Latinská rčení, M

seznam na projektech Wikimedia

V tomto článku jsou uvedena některá známá latinská rčení, začínající písmenem M.

Latina měla na evropskou kulturu hluboký a dlouho trvající vliv. Od římské antiky přes křesťanství a humanismus až do 18. století byla její znalost u vzdělaných lidí samozřejmostí. V některých oborech se s latinskými názvy stále pracuje, užívají se různé obraty a ve starší literatuře se najde množství latinských citátů. Protože latinských obratů, rčení a přísloví je mnoho, je seznam vybraných seřazen podle abecedy a rozdělen podle počátečních písmen do samostatných článků.

Latinská rčení – vyberte písmeno:

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V

Iniciála M (Italský rukopis, 13. stol.)

Ma editovat

 • Magister alius casus. – „Dalším učitelem je náhoda.“ Správně Casus magister alius et paene numerosior. - "Dalším a častějším učitelem [než příroda] je náhoda." (Plinius Starší)
 • Magister artium (liberalium) (M. A.) – „učitel svobodných umění“, původně titul z artistické fakulty, dnes pro různé obory (Mgr., MA)
 • Magister est posterioris prior dies. – „Předchozí den je učitelem následujícího.“ (Publius Syrus)
 • Magistra vitae philosophiae. – „Filosofie je učitelka života“
 • Magistrum memet ipsum habeo. – „Jsem sám sobě učitelem“
 • Magna Charta Libertatum – „Velká listina svobod“, Magna Charta (1215)
 • Magna cum laude – „s velkou chválou“, velmi dobře
 • Magna est veritas – „Pravda je veliká“
 • Magna ingenia conspirant. – „velcí duchové se shodují“ (Vergilius)
 • Magna Mater – „velká Matka“, o bohyni Kybelé
 • Magnas inter opes inops – „uprostřed tolika bohatství chudý“
 • Magni constant regum amicis bona consilia. – „Dobré rady přijdou přátelům králů draho.“ (Seneca ?)
 • Magni fures parvum ducunt – „Velcí zloději vedou (k soudu) malého“ (Diogenés Laertios)
 • Magni nominis umbra – „Stín velikého jména“ (Lucanus)
 • Magno cum gaudio – „s velkou radostí“
 • Magnum opus – „velké, stěžejní dílo“, někdy také ironicky
 • Magnum timoris remedium clementia est. – „Laskavost je dobrý lék proti strachu“ (Seneca)
 • Mala fide – „ve špatném úmyslu“, zákeřně
 • Mala malus mala mala. - "ze špatné jabloně špatná jablka"
 • Male secum agit aeger, qui medicum haeredem facit. – „Špatně si poslouží nemocný, když slíbí lékaři své dědictví“ (Publius Syrus)
 • Mali corvi, malum ovum – „špatný havran, špatné vejce“
 • Malis avibus – „se špatnou věštbou“ (z letu ptáků)
 • Malum discordiae – „jablko sváru“, narážka na Paridův soud, kvůli němuž vznikla Trojská válka
 • Malum in se – „špatné samo o sobě“, bez ohledu na zákony i okolnosti
 • Malum prohibitum – „špatné, protože zakázané“
 • Maledictus piscis in tertia aqua. – „Zlořečená ryba ve trojí vodě“ – ve vodě plave, ve druhé se vaří, ale nesmí se zalévat vodou při jídle
 • Malleus maleficarum – „kladivo na škůdkyně“, kniha H. Kramera proti čarodějnictví (1486)
 • Malleus manubrio sapientior. – „Kladivo (chce být) chytřejší než násada“, která je vede (Plautus)
 • Mandamus – „nařizujeme“, soudní rozhodnutí ve vedlejší věci
 • Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc Parthenope; cecini pascua, rura, duces. – „Mantova mě zrodila, Kalábrie uchvátila a drží Neapol. Opěvoval jsem pastviny, pole a vojevůdce“, náhrobní nápis Vergiliův
 • Manu propria (m. p.) – „vlastní rukou (v.r.)“
 • Manu scriptum – „psáno rukou“, odtud manuskript (rukopis)
 • Manum de tabula. – doslova „Ruku (pryč) od desky“, přeneseně "od díla", ve významu "Další úpravy povedou jen ke zhoršení díla" (Cicero)
 • Manus manum lavat. – „Ruka ruku myje“
 • Manus transit manus - "Ruka ruku mine"
 • Manus mortua – „mrtvá ruka“, odúmrť
 • Mare apertum – „otevřené (veřejné) moře“
 • Mare internum (nostrum) – „vnitřní (naše) moře“, Středozemní moře
 • Maria montesque polliceri – „slibovat moře a hory“, srv. naše „hory a doly“ (Sallustius)
 • Mater certa, pater incertus est. – „Matka je jistá, otec nejistý“, zkrácenina následujícího:
 • Mater semper certa est (pater semper incertus est) - Matka je vždy jistá ((zatímco) otec je vždy nejistý) - zásada římského práva
 • Mathesis universalis – „obecná nauka“, všeobecná věda (logika a matematika, Leibniz)

Me editovat

 • Mea (maxima) culpa – „moje (veliká) vina“
 • Meum est propositum in taberna mori! – „Je mi souzeno zemřít v hospodě“ nebo "Mým záměrem je zemřít v hospodě."
 • Medice, cura te ipsum. – „Lékaři, vyléči se sám (uzdrav sám sebe)“ (Lk 4,23)
 • Medicus curat, natura sanat. – „Lékař léčí, příroda uzdravuje.“
 • Medio flumine quaerere aquam – „Uprostřed řeky hledat vodu“, dělat něco zbytečného, pošetilého
 • Medio tutissimus ibis. – „Uprostřed budeš kráčet nejbezpečněji.“ (Ovidius)
 • Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris. – „Pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach se obrátíš
 • Memento mori – „pamatuj, že zemřeš“
 • Mens sana in corpore sano – „Zdravá mysl ve zdravém těle“, srov. "V zdravém těle zdravý duch" (Juvenalis)
 • Mente et corde - "Rozumem a srdcem", moto Lékařské fakulty Univerzity Palackého

Mi editovat

 • Miles christianus – „křesťanský bojovník“
 • Miles gloriosus – „slavný voják“
 • Minima non curat praetor. – „Prétor se nezabývá maličkostmi.“
 • Minimum eripit fortuna, cui minimum dedit. – „Nejméně bere Štěstěna tomu, komu nejméně dala.“
 • Mirabile dictu – „ani se nechce věřit“
 • Miror, quod non ridet haruspex, haruspicem qui videt. – „Divím se, že se haruspex (věštec) nesměje, když vidí druhého haruspika (věštce)“ (Cato)

Mo editovat

 • Modus barbara – druh sylogismu
 • Modus operandi (procedendi) – „způsob postupu, práce, fungování“
 • Modus ponens – druh sylogismu
 • Modus vivendi – „způsob života“, dohoda mezi protivníky, příměří
 • Morbus gallicus – „francouzská nemoc“, syfilis
 • Morbus sacer – „posvátná nemoc“, epilepsie
 • More geometrico – „po způsobu geometrů“ (Descartes, Spinoza)
 • More majorum (patrio) – „podle obyčeje předků“
 • Morituri te salutant - „Ti, kdo jdou na smrt, tě zdraví“
 • Mos maiorum – „mrav, zvyk předků“
 • Mors certa hora incerta – „Smrt je jistá, hodina nejistá“
 • Mors porta vitae aeternae. – „Smrt je brána k věčnému životu“
 • Mors sola – „jenom smrt“ nás může rozdělit
 • Mortui vivos docent - "mrtví učí živé"
 • Mox fuge, longe recede, tarde redi. – „Rychle uteč, dlouho tam zůstaň, pozdě se vrať“, návod na jednání při epidemii moru
 • Mox nox. – „Brzy (bude) noc“, nápis na slunečních hodinách
 • Mox tamen ardentis accingar ducere pugnas. – „Brzy se však chystám opěvat žhavé bitvy“ (Vergilius o svém záměru napsat Aeneis)

Mu editovat

 • Mulier amicta sole – „Žena oděná sluncem“ (Zj 12,1)
 • Multa docet fames. – „Hlad (člověka) naučí mnohému“
 • Multa tulit, fecitque puer, sudavit et alsit. – „Mnoho vytrpěl i udělal jako chlapec, potil se i mrznul“
 • Multi sunt vocati, pauci electi – „Mnoho je povolaných, málo vyvolených“
 • Multitudo canum mors leporum – „Mnoho psů, zajícova smrt
 • Multum in parvo – „mnohé v málo slovech“
 • Multum, non multa. – „Mnoho, ne mnohé“: má se hodně číst, ale ne všechno možné (Plautus)
 • Mundus vult decipi, ergo decipiatur. – „Svět chce být klamán, nechť tedy klamán je.“
 • Murum aries attigit – „Než se beranidlo dotkne zdi", princip římského dobývání. Pokud se město nevzdalo do prvního úderu prvního beranidla, nenáležela pak občanům obléhaného města žádná práva
 • Mutabor – „Proměním se“
 • Mutatis mutandis – „když se změní, co se má změnit“; něco platí mutatis mutandis i v jiných případech
 • Mutato nomine de te fabula narratur. – „Stačí změnit jméno, a bajka mluví o tobě.“

Odkazy editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Liste lateinischer Phrasen na německé Wikipedii.

Literatura editovat

 • Moudrost věků. Lexikon latinských výroků, přísloví a rčení. Praha : Svoboda 1994. ISBN 80-205-0401-X

Externí odkazy editovat