Nápověda:Mezijazykové odkazy

Zkratka:
  • WP:IW
Nabídka „v jiných jazycích“ na stránce článku

Mezijazykové odkazy neboli tzv. interwiki jsou odkazy u článku, které odkazují na cizojazyčné články o stejném tématu na ostatních Wikipediích. Zobrazují se v levém panelu pod nadpisem V jiných jazycích. Mezijazykové odkazy umožňují čtenáři přečíst článek i v jiných jemu srozumitelných jazycích a zároveň usnadňují překlad a přejímání informací, obrázků apod. mezi jednotlivými jazykovými verzemi článku.

Mezijazykové odkazy se doplňují a upravují v levém panelu možností Upravit odkazy pod nadpisem V jiných jazycích, resp. na konci seznamu jazyků. Pokud článek dosud žádné interwiki nemá, zobrazí se možnost vybrat libovolný cizí jazyk a název odpovídajícího (existujícího) článku. Pokud již propojení existuje, zobrazí se připojená položka Wikidat, kde je v rámečku Wikipedie seznam jazyků, který se objevuje v levém panelu u článku. Při úpravě seznamů je potřeba nejdříve zrušit spojení článku s původní položkou a pak teprve jej lze propojit s novou.

Pro speciální účely lze použít odkaz na cizojazyčný článek přímo v textu ve tvaru [[:kód jazyka:Název článku]], jeho používání v článcích je však nežádoucí. Odkazy v tomto tvaru bez počáteční dvojtečky byly před zřízením Wikidat používány pro mezijazykové odkazy.

Propojení pomocí Wikidat

editovat
Wikidata (vlevo): odkazy na všechny jazyky na jediném místě. Starý systém (vpravo): každý článek odkazuje na všechny ostatní jazyky.

Každý článek by měl mít svoji položku na sesterském projektu Wikidata, například článek Aristotelés má položku Q868. Tato položka obsahuje pod nadpisem Wikipedie seznam článků na stejné téma na různých jazykových verzích Wikipedie. Tento seznam je přebírán jako seznam mezijazykových odkazů všemi články uvedenými v seznamu. Jeden centrální seznam zajišťuje, že mezijazykové odkazy jsou aktuální ve všech jazykových verzích článku, že se v nich projeví každé doplnění či úprava seznamu.

Stejně jako články jsou propojeny i další stránky ve většině ostatních jmenných prostorů Wikipedie. Propojení mezijazykovými odkazy se však nepoužívá pro diskusní stránky. Také uživatelské stránky (jmenný prostor Wikipedista) se nepropojují přes Wikidata, ale lze je propojit starým způsobem přímo pomocí odkazů.

Pro zjednodušení lze zapnout v nastavení udělátko AutosuggestSitelink, které automaticky nabízí po editaci nejpravděpodobnější položku na Wikidatech pro propojení. Následně se editace a spárování na Wikidatech provede automaticky.

Starý způsob propojení stránek před zavedením Wikidat (r. 2013) spočíval v tom, že na konci každého článku byl seznam odkazů na všechny odpovídající cizojazyčné články. Tento systém vyžadoval neustálou údržbu, protože každou úpravu či doplnění nového mezijazykového odkazu bylo třeba zohlednit v každé jazykové verzi daného článku.

Úprava mezijazykových odkazů

editovat

Přejít k úpravě odkazů

editovat
 
Pod seznamem jazyků je odkaz na úpravu mezijazykových odkazů

U zvoleného článku (stránky) se v postranním panelu pod nadpisem „V jiných jazycích“ a případným seznamem jazyků zobrazuje klikatelný nápis „Upravit odkazy“ vedle symbolu tužky.

  • Pokud ještě nebyly přiřazeny žádné mezijazykové odkazy, otevře se dialogové okno, do nějž lze zadat název článku na stejné téma z libovolné jinojazyčné Wikipedie, s nímž má být český článek propojen.
  • Pokud již jsou mezijazykové odkazy přiřazeny (odkaz je až pod nimi), otevře se stránka položky Wikidat se seznamem cizojazyčných článků.

Vhodný článek můžete vyhledat na libovolné jinojazyčné Wikipedii. Tam také můžete přidat český článek s chybějícími odkazy stejným způsobem v levém panelu (např. „Languages“>„Edit links“ ap.). K datové položce (pokud již existuje) také můžete přistupovat přes levý panel, Nástroje>Položka Wikidat. Všechny způsoby slouží k úpravě položky Wikidat, nezáleží proto, zda přiřazujete k českému článku cizojazyčný nebo naopak.

Editace položky na Wikidatech

editovat

Datová položka obsahuje seznam propojených článků pod nadpisem „Wikipedie“. Pro úpravu seznamu zvolte [editovat] vedle nadpisu. Potom můžete:

  • Upravovat položky. Položku smazat (symbol koše), změnit na jiný článek a doplnit udělené vyznamenání článku (dobrý, nejlepší článek). Pokus o propojení článku již propojeného s jinou položkou způsobí konflikt, vizte níže.
  • Přidat nový článek. Na konci seznamu lze zadat jazyk a přesné jméno nově přiřazeného článku.

Po provedení úprav je potřeba vedle nadpisu seznamu změny uložit nebo zrušit.

Položka Wikidat má také své vlastní jméno v různých jazycích, které se automaticky doplní podle názvu článku. Případně jej můžete upřesnit, vizte Wikipedie:Wikidata.

Poznámka: Změny na Wikidatech se v článcích někdy mohou projevit se zpožděním, většinou v řádu minut (aktuální statistika).

Konflikty mezi odkazy

editovat
 
Příklad. Článek Zámek je rozcestník propojený s jinou položkou. Sem patří článek Zámek (stavba)

S konkrétním článkem může být na Wikidatech propojena vždy jen jedna položka a do jedné položky na Wikidatech nemůže být vložen odkaz na více článků jedné jazykové verze. Pokud se pokusíte vložit článek, který je propojen s jinou položkou, systém odmítne změnu uložit. Proto pokud je např. český článek přiřazený k nevhodné položce, nejdříve ho tam smažeme nebo změníme a pak teprve vložíme k lépe odpovídající položce.

Zejména u teoretických, abstraktnějších pojmů nebo u obsahově blízkých témat se stává, že jejich významy nejsou zcela totožné, ale mohou se více či méně lišit (například český pojem „drážní doprava“ zahrnuje též dopravu trolejbusy a visutými dráhami, zatímco v jiných jazycích se obvykle používá ekvivalent jen ve významu „kolejová doprava“). Složitější vztah může být např. mezi pojmy Leváctví (nezahrnujícím praváctví) a en:Handedness (které oproti českým termínům nezahrnuje lateralitu nohou či očí), ač fakticky oba články pojednávají převážně o témž tématu. V mnoha případech jednomu pojmu v jednom jazyce odpovídají dva různé pojmy v jiném jazyce, popřípadě článek v některé jazykové verzi společně pojednává více blízkých témat, která v jiné jazykové verzi mají samostatné články. V některých případech, je-li možné různá pojetí či významy pojmu odlišit, postačí rozdělit odkazy z jedné položky (stránky) Wikidat do dvou či více položek tak, aby v každé položce zůstaly jen články, které si vymezením tématu přesně odpovídají (k tomu mohou přihlášení uživatelé použít udělátko Move). Ve složitějších případech (nebo netroufáte-li si sami na řešení) lze problém nahlásit na stránce Wikidata:Interwiki conflicts. V hlášení uvedeme kódy položek (ve tvaru Qčíslo), kterých se problém týká.

V případě, že existují dvě položky, které pojednávají o stejném tématu a nemají žádný společný odkaz na některý z jazyků, mohou je přihlášení uživatelé sloučit, např. pomocí udělátka Merge.

Starý formát mezijazykových odkazů umožňoval též jednosměrné propojení do šířeji vymezeného článku v jiném jazyce na oddíl (kapitolu, nadpis) věnovaný danému užšímu tématu pomocí kotvy (#). Pokud by například v jedné jazykové verzi byl článek Svatý Cyril a v jiné jazykové verzi jen širší článek, např. en:Saints Cyril and Methodius, bylo možno použít odkazu ve formátu [[en:Saints Cyril and Methodius#Saint Cyril]], aby uživatel nenabyl dojmu, že na anglické Wikipedii téma zpracováno není. Nový formát odkazů tuto formu odkazů nepodporuje. Podobně problematické je odkazovat prostřednictvím přesměrování (např. z českého článku Androfilie na anglické přesměrování en:Androphilia) nebo propojovat článek v jednom jazyce s rozcestníkem v jiném jazyce.

Mezijazykové odkazy kategorií

editovat

Kategorie k určitému tématu se, podobně jako články, navzájem propojují pomocí položky na Wikidatech. Pro kategorie se však na Wikidatech zřizuje samostatná položka (stránka), odkazy na kategorie se tedy nepřidružují přímo k stránce daného tématu, z níž jsou odkazovány pouze články.

Dosud nebyly uzavřeny diskuse o principech začlenění kategorií do Wikidat – zda odkazy na kategorie určitého tématu nějak sdružit s odkazy na články k témuž tématu, jak zacházet s různými typy metakategorií a kategoriemi křížícími více témat atd., rovněž nebyl dořešen budoucí způsob zapojení projektu Wikimedia Commons (úložiště obrázků a dalších mediálních souborů) do Wikidat.

Sledování změn

editovat
Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Wikipedie:Wikidata#Sledování změn.

Na stránkách Sledovaných stránek a Posledních změn se změny mezijazykových odkazů zobrazují, pouze pokud si jejich zobrazení zapnete. Na stránce historie článku se změny mezijazykových odkazů nezobrazují.

Starý formát

editovat

Mezijazykové odkazy ve starém formátu se na stránku (článku, kategorie, šablony atd.) vkládají ručně při její editaci. Tento způsob se používá výhradně pro uživatelské stránky.

Syntaxe

editovat

Starý typ mezijazykových odkazů má následující formu:

[[jazykový kód:Titul]]

kde jazykový kód je dvoupísmenný kód z ISO 639 (vizte kompletní seznam dostupných jazykových wiki). Angličtina je „en“, němčina je „de“ atd. Takže například v článku o esperantu, který je dostupný v mnoha dalších wiki, mohou mezijazykové odkazy vypadat třeba takto:

[[eo:Esperanto]]

S těmito odkazy zachází software zvláštně, neboť se ve vlastním výsledném textu nezobrazují. Mohou být kdekoliv ve zdrojovém textu článku, ale z historických a technických důvodů se umísťují na úplný konec stránky, obvykle po odkazech do kategorií. Toto umístění žádným způsobem nezmění vzhled odkazů zobrazované strany.

(Neměli byste vkládat odkaz na jazyk, v němž píšete, ten by se v článku zobrazil.)

Pokud použijete mezijazykové odkazy starého formátu v šabloně, musí být vnořeny v sekci <noinclude></noinclude>, aby propojovaly pouze analogické šablony v různých jazycích a nevkládaly se do článků, v nichž je šablona použita.

Údržba odkazů

editovat

O rozšiřování a aktualizaci mezijazykových odkazů starého formátu či jejich převod do nového formátu se starají především roboti. Jejich činnost není ale zcela bezproblémová, občas je nutné jejich činnost kontrolovat či ručně opravovat.

Kombinování starých a nových odkazů

editovat

Ve výjimečných případech je nutné v článku mít jiné odkazy, než nabízejí Wikidata.

  • Uvedete-li přímo v článku mezijazykový odkaz do jazyku, na který položka Wikidat neodkazuje, zobrazí se tento odkaz u článku společně s odkazy z Wikidat
  • Příkaz {{noexternallanglinks}} potlačí všechny odkazy z Wikidat a zobrazí pouze ty, které jsou přímo v článku.
  • Příkaz {{noexternallanglinks:es|fr|it}} potlačí pouze vybrané jazyky, v tomto případě španělštinu, francouzštinu a italštinu.

Mezijazykové odkazy v textu

editovat

Odkazy na cizojazyčné verze Wikipedie jsou v textu článků v hlavním prostoru nežádoucí. Zcela nepřípustné je používat takové odkazy jako náhradu červených odkazů na chybějící články české Wikipedie.

Mezijazykové odkazy bývají používány v diskusích mezi wikipedisty na předávání informací o stavu článků na jiných wikipediích.

Vytvářejí se podobným způsobem jako interwiki odkazy starého formátu, ovšem před vlastní název stránky je třeba předřadit parametry oddělené dvojtečkou. Na kterou jazykovou mutaci Wikipedie má odkaz směřovat, určujete jazykovým kódem. Vizte seznam těchto kódů.

Příklad 1: Pokud byste potřebovali udělat přímo v textu mezijazykový odkaz na článek v jiné Wikipedii, vložte před jazykový kód dvojtečku, takto: [[:de:Konstanz]]de:Konstanz. Pro změnu zobrazeného popisu odkazu se dá použít znak | jako při normálních odkazech uvnitř jedné Wikipedie: [[:de:Konstanz|německý článek o Kostnici]]německý článek o Kostnici. Pouhé svislítko na konci odkazu potlačí zobrazení jazykového prefixu, případně názvu jmenného prostoru či rozlišovače. [[:de:Konstanz (Stadt)|]] se zobrazí jako Konstanz.

Příklad 2: [[:pl:Sport]] je odkaz, který interpretuje jako pl:Sport. Jedná se o odkaz na encyklopedické heslo sport v polské mutaci Wikipedie. Podobně následující odkaz [[:fr:Sport]], interpretovaný jako fr:Sport uživatele přivede na encyklopedii francouzskou.

Interwiki s kotvou

editovat

Mediawiki umožňuje napsat i mezijazykový odkaz na konkrétní oddíl na stránce cizojazyčné Wikipedie nebo jiného projektu Wikimedia. Například v českém článku Historie esperanta by teoreticky šlo napsat:

[[fi:Esperanto#Historia]]

Takové interwiki ale někteří wikipedisté považují za nežádoucí. Fungují pouze jednosměrně (neexistuje k nim párový odkaz z odkazovaného článku zpět do odkazujícího článku), kotva může snadno ztratit přesný cíl sebemenší změnou nadpisu oddílu v cílovém článku, někteří údržboví boti je zcela ignorují. Jako textový odkaz například v aktuálních diskusích však mohou být mezijazykové odkazy s kotvou stejně užitečné jako interní odkazy s kotvou.

Nový systém (Wikidata) interwiki s kotvou nepodporuje.

Jinojazyčné verze ostatních projektů Wikimedia

editovat
Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Odkazy na sesterské projekty.

Obdobně lze odkazovat i do jiných projektů nadace Wikimedia (projekty jako Wikislovník nebo Wikicitáty), a to i do jinojazyčných verzí těchto projektů. Odkazy mají podobu: název/zkratka projektu:kód jazyka:název stránky, například wiktionary:pl:sport nebo wikt:pl:sport pro heslo sport na polské (pl) verzi Wikislovníku (wiktionary, wikt).

Související

editovat