Neolitická revoluce

přechod od lovců a sběračů k usedlé společnosti

Neolitická revoluce je termín charakterizující přechod od společnosti lovců a sběračů k společnosti usedlé, jejíž hospodářství je založeno na zemědělství, které vyžaduje soukromé vlastnictví.[1][2]

CharakteristikaEditovat

 
Oblast úrodného půlměsíce

Tento proces pravděpodobně proběhl poté, co skončila poslední doba ledová. Přibližně před 15 tisíci lety začala růst hladina moří a rozšiřuje se usedlý způsob života (natufijská a mushabianská kultura). Je zaveden řád a hierarchie.[3] K přechodu k zemědělství došlo někdy mezi 10. a 8. tisíciletím př. n. l. (holocén, předkeramický neolit) v oblastech Předního východu, na území tzv. úrodného půlměsíce, a je to považováno za jednu z nejdůležitějších událostí v celých dějinách lidstva. Tou dobou se zemědělství začalo vyskytovat také na ostrovech, jako je Kypr.[4]

Pojem „neolitická revoluce“ byl (jako analogie ke staršímu pojmu průmyslová revoluce)[5] rozšířen archeologem australského původu Verem Gordonem Childem a jím poprvé užit roku 1936 (pojem jako takový se vyskytoval již dříve).[6] Ten považoval klimatickou změnu za hlavní příčinu. Avšak pojem „revoluce“ není nejpřesnějším označením vzhledem k faktu, že celý proces neolitizace trval několik tisíciletí a nejednalo se tedy o změnu rychlou. Ve 20. století byl tedy vliv zemědělství zveličován,[7] nezpůsobil totiž větší nárůst populace[8] a podle genetických[9] a jiných[10] studií došlo k nárůstu populace dříve, s čímž by mohlo souviset i vymírání v pleistocénu (včetně vymizení ostatních druhů člověka) a behaviorální modernita. Základem neolitické revoluce je totiž eliminace konkurence (predátorů, plevele). Známky kultivace rostlin jsou i 23 tisíc let[11] či více staré.[12] Mouka se mele nejméně 30 tisíc let[13] a chléb se peče nejméně 14 tisíc let.[14] K přechodu k zemědělství tedy docházelo postupně už od doby před klimatickou změnou. Zemědělství se tedy mohlo rozšířit do světa (včetně Ameriky) z jednoho zdroje. Pozvolnost změny také naznačuje, že se nejednalo o zájem elit, ale potřebu chudých lidí.[15] Revoluci podmiňovaly nové starověké technologie jako metalurgie.

ZemědělstvíEditovat

 
Primitivní nástroj na mletí obilí

V 10. nebo v 9. tisíciletí př. n. l. došlo v oblasti tzv. úrodného půlměsíce (tj. v oblasti dnešní Palestiny, Sýrie, Turecka, Íránu a Iráku) ke změnám ve způsobu získávání obživy a přechodu z nomádského způsobu života. Vhodné podnebí bylo i jinde.[16] Doložena je výsadba fíkovníků (9300 př. n. l).[17] Po určitou dobu trvalo období sběru zrn divokých trav. Lidé postupně začali sami účelově pěstovat obilí (lipnicovité). Hlavně pšenici jednozrnku (cca 10000 př. n. l) a dvouzrnku (8800 př. n. l v Tell Aswad) a také ječmen. Také začali chovat dobytek (ovce, kozy, hovězí dobytek). Nejstaršími sídlišti, kde byla archeologicky zaznamenána přítomnost obilnin, jsou Mureybit v severní Sýrii (odhadované stáří nálezu 8050–7542 př. n. l.), Ali Koš v Íránu (7500–6750 př. n. l) a Jericho na Palestinských územích (7000 př. n. l.). Vedle obilnin také pěstovali hrách, čočku, proso (Čína),[18] len, mák, boby, výjimečně i oves a žito. Podobná centra se o něco později vytvořila i ve Střední Americe a na Dálném východě (oblast Žluté řeky).

Zemědělství je také doprovázeno intenzivním využitím dřeva (trám, topůrko, kolo, loď) při kácení lesů.[19] Zvýší se také sedimentace.[20]

Domestikace zvířatEditovat

 
Domestikovaný skot byl využíván k produkci mléka

Zároveň se začátkem pěstování obilnin, došlo i k domestikaci divokých zvířat. Zpočátku si lidé pravděpodobně vytvářeli tzv. živé konzervy. Tj. drželi v zajetí mláďata ulovených zvířat a vykrmovali je k pozdější spotřebě. Archeologicky nejsme schopni u kosterního nálezu postihnout, jestli se jednalo o „živou konzervu“ či již plně domestikované zvíře. Až později došlo k výraznému zmenšení velikosti chovaných zvířat. Nejstarší nálezy kostí ovce ze sídliště pocházejí ze Zarev Chemi/Shandaru (9 000 př. n. l.). Nálezy koz se objevují později – kolem 7 500 – 6 750 př. n. l. Kosti hovězího dobytka byly nalezeny v Jerichu (7 000 – 6 750 př. n. l.), Agrisse (6 500 př. n. l.) a Knossu (6 100 př. n. l.). Domestikovaný vlkpes se objevil na sídlištích mimo úrodný půlměsíc, a to ve Star Carr (Anglie) a v Seckenberg Moor (Německo, cca 7 500 př. n. l.). Nelze vyloučit, že sloužil (i) jako potrava. Evolučně se ale oddělil již před více než 30 tisíci lety.[21] Kůň se objevuje na Ukrajině kolem r. 4 000 př. n. l., snad v souvislosti s lokálními nomádskými společnostmi. Na evropském severu je uvažováno o domestikaci soba již na konci paleolitu.

Intolerance laktózy byla tak selekcí geneticky potlačena.[22]

Ostatní pokrokEditovat

Broušená industrieEditovat

 
Sumerský srp z doby přibližně 3000 př. n. l.

Kámen se nadále opracovával štípáním jako v paleolitu, ale objevila se i úprava broušením (nejstarší nálezy jsou i přes 40 tisíc let staré).[23] Nástroje tak byly opracovány jemněji a vznikaly i nové tvary (motyka, mlat atd.). V této době již lidé dokázali provrtat otvor pro topůrko. Typickým nálezem bývají srpy, jejichž čepel je složena z malých štípaných čepelek, které jsou smůlou či asfaltem vlepeny do hluboké spáry vytvořené v kostěné či dřevěné rukojeti.

KeramikaEditovat

Keramika je stará více než 20 tisíc let (gravettien). Rozšířily se hliněné nádoby, které byly vypalovány buď v ohništích nebo o něco později v keramických pecích. Keramika byla nalezena v Džarmu v Iráku (kolem 5 400 př. n. l.), další nálezy pocházejí z Anatolie.

TextilieEditovat

I textilie je starší než 20 tisíc let. Nacházíme doklady výroby textilií v podobě závaží tkalcovského stavu, přeslenů a konečně i otisků samotných látek na dnech keramických nádob (pravděpodobně nechávali lidé tohoto období nádoby před samotným výpalem vyschnout tak, že je postavili na látky a vysušili na slunci). Doklady o jedněch z nejstarších textilií na světě byly nalezeny i na Moravě, v oblasti Pavlova a Dolních Věstonic.[24]

Sociální změnyEditovat

Lidé poprvé převzali kontrolu nad způsobem získávání potravin, tj. přestali být závislí na tazích lovné zvěře a dokázali regulovat množství potravy, které bylo třeba k uživení komunity, což ve svém výsledku vedlo k růstu populace a potřebě intenzifikace komunikace. Ačkoli se mluví o zlepšení podmínek, člověk měl více práce, nemocí od chovaných zvířat a méně stravy (více zkažené zuby, menší postava).[25] Až po několika tisících letech se životní úroveň vrátila na úroveň před revolucí.[26]

Objevuje se dělba práce mezi pohlavími.[27] Produkce přebytku potravy umožnila také specializaci povolání; nebylo již nutné, aby se na výrobě potravin podílela celá komunita, a to umožnilo vydělení vrstvy řemeslníků. Vznikla tak později i standardizace, umožňující vznik písma, čísel, zákonů, peněz a stezek.

Od kočovného způsobu života se přechází k vytváření trvalému osídlení relativně menších, vhodně zvolených území (Sedentarizace – usazení se lidstva v trvalých sídlech, v podstatě domestikace člověka sebou samým).

Dlouhodobé osídlení jednoho místa také umožnilo akumulaci majetku a vedlo k rozvoji obchodu s přebytky. Materiální rozdíly mezi lidmi jsou doloženy před více než 6000 lety.[28] Vývoj vyvrcholil na předním Východě vznikem opevněných osad (později latinské castrum a castellum), z nichž se některé rozrostly do původně teokratických[29] měst (např. Jericho okolo 9 000 př. n. l., Kal'at Džarmo, Khirotikia na Kypru nebo Çatal Hüyük v Anatolii) a vznikají pak vyspělé civilizace (centralizace moci, rovnost nahradila hierarchie). Bylo zavedeno náboženství a otrokářství[30] (sloužení bohům, na dluh).[31] Rozvíjejí se v okolí velkých řek (Mezopotámie, Nil, Indus, Žlutá řeka).

Rovnostářská společnost lovců a sběračů neznala ani pojem otcovství,[32] ale po neolitické revoluci se může vytvářet patriarchát. Monogamie patrně souvisí ze zemědělstvím,[33] protože v lovecko-sběračských společnostech i u primátů převažuje polygamie.[34]

Objevuje se válčení a organizované násilí mezi lidmi,[35] které nebylo doloženo pro předchozí paleolit (např. z jeskynních maleb, kosterních pozůstatků či jiných artefaktů).[36][37] Nicméně násilí již existovalo.[38] Muži geneticky téměř vymřeli.[39][40] Lidská oběť umožňovala zastrašit ostatní a vytvořit hierarchickou společnost.[41][42] Zastrašování obecně doprovázelo nejen taktiku boje, ale sloužilo k vytváření bázně a ovládání obyvatel.[43][44] Disciplína tak umožnila vytvořit větší společnost.

ReferenceEditovat

 1. BOWLES, Samuel; CHOI, Jung-Kyoo. Coevolution of farming and private property during the early Holocene. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2013-05-28, roč. 110, čís. 22, s. 8830–8835. Dostupné online [cit. 2021-07-12]. (anglicky) 
 2. Private property, not productivity, precipitated Neolithic agricultural revolution. phys.org [online]. [cit. 2021-07-12]. Dostupné online. (anglicky) 
 3. http://www.scienceworld.cz/clovek/neoliticke-revoluci-pry-predchazela-politicka/ - Neolitické revoluci prý předcházela politická
 4. http://phys.org/news/2012-05-oldest-farming-village-mediterranean-islands.html - The oldest farming village in the Mediterranean islands is discovered in Cyprus
 5. Google Ngram Viewer [online]. [cit. 2021-07-12]. Dotaz „Industrial revolution,Neolithic revolution“. Dostupné online. 
 6. Google Ngram Viewer [online]. [cit. 2021-07-12]. Dotaz „neolithic revolution,Neolithic revolution“. Dostupné online. 
 7. http://www.ancient.eu/Neolithic/ - Neolithic - A revolution?
 8. http://phys.org/news/2015-12-growth-farming-non-farming-prehistoric-people.html - New research shows same growth rate for farming, non-farming prehistoric people
 9. https://6000generations.wordpress.com/2013/09/26/human-population-explosion-started-well-before-the-neolithic/ - Human population explosion started well before the neolithic
 10. http://phys.org/news/2016-08-population-boom-early-farming.html - Population boom preceded early farming
 11. http://phys.org/news/2015-07-evidence-farming-mideast.html - First evidence of farming in Mideast
 12. http://sciencemag.cz/pocatky-domestikace-obilnin-aspon-o-10-000-let-starsi/ - Počátky domestikace obilnin aspoň o 10 000 let starší
 13. http://phys.org/news/2015-09-ancient-pestle-paleolithic-people-ground.html - Ancient pestle shows Paleolithic people ground oats for food
 14. https://phys.org/news/2018-07-archaeologists-bread-predates-agriculture-years.html - Archaeologists discover bread that predates agriculture by 4,000 years
 15. https://phys.org/news/2019-02-prehistoric-food-globalization-spanned-millennia.amp - Prehistoric food globalization spanned three millennia
 16. http://phys.org/news/2016-03-gazelle-fossils-israel-southern-levant.html - Gazelle fossils in Israel indicate southern Levant not as dry during Younger Dryas as thought
 17. https://genographic.nationalgeographic.com/development-of-agriculture/ Archivováno 14. 4. 2016 na Wayback Machine - The Development of Agriculture
 18. http://phys.org/news/2015-12-millet-link-prehistoric-humans-transition.html - Millet: The missing link in prehistoric humans' transition from hunter-gatherer to farmer
 19. http://www.ojlife.com/2012/sep/home-garden/prehistoric-tools-enabled-architectural-revolution Archivováno 9. 3. 2014 na Wayback Machine - Prehistoric tools enabled architectural revolution
 20. https://yinlusite.wordpress.com/2017/04/13/increased-sedimentation-following-the-neolithic-revolution-in-the-southern-levant/ - Increased sedimentation following the Neolithic Revolution in the Southern Levant
 21. https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.cub.2015.04.019 - Ancient Wolf Genome Reveals an Early Divergence of Domestic Dog Ancestors and Admixture into High-Latitude Breeds
 22. http://www.nature.com/news/archaeology-the-milk-revolution-1.13471 - Archaeology: The milk revolution
 23. http://www.abc.net.au/news/2016-05-11/world's-oldest-known-ground-edge-stone-axe-fragments-found/7401728 - World's oldest known ground-edge stone axe fragments found in Western Australia
 24. Nejstarší textil na světě. vesmir.cz [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné online. 
 25. http://www.scienceworld.cz/clovek/neoliticka-revoluce-a-vlastnicka-prava/ - Neolitická revoluce a vlastnická práva
 26. http://jasoncollins.org/2013/10/21/life-expectancy-and-the-dawn-of-agriculture/ - Life expectancy and the dawn of agriculture
 27. https://phys.org/news/2021-04-evidence-sexual-division-labor-farming.html - New evidence suggests sexual division of labor as farming arose in Europe
 28. https://phys.org/news/2020-08-year-old-gravesites-poland-wealth-gap.html - 6,600-year-old gravesites in Poland suggest wealth gap existed earlier than thought
 29. http://ancientvisitors.blogspot.com/2011/10/ancient-sumerian-cities-and-gods.html - Ancient Sumerian cities and gods
 30. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/548305/slavery - Slavery
 31. http://www.ancient-origins.net/human-origins/sumerian-gods-modern-day-history-slavery-00442 - From Sumerian Gods to Modern Day: The History of Slavery
 32. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1545-5300.1991.00377.x/abstract - The Origins of Fatherhood: An Ancient Family Process
 33. http://www.scienceworld.cz/biologie/monogamie-muze-souviset-se-zemedelstvim/ - Monogamie může souviset se zemědělstvím
 34. http://www.huffingtonpost.com/2011/11/10/is-monogamy-natural_n_1087009.html - Is Monogamy Natural?
 35. https://phys.org/news/2020-03-farming-cooperationand-violence.html - As farming developed, so did cooperation—and violence
 36. http://www.academia.edu/2968441/The_Prehistory_of_Warfare_Misled_by_Ethnography?login=&email_was_taken=true - The Prehistory of Warfare: Misled by Ethnography
 37. http://blogs.scientificamerican.com/cross-check/2013/07/24/new-study-of-prehistoric-skeletons-undermines-claim-that-war-has-deep-evolutionary-roots/ - New Study of Prehistoric Skeletons Undermines Claim That War Has Deep Evolutionary Roots
 38. https://phys.org/news/2019-07-paleolithic-evidence-violence-human-skull.html - Murder in the Paleolithic? Evidence of violence behind human skull remains
 39. http://www.osel.cz/index.php?clanek=8190 - Pravdoláskovství v naší evoluci? Zapoměňte!
 40. https://phys.org/news/2018-05-wars-clan-strange-biological-event.html - Wars and clan structure may explain a strange biological event 7,000 years ago
 41. http://www.osel.cz/8784-vyrostla-nase-civilizace-z-krve-lidskych-obeti.html - Vyrostla naše civilizace z krve lidských obětí?
 42. http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature17159.html - Ritual human sacrifice promoted and sustained the evolution of stratified societies
 43. http://www.worldhistory.biz/ancient-history/51046-art-of-intimidation.html - Art of intimidation
 44. http://phys.org/news/2011-02-world-skyscraper-monument-intimidation.html - World's first skyscraper was a monument to intimidation

Související článkyEditovat