e

Portál:Starověk Pojem starověk označuje historické období vzniku a rozvoje prvních civilizací na Středním východě a v oblasti Středomoří, časově ohraničené jednak koncem pravěku (4. tisíciletí př. n. l.), jednak počátkem středověku (od 6./7. století). Počátek starověku lze vymezit dobou rozšíření písma na území staroorientálních říší Blízkého východu – v Mezopotámii (Sumer, Akkad, Babylón, Mitanni, Asýrie), v oblasti Íránské vysočiny (Elam, Médie, Persie), v Sýrii (Ugarit), na území Malé Asii (Chetité, Frýgie, Lýdie) a v Egyptě. Konec starověku spadá do doby rozpadu římské resp. sásánovské říše vyvolaném stěhováním národů a arabskou expanzí (zánik západořímské říše (476), smrt císaře Justiniána I. (565), smrt proroka Mohameda v roce 632).

Řecko-římské etapě dějin starověku, antice, se věnuje samostatný portál Antika. Starověkým dějinám Egypta se věnuje portál Starověký Egypt.

e

Článek

Bůh Thovt - patron písařů
Bůh Thovt - patron písařů

Maurjovská říše, někdy též maurijská či maurjská, byla první říší v Indii, které se podařilo sjednotit pod jednotnou vládu takřka celý Indický subkontinent. Existovala zhruba mezi lety 322 př. n. l.185 př. n. l. Zakladatelem maurjovské říše byl Čandragupta Maurja, kterému se společně s jeho rádcem Kautiljou podařilo svrhnout dosavadní vládu Nandovců a chopit se moci. Čandragupta po nástupu na trůn nejprve sjednotil severní Indii pod jednu vládu a poté maurjovskou říši dále rozšiřoval do jižnějších oblastí. Po nástupu Čandraguptova vnuka Ašóky dosáhla říše vrcholu. Ašóka vládl takřka celému Indickému subkontinentu, po kterém šířil buddhismus pomocí skalních ediktů i misií, jež vysílal i do jiných zemí. Z jeho doby se dochovala řada buddhistických staveb jako jsou např. stúpySáňčí. Úpadek říše nastal po Ašókově smrti, jelikož se jeho nástupcům již nepodařilo tak rozsáhlou říši udržet pod svou mocí. Poslední maurjovský panovník Brhadratha byl zavražděn generálem své armády Pušjamitrou, který pak položil základ říši Šungů.

Hlavním městem maurjovské říše byla Patáliputra (dnes Patna), kde sídlil panovník se svým dvorem. Na správu říše dohlížel rozsáhlý úřednický aparát. O řízení státu v době Maurjů vypovídá Arthašástra, klasické indické dílo o správě a řízení státu. Maurjovská říše byla administrativně rozdělena na čtyři provincie, které se dále dělily na další, menší a menší části, přičemž nejmenší územně správní jednotkou byla vesnice. Finanční zajištění rozsáhlé byrokracie a armády zajišťovaly zejména daně ze zemědělské činnosti, ale i např. prodej licencí na výrobu alkoholu či příjmy ze státních podniků.

Více...

e

Osobnost

Hérodotos
Hérodotos

Kýros II. Veliký z dynastie Achaimenovců (mezi 590 a 580530 př. n. l.) byl zakladatelem perské říše a zároveň jedním z největších dobyvatelů starověku. Jeho jméno znělo ve staroperštině Kúrúš (), tvar Kýros je uváděn v řeckých pramenech.

V průběhu Kýrova zhruba třicetiletého panování přijali perskou nadvládu obyvatelé téměř celého Předního východu a vzniklé impérium předčilo rozlohou všechna předchozí – táhlo se od Bosporu a hranic s Egyptem až do krajů dnešního Afghánistánu a k Perskému zálivu. Svou obratnou politikou, kombinující sílu s mírností, se stal Kýros předobrazem ideálního vládce, a to jak pro starověké Peršany, tak pro Řeky a jiná etnika.

Více...

e

Obrázek


Čistý list papyru

e

Nové články

e

Zajímavosti

Víte, že...

  • ureus, výsostný symbol moci egyptských panovníků, mohl být odvozen od specifické kadeře pravěkých libyjských náčelníků?
  • čínští císařové užívali ve svých titulech znaky, kterými byli předtím označováni výhradně bájní vládci z dávných dob?

e

Chybějící články


e

Kategorie

Podkategorie z kategorie Starověk:

Některé podkategorie týkající se antiky:

e

Informace

Logo Wikimedia Commons  Multimediální obsah o Starověkém Egyptě na Commons

Logo Wikimedia Commons  Multimediální obsah o Sumerech na Commons

Logo Wikimedia Commons  Multimediální obsah o Asýrii na Commons

Logo Wikimedia Commons  Multimediální obsah o Chetitech na Commons

Logo Wikimedia Commons  Multimediální obsah o Starověkém Předním východě na Commons

Logo Wikimedia Commons  Multimediální obsah o Mezopotámii na Commons

Příbuzné portály

   Antika

   Starověký Egypt

   Středověk

Kvalitní články

Tento článek patří mezi dobré v české Wikipedii  Dějiny Řecka

Také se můžete přidat k WikiProjektu Starověk.

e

Ostatní portály