státech Česka v Rakousku a Slovensku, kde žije pod 40 000 Čechů.[41][42] V žádném státě mimo ČR netvoří Češi více než 1% obyvatelstva.

První česká diaspora vznikla na Ukrajině již ve 13. století kolem Žytomyra na a kolem roku 1600 také kolem Lvova. Vrchol české migrace na Ukrajinu přišel během průmyslové revoluce v letech 1868 až 1880 a směřoval do oblasti Volyně. Před repatriací do Československa v roce 1947 žilo na Volyni 40 000 Čechů v 647 čistě českých i etnicky smíšených obcích.[43] Po převzetí moci bolševiky v Rusku proběhla v sovětské části Volyně kolektivizace zemědělství během níž byla Čechům půda zabavena. Za druhé světové války tvořili Volyňští Češi v roce 1944 podstatnou část 1. československého armádního sboru.[44] Po válce proběhly rozsáhlé repatriace Volyňských Čechů do Československa. Na počátku 90. let bylo v důsledku Černobylské havárie dalším Volyňským Čechům umožněno vrátit se do vlasti.

Největší česká diaspora je v současnosti ve Spojených státech. K českým kořenům se zde hlásí téměř 1,5 milionů obyvatel. První českou migrační vlnou na území budoucích Spojených států byl příchod Moravských bratři, pokračovatelů Komenského Jednoty bratrské v první polovině 18. století. Čeští imigranti ve Spojených státech také založili mnoho osad ve státech Nebraska, Texas, Oklahoma a Illinois. Největším městem s českou populací se po Praze a Vídni stalo Chicago.

Významné skupiny obyvatel českého původu mají v Jižní Americe Argentina, Brazílie a Paraguay. V Argentině se k českému původu hlásí 45 000 lidí[zdroj?], v Brazílii je to 5000[zdroj?] lidí. V roce 1956 se pravnuk českého emigranta Juscelino Kubitschek de Oliveira stal 24. prezidentem Brazílie, který mimo jiné stanovil jako cíl vytvoření nového hlavního města Brasília. V Paraguayi se k české komunitě hlásí asi tisíc osob.

Z evropských zemí žije velká skupina lidí českého původu v Chorvatsku, v roce 2011 se k ní hlásilo necelých 10 tisíc osob[10]. V Rumunsku se počet občanů českého původu v roce 2005 odhadoval na 5 800[11] lidí, kteří na etnicky pestrém území Banátu udržují české tradice. V Srbsku, většinou v oblasti Banátu, jehož významná část leží v Srbsku, podle sčítání z roku 2011 žije 1824 Čechů.

Velmi početnou českou, resp. československou komunitu, jež sem přišla v několika vlnách mezi lety 1938 až 1968, má Izrael. Počet, včetně dětí již zde narozených, se odhaduje až na 50 tisíc.[45]

OdkazyEditovat

PoznámkyEditovat

 1. Tento údaj je minimální odhad, jelikož 2 742 669 občanů odmítlo uvést vlastní národnost při sčítání v roce 2011; velká většina z nich byli etničtí Češi, jak naznačuje údaj ze sčítání lidu v roce 2001, kdy se přihlásilo 9,25 milionů Čechů; bez Moravanů (9,8 milionů včetně).

ReferenceEditovat

 1. Tab. 6.2 Obyvatelstvo podle národnosti podle krajů: výsledky podle trvalého bydliště [online]. 2011. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 16 January 2013. (česky) 
 2. Czech Republic [online]. CIA - The World Factbook [cit. 2014-11-14]. Dostupné online. (anglicky) 
 3. https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/po-listopadu-odeslo-z-republiky-na-200-tisic-cechu.A140605_163121_domaci_cen
 4. 2013 American Community Survey 1-Year Estimates [online]. [cit. 2015-03-23]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2020-02-12. (anglicky) ; Američané českého původu
 5. Ethnic Origin (264), Single and Multiple Ethnic Origin Responses (3), Generation Status (4), Age Groups (10) and Sex (3) for the Population in Private Households of Canada, Provinces, Territories, Census Metropolitan Areas and Census Agglomerations, 2011 National Household Survey [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 6. Archivovaná kopie. www.kniha.cz [online]. [cit. 2017-09-30]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-10-01. 
 7. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/nemecko-vysava-pracovniky-z-pohranici-laka-je-nasobne-vetsi-vyplata-a-prispevek-na-dite-k-tomu-59351
 8. https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/cesi-na-slovensku.A171213_152844_domaci_fer
 9. 2006 census Data : View by Location
 10. a b http://www.dzs.hr/Hrv/censuses/census2011/results/htm/H01_01_05/H01_01_05.html
 11. a b [1], oddíl 1.6
 12. Estimated population resident in the United Kingdom, by foreign country of birth (Table 1.3) [online]. Office for National Statistics, 12 May 2012 [cit. 2012-08-13]. Dostupné online. (anglicky) 
 13. CSO Emigration [online]. Census Office Ireland [cit. 2013-01-29]. Dostupné online. (anglicky) 
 14. https://www.encyclopediaofmigration.org/
 15. Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији: Становништво према националној припадности - „Остали“ етничке заједнице са мање од 2000 припадника и двојако изјашњени
 16. Hošek, O významně jmen Čechové, Morava, Slované, Časopis Matice moravské 15, 1891. — Obnoveno J. Otrebským v knize Słowanie (1947).
 17. a b Jaromír Spal: Původ jména Čech, Naše řeč, ročník 36 (1953), číslo 9-10
 18. a b c REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Voznice: LEDA, 2001, 2012. 752 s. ISBN 978-80-7335-296-7. Heslo Čech, s. 112–113. (čeština) 
 19. a b c Online Etymology Dictionary: Bohemia [online]. Douglas Harper [cit. 2019-06-09]. Dostupné online. (angličtina) 
 20. WALKER, Andy. What is bohemian?. BBC News [online]. 2011-03-11. Dostupné online. (anglicky) 
 21. https://els.skauting.cz/archiv/pozvani-ctvrte-po-stopach-pemu-ztraceneho-ceskeho-kmene
 22. Ex 3, 8 (Kral, ČEP) a na celé řadě dalších míst
 23. Z nedostatku vhodnějšího pojmenování se používá tento novodobý termín, ovšem v uvozovkách nebo ve spojení „středověký národ“, aby se do středověké reality nezanášely anachronické pojmy, související až s moderním nacionalismem
 24. Hubinger a kol. (1985), str. 70
 25. KLEPÁČ, Vladimír. Jen třetina Čechů má slovanské kořeny, ukázal výzkum. Novinky.cz [online]. 2017-10-28 [cit. 2017-10-28]. Dostupné online. 
 26. GAZDÍK, Jan. Češi jsou Slované jen z půlky, říkají testy DNA. iDNES.cz [online]. 2007-06-14 [cit. 2017-10-28]. Dostupné online. 
 27. Luca F, Di Giacomo F, Benincasa T, Popa LO, Banyko J, Kracmarova A, Malaspina P, Novelletto A, Brdicka R. Y-chromosomal variation in the Czech Republic. Am. J. Phys. Anthropol.. 2007, s. 132–9. DOI:10.1002/ajpa.20500. PMID 17078035. (anglicky) 
 28. F. Luca, F. Di Giacomo, T. Benincasa et al., "Y-Chromosomal Variation in the Czech Republic," American Journal of Physical Anthropology 132:132–139 (2007).
 29. a b c d Distribution of European Y-chromosome DNA (Y-DNA) haplogroups by country in percentage
 30. a b c O. Semino et al, The genetic legacy of paleolithic Homo sapiens sapiens in extant Europeans: a Y chromosome perspective, Science, vol. 290 (2000), pp. 1155-59.
 31. Milan Macek, Milan Macek ml., Alice Krebsová, V. Vávrová. Centrum pro diagnostiku a léčbu cystické fibrosy, RELATIVNĚ VYSOKÝ VÝSKYT MUTACÍ G551D A CFTRDEL21KB CFTR GENU V ČESKÉ REPUBLICE U PACIENTŮ S CYSTICKOU FIBROSOU OBJEKTIVNĚ PROKAZUJE, ŽE NAŠE POPULACE JE SLOVANSKÉHO A KELTSKÉHO PŮVODU. Dostupné on-line
 32. Hubinger a kol. (1985), str. 69
 33. „Ve sčítáních 1970, 1980, 1991 se národností rozuměla příslušnost k národu nebo k národnosti, přičemž bylo ponecháno každému, aby národnost zapsal podle svého vlastního přesvědčení. ... Svým způsobem mělo výjimečné postavení (z hlediska dlouhodobého) sčítání z roku 1991. Nikoliv snad změnou trendů a objektivních demografických faktorů, ale společenskou atmosférou... První sčítání po revoluci v roce 1989 dalo občanům po dlouhých letech možnost vyjádřit svobodně své postoje a názory. Projevilo se to zejména v otázkách národnosti a náboženského vyznání, mimo jiné velmi bouřlivou diskusí nad možností uvádět v zápisu o národnosti samostatně národnost moravskou a slezskou. Sčítací arch umožňoval hned od počátku jakýkoliv zápis národnosti zcela bez omezení. ... Úzkou vazbu na národnost má zjišťování mateřského jazyka, před 2. světovou válkou byla vazba jazyka a národnosti velmi významná... “ – in: Národnosti v ČR od r. 1921 (článek z listopadu 2007 na stránkách ČSÚ)
 34. a b Český statistický úřad: Základní informace o vývoji obyvatelstva, domácností, domů a bytů, část 5. Národnost a mateřský jazyk
 35. SČÍTÁNÍ LIDU 2011 – K moravské národnosti se přihlásilo 630 897 lidí – Moravská národní obec – Za Moravu [online]. [cit. 2019-08-11]. Dostupné online. (česky) 
 36. Národnost a Mateřský jazyk publikováno ČSÚ
 37. Archivovaná kopie. notes2.czso.cz [online]. [cit. 2011-12-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-01-07. 
 38. https://www.e15.cz/domaci/v-cizine-uz-zije-kazdy-sesty-cech-nejcasteji-v-usa-1327855
 39. https://www.svetaznalec.cz/pocet-cechu-a-slovaku-zijicich-v-zahranici/
 40. Archivovaná kopie. factfinder.census.gov [online]. [cit. 2019-01-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-06-30. 
 41. http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/bevoelkerungsstruktur/bevoelkerung_nach_staatsangehoerigkeit_geburtsland/index.html
 42. https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/cesi-na-slovensku.A171213_152844_domaci_fer
 43. "Základní informace o Češích na Volyni"
 44. "Volyňští Češi – komunita v klinči divokých dějin Ukrajiny". Česká televize. 25. března 2014.
 45. Archivovaná kopie. www.kniha.cz [online]. [cit. 2017-09-30]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-10-01. 

LiteraturaEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat