Latinská rčení, P

seznam na projektech Wikimedia

V tomto článku jsou uvedena některá známá latinská rčení, začínající písmenem P.

Latina měla na evropskou kulturu hluboký a dlouho trvající vliv. Od římské antiky přes křesťanství a humanismus až do 18. století byla její znalost u vzdělaných lidí samozřejmostí. V některých oborech se s latinskými názvy stále pracuje, užívají se různé obraty a ve starší literatuře se najde množství latinských citátů. Protože latinských obratů, rčení a přísloví je mnoho, je seznam vybraných seřazen podle abecedy a rozdělen podle počátečních písmen do samostatných článků.

Latinská rčení – vyberte písmeno:

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V

Iniciála P (Book of Kells, Irsko, 8. stol.)
 • Pabulum Acherontis – „potrava pro Acheron“ (říši zemřelých)
 • Pace (tua) – „v pokoji, s pokojem“ (nic ve zlém, s tvým dovolením)
 • Pacem in terris – „Mír na zemi.“
 • Pacem volo, bellum paro. – „Chci mír, chystám válku.“
 • Pacta sunt servanda – „Dohody se musí dodržovat“
 • Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas regumque turres. – „Bledá smrt klepe stejně na krčmy chudých i na věže králů“
 • Palma sub pondere crescit. – „Palma roste pod zátěží“
 • Palmam, qui meruit, ferat. – „Palmu ať dostane, kdo si ji zasloužil“, nápis na hrobě lorda Nelsona
 • Pane egeo iam mellitis potiore placentis. – „Chléb potřebuji víc než sladké koláče“ (Horatius, Listy)
 • Panem et circenses – „Chléb a hry“ (Juvenalis, Satiry 10,81); římský lid svěřil moc vojevůdcům a chce jen jídlo a zábavu
 • Panem nostrum cotidianum da nobis hodie. – „Chléb náš vezdejší dej nám dnes“, verš z modlitby Otče náš (Mt 6,11)
 • Panis sine fermento – „nekvašený chléb“
 • Pange lingua – „Ať jazyk zpívá...“, začátek hymnu Tomáše Akvinského na oslavu Těla Páně
 • Par et impar – „rovný a nerovný, sudý a lichý“
 • Par in parem non habet imperium - "rovný rovnému nemůže poroučet (vládnout)"; princip suverenity (Ulpianus, Bartolus)
 • Par pari respondere – „rovné oplácet rovným“
 • Pari passu – „stejným krokem“, souběžně
 • Parce pater virgis / iam numquam carmina dicam! – „Schovej, otče, metlu / už nikdy nenapíšu báseň“ (Ovidius o svém dětství)
 • Parce, puer, stimulis et fortius utere loris. – „Opatrně, chlapče, s ostruhami a víc užívej uzdu“, napomíná Foibos syna Faetóna, než mu svěří sluneční vůz (Ovidius)
 • Parcere subiectis et debellare superbos – „Šetřit ty, kdo se poddali, a válčit s pyšnými“, římský program podle Vergilia, Aeneis 6,853
 • Paria paribus – „podobné podobným“
 • Pars pro toto – „část za celek“, tak „hlava“ může znamenat člověka (například „hlava na hlavě“)
 • Parva sub ingenti – „Malá pod ochranou veliké“ (Vergilius, Georgica 2)
 • Parvum addas parvo, magnus acervus erit. – „Málo přidáš k málu a je z toho velká hromada“
 • Passim – „průběžně, na mnoha místech“
 • Pater familias – „otec rodiny, hospodář, pán v domě“
 • Pater noster – „Otče náš...“, Ježíšova modlitba (Mt 6)
 • Pater patriae – „Otec vlasti“, titul udílený římským senátem; jako první jej dostal Cicero za podíl na potlačení spiknutí
 • Pater peccavi... – „Otče, zhřešil jsem proti nebi i proti tobě.“, slova ztraceného syna v Ježíšově podobenství (Lk 15,18)
 • Pater semper incertus est. – „Otec je vždy nejistý“, na rozdíl od jisté matky
 • Patres (et) conscripti – „otcové (senátoři) a plebejové“
 • Patriae et musais – „vlasti a múzám“ (nápis na štítu Stavovského divadla v Praze)
 • Patris est filius. – „Je syn svého otce“, podobá se mu
 • Patrimonium pauperum – „dědictví chudých“, o nadacích
 • Pax Augusta – „Augustův mír“ (podle císaře Augusta)
 • Pax Augustana – „Augsburský (náboženský) mír“ 1555
 • Pax Dei – „Boží mír“, francouzské hnutí 10. století proti šlechtickým válkám
 • Pax et iustitia – „Mír a spravedlnost“
 • Pax hominibus bonae voluntatis. – „Pokoj lidem dobré vůle“ (Lk 2,14)
 • Pax optima rerum. – „Mír je ta nejlepší věc“, motto vestfálského míru
 • Pax Romana – „Římský mír“, počínaje císařem Augustem
 • Pax tecum / vobiscum. – „Pokoj s tebou / s vámi“, liturgický pozdrav
 • Pecca fortiter, sed fortius fide – „hřeš silně, ale silněji věř“, Luther v dopise Melanchthonovi 1521
 • Pecunia est nervus belli. – „Peníze jsou nerv (pružina) války“ (Cicero)
 • Pecunia non olet – „Peníze nesmrdí“; podle Suetonia zavedl císař Vespasián daň z veřejných záchodů a obhajoval ji tím, že vybrané peníze nepáchnou
 • Pecunia, si uti scias, ancilla est, si nescias, domina. – „Když umíš peníze užívat, slouží, když neumíš, vládnou“ (Publius Syrus)
 • Pecuniae imperae oportet, non servire. – „Penězům se má poroučet, ne sloužit“
 • Peius – „horší“, pod normou
 • Pendente lite – „dokud probíhá spor“
 • Per annum (p. a.) – „za rok“, například úrok p. a.
 • Per ardua ad astra – „Přes nepřízeň osudu ke hvězdám“ nebo „Přes překážky ke hvězdám“, motto Royal Air Force, Royal Australian Air Force a Royal New Zealand Air Force
 • Per aspera ad astra – „namáhavě ke hvězdám“ nebo "Trnitou cestou ke hvězdám" (Seneca, Herkules)
 • Per caput / capita – „na hlavu“, na člověka: průměrný příjem per caput
 • Per curiam – „od soudu, soudem“
 • Per definitionem – „z definice samé“, z povahy věci
 • Per fas et nefas – „právem nebo neprávem“, všemi prostředky
 • Per maiora – „většinovým rozhodnutím“
 • Per mensem – „za měsíc, měsíčně“
 • Per os (p. o.) – „ústy“, perorálně (lék)
 • Per pedes – „pěšky“
 • Per procurationem (p. p.) – „z pověření“
 • Per se – „samo o sobě, ze sebe“
 • Periculum in mora – „nebezpečí z prodlení“
 • Perpetuo risu pulmonem agitare solebat. – „Stálým smíchem si cvičíval plíce“ (Juvenalis o filosofu Démokritovi)
 • Perpetuum mobile – „trvale pohyblivé“ (bez spotřeby energie)
 • Persona est naturae rationalis individua substantia. – „Osoba je individuální podstata rozumné přirozenosti“ (Boëthius)
 • Persona ingrata – „osoba v nemilosti“
 • Persona non grata – „nevítaná osoba“ v diplomacii aj.
 • Pessima res publica, plurimae leges. – „Čím horší stát, tím víc zákonů“
 • Pessimum genus inimicorum laudantes. – „Nejhorší druh nepřátel jsou ti, kdo chválí“
 • Petitio principii – „důkaz kruhem“, logická chyba, pokud se předpokládá to, co se mělo dokázat
 • Philosophia ancilla theologiae. – „Filosofie je služka teologie“
 • Philosophia perennis – „trvalá filosofie“, obvykle o filosofii Tomáše Akvinského
 • Philosophia prima – „první filosofie“ čili metafyzika
 • Pium desiderium – „(jen) zbožné přání“
 • Pia fraus – „zbožný (dobře míněný) klam“ (Ovidius)
 • Piae memoriae – „dobré (blažené, zbožné) paměti“
 • Piscem natare doces. – „Učíš rybu plavat“
 • Pisces natare oportet. – „Ryby musí plavat“ (Petronius o hostině)
 • Placebo – „budu se líbit“, fiktivní lék, užívaný ke srovnání s účinky skutečného
 • Placet: – „Schváleno“
 • Plaudite cives, plaudite amici, finita est comoedia. – „Tleskejte občané, tleskejte přátelé, představení skončilo“, výzva publiku na konec představení v divadle nebo v cirku
 • Pleno iure – „plným právem“
 • Pleno titulo (P.T.) – „plným titulem“
 • Plenus venter facile de ieiuniis disputat. – „Plné břicho ochotně diskutuje o postu“
 • Plenus venter non studet libenter. – „S plným břichem se nesnadno/nerado studuje.“
 • Pluralis auctoris – „autorský plurál“
 • Pluralis maiestatis – „panovnický plurál“
 • Plus docet quam scit. – „Učí víc než ví“ (Petronius)
 • Plus dolet, quam necesse est, qui ante dolet, quam necesse est. – „Trápí se víc, než je třeba, kdo se trápí dřív, než je třeba“ (Seneca)
 • Plus exempla quam peccata nocent. – „Příklady škodí víc než hříchy“ (Cicero)
 • Plus ratio quam vis caeca valere solet. – „Rozum platívá víc než slepá síla“
 • Plus ultra – „ještě dál“
 • Plus vident oculi quam oculus. – „Oči vidí víc než jedno oko“
 • Poeta laureatus – „Ověnčený básník“, který získal cenu
 • Poeta nascitur, non fit. – „Básník se rodí, nestává“
 • Poetae nascuntur, oratores fiunt. – „Básníky se lidé rodí, řečníky se stávají“
 • Poetica licentia – „básnická licence“, volnost
 • Pollice verso – „s palcem dolů“, gesto, odsuzující poraženého gladiátora
 • Pollices premere – „držet palce“
 • Polonia restituta – „Obnovené Polsko.“
 • Pons asini – „oslí můstek“
 • Pontifex Maximus – „nejvyšší stavitel mostů“, titul římských velekněží i papežů
 • Posse comitatus – „moc země“
 • Post cenam stabis, aut mille passus meabis. – „Po jídle vstaň nebo ujdi tisíc kroků“
 • Post Christum natum – „od narození Kristova“
 • Post festum – „po svátku“, pozdě
 • Post hoc, ergo propter hoc – „Potom, tudíž z té příčiny“, logická chyba úsudku
 • Post meridiem (p. m.) – „po poledni, odpoledne“
 • Post mortem – „po smrti“
 • Post scriptum (P. s.) – „po napsání“, dodatek k dopisu
 • Praemissis praemittendis (pp.) – „když předpokládáme, co je třeba“
 • Praemium Academiae – „Akademická prémie.“ (ocenění předsedy Akademie věd ČR mimořádným vědeckým osobnostem působícím v rámci AV ČR)
 • Praemonitus praemunitus - "Předpřipraven, předzbrojen" (předem připraven, lépe vyzbrojen)
 • Praeter speciem sapit. – „Je moudřejší než vypadá“
 • Praeterita mutare non possumus. – „Minulé nemůžeme změnit“
 • Praga mater urbium – „Praha matka měst“, motto Prahy od roku 1927
 • Praga Caput Rei publicae – „Praha hlava státu“, motto Prahy od roku 1991
 • Praga Caput Regni – „Praha hlava království“, motto Prahy od středověku
 • Praga totius Bohemiae domina – „Praha paní celých Čech“, bývalé heslo Prahy
 • Prima facie – „na první pohled, bez hlubšího zkoumání“
 • Prima vista – „na první pohled“
 • Primas Bohemiæ – arcibiskup primas český
 • Primas Galiæ – arcibiskup primas francouzský
 • Primas Germaniæ – arcibiskup primas německý
 • Primas Hungariæ – arcibiskup primas uherský/maďarský
 • Primas Poloniæ – arcibiskup primas polský
 • Primas Regni Poloniæ – arcibiskup primas Polského království
 • Primo voto – „první slib“, ve významu „v prvním manželství“
 • Primum movens – „první příčina pohybu“
 • Primum non nocere – „Předně neškodit“ (Hippokratés)
 • Primum vivere, deinde philosophari. – „Nejdříve (je třeba) žít, pak filosofovat“
 • Primus inter pares – „první mezi rovnými“
 • Principiis obsta. – „zabraň počátku, braň se (hned) v počátcích“ (Ovidius)
 • Principium dimidium totius. – „Začátek je polovina celku (díla)“
 • Pro anno – „za rok, ročně“
 • Pro bono – „k dobru“
 • Pro bono publico – „pro veřejné dobro“
 • Pro domo – „pro domácí“, ve vlastní věci
 • Pro et contra – „pro a proti"
 • Pro forma – „aby se zachoval vzhled“
 • Pro hominibus institutus. – „Ustanovený pro lidi.“ Biskupské heslo Josepha Fringse
 • Pro memoria – „na paměť, na památku“
 • Pro mille (p.m.) – „na tisíc“ (dílů)
 • Pro omnibus porcis aqua bulietur – „na každé prase (na každou sviní) se vaří voda“
 • Pro rata – „v poměru, proporcionálně“
 • Pro tempore – „zatím, pro tuto chvíli“
 • Pro Vita Mundi. – „Pro život světa.“ Biskupské heslo Františka Lobkowicze (Jan 6,51)
 • Probatum est. – „Vyzkoušeno, schváleno“
 • Procul a Iove, procul a fulmine. – „Daleko od Dia, daleko od blesku“
 • Procul absit – „zdaleka ne, rozhodně ne“
 • Procul ex oculis, procul ex mente. – „Pryč (daleko) s očí, pryč z mysli“
 • Profanum vulgus – „sprostý lid“
 • Propria manu – „vlastní rukou“
 • Prodesse et delectare – „prospívat a těšit“
 • Prosit – „ať slouží (k dobrému)“, přípitek
 • Proxima soli – „nejbližší slunci“
 • Proximus est sibi quisque. – „Každý je sobě blízkým“ (Terentius)
 • Prudens interrogatio quasi dimidium sapientiae. – „Chytrá otázka jako půl moudrosti“ (Francis Bacon)
 • Prudentis est nonnunquam silere. – „Prozíravý člověk musí často mlčet“
 • Pulchra sunt, quae visa placent. – „Krásné je co se líbí zraku“ (Tomáš Akvinský)
 • Pulvis es et in pulverem reverteris – „Prach jsi a v prach se navrátíš“ (Bible, Gn 3,19)
 • Pulvis et umbra sumus. – „Jsme prach a stín“ (Horatius, Básně)
 • Punctum saliens – „rozhodující bod, věc“
 • Puras deus, non plenas aspicit manus. – „Bůh shlédne na čisté, ne na plné ruce“

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Liste lateinischer Phrasen na německé Wikipedii.

Literatura

editovat
 • Moudrost věků. Lexikon latinských výroků, přísloví a rčení. Praha: Svoboda 1994. ISBN 80-205-0401-X

Externí odkazy

editovat