Velké dějiny zemí Koruny české

knižní projekt české historiografie

Velké dějiny zemí Koruny české jsou největším knižním projektem české historiografie. V patnácti dílech, resp. devatenácti svazcích, zachycují politické, kulturní, sociální a hospodářské dějiny na historickém území České koruny od pravěku po rok 1945. Vydavatelem je nakladatelství Paseka. První svazek edice vyšel v roce 1998, poslední svazek v roce 2013.

Velké dějiny zemí Koruny české, tematická řada: Stát

Edice navazuje na velké projekty Františka Palackého a prvorepublikového nakladatele Jana Laichtera, které však končí rokem 1526 a jsou tak pouze dějinami středověku na území Koruny české. Samotné Velké dějiny zemí Koruny české navazují na projekt středoškolské učebnice Dějiny zemí Koruny české, která vyšla v nákladu větším než 200 tisíc výtisků. Jádrem autorského kolektivu jsou také historici, kteří pracovali na této učebnici.

Od roku 2009 je vydávána rovněž speciální tematická řada, která je věnována jednotlivým zajímavým oblastem, jako je architektura, lidová kultura, cestovatelství či vývoj státu. V současnosti je vydáno šest tematických svazků.

AutořiEditovat

 • prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc. (* 1948), emeritní profesorka pražské Právnické fakulty zaměřující se na vývoj státu a práva v období feudalismu.
 • prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc. (* 1958), specializuje se na výtvarné umění v Čechách ve 14. a 15. století, přednáší na Filosofické fakultě MU v Brně a na Pedagogické fakultě UK v Praze.
 • PhDr. Pavel Bělina, CSc. (* 1948), historik, koordinátor a vedoucí redaktor projektu Velké dějiny zemí Koruny české.
 • prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. (* 1944), historička, specializuje se na středověké dějiny českých zemí a střední Evropy, chronologii a středověkou historiografii a kulturu.
 • prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. (* 1947), historička, zabývá se českými dějinami pozdního středověku a raného novověku. Přednáší na Filosofické fakultě UK v Praze.
 • PhDr. Michael Borovička (* 1951), historik, publicista a překladatel. Specializuje se na české dějiny 19. století a na dějiny vojenství.
 • prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. (* 1951), významný český historik, je autorem řady knih. Za publikaci Velké dějiny zemí Koruny české V. získal Cenu Josefa Hlávky za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury za rok 2000.
 • doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc. (* 1950), historička, specializuje se na české a církevní dějiny 16. až 18. století a dějiny českého školství.
 • PhDr. Jan Frolík, CSc. (* 1956), archeolog, zabýval se především archeologickým průzkumem na Pražském hradě, podílel se také na rozsáhlých výzkumech v mnoha českých městech.
 • PhDr. Jan Gebhart (1945–2018), historik, zaměřuje se zejména na problematiku druhého čs. odboje (1939–1945) a související témata.
 • prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. (* 1955), historik, specializuje se zejména na politické, sociální a hospodářské dějiny habsburské monarchie a českých zemí a také na dějiny dopravy.
 • Mgr. Jiří Kaše (* 1946), historik umění, specializuje se na umění a kulturu 18. a počátku 19. století.
 • PhDr. Antonín Klimek, CSc. (1937–2005), historik, zabýval se především historií první Československé republiky.
 • doc. PhDr. Jan P. Kučera (* 1948), historik, zaměřuje se na dějiny kultury, náboženství a politického myšlení. Je také překladatelem libret a odborné literatury.
 • prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc. (1940–2009), historik a pedagog, v oblasti českých dějin se specializoval především na období Protektorátu a mnichovské krize.
 • doc. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (* 1962), historik, věnuje se výzkumu náboženských, politických a kulturních dějin českých zemí a habsburské monarchie v 17. a 18. století.
 • PhDr. Naďa Profantová, CSc. (* 1962), historička a archeoložka, specializuje se na období starší a střední doby hradištní.
 • doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. (* 1952), právní historik, zaměřuje se na dějiny veřejné správy, především v 1. ČSR
 • doc. JUDr. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. (*1981), právní historik z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně specializující se na právní dějiny Protektorátu Čechy a Morava, právní postavení Němců v českých zemích a na právo ve Třetí říši.
 • Mgr. Daniela Tinková, Ph.D. (* 1973), historička, zaměřuje se na kulturní, sociální a intelektuální dějiny 17. až 20. století v Habsburské monarchii, francouzské a italské oblasti.
 • doc. PhDr. Vratislav Vaníček, Ph.D. (* 1947), historik, vedoucí katedry společenských věd na ČVUT v Praze. Zabývá se dějinami středověku, zejména dějinami českého státu v době Přemyslovců.
 • Mgr. Irena Veselá, Ph.D. (* 1977), kurátorka oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně. Odborně se zaměřuje na dvorskou hudbu a prostředí rakouských Habsburků v 17. a 18. století.
 • prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. (* 1962), historik, specializuje se na kulturu baroka a na problematiku písemných pramenů k dějinám výtvarného umění. Je ředitelem Sbírky starého umění Národní galerie a v současné době je pověřen řízením Národní galerie.
 • prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. (* 1963), historik dějin raného novověku, děkan Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Zaměřuje se na problematiku politických a kulturních dějin a vývoje peněžního oběhu v raně novověké Evropě.

Jednotlivé svazkyEditovat

svazek díl období autoři téma poznámka
1 I. Do roku 1197 Marie Bláhová, Jan Frolík, Naďa Profantová Prehistorie českých zemí a jejich vývoj za vlády velkomoravských Mojmírovců a knížat z rodu Přemyslova Archeologickou část lektorovali Vladimír Čtverák, Zdeněk Dragoun, Milan Zápotocký
2 II. 1197–1250 Vratislav Vaníček Počátky dědičné monarchie a nástup stavovské společnosti v českých zemích
3 III. 1250–1310 Vratislav Vaníček Mocenský, hospodářský a kulturní rozmach českého státu za posledních Přemyslovců Lektoroval Jan Klápště
4 IVa. 1310–1402 Lenka Bobková Doba Jana Lucemburského a Karla IV. – český stát v zenitu velmocenského vývoje Lektorovali Petr Čornej, František Kavka
5 IVb. 1310–1402 Lenka Bobková, Milena Bartlová Doba Václava IV. a počátky ústupu českého státu z velmocenských pozic Lektorovali Petr Čornej, František Kavka
6 V. 1402–1437 Petr Čornej České země v čase nastupující náboženské reformace a husitských válek Lektoroval František Kavka
7 VI. 1437–1526 Petr Čornej, Milena Bartlová Doba poděbradská a jagellonská – rozmach stavovské monarchie Lektoroval František Šmahel
8 VII. 1526–1618 Petr Vorel Stavovská monarchie v době vrcholné renesance a symptomy konfesionální rivality za vlády prvních Habsburků Lektorovali Josef Válka, Jaroslav Pánek
9 VIII. 1618–1683 Ivana Čornejová, Jiří Kaše, Jiří Mikulec, Vít Vlnas České země v době třicetileté války a nástupu rekatolizace a jejich podíl na odvrácení „tureckého nebezpečí“ Lektorovali Marie-Elizabeth Ducreux, Jaroslav Bužga, Martin Pavlíček
10 IX. 1683–1740 Pavel Bělina, Jiří Kaše, Jiří Mikulec, Irena Veselá, Vít Vlnas Vyvrcholení rekatolizace, rozkvět barokního slohu a první symptomy úpadku českého jazyka v českých zemích Lektorovali Iveta Coufalová, Margita Havlíčková, Martin Pavlíček, Jana Spáčilová
11 X. 1740–1792 Pavel Bělina, Jiří Kaše, Jan P. Kučera Slezské války, osvícenské reformy a centralizace a germanizace správy v českých zemích Lektorovali Valentin Urfus, Eduard Maur, Julius Hůlek
12 XIa. 1792–1860 Pavel Bělina, Milan Hlavačka, Daniela Tinková Habsburská monarchie v zápase s napoleonským hegemonismem a revolučním demokratismem a počátky utváření novodobého českého národa Lektoroval Dušan Uhlíř
13 XIb. 1792–1860 Milan Hlavačka, Jiří Kaše, Jan P. Kučera, Daniela Tinková Počátky právního státu, tržního hospodářství, občanské společnosti a národní kultury v českých zemích Lektoroval Dušan Uhlíř
14 XIIa. 1860–1890 Michael Borovička, Jiří Kaše, Jan P. Kučera, Pavel Bělina Obnovení ústavního vývoje v rakouském císařství, industrializace českých zemí a rozvoj kultury v oblasti českého jazyka Lektoroval Milan Hlavačka
15 XIIb. 1890–1918 Michael Borovička, Jiří Kaše, Jan P. Kučera, Pavel Bělina České země „továrnou habsburské monarchie“ i dějištěm národnostních sporů a jejich vývoj v čase první světové války Lektorovali Milan Hlavačka, Petr Horák, Zdenko Maršálek
16 XIII. 1918–1929 Antonín Klimek Vznik a rozvoj samostatného československého státu v letech poválečné konjunktury Lektorovali Robert Kvaček, Ivan Šedivý
17 XIV. 1929–1938 Antonín Klimek Osudové důsledky světové hospodářské krize a politiky „apeassementu“ – republika v ohrožení německým nacismem a vyústění mnichovské krize Lektorovali Robert Kvaček, Ivan Šedivý
18 XVa. 1938–1945 Jan Gebhart, Jan Kuklík Rozbití Československa, první léta Protektorátu a formování protinacistického odboje na počátku druhé světové války Lektoroval Robert Kvaček
19 XVb. 1938–1945 Jan Gebhart, Jan Kuklík Vstup SSSR a USA do války a úsilí odboje o obnovení československé republiky Lektoroval Robert Kvaček

Jednotlivé svazky tematické řadyEditovat

autoři téma rok vydání
Kratochvíl Petr a kol. Architektura 2009
Borovička Michael Cestovatelství 2010
Francek Jindřich Zločinnost a bezpráví 2011
Tyllner Lubomír a kol. Lidová kultura 2015
Schelle Karel, Adamová Karolina, Tauchen Jaromír, Lojek Antonín Stát 2015
Schelle Karel, Adamová Karolina, Tauchen Jaromír, Lojek Antonín Právo 2017
Novotný Miroslav a kol. Školství a vzdělanost 2020
Milena Lenderová a kol. Dětství 2021 (plánováno)

Externí odkazyEditovat