Latinská rčení, D

seznam na projektech Wikimedia
Latinská rčení – vyberte písmeno:

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V

Iniciála D (Středověký rukopis: žena učí geometrii)

Da editovat

 • Da Deus fortunae! – „Dej Bůh štěstí!“ (pivovarský pozdrav)
 • Da mihi castitatem et continentiam, sed noli modo. – „Dej mi cudnost a zdrženlivost, ale ještě ne teď.“ (Augustinus)
 • Da mihi factum, dabo tibi ius. – „Dej mi skutek, právo ti dám já.“ Římská právní zásada, že strany nemají předkládat právní domněnky, ale skutky.
 • Dat census honores. – „Bohatství přináší pocty.“ (Ovidius)
 • Dat, dicat, dedicat (D.D.D.) – „Dává, věnuje, zasvěcuje“, na antických nápisech na oltářích a zasvěcených předmětech.
 • Damnatio memoriae – „Prokletí, zrušení památky“: jména zvláště nenáviděných lidí se vymazávala z nápisů atd.

De editovat

 • De facto – „podle skutku“, ve skutečnosti
 • De gustibus (et coloribus) non est disputandum. – „O chutích (a barvách) se nediskutuje“ (scholastická zásada)
 • De iure – „podle (platného) práva“, jak by to mělo být
 • De minimis non curat praetor/lex – „O maličkosti se prétor / zákon nestará“
 • De mortuis nihil nisi bene(neboDe mortuis, aut bene, aut nihil) – „O mrtvých jen dobré“ (Solón)
 • De nihilo nihil fit. – „Z ničeho nic nevznikne.“ (Lucretius)
 • De novo – „nově“, od začátku
 • De omnibus dubitandum (est) (nebo De omnibus est dubitandum) – „O všem je třeba pochybovat“ (Aristotelés)
 • De profundis... – „Z hlubin volám k tobě, Bože...“ (Žalm 130)
 • De re – De dicto – „o věci – o výpovědi“ (rozlišení v logice)
 • De te fabula narratur – „To se vypráví o tobě!“, tebe se to týká
 • Decernat – „ať rozhodne“
 • Decori decus addit avito – „Ke zděděné slávě přidal slávu“
 • Decus et tutamen – „Slušnost a ochrana“ (Vergilius, Aeneis), nápis na okraji britských mincí, aby se neopilovávaly
 • Defensor fidei – „obránce víry“, titul britských králů, udělený Jindřichovi VIII. roku 1521 papežem.
 • Deleatur – „má se vymazat, vypustit, zrušit“, korektorská značka
 • Delicta carnis – „zločiny těla“
 • Delictum omissivum – „přečin z nedbalosti“
 • Delictum tentatum – „pokus o zločin“, nedokonaný čin
 • Delirium tremens – alkoholická psychóza často spojené se třesem[1][2]
 • Demon est deus inversus – „démon je převrácený bůh“
 • Denegatio iustitiae – "odepření spravedlnosti" (soud odmítne projednat případ a ochránit tím určité subjektivní právo, aniž by k odmítnutí byly zákonné důvody)
 • Dentata charta – „zubatý list“, hanopis
 • Deo dignus vindice nodus – „Uzel, jaký by rozvázal jen bůh“
 • Deo gratias – „Bohu díky“
 • Deo iuvante – „S boží pomocí“
 • Deo Optimo Maximo (D. O. M.) – „Bohu nejlepšímu a největšímu“, na náhrobcích
 • Deo parere libertas – „Svoboda je poslouchat Boha“
 • Deo volente, nobis viventibus – „bude-li Bůh chtít a my naživu“
 • Desinit morbus, incendium extinguitur – „nemoc přestává jako vyhasíná požár“
 • Deum cole, regem serva. – „Boha uctívej a králi služ“
 • Deus caritas est. – „Bůh je láska“ (Bible, 1J 4,8), biskupské heslo Josefa Koukla
 • Deus ex machina – o bohu, který se v antickém divadle snesl na scénu na jeřábu; přeneseně: nečekané, nepravděpodobné rozuzlení
 • Deus in minimis maximus – „Bůh je největší v tom nejmenším“ (Augustinus)
 • Deus lo vult –„Bůh to (tak) chce“, středověké heslo
 • Deus, Rex, Patria – „Bůh, král, otčina“

Di editovat

 • Di meliora dent – „Kéž dají bohové lepší (časy)“
 • Dis aliter visum – „bohům se uzdálo jinak“
 • Dic cur hic – „Řekni, proč jsi zde“
 • Dictum – „řečené“, výrok, sentence, citát
 • Dictum, factum – „řečeno a uděláno“
 • Dictum sapienti sat (est) – „Moudrému stačí slůvko“, srv. české „Moudrému napověz, hloupého trkni“ nebo „Moudrému napověz, hloupému dolož“
 • Diem perdidi – „ztratil (promarnil) jsem den“, výrok císaře Tita
 • Dies ater – doslova „černý den“, den neúspěchu, např. prohrané bitvy
 • Dies irae – „den hněvu“, Božího soudu; začátek hymnu Tomáše z Celana, často zhudebněného
 • Dies levat luctum – „čas zmírňuje bolest“
 • Difficile dictu – „těžko vyslovit“, vypustit z úst
 • Difficile est satiram non scribere. – „Těžko nepsat satiru“, kdo by ji (dnes) nepsal? (Iuvenalis)
 • Dignus est intrare – „Je hoden vstoupit“
 • Disce sapere - „Uč se moudrým býti“ (zkrácená verze Komenského Veni, puer, disce sapere)
 • Discite iustitiam moniti et non temnere divos! – „Napomínám (vás), učte se spravedlnosti a nepohrdejte bohy!“ (Vergilius, Aeneis 6,620)
 • Disjecta membra – „rozptýlené údy“, bez ladu a skladu
 • Ditat Deus – „Bůh obohacuje“, motto státu Arizona
 • Dixi et salvavi (servavi) animam meam – „Řekl jsem (to) a zachránil (tím) svou duši“; mám čisté svědomí, protože jsem varoval, napomenul atd. (Bible, Ez 3,19)
 • Divide et impera – „Rozděl a panuj“ (patrně až novověké rčení, citováno u Machiavelliho, připisováno francouzskému králi Ludvíkovi XI.)

Do editovat

 • Do ut des – „Dávám, abys mi dal“, princip „něco za něco“
 • Docendo discimus – „Učíme se učením“, vyučováním (Seneca, Dopisy Luciliovi I.7.8)
 • Docta ignorantia – „Poučená nevědomost“, (Mikuláš Kusánský)
 • Doctor – „učitel“
 • Dolo agit – „jedná lstivě“
 • Dolus malus – „zlovolný klam“, podvod
 • Dolus non praesumitur – „klamání se nepředpokládá“
 • Domi leones, foris vulpes. – „Doma lvi, venku lišky“
 • Domine, conserva nos in pace. – „Pane, zachovej nás v míru“
 • Domine dirige nos – „Pane, veď nás“, heslo města Londýn
 • Domine, salvam fac reginam – „Pane, zachraň královnu“
 • Domine, salvum fac regem – „Pane, zachraň krále“
 • Dominus Illuminatio Mea – „Bůh je mé světlo“ (heslo univerzity Oxford)
 • Dominus providebit – „Pán se postará“, Abraham svému synu Izákovi na otázku, kde je zvíře k oběti (Bible, Gn 22,8)
 • Dominus vobiscum – „Pán s vámi“, liturgický pozdrav
 • Dona dantur insuper – „dary přicházejí shůry“
 • Donec eris felix, multos numerabis amicos. Tempora si fuerint nubila, solus eris – „Dokud budeš šťastný, budeš mít mnoho přátel; pokud se časy zamračí, budeš sám“ (Ovidius, Tristia I.9.5)
 • Dosis (sola) facit venenum – „(Jen) dávkování dělá jed“, co je v malém lék, je ve velké dávce jed (Paracelsus)
 • Draco dormiens nunquam titillandus. – „Spícího draka nikdy nedrbej.“
 • Dramatis personae – „osoby dramatu“, seznam postav

Du editovat

 • Dubium est initium sapientiae– „Pochybování je počátek moudrosti.“ (Descartes)
 • Dubia, dubius – „pochybný, nejistý“
 • Duc aut dota– „buď si ji vezmi, nebo vybav„“ („pojmi za choť nebo dej výbavu“[3]) – zásada kanonického práva platící pro svůdce a svedenou ženu
 • Duces tecum – „vezmi s sebou“ v anglickém právu
 • Dulce bellum inexpertis. – „Válka se líbí těm, kdo ji nezažili.“ (Erasmus Rotterdamský)
 • Dulce et decorum est pro patria mori. – „Dobré a záslužné je zemřít pro vlast“ (Horatius, Carmina 3.2.13)
 • Dulce et utile – „Příjemné a užitečné“
 • Dum colosseum stabit, Roma stabit; dum Roma stabit, mundus stabit – „dokud stojí Koloseum, stojí i Řím; dokud stojí Řím, stojí i svět“ (Beda Ctihodný)
 • Dum Roma deliberat Saguntum perit. – „Než se Římané rozhodli, Saguntum padlo“. Saguntum bylo spojencem Říma proti Hannibalovi.
 • Dum spiro, spero – „Dokud dýchám, doufám“ (Cicero, Dopisy Attikovi)
 • Dum differtur, vita transcurrit – „Jak (všechno) odkládáme, život utíká“ (Seneca, Listy Luciliovi)
 • Duo cum faciunt idem, non est idem – „Když dva dělají totéž, není to totéž“
 • Duobus litigantibus tertius gaudet – „Když se dva přou, třetí se raduje“
 • Duodecim tabulas – „Dvanáct desek“, starý římský zákoník
 • Dura lex, sed lex – „Zákon je tvrdý, ale je to zákon“, „Tvrdý zákon, ale zákon.“ (Ulpianus, Digesta 40, 9, 12, 1) – zákon je třeba dodržovat, i když se zdá být tvrdý
 • Durum patientia vincit – „trpělivost přemáhá i tvrdé“

Odkazy editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Liste lateinischer Phrasen na německé Wikipedii.

 1. MČSE
 2. Hartl, Hartlová: Psychologický slovník, Portál 2004
 3. Ottův slovník naučný

Literatura editovat

 • Moudrost věků. Lexikon latinských výroků, přísloví a rčení. Praha: Svoboda 1994. ISBN 80-205-0401-X

Externí odkazy editovat