Latinská rčení, E

seznam na projektech Wikimedia
Latinská rčení – vyberte písmeno:

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V

Iniciála E (Book of Kells, 8. stol.)

E editovat

 • E contrario – „z opaku“ v právní argumentaci
 • E duobus malis minimum eligendum est – "Z dvojího zla vyber nejmenší“
 • E Pluribus Unum – „Z mnohého jeden“ tj. stát a národ (heslo USA)
 • E verbo – „doslova“
 • Eadem mensura metiri – „měřit stejnou mírou, metrem“
 • Ecce ego mitto vos sicut oves in medio luporum – „Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky“ (rozeslání apoštolů, Mt 10,16)
 • Ecce homo – „Hle, (to je) člověk“ (Bible, J 19,5)
 • Ecce mater tua – „Hle, tvoje matka“, Ježíš na kříži k apoštolu Janovi (Bible, J 20,17)
 • Ecclesia militans – „církev bojující“, na světě
 • Ecclesia triumphans – „církev vítězná“, svatí u Boha

Ed editovat

 • Edere oportet, ut vivas, non vivere, ut edas nebo Edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus – „Jíme, abychom žili, nežijeme, abychom jedli“
 • Editio princeps – první nebo referenční vydání
 • Ego sum, qui sum – „Jsem, který jsem“ (Bible, Ex 3,14 podle Vulgaty; těmito slovy zde Bůh definuje sám sebe)
 • Ego te absolvo… – „já tě zbavuji“ tvých hříchů, liturgická formule odpuštění
Heslo E pluribus unum (Státní znak USA)
 • Emeritus – „zasloužilý“, např. profesor ve výslužbě

En editovat

 • Ens – jsoucí, příčestí slovesa „být“ (esse)
 • Ens a se – „jsoucí (samo) od sebe“
 • Ens ab alio – „jsoucí od jiného“, závislé na jiném
 • Ens rationis – rozumové, myšlenkové jsoucno
 • Ens reale – skutečné, věcné jsoucno
 • Ens realissimum – „nejskutečnější jsoucí“ – Bůh
 • Ens perfectissimum – „nejdokonalejší jsoucí“, Bůh (Descartes)
 • Ense petit placidam sub libertate quietem – „Mečem chceme mír ve svobodě“ (heslo státu Massachusetts)
 • Eo ipso – „tím samým“, automaticky
 • Eodem die (anno) – „téhož dne (roku)“
 • Epicuri de grege porcum – „vepř z Epikurova stáda“ (Horatius, Dopisy I.4.16)
 • Epistula non erubescit – „Dopis se nestydí (nečervená)“ (Cicero)
 • Equi donati dentes non inspiciuntur – „Darovanému koni zuby neprohlížej“
 • Equum habet Sejanum – „Má koně Sejusova“, stiženého klatbou

Er editovat

 • Errantis non est voluntas – „Chybující nemá (nevyjadřuje) vůli“, takže smlouva s vážnými chybami je neplatná.
 • Errare humanum est, in errore perseverare stultum – „Chybovat je lidské, trvat na omylu hloupé“ (často citovaná věta u Senecy, Cicerona, Jeronýma aj.)
 • Errare (Mehercule) malo cum Platone quam cum istis vera sentire – „Raději se mýlit s Platónem než mít s těmito pravdu“ (Cicero proti pythagorejcům)
 • Erro, dum vivo – „Bloudím dokud žiji“
 • Error calculi (in calculo) – „početní chyba“
 • Error in persona – „mýlka v osobě“ u trestného činu, například vraždy
 • Error probabilis – „pochopitelná (lehčí) chyba“
 • Ergo vivamus, dum licet esse bene – „Takže žijme, dokud můžeme dobře“ (Petronius)
 • Eripuit cœlo fulmen sceptrumque tyrannis – „vyrval nebesům blesk a tyranům žezlo“, o Benjaminu Franklinovi

Es editovat

 • Esse est percipi – „být znamená být vnímán“ (Berkeley)
 • Esse quam videri – „Spíš být než vypadat“ (heslo Severní Karolíny)
 • Est actio quasi corporis quaedam eloquentia – „některá výřečnost je činnost těla“, gestikulace
 • Est autem ius a iustitia, sicut a matre sua, ergo prius fuit iustitia quam ius. – "Právo totiž pochází od spravedlnosti jako od své matky, takže spravedlnost byla dřív než právo" (Justinián, Digesta 1,1, glosa)
 • Est modus in rebus – „je míra ve věcech“
 • Est nobis voluisse satis – „Stačí nám, že jsme chtěli“
 • Est medicina triplex: servare, cavere, curare. – „je trojí léčba: zachovat, chránit, pečovat“
 • Esto perpetua. – „Buď na věky“, původně o Benátkách, heslo státu Idaho
 • Esto quod esse videris – „Buď tím, čím se zdáš“* Et alii (et al.) – „a další“ (na konci seznamu jmen)
 • Et cetera (etc. nebo &c.) – „a tak dále“
 • Et in Arcadia ego – „... a jsem v (blažené) Arkádii“, na venkově (Vergilius)
 • Et dimitte nobis debita nostra – „... a odpusť nám naše viny (dluhy)“, verš modlitby Otče náš
 • Et passim – „a častěji“, pokud se citované místo v knize opakuje
 • Et propter vitam vivendi perdere causas – „a kvůli životu ztratit důvody žít“ (Juvenalis, Satiry 8.84)
 • Et tu, Brute – „I ty, Brute?“, zvolal podle Shakespeara César, když mezi vrahy zpozoroval přítele Bruta. Podle Suetonia zvolal řecky „I ty, synu?“
 • Eucharistia et labor. – „Eucharistie a práce.“ Biskupské heslo Josefa kardinála Berana
 • Euntes in mundum universum. – „Jděte do celého světa.“ Biskupské heslo Petra Esterky
 • Eventus stultorum magister est – „Výsledek je učitel hlupáků“ (Livius 22.39)

Ex editovat

 • Ex abundantia enim cordis os loquitur – „Ústa mluví to, čím přetéká srdce“ (Bible, Mt 12,34)
 • Ex animo – „ze srdce“, upřímně
 • Ex ante – „z před“, z hlediska doby před událostí; opak: ex post
 • Ex cathedra – „ze stolce“ (trůnu Petrova), označuje závazné výroky římského papeže; přeneseně pro autoritativní výroky vůbec
 • Ex facto ius oritur – „právo vzniká z činu“
 • Ex flammis orior – „povstávám z plamenů“, o bájném ptáku Fénixovi
 • Ex gratia – „z laskavosti, milosti“, o jednání, na něž nebyl nárok
 • Ex hypothesi – „podle hypotézy“, za předpokladu
 • Ex iniuria ius non oritur – „z nepráva (ublížení) právo nevzniká“
 • Ex lege – „ze zákona“
 • Ex libris – „Z knih...“, grafická nálepka majitele knihy
 • Ex malis eligere minima – „ze zlých vybírat to nejmenší“
 • Ex nihilo nihil fit – „z ničeho nic nevzniká“ (Empedoklés, Melissos)
 • Ex nunc – „od nynějška, od této chvíle“
 • Ex officio – „z úřední moci, pověření“
 • Ex oriente lux – „světlo (přichází) z východu“
 • Ex ovo – „z vejce“, od počátku
 • Ex parte – „z (určité) strany“, z jistého pohledu, hlediska
 • Ex post – „v pohledu nazpět“, dodatečně
 • Ex post facto – z něčeho, co se stalo po činu
 • Ex privata industria – „z vlastní píle“ (vůle)
 • Ex silentio – argument z mlčení, např. písemných dokladů
 • Ex tempore – „z tohoto okamžiku“, bezprostředně, improvizace
 • Ex tunc – „od tehdy, z tehdejšího hlediska“
 • Ex ungue leonem – „podle drápů (se pozná) lev“
 • Ex unitate vires – „v jednotě je síla“
 • Ex voto – „podle (na základě) slibu“
 • Excelsior – „vyšší, vznešenější“ (heslo státu New York)

Exe editovat

 • Exegi monumentum ære perennius – „Postavil jsem (si) pomník trvalejší než kov“ (Horatius, Ódy III.30.1)
 • Exempla docent – „příklady poučují“
 • Exempla trahunt – „příklady táhnou“
 • Exempli gratia (e. g.) – „například, např.“
 • Exemplum facere – „dát příklad“, stát se příkladem
 • Exercitatio artem parat – „Cvičení dává (připravuje) umění“
 • Exercitia spiritualia – „Duchovní cvičení“, exercicie
 • Exeunt (omnes). – „Odejdou (všichni).“ Režijní poznámka v divadle
 • Exit – „odchází“, také „východ“ (v divadle)
 • Exitus – v medicíně smrt
 • Exitus acta probat – „Výsledek ověřuje (potvrzuje) činy“
 • Expeditio Germanica – „výprava, tažení do Germánie“
 • Experimentum crucis – „rozhodující experiment“ pro jistou hypotézu
 • Experto credite – „věřte zkušenému“
 • Expressis verbis – „výslovně“
 • Extra ecclesiam nulla salus – „mimo církev není spása“ (Cyprián, Epistola 73,21)
 • Extra iocum – „bez žertu, žerty stranou“
 • Extra muros – „mimo hradby, za hradbami“
 • Extrema unctio – „poslední pomazání“, svátost nemocných
 • Extremum semper diem adesse putes – „Počítej vždycky s tím, že je to poslední den“

Odkazy editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Liste lateinischer Phrasen na německé Wikipedii.

Literatura editovat

 • Moudrost věků. Lexikon latinských výroků, přísloví a rčení. Praha: Svoboda 1994. ISBN 80-205-0401-X

Externí odkazy editovat