Kostel Nejsvětější Trojice (Fulnek)

Kostel byl vybudován mezi lety 1750 – 1760 na místě gotického kostela sv. Filipa a Jakuba při řeholním domě augustiniánů – kanovníků. Je architektonickou dominantou města. Jeho stavitelem a předpokládaným autorem projektu byl stavitel

Kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku, stavba z poloviny 18. století, je po zámku hlavní dominantou města. Patří k umělecky nejvýznamnějším barokním stavbám celé severovýchodní Moravy.[1] Stojí na místě původního farního kostela, doloženého již ve 13. století.[2]

Farní kostel Nejsvětější Trojice
Místo
StátČeskoČesko Česko
Souřadnice
Map
Základní informace
Církevřímskokatolický
Provinciemoravská
Diecézeostravsko-opavská
DěkanátBílovec
FarnostFulnek
Statusfarní kostel
ZasvěceníNejsvětější Trojice
Datum posvěcení22. října 1760
SvětitelJan z Schärffenbergu
Architektonický popis
ArchitektMikuláš Thalherr
Stavební slohbaroko
Výstavba17501760
Specifikace
Délka42 m
Šířka17 m
Výška23 m
Umístění oltářejih
Stavební materiálzděný
Další informace
AdresaKostelní 111
742 45 Fulnek
UliceKostelní
Oficiální webwww.farnostfulnek.cz
Kód památky21391/8-1557 (PkMISSezObrWD)
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Logo Wikimedia Commons galerie na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

K výstavbě nového chrámu došlo v souvislosti s rostoucím kultem místního zázračného obrazu Panny Marie Pomocné, o kterém se věří, že ronil slzy a že po modlitbě u něj došlo k několika uzdravením.

Architektem chrámu byl Mikuláš Thalherr, interiér kostela je vyzdoben nástěnnými malbami Josefa Ignáce Sadlera, obrazy Ignáce Viktorina Raaba a Felixe Ivo Leichera i dalším hodnotným mobiliářem.

Dějiny

editovat

Původní kostel

editovat

Původní fulnecký farní kostel, zasvěcený sv. FilipuJakubovi, stával na místě dnešní kaple sv. Josefa, po levé straně chrámové lodi. Není již známo, kdy byl postaven, vůbec poprvé je doložen 26. února 1293 v listě pana Oldřicha z Lichtenburka, potomka mocného rodu Ronovců a vlastníka Fulnecka, jímž prodává fojtu Štědroňovi v Jílovci fojtství tamtéž.[3]

Roku 1389 byl při kostele založen klášter augustiniánů kanovníků a chrám byl přesvěcen Nejsvětější Trojici. Mikuláš z Rýzmburka, biskup olomoucký, svolil, aby kostel klášteru připadl a stal se tím chrámem kapitulním.[4] Dnešní chrám byl vybudován na místě bývalého kostela sv. Filipa a Jakuba při tomto klášteře, jenž byl roku 1784 zrušen v rámci josefínských reforem. Jeho poslední probošt se stal fulneckým farářem a v budově konventu byla zřízena městská fara.[5]

O původním fulneckém kostele nemáme mnoho obšírných zpráv. Jisté je, že roku 1416 zde byl pochován Lacek I. z Kravař, první moravský hejtman, jmenovaný králem Václavem IV.[6] Když léta 1429 zapálil Fulnek Jan z Tovačova, nevyhnul se ohni kostel ani klášter.[6] Také velký požár roku 1559 měl podobné důsledky, kostel byl zřejmě poškozen méně, avšak klášter s přilehlými domy lehl popelem.[7] Švédské vojsko, táhnoucí Fulnekem léta 1657, kostel zpustošilo a následně také vypálilo.[8] O dalších velkých požárech hovoří zprávy ze 17. století. Jeden z nich roku 1676 sežehl město i s kostelem a když léta Páně 1693 augustiniáni chrám na své náklady opravili,[8] zanedlouho, roku 1695, oheň zničil jejich klášter i s okolím.[7]

V roce 1672 papež Klement X. propůjčil proboštům fulneckého augustiniánského kláštera, mimo jiné za zásluhy o opravy kláštera a jeho majetku ve svízelných podmínkách, právo infule.[9]

Kult zázračného obrazu a nové stavební aktivity

editovat

Nedlouho po roce 1746 v kostele vznikl kult zdejšího obrazu Panny Marie Pomocné, který dnes visí nad svatostánkem hlavního oltáře. V roce 1749 se začala šířit víra, že Panna Maria na obraze roní slzy, a k zázračnému obrazu začaly proudit rostoucí davy poutníků, doufajících ve vyslyšení svých proseb.

Před svátkem Narození Panny Marie roku 1749 byla kolem obrazu postavena malá dřevěná kaplička, aby měli lidé konající pobožnost přístřeší. Mnoho Fulnečanů navrhovalo uspořádat sbírku a z jejího výtěžku postavit zděnou kapli. 10. prosince se začalo s pracemi na odkopávání skalnatého svahu, který znamenal pro stavbu značnou překážku a zdržení. Celému dílu byl velmi nápomocen fulnecký magistrát i občané města. Dne 12. ledna 1750 byl obraz Panny Marie Pomocné s velikými poctami slavně přenesen do kaple sv. Anny, v níž byl postaven na oltář a zakryt sklem.[10] Dle tvrzení svědků během toho všeho Matka Boží na obraze uronila mnoho slz.

 
Farní kostel s jižní stranou náměstí na konci 19. století

Když se již s velikým úsilím a náklady podařilo svah kvůli výstavbě odkopat, byl plán zcela změněn. Bylo rozhodnuto nestavět kapli, ale rovnou velký nový kostel.[11] Autorem návrhu kostela byl Mikuláš Thalherr, stavitel, který se usadil ve Fulneku a kterému jsou přisuzovány také kostely v Budišově nad Budišovkou a Šternberku.[12]

Dnešní farní kostel

editovat

K pracím na skalnaté stráni přicházelo každý den mnoho lidí, dohromady s námezdními dělníky jich bývalo padesát až šedesát. 25. dubna 1750[13] práce již natolik pokročily, že bylo dosti místa ke kopání základů. První kámen do nich byl položen 5. května a o den později začali pracovat zedníci. Základní kámen kostela byl s velkou slávou položen 19. října 1750 v místě, kde se dříve nacházel obraz Panny Marie. Ke slavnostnímu aktu byla zhotovena pozlacená zednická lžíce a kladívko; první poklep patřil místnímu děkanovi, po něm následovalo také ostatní duchovenstvo, magistrát a další urození měšťané. Nakonec mohli na kámen poklepnout i prostí lidé, kdokoli měl zájem, každý jednu ránu. Základní kámen lze dnes vidět pod kazatelnou kostela, dodnes je na něm patrný letopočet »1750«. Roku 1760 byla vlastní stavba dle farní kroniky dokončena a započala výmalba.

Ve středu 22. října 1760 byl farní chrám vysvěcen olomouckým světícím biskupem Janem hrabětem z Schärffenbergu.[14] Od té doby již, kromě výmalby a výzdoby v letech těsně po vysvěcení, k žádným zásadním stavebním změnám kostela nedošlo, s výjimkou drobné úpravy štítu na začátku 20. století. Proběhla však řada oprav, ve 20. století byla nejvýznamnější celková renovace v letech 19001903 a na ni navazující rekonstrukce křížové chodby, probíhající mezi léty 1905 a 1908. Roku 1919 bylo do chrámu zavedeno elektrické osvětlení. Dalších významných oprav se dočkal v letech 19501983, kdy byla průběžně prováděna celková rekonstrukce, zahrnující také faru.[8]

 
Půdorys farního kostela

Farní kostel Nejsvětější Trojice

editovat

Kostel je jednolodní, na západní straně propojený s gotickou křížovou chodbou, jež se stala součástí spodního podlaží fary. Hloubková severojižní osa lodi směřuje kolmo k Zámeckému vrchu, šířková je rovnoběžná s teoretickou jižní stranou náměstí. Hlavní oltář míří k severu s mírným příklonem západně. Při východní zdi byla vystavěna oválná kaple sv. Josefa, severní straně lodi vévodí mohutná zděná kruchta.

Zázračný obraz Panny Marie Pomocné

editovat

Na čestném místě fulneckého farního kostela, nad svatostánkem hlavního oltáře, se nachází obraz Panny Marie Pomocné, zvané též Panna Maria Fulnecká, považovaný věřícími za zázračný. Obraz byl farnímu kostelu věnován roku 1678 manželi Mudrákovými na památku předčasné smrti jejich dvou synů.[15] Nejprve visel u křtitelnice v kapli sv. Josefa starého farního kostela. Odtud byl později vzat a pověšen mezi dvěma chrámovými okny. Ani tam nezůstal dlouho, roku 1731 byl opět přemístěn a nahrazen obrazem tehdy nově blahoslaveného Pierra Fouriera. Malbu Panny Marie použili jako malý oltářní obraz, a tak zůstala bez většího zájmu až do roku 1746 – tehdy byla 23. prosince znovu přemístěna, nakonec se dostala až do křížové chodby, neboť se pro ni zrovna nenašlo jiné místo; po několika týdnech se tam obraz dokonce rozpadl na tři kusy. Tu se ho konečně ujal kněz Jakub Erbsmann, senior zdejšího kláštera, a nechal ho po opravě upevnit na klášterní zeď za kostelem.[16] Postupně se u něj začali téměř každodenně scházívat zbožní křesťané, zdobili obraz květy a ctili Matku Boží modlitbami a zpěvy. Od té doby úcta obrazu stále rostla, mnozí u něj nacházeli duchovní útěchu a pomoc.

 
Zázračný obraz Panny Marie Fulnecké

V roce 1749 údajně došlo k této události:

V sobotu před slavností Nejsvětější Trojice, 31. května 1749, konal kolem páté hodiny odpolední u obrazu pobožnost tehdejší panský sluha Jan Jiří Losert. Vtom si na pravém oku Matky Boží povšiml čehosi bílého. Nejprve myslel, že byl obraz něčím pocákán, jelikož se zrovna dostavovala nová sakristie u starého kostela. Již zvonilo na mši, a tak odešel do chrámu, stále ovšem cítil vnitřní nutkání vrátit se zpět. Po skončení liturgie tedy zamířil opět k obrazu, prohlédl si ho zblízka a zjistil, že od pravého oka Panny Marie stékají tři slzy, prostřední až na hlavu Ježíška. I na levém oku bylo patrno cosi mokrého. Tou dobou, bylo krátce před sedmou hodinou večerní, již u obrazu stálo a vše vidělo asi dvanáct osob. Kostelník Josef Hopp zavolal tehdejšího děkana Josefa Barwiga, který vystoupil k obrazu a osušil slzy šátkem – podařilo se mu to teprve po delším úsilí. Byl u toho kromě děkana také další duchovní z augustiniánského kláštera jménem Alexandr, z laiků pak kostelník Josef Hopp, jeho sestra Apollonie, panský sluha Jan Jiří Losert a asi dvanáct dalších věřících. Děkan Barwig jim nařídil o události zatím mlčet, nicméně vše se zanedlouho po celém městě tak rozneslo, že se na tom místě ještě téhož večera shromáždila velká část občanů ze všech vrstev obyvatelstva.

Odpoledne 2. června 1749 v jednu hodinu se u obrazu sešli děkan Josef Barwig s dalšími duchovními, stavitel Mikuláš Thalherr, Matyáš Hopp, kostelníkův bratr, a Jiří Richter, aby vše důkladně prohlédli a našli vysvětlení. Po pečlivém prozkoumání obrazu i jeho okolí a zvážení všech okolností onoho jevu usoudili, že slzy na tváři Panny Marie nemohly být přirozeného původu, že se jednalo o zázrak, jehož prostřednictvím se projevila Matka Boží.

V krátké době se pobožnosti u obrazu staly masovými, přicházelo stále více poutníků nejen z farnosti a přilehlých obcí, ale i ze vzdálenějšího okolí, a mnozí dosvědčovali, že po modlitbě u fulnecké Matky Boží byly vyslyšeny jejich prosby. Pobožnosti a zpěvy většinou trvaly až do noci.

V den svátku Navštívení Panny Marie 2. července se u obrazu odbývala první slavná litanie s hudbou; od té doby se tam všechny mariánské svátky slavívaly s hudebním doprovodem, schola u něj denně zpívala a konala litanie. Na svátek Panny Marie Karmelské byla u obrazu sloužena první mše svatá. Při té příležitosti jej opatřili pěkným rámem a vedle připevnili lampu, která pak nepřetržitě hořela.

Všechny události kolem obrazu pečlivě zaznamenával tehdejší kostelník Josef Hopp. Jeho zápisy pokračují až do 20. ledna 1753; do té doby líčí 106 případů, kdy lidé z různých obcí oznámili, že jim Panna Maria po modlitbě u fulneckého obrazu vyprosila Boží pomoc v různých potřebách.[17]

Interiér

editovat

Ve členění interiéru se odráží princip tvorby prostoru skládáním. Jednotlivé prvky jsou od sebe v klenbě odděleny výraznými zdvojenými meziklenebními pasy a v obvodovém zdivu pilastry, nesoucími úseky kladí, na něž pasy dosedají. Pod kopulí obíhá průběžné kladí, pod nímž se nachází oratořekonvexně vypnutými poprsněmi.

 
Interiér farního kostela na počátku 20. století

Kostel i kaple jsou osazeny jednotným barokním mobiliářem. Jedinečné nástěnné malby s bohatou symbolikou, dokončené v roce 1760, tematicky spojené se zasvěcením kostela, vytvořil olomoucký malíř Josef Ignác Sadler. V konše nad hlavním oltářem je vyobrazena Oslava víry, další pole ukazují scény vážící se k oslavě třech Božských osob – v přední části Vítězný zmrtvýchvstalý Kristus adorovaný zástupy svatých, ve střední Stvořitelské dílo Boha Otce (v kupoli Stvoření andělů) a v zadní letniční scéna Seslání Ducha svatého. Pendentivy ve střední části vykreslují jinotaje čtyř světadílů. Hlavní oltář je dílem kroměřížského sochaře Františka Ondřeje Hirnleho; na ostatní výzdobě kostela spolupracoval s Václavem Böhmem.[18]

Podrobnější přehled naleznete ve článku Fresky ve fulneckém kostele Nejsvětější Trojice.

Většinu obrazů v kostele namaloval Ignác Viktorin Raab, oltářní obraz je však dílem Felixe Ivo Leichera. Svatý Augustin na něm drží pero, zanechávající za sebou ohnivou stopu, což symbolizuje inspiraci Duchem svatým.[19] Dvířka svatostánku hlavního oltáře jsou ozdobena výjevem pelikána, krmícího v době hladu mláďata vlastním masem – podobenství Krista, sytícího věřící skrze svátost oltářní svým tělem.

Na každé straně chrámové lodi lze nalézt tři boční oltáře. Na pravé, epištolní straně lodi, je přední zasvěcen sv. Valentinu, prostřední Panně Marii Bolestné a zadní sv. Barboře. Na levé, evangelní straně, potom přední sv. Augustinu, prostřední sv. Ubaldovi a zadní Utrpení Pána Ježíše. Součástí obou prostředních oltářů jsou skleněné rakve s ostatky svatých, vpravo svatého Valentina a vlevo sv. Vitala. Roku 2006 byl do kostela z polského Krakova slavnostně přenesen také ostatek sv. Faustyny Kowalské a k němu umístěn obraz Božího Milosrdenství.

Na pravé straně se pak nachází kazatelna. Hlavním motivem její výzdoby je soubor tří ctností, vyobrazený v podobě tří ženských postav: vlevo dole s kotvou – naděje, uprostřed nad kazatelnou s křížem – víra a vpravo dole s kalichem – láska.

Přehled oltářů hlavní lodi
Oltář Hlavní obraz Horní obraz Přední obraz Socha vlevo Socha uprostřed Socha vpravo Rakev
Hlavní Sv. Augustin
S. Augustinus
P. M. Fulnecká
Virgo Maria Fulnekensis
Sv. Jakub Menší
S. Iacobus Minor
Sv. Filip
S. Philippus
Levý
přední
Sv. Augustin
S. Augustinus
P. M. Karmelská
Virgo Maria de monte Carmelo
Sv. Juliána z Lutychu
S. Iuliana Leodiensis
Božské Srdce Páně[alt 1]
Divinum Cor Iesu
Sv. Monika
S. Monica
Levý
střední
Sv. Ubald z Gubbie
S. Ubaldus de Gubbio
Sv. Florián
S. Florianus
Sv. Jan Křtitel
S. Ioannes Baptista
Sv. Ondřej
S. Andreas
Sv. Vitalis
S. Vitalis
Levý
zadní
Hle, člověk
Ecce Homo
Sv. Kazimír
S. Casimirus
Sv. Máří Magdalena
S. Maria Magdalena
Sv. Terezie od Dítěte Ježíše
S. Theresia a Iesu Infante
Sv. Veronika
S. Veronica
Pravý
přední
Sv. Valentin
S. Valentinus
Sv. Dominik
S. Dominicus
Sv. Augustin
S. Augustinus
P. M. Neposkvrněná[alt 2]
Virgo Maria Immaculata
Sv. Ambrož
S. Ambrosius
Pravý
střední
P. M. Bolestná
Virgo Maria Dolorosa
Sv. Juda Tadeáš
S. Iudas Thaddæus
Sv. Dismas
S. Dismas
Sv. Longin
S. Longinus
Sv. Valentin
S. Valentinus
Pravý
zadní
Sv. Barbora
S. Barbara
Sv. František Saleský
S. Franciscus Salesius
Sv. Kateřina Alexandrijská
S. Catharina Alexandriensis
Sv. Alois
S. Aloisius
Sv. Apollonie
S. Apollonia
 1. Původně socha Srdce Páně, nyní obraz Božího Milosrdenství.
 2. Střídavě socha Panny Marie Neposkvrněné a Panny Marie Loretánské.

Varhany

editovat
 
Tabulka na varhanách

Původní varhany farního kostela, postavené varhanářem Janem Jiřím Schwartzem z Libavé, byly posvěceny roku 1766. Měly dva manuály a 18 rejstříků. Kvůli značnému opotřebení dřevěných součástí a červotočivosti byly ve 20. století opraveny a rozšířeny národním podnikem Továrna na varhany v Krnově dle návrhu Ing. Oty Veverky. Renovovaný trojmanuálový 33rejstříkový stroj byl posvěcen 10. prosince 1955, po kolaudaci prof. Gustavem Pivoňkou z Olomouce.[20] Traktura pneumatická, vzdušnice kuželková. Zvuk původních varhan můžeme slyšet v plénu starého stroje.

I - Positiv
Kopula clausa 8′
Principál 4′
Kopula aperta 4′
Oktáva 2′
Kvinta špičatá 1 1/3'
Akuta 4× 1′
I:I 4′
I:III 16′
I:III 8′
I:III 4′
Tremolo I
II - Hlavní stroj
Bordon – flauta 16′
Principál 1–2× 8′
Flauta major 8′
Viola di gamba 8′
Oktáva 4′
Roh noční 4′
Super – oktáva 1–2× 2′
Píšťala šumivá 4–5× 4′
Mixtura 6–8× 1 1/3′
II:II 16′
II:II 4′
I:II 16′
I:II 8′
I:II 4′
III:II 16′
III:II 8′
III:II 4′
III - Žaluziový stroj
Portunál krytý 8′
Salicionál 8′
Vox angelika 2× 8′
Kvintadéna 4′
Flauta trubicová 4′
Kvinta 2 2/3′
Dolkán 2′
Tercián 2× 1 3/5′
Cymbál – mixtura 5× 2/3′
Šalmaj trompetová 8′
III:III 16′
III:III 4′
Tremolo III
Pedál
Apertabas 16′
Subbas 16′
Bordon – flauta 16′
Principál – bas 8′
Kryt basový 8′
Oktavbas 4′
Mixtura major 8× 5 1/3′
Pozoun tichý 16′
I:P 8′
II:P 8′
III:P 8′
I:P 4′
III:P 4′

 • Dílna: Továrna na varhany, n. p. (Rieger-Kloss), Krnov
 • Rok výroby: 1955
 • Opus: 3201
 • Traktura: pneumatická
 • Vzdušnice: kuželková
 • Počet rejstříků: 33
 • Rozsah
  • manuálů: C–g3
  • Rozsah pedálu: C–f1
 • Pomocná zařízení:
  • Pevné kombinace: p, mf, f, ff, pleno starého stroje, pleno celého stroje, tt
  • 2 volné kombinace
  • Zapínač ručních rejstříků do pevných kombinací
  • Vypínač jazyků
  • Anulátor pedálu
  • Crescendo
  • Vypínač crescenda
  • Generální spojka
  • Normál spojky
 • Poznámky:
  • I. manuál – positiv v zábradlí kůru
  • II. manuál – hlavní stroj
  • III. manuál – žaluziový stroj
  • Zvuk původních varhan je zachován v plenu starého stroje
  • Původní varhany byly z roku 1766, varhanář Jan Jiří Schwarz, 2 manuály, 18 rejstříků, mechanická traktura, zásuvková vzdušnice.

Křížová chodba

editovat

Křížová chodba bývalého kláštera augustiniánů kanovníků, vystavěná zřejmě ve 30. letech 15. století, při západním průčelí tehdejšího kostela, je nejcennější gotickou památkou ve městě. Zaklenuje ji křížová žebrová klenba s hodnotnými plastickými detaily. Pod výběhy žeber a ve svornících klenby lze vidět erby budovatelů kláštera – zavinutou střelu pánů z Kravař a hvězdu pánů ze Šternberka a Lukova. Prostor je osvětlován jedenácti hrotitými okny, ústícími do neobvykle malého rajského dvora. Z původních plaménkových kružeb v nich se do dneška dochoval jen zlomek ve vrcholu západního středového. Křížová chodba původně spojovala kostel a obytné prostory kláštera, které do lodě ústí lomeným portálem.[21] V první polovině roku 2009 byl proražen již kdysi existující průchod mezi křížovou chodbou a přízemím fary.

Kaple sv. Josefa

editovat

Kaple sv. Josefa, prostor s vlastní architektonickou kompozicí, se půdorysně nachází přibližně na místě kněžiště bývalého gotického kostela. Interiér je členěn pilastry s úseky kladí, na něž dosedá výrazně modelovaná římsa, nesoucí klenbu kupole. Pod římsou jsou oratoře s konvexně vypnutými poprsněmi, nad vchodem do lodi kostela zaujme mohutná empora. V klenbě kaple nalézáme výjev Dvanáctiletý Ježíš v Chrámě, po obvodu doplněný scénami ze života sv. Rodiny. S lodí interiér kaple spojuje vysoká arkáda.[22]

Exteriér

editovat
 
Římskokatolický farní kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku

Vnitřní skladbě prostorů odpovídá také členění exteriéru kostela – boční fasády jsou hladké, nároží mezi jednotlivými hmotami zaoblená, na rozhraní jsou vloženy čtyřsloupy, po celém obvodu stavby obíhá korunní kladí. Z hmoty kostela vystupují přístavky kaple a sakristií. Celé průčelí vytváří monumentální kulisu, připomínající stavitelství vrcholného baroka. V nikách fasády stojí figury čtyř evangelistů od sochaře Jana Schuberta. Loď chrámu má sedlovou střechu, nad ústředním prostorem s kupolí je střecha mansardová se sanktusníkem, kapli zakrývá nízká báň.[22] Štít kostela byl v letech 19011903 upraven dle návrhu prof. Ferdinanda Hracha.[23]

Na východní straně chrámu je umístěn pozdně gotický až raně renesanční náhrobek Jiřího ze Žerotína, datovaný do roku 1507. Idealizovaný výjev představuje zemřelého jako rytíře stojícího na lvu, symbolu moci a síly. Sousední náhrobek, pocházející z roku 1556, patří rodině Baltazara Švajnice z Pilmsdorfu.[24]

Z náměstí vede ke kostelu barokní schodiště z počátku 18. stoletíklasicistní branou osazenou sochami.[23]

Farní budova, do roku 1784 klášter augustiniánů kanovníků, přiléhá k západní zdi kostela Nejsvětější Trojice. Jde o dvoupodlažní stavbu, jejíž jádro – západní obytná část přízemí dnešní fary – pochází z první poloviny 15. století, prošla však značnými stavebními úpravami ve století 17., kdy byly vybudovány prostory v patře. Další následovaly po zrušení kláštera koncem 18. a později také v 19. století. Fasáda není výrazněji členěna, po obvodu probíhá korunní římsa. Šest oken v prvním patře má renesanční kamenná profilovaná ostění a patrné nadokenní římsy. Místnosti, většinou s plochými stropy, se nacházejí na vnějším obvodu vcelku širokých chodeb, klenutých pruskými a valenými klenbami. Na severní straně fary je situován empírový pokoj s malířskou a štukatérskou výzdobou z počátku 19. století. Vedle něj se nalézá místnost farní kanceláře s pozdně renesanční štukovou výzdobou stropu a výmalbou z doby empíru.[25]

Současnost

editovat

Farní kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku je dnes přirozeným střediskem duchovního života farnosti. Poutě k Panně Marii se již nekonávají, lze se zúčastnit pouze poutí k Nejsvětější Trojici. Fulnecká farnost, v jejímž vlastnictví se kostel nachází, je od roku 2005 spravována řádem pallotinů (Societas Apostolatus Catholici). Budovy kostela i přilehlé fary jsou památkově chráněny.[26] V letech 2019–2020 byl kostel s částí fary rozsáhle rekonstruován.

Reference

editovat
 1. Gavendová et al. (1996), str. 40.
 2. Kuča (1996), str. 857
 3. Prasek (1891), str. 103. Kuča (1996), str. 857. Gavendová et al. (1996), str. 41.
 4. Kuča (1996), str. 857. Brandl (1885), str. 484–486, č. 570. Bretholz (1903), str. 259–260, č. 295. Naproti tomu Oppl (1928) na str. 138 uvádí: „Z jakých důvodů bývalý kostel farní, o němž se činí zmínka ve staré listině z roku 1293., byl zrušen a na jeho místě založen klášter augustiniánský, o tom nemáme žádných zápisů.“
 5. Oppl (1928), str. 150. Kuča (1996), str. 858.
 6. a b Hosák (1938), str. 688, a nástěnka Z farní kroniky.
 7. a b Hoduláková & Bouda (1980), str. 4.
 8. a b c Dle nástěnky Z farní kroniky.
 9. Kuča (1996), str. 858. Oppl (1928) uvádí na straně 152 chybně papeže Klimenta XII.
 10. Do kaple se vcházelo z křížové chodby, po zrušení kláštera byla připojena k budově fary (Demel (1869), str. 8).
 11. Popis událostí kolem obrazu Panny Marie dle Demel (1869), str. 3–14.
 12. Kuča (1996), str. 857–858.
 13. Demel (1869), str. 7. Farní kronika datuje na 25. dubna 1750 položení základního kamene kněžiště.
 14. Nástěnka Z farní kroniky, Rašková (1980), str. 3, a Demel (1869), strany 7–10. Demel (1869) zmiňuje, že kostel byl vysvě­cen 19. dubna 1762, ale označuje přesný údaj za nejistý; o roce údajně však není sporu. Světitelem byl dle tohoto díla olomoucký biskup Maxmilián hrabě z Hammiltonu. Nicméně Trapl & Kraváček (1993) na straně 38 datuje výstavbu do let 1750–1752 a vysvěcení do roku 1760. Rašková (1980), str. 3, uvádí, že v pamětní listině z roku 1760, vlo­žené do věže, je zapsáno datum položení základního kamene 19. října 1750, dokončení hrubé stavby roku 1752, nasazení báně 29. září 1760 a vysvěcení 22. října 1760.
 15. Pod obrazem původně bývala tabulka s nápisem: „Im Jahre 1648 den 1. October iſt der ehrbare Junggeſell Paulus Mudrack, 19 Jahre alt, unſchuldigerweiß in dem Hauswald (Thiergarten) erſchoſſen worden. Und dann im Jahre 1649 den 3. März iſt Andreas Mudrack nach erlangten heiligen Sakramenten der chriſtkatholiſchen Kirche, von dieſer Welt geſchieden. Seines Alters 22 Jahre 5 Monath. Denen zur Gedächtniß die betrübten Eltern, als Georg und Anna Mudrack, d. Epitaphium aufrichten laſſen. Gott verleihe allen chriſtgläubigen Seelen die ewige Ruhe und Seligkeit amen.“ Přeloženo do češtiny: „Roku 1648, 1. října, byl v oboře nevinně zastřelen počestný mládenec Pavel Mudrák, stár 19 let. A poté roku 1649, 3. března, opustil tento svět, obdržev svaté svátosti křesťansko-katolické církve, Ondřej Mudrák. Byl 22 let 5 měsíců stár. Na památku jim zarmoucení rodičové, Jiří a Anna Mudrákovi, nechali udělati tento epitaf. Bůh dej všem křesťanským duším věčný pokoj a blaženost amen.“ Na nástěnce Z farní kroniky jsou uvedena jména rodičů Vavřinec a Anna Mudrákovi namísto Jiří a Anna, jak stojí v Demel (1869) na str. 3.
 16. Dle nástěnky Z farní kroniky nechal obraz pověsit na vnější stěnu kaple sv. Josefa.
 17. Demel, Phillip. (1869). Die Pfarrkirche in Fulnek und das Mariabild am Hochaltar. Fulnek: Verlag des Verfaſſers. Str. 3–14.
 18. Trapl & Kraváček (1993), str. 38. Gavendová et al. (1996), str. 40–41.
 19. Nástěnka Z farní kroniky uvádí, že autorem oltářního obrazu je Jan Leichert – je to ovšem chybný zápis, omylu v kronice si všímá rovněž Jelonek (1926) na str. 35–36; umělec tohoto jména však v kraji nepůsobil, navíc nelze přehlédnout podobnost s ostatními díly Felixe Ivo Leichera.
 20. Dle tabulky na varhanách.
 21. Trapl & Kraváček (1993), str. 36. Gavendová et al. (1996), str. 41–42.
 22. a b Gavendová et al. (1996), str. 41.
 23. a b Kuča (1996), str. 857.
 24. Trapl & Kraváček (1993), str. 37.
 25. Gavendová et al. (1996), str. 43–44.
 26. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2017-06-28]. Identifikátor záznamu 132275 : kostel Nejsvětější Trojice s farou (pův. děkanství). Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [1]. 

Literatura

editovat
 • Brandl, Vincenz. (1885). Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae. 11. Band. Brünn: Verlag des Mähriſchen Landes-Ausſchuſſes. Str. 484–486, č. 570.
 • Bretholz, Berthold. (1903). Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae. 15. Band. Brünn: Verlag des Mähriſchen Landes-Ausſchuſſes. Str. 259–260, č. 295.
 • Demel, Phillip. (1869). Die Pfarrkirche in Fulnek und das Mariabild am Hochaltar. Fulnek: Verlag des Verfaſſers. Str. 3–14.
 • Gavendová, Marcela & Koubová, Marta & Levá, Pavla. (1996). Kulturní památky okresu Nový Jičín. Nový Jičín: Okresní úřad; Ostrava: Památkový ústav. ISBN 80-85034-14-X. Str. 40–44.
 • Hoduláková, Milena & Bouda, Tomáš. (1980). Augustiniánský klášter. In Fulnecký kulturní zpravodaj. Ročník 1980, číslo 3. Fulnek: Městský národní výbor. Str. 4.
 • Hosák, Ladislav. (1938). Historický místopis země Moravskoslezské. Praha: Společnost přátel starožitností čsl. Str. 688.
 • Jelonek, Emil. (1926). Felix Ivo Leicher. In Das Kuhländchen. 7. Band. Neu-Titſchein: L. V. Enders’ſch. Str. 35–36.
 • Kuča, Karel. (1996). Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. I. díl. Praha: Libri. ISBN 80-85983-13-3. Str. 857–858.
 • Oppl, Stanislav Václav. (1928). Z kroniky staroslavného města Fulneku, působiště J. A. Komenského. Fulnek na Moravě: Kryl a Scotti. Str. 138, 150, 152.
 • Prasek, Vincenc. (1891). Dějiny kraje Holasovského čili Opavského. Edice Vlastivěda Slezská, III. díl, I. čásť. Opava: Jubilejní fond Vlastivědy Slezské. Str. 103.
 • Rašková, Jana. (1980). Farní kostel sv. Trojice. In Fulnecký kulturní zpravodaj. Ročník 1980, číslo 2. Fulnek: Městský národní výbor. Str. 3.
 • Röhrig, Floridus (ed.),Die Stifte der Augustiner-Chorherren in Böhmen, Mähren und Ungarn. Verlag Mayer & Comp., Klosterneuburg-Wien 1994, 362 stran; ISBN 3-901025-34-0, s. 64-93.
 • SAMEK, Bohumil. Umělecké památky Moravy a Slezska 1. A-I. Praha: Academia, 1994. 651 s. ISBN 80-200-0474-2. 
 • ŠEFERISOVÁ-LOUDOVÁ, Michaela. „Teologie psaná malířským štětcem.“ Ikonografie freskové výzdoby kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku. In: KROUPA, Jiří; MILÁČKOVÁ, Martina; MLČÁK, Leoš. Josef Ignác Sadler 1725–1767 : Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum Olomouc, Galerie : 18. května – 28. srpna 2011. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2011. ISBN 978-80-87149-45-4. S. 54–64.
 • Trapl, Miloš & Kraváček, František. (1993). Komenského Fulnek. Praha: Pressfoto. ISBN 80-7046-085-7. Str. 36–38.
 • Ullrich, Josef. (1913). Die Pfarrkirche in Fulnek. In Mitteilungen des Erzherzog Reiner-Museums für Kunst und Gewerbe. XXXI. Band. Brünn: Erzherzog Reiner-Museum. Str. 3–9.
 • Nástěnka Z farní kroniky na vnitřní východní stěně křížové chodby fulneckého farního kostela.

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat