Latinská rčení, F

seznam na projektech Wikimedia
Latinská rčení – vyberte písmeno:

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V

 • Fabula docet - „bajka poučuje“
 • Fabula quanta fui – „jakou jsem se to stal povídkou“
 • Fabulæ! – „Báchorky!“ (Terentius)
 • Fac simile – „udělej podobné“, odtud také Faksimile a Fax
 • Fac totum – „dělej všechno, děvečka pro všechno“
 • Facit – „výsledek“, shrnutí
 • Factum illud; fieri infectum non potest – „Stalo se a nemůže se odestát“ (Theognis, Plautus)
 • Facie prima – „na první pohled“, co je okamžitě zřejmé
 • Facies Hippocratica – „Hippokratovská tvář“ umírajícího člověka
 • Falsa demonstratio non nocet – „chybné označení nevadí“; pokud je např. předmět smlouvy špatně označen, není to na překážku, pokud tím obě strany míní totéž
 • Fama crescit eundo – „pověst (fáma) roste, jak se šíří“
 • ' Fama fert … – „běží fáma, že...“
 • Fama nihil est celerius – „nic není rychlejší než fáma“
 • Fama post cineres maior venit – „pověst se po smrti (popelu) zvětšuje“
 • Fas est et ab hoste doceri – „sluší se poučit i od nepřítele“ (Ovidius)
 • Favete linguis! – „dbejte na jazyk!“, při bohoslužbách znamenalo „mlčte“
 • Felix Austria – „šťastné Rakousko“, viz „Bella gerunt alii...“
 • Felix culpa – „šťastná vina“, v křesťanské liturgii vyjadřuje, že člověk, který činí pokání, je na tom lépe než kdyby viny neměl
 • Felix et faustum sit lumen – „blahořečím a chválím tě, světlo“
 • Felix qui potuit rerum cognoscere causas – „Šťasten, kdo by dokázal poznat příčiny všech věcí“ (Vergilius, Georgica II.)
 • Felo de se – „zločinec na sobě samém“ (sebevrah)
 • Feras, non culpes, quod mutare non potes. – „Snášej a nestěžuj si na to, co nemůžeš změnit“ (Publilius)
 • Fero relatum. – „Říkám, co jsem slyšel“ a neručím za to. Srv. relata referro.
 • Ferro ignique – „ohněm a mečem“
 • Ferrum natare doces. – „Učíš železo plavat“
 • Ferrum tuum in igne est. – „Tvoje železo je v ohni“
 • Festina lente – „Pospíchej pomalu“; podle Suetona oblíbené rčení císaře Augusta
 • Festinare opus est.- „Je třeba pospíchat“
 • Fiat iustitia, et pereat mundus – ironicky „Děj se spravedlnost, i kdyby svět měl na to zahynout“ (císař Ferdinand I.)
 • Fiat iustitia ruat cælum. – „Staň se spravedlnost a nebesa ať se zřítí“
 • Fiat lux (et facta est lux) – „Buď světlo (a bylo světlo)“, začátek stvoření světa (Bible, Gn 1,3)
 • Fiat panis – „Budiž chléb“ (heslo Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO).)
 • Fiat voluntas tua. – „Buď tvá vůle“, verš z modlitby Otčenáš
 • Fidei Defensor (Fid Def oder fd) – „Obránce víry“, titul, který dostal Jindřich VIII. od papeže roku 1521 a dodnes jej angličtí králové užívají
 • Fides Græca (Punica) – „Řecká (punská) věrnost“, tj. nespolehlivost
 • Fides obligat fidem. – „Důvěra budí důvěru“
 • Fidus Achates – „věrný Achatés“, přítel a zbrojnoš Aeneův
 • Filia sub tilia nectit subtilia fila. – „Dcera pod lípou svazuje tenké nitky“, latinský jazykolam
 • Filioque – „(Duch Svatý vychází) i ze Syna“, sporné dogmatické tvrzení, kvůli němuž se západní a východní církev rozešly
 • Filius mantellatus – „Oblečený syn“, legitimovaný dodatečným manželstvím
 • Finem vitæ specta. – „Hleď na konec života“ (Solón)
 • Finis cantici – „konec písně“
 • Finis coronat opus. – „Konec korunuje dílo“ (Ovidius, Heroides 2,85)
 • Finis Poloniæ – „Konec Polska“, připisováno zraněnému Kosciuszkovi (1794)
 • Fiscus non erubescit. – „Fiskus (berní úřad) se nestydí“, i když se zdaňuje třeba prostituce (Cicero)
 • Flagellum dei – „boží důtky“, bič boží (o Attilovi)
 • Flagror, non consumor. – „Pálí mne, ale neshořím“ (heslo francouzských Hugenotů)
 • Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo. – „Když se mi nepodaří obměkčit nebeské bohy, pohnu podsvětím“ (Vergilius, Aeneis)
 • Flectus non fractus – „Ohnut, ne zlomen“, náhrobní nápis
 • Flet victus, victor interiit. – „Poražený pláče a vítěz hyne“
 • Floruit – „kvetl“, o osobách s neznámým datem narození a smrti údaj, kdy nejvíc působily
 • Fluctuat nec mergitur – „kymácí se, ale nepotopí“, heslo města Paříže
 • Fluctus excitare in simpulo – „vyvolat vlnobití v hrnci“, srv. naše „bouře ve sklenici vody“
 • Fœnum habet in cornu, longe fuge – „(Býk) má seno na rozích, utíkej!“
 • Folio – „na listu“, staré označení, kde list má dvě stránky, recto (r.) a verso (v.). Také velký formát knihy.
 • Fons et origo – „Pramen a původ“
 • Fontes ipsi sitiunt. – „Samy prameny mají žízeň“ (Cicero, Ad Quintum 3.1.11)
 • Formica vobis exemplo sit. – „Vezměte si příklad z mravence“
 • Formicæ semitam canere – „Opěvovat mravenčí pěšinky“, popisovat detaily
 • Formosa facies muta commendatio est. – „Krásná tvář je němé doporučení“ (Publius Syrus)
 • Forsan et hæc olim meminisse iuvabit. – „Možná si i na to jednou rád vzpomenu“
 • Fortes fortuna adiuvat. – „Silným (statečným) pomáhá Štěstěna“
 • Fortis cadere, cedere non potest. – „Silný může padnout, ne ustoupit“
 • Fortis est veritas – „Pravda je silná“. motto města Oxfordu
 • Fortiter in re, suaviter in modo – „Se silou ve věci, mírným způsobem“
 • Fortuna utaris et prudentia. – „Využij štěstí i prozíravost“
 • Fortuna vitrea est, tum cum splendet, frangitur. – „Štěstí je ze skla: když se třpytí, rozbije se“ (Publius Syrus)
 • Fortunato omne solum patria est. – „Šťastnému je každá země vlastí“
 • Fuimus Troes, fuit Ilium – „Byli jsme Trojané, byla i Troja“ (Vergilius, Aeneis)
 • Fulmen est, ubi cum potestate habitat iracundia. – „Blesk je tam, kde s mocí přebývá i hněv“ (Publius Syrus)
 • Fulmen in clausula – Blesk na konec“ veřejné řeči
 • Fumum vendidi – „Prodával jsem dým.“
 • Furor fit læsa sæpius patientia. – „Hněv je často zraněná trpělivost“
 • Furor Teutonicus – „Teutonská zuřivost“ (Lucanus)
 • Furtum domesticum – „domácí krádež“ čeládky, služebnictva

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Liste lateinischer Phrasen na německé Wikipedii.

Literatura

editovat
 • Moudrost věků. Lexikon latinských výroků, přísloví a rčení. Praha: Svoboda 1994. ISBN 80-205-0401-X

Externí odkazy

editovat