Portál:Historie

Solid white.svg
Vítejte upravit
Historie je nauka o minulosti lidstva, a to o všech jejích stránkách, zkoumá děje politické, hospodářské, náboženské i kulturní. Učenci a znalci zabývající se historií se nazývají historikové. Při analýze uplynulých událostí používají vyprávění, zjišťují posloupnost událostí a objektivně zkoumají jejich příčiny a důsledky. Jedním z prvních významných historiků byl Thúkýdidés, který snahou o objektivitu a nalezení příčin položil základ moderní historiografii.
Hourglass drawing.svg
Historický přehled upravit
Pravěk – tradiční označení období dějin lidstva, ze kterého nejsou písemné prameny, tj. období do vzniku písma. (doba kamenná, doba bronzová, doba železná)

Starověk – období vzniku a rozvoje prvních civilizací na Středním východě, v oblasti Středomoří a v jižní a východní Asii. (starověký Orient, starověký Egypt, antika, starověká Čína a Japonsko)

Středověk – nejčastěji se udává od zániku západořímské říše (476) po objevení Ameriky (1492). Jsou však i jiné způsoby členění. (raný středověk, vrcholný středověk, pozdní středověk)

Novověk – éra od objevení Ameriky či náboženské reformace v 16. století do konce 18. století a vypuknutí Velké francouzské revoluce. Někdy se jako konec novověku udává konec 19. století či první světová válka. (raný novověk, vrcholný novověk, do novověku samotného se někdy také počítají i moderní dějiny)

Moderní dějiny – současná historie, její začátek může být kladen od konce 18., případně 19. století či od první světové války (Velká francouzská revoluce, napoleonské války, období restaurace, revoluce v roce 1848, sjednocení Itálie a Německa, koncert velmocí, první světová válka, meziválečné období, druhá světová válka, studená válka, současná doba)

Crystal Clear app kedit.svg
Vybraný článek upravit
Období vlády Herakleiovců v Byzantské říši trvalo od roku 610 do roku 711. Začalo nástupem Herakleia, zakladatele dynastie Herakleiovců, do čela byzantské říše, když svrhl dosavadního císaře Foku. Záhy po získání moci se vnitropolitická krize říše, počínající již za Fokovy vlády, dále prohloubila, čehož využili perští Sásánovci a do roku 619 ovládli většinu byzantských východních provincií (Sýrii, Palestinu a Egypt). Již o tři roky později ale započala byzantská protiofenzíva. Zatímco císař podnikal tažení na východě, odhodlali se Peršané spolu s Avary k útoku na Konstantinopol, který ale roku 626 ztroskotal. Porážka u hlavního byzantského města znamenala silné oslabení avarského kmenového svazu a dolehla též na říši Sásánovců, kde začala vrcholit vnitřní krize, jež vyústila v zavraždění krále Husreva II. Jeho syn Kavád Šéroé pak uzavřel s Byzancí mírovou smlouvu, díky níž císař získal zpět všechna ztracená území. Ne však nadlouho, protože o několik let později na Byzanc zaútočili Arabové, kteří se několik let předtím sjednotili pod zástavou nového monoteistického náboženství islámu, a během krátké doby tyto provincie dobyli pro sebe. Hranice mezi byzantskou říší a nově vzniklým arabským státem zvaným chalífát se ustálila na pomezí Malé Asie, skrz něž v následujících letech muslimové podnikali časté nájezdy na byzantské území. Loupeživé přepady opakující se téměř každý rok byly jedním z důvodů, proč se byzantská správa v rámci nově vzniklých administrativních jednotek reformovala a militarizovala, což umožnilo efektivnější obranu. Tyto provincie vešly ve známost pod jménem themata.

V letech po Herakleiově smrti pokračovaly jak boje s Araby na východě, tak srážky se Slovany na balkánských územích. Přestože další císaři pořádali i na tato území vojenské výpravy, po dlouhou dobu bylo obtížné slovanské kmeny zpacifikovat. Velké nebezpečí nastalo pro Byzanc za vlády císaře Konstantina IV., během níž Arabové mezi lety 674–678 obléhali samotnou Konstantinopol. Odražení tohoto útoku zvýšilo prestiž Byzance a následný mír umožnil císaři věnovat se více západním oblastem říše. Zde vyvstal říši nový soupeř v podobě první bulharské říše, již musel Konstantin na základě mírové smlouvy roku 681 formálně uznat a jež měla v dalších letech po dlouhou dobu působit jako protiváha byzantského vlivu na Balkáně. Posledním císařem z dynastie Herakleiovců byl Justinián II., proti němuž vypuklo roku 695 úspěšné povstání. Svrhnutý císař byl zohaven a odeslán do exilu v Chersonésu na Krymu, odkud po několika letech uprchl a znovu se dostal na trůn, čehož využil ke krvavé pomstě na svých odpůrcích. To proti němu vyvolalo novou vlnu nevole, jež se naplno projevila během nového spiknutí roku 711 – císař i jeho syn byli popraveni a herakleiovská dynastie vymřela.

celý článek

Crystal Clear app Login Manager.png
Významné osobnosti upravit
Gold piece.png
Nejlepší historické články upravit
Články přesahující hranice epoch
Dácie • Dějiny Pitcairnových ostrovů • Dějiny Tibetu • Hadždž • Religionistika • Seznam kostelů v Brně
Starověk
Společnost, kultura a náboženství: Červená pyramida • Harappská kultura • Osmero • Zápisky historika
Politika a vojenství: Maurjovská říše
Lidé: Ahmose I. • Archimédés
Středověk
Společnost, kultura a náboženství: Buddhové z Bámjánu • Chansons de geste • Staroměstský orloj • Zbraslavský klášter • Židé na Moravě ve středověku
Politika a vojenství: Bitva u Hattínu • Byzantská říše • Druhá křížová výprava • Inaugurační diplomy • Jeruzalémské království • Křižácká tažení do Egypta • Křížové výpravy • Lidová křížová výprava • Makúrie • Povstání rudých turbanů • První bulharská říše • Sungská správa
Lidé: Balduin I. Jeruzalémský • Bohemund z Tarentu • Godefroy z Bouillonu • Hynek Krušina I. z Lichtenburka • Jindřich z Lichtenburka • Jindřich VII. Lucemburský • Lorenzo I. Medicejský • Přemysl Otakar I. • Přemysl Otakar II. • Raimond IV. z Toulouse • Rajmund z Lichtenburka • Renaud ze Châtillonu • Robert II. Flanderský • Václav II. • Václav III.
Novověk
Společnost, kultura a náboženství: Kostel Navštívení Panny Marie (Lobendava) • Kostel Nejsvětější Trojice (Fulnek) • Kostel svatého Mikuláše (Mikulášovice) • Mesiáš (Händel) • Turek (stroj) • Loďstvo Čeng Chea • Mingská ekonomika
Politika a vojenství: Druhá plavba Jamese Cooka • Anglie očekává, že každý muž splní svou povinnost • Chung-wuovy reformy • Mingská správa • Plavby Čeng Chea • Rusko-čchingská válka • Říše Ming
Lidé: Čeng Che • Čeng-te • Chu Čeng-jen • Chung-č’ • Chung-wu • Jung-le • Nikifor ČernigovskijŤia-ťing • Vilém z Rožmberka • Wan-li • Seznam členů posádky Bounty • Seznam mingských císařů
Moderní dějiny
Společnost, kultura, právo: Carmen • Holubí fotografie ze vzduchu • Komunismus • Kostel U Jákobova žebříku • Nejvyšší soud České republiky • Pražská německá literatura • Přehrada Desná • Tosca • Tramvajová doprava v Praze • Ukrajinská opera • Ústava České republiky • Ústava Spojených států amerických • Ústavní soud Republiky Slovinsko • Ústecko-teplická dráha • Vražda Johna Lennona • Železniční trať Frýdlant v Čechách – Heřmanice
Politika a vojenství: Atentát na Johna Fitzgeralda Kennedyho • Atentát na Roberta Francise Kennedyho • Třída Furutaka
Lidé: Sára Aaronsohnová • Neil Armstrong • Menachem Begin • John Cale • Leonard Cohen • Arthur Conan Doyle • Avšalom Feinberg • Jurij Gagarin • Matěj Hlaváček • André Kertész • Golda Meirová • Napoleon Bonaparte • Jicchak Rabin • Gioacchino Rossini • Chana Senešová • Bedřich Smetana • Alfred Stieglitz • Zdeněk Svěrák • Henri de Toulouse-Lautrec

další kvalitní články o historii